profil

satysfakcja 77 % 60 głosów

Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Pierwszy podział: ? Metoda pracy grupowej ? praca w zespołach angażuje wszystkich uczniów umożliwiając im wykazywanie się; ? Metoda pracy indywidualnej ? podczas zajęć indywidualnych uczeń sam wybiera sobie zadania i je wykonuje, w czym może pomagać mu wychowawca; przykładem takich zajęć może być czytanie książek, czasopism, wykonywanie elementów dekoracyjnych; ? Metoda pracy masowej ? zajęcia takie angażują wszystkich uczniów ze świetlicy, np. udział w koncercie, rozgrywkach sportowych, w konkursach; Drugi podział: 1. Metody zajęć praktycznych ? wykorzystywane we wszystkich formach pracy, posiadają różny charakter w zależności od założonych celów, są to: ? Techniki plastyczne, teatr lalek, uczestnictwo w zespole tanecznym ? kształtuje to wrażliwość estetyczną; ? Zabawy i gry dydaktyczne, konkursy ? kształtują zdolności intelektualne uczniów; ? Imprezy, uroczystości, działalność społecznie użyteczna ? kształtują patriotyczne uczucia uczniów, uczą zachowań prospołecznych; ? Ćwiczenia, sporty oraz wycieczki ? rozwój sprawności fizycznej uczniów; 2. Metody oglądowe ? służą pogłębianiu i utrwalaniu wiadomości, przykładem mogą tu być: ? Przedmioty, ? Fotografie, ? Mapy, ? Tablice, ? Przeźrocza, 3. Metody werbalne: ? Pogadanka, ? Dyskusja, ? Opowiadanie bajek, różnych przygód, wrażeń, 6. Główne zadania świetlicy szkolnej. ? Pomoc w nauce oraz tworzenie warunków i przygotowywanie do samodzielnej nauki i pracy umysłowej; ? Organizacja gier, zabaw ruchowych i innych zajęć zarówno na terenie szkoły, jak i na świeżym powietrzu; ? Wykrywanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień i zainteresowań oraz organizacja odpowiednich zajęć; ? Dbanie o uczestnictwo uczniów w kulturze ? udział w kulturalnej rozrywce, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; ? Upowszechnianie zasad higieny osobistej, czystości i dbałości o zdrowie; ? Rozwój samodzielności i społecznej aktywności; ? Współpraca z rodzicami oraz z nauczycielami uczniów uczęszczających na świetlicę, jak również z placówkami kulturalnymi, sportowymi, itp. 7. Trudności w realizowaniu podstawowych zadań świetlicy. 1. Złe warunki lokalowe. 2. Nadmierna liczebność dzieci w grupie. 3. Brak rozwiązań prawnych dotyczących pobytu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? dot. Szkół z oddziałami integracyjnymi. 4. Brak higieny i bezpieczeństwa warunków pobytu w świetlicy, wynikający z hałasu, konfliktów, nadmiernej ilości bodźców rodzących stres, pobudzenia, dekoncentracji, ze znużenia. 5. Brak środków finansowych na nowoczesne, higieniczne, estetyczne i atrakcyjne wyposażenie. 6. Brak uregulowań prawnych, które określałyby podstawowe zadania, organizację, warunki lokalowe, zadania nauczyciela. Bibliografia: 1. Gajewska G., Bazydło ? Stodolna K, Teoretyczno ? metodyczne podstawy pracy opiekuńczo ? wychowawczej w świetlicy, PEKW ?GAJA?, Zielona Góra 2005 2. Podlaski J., Formy i metody pracy świetlicowej, PZWS, Warszawa 1966 3. Sych A., Z doświadczeń świetlic wiodących, [w:] ?Problemy opiekuńczo ? wychowawcze? 1988, nr.3 4. Lewicka B., Wybrane formy pracy świetlic olsztyńskich, [w:] ?Problemy opiekuńczo ? wychowawcze? 1988, nr.3

Autor karolina1029
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.