profil

Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej.

drukuj
satysfakcja 76 % 62 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Metody pracy w świetlicy szkolnej.

Pierwszy podział:
? Metoda pracy grupowej ? praca w zespołach angażuje wszystkich uczniów umożliwiając im wykazywanie się;
? Metoda pracy indywidualnej ? podczas zajęć indywidualnych uczeń sam wybiera sobie zadania i je wykonuje, w czym może pomagać mu wychowawca; przykładem takich zajęć może być czytanie książek, czasopism, wykonywanie elementów dekoracyjnych;
? Metoda pracy masowej ? zajęcia takie angażują wszystkich uczniów ze świetlicy, np. udział w koncercie, rozgrywkach sportowych, w konkursach;

Drugi podział:
1. Metody zajęć praktycznych ? wykorzystywane we wszystkich formach pracy, posiadają różny charakter w zależności od założonych celów, są to:
? Techniki plastyczne, teatr lalek, uczestnictwo w zespole tanecznym ? kształtuje to wrażliwość estetyczną;
? Zabawy i gry dydaktyczne, konkursy ? kształtują zdolności intelektualne uczniów;
? Imprezy, uroczystości, działalność społecznie użyteczna ? kształtują patriotyczne uczucia uczniów, uczą zachowań prospołecznych;
? Ćwiczenia, sporty oraz wycieczki ? rozwój sprawności fizycznej uczniów;

2. Metody oglądowe ? służą pogłębianiu i utrwalaniu wiadomości, przykładem mogą tu być:
? Przedmioty,
? Fotografie,
? Mapy,
? Tablice,
? Przeźrocza,

3. Metody werbalne:
? Pogadanka,
? Dyskusja,
? Opowiadanie bajek, różnych przygód, wrażeń,
6. Główne zadania świetlicy szkolnej.

? Pomoc w nauce oraz tworzenie warunków i przygotowywanie do samodzielnej nauki i pracy umysłowej;
? Organizacja gier, zabaw ruchowych i innych zajęć zarówno na terenie szkoły, jak i na świeżym powietrzu;
? Wykrywanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień i zainteresowań oraz organizacja odpowiednich zajęć;
? Dbanie o uczestnictwo uczniów w kulturze ? udział w kulturalnej rozrywce, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
? Upowszechnianie zasad higieny osobistej, czystości i dbałości o zdrowie;
? Rozwój samodzielności i społecznej aktywności;
? Współpraca z rodzicami oraz z nauczycielami uczniów uczęszczających na świetlicę, jak również z placówkami kulturalnymi, sportowymi, itp.

7. Trudności w realizowaniu podstawowych zadań świetlicy.

1. Złe warunki lokalowe.
2. Nadmierna liczebność dzieci w grupie.
3. Brak rozwiązań prawnych dotyczących pobytu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? dot. Szkół z oddziałami integracyjnymi.
4. Brak higieny i bezpieczeństwa warunków pobytu w świetlicy, wynikający z hałasu, konfliktów, nadmiernej ilości bodźców rodzących stres, pobudzenia, dekoncentracji, ze znużenia.
5. Brak środków finansowych na nowoczesne, higieniczne, estetyczne i atrakcyjne wyposażenie.
6. Brak uregulowań prawnych, które określałyby podstawowe zadania, organizację, warunki lokalowe, zadania nauczyciela.Bibliografia:

1. Gajewska G., Bazydło ? Stodolna K, Teoretyczno ? metodyczne podstawy pracy opiekuńczo ? wychowawczej w świetlicy, PEKW ?GAJA?, Zielona Góra 2005
2. Podlaski J., Formy i metody pracy świetlicowej, PZWS, Warszawa 1966
3. Sych A., Z doświadczeń świetlic wiodących, [w:] ?Problemy opiekuńczo ? wychowawcze? 1988, nr.3
4. Lewicka B., Wybrane formy pracy świetlic olsztyńskich, [w:] ?Problemy opiekuńczo ? wychowawcze? 1988, nr.3

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy