profil

Egzamin ustny na pilota wycieczek

drukuj
satysfakcja 69 % 151 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ZESTAW 1
Gotyk, co o nim wiesz, podaj przykłady tego stylu w Polsce.

Gotyk ? (XII-XIV w.) styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych, który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę. Powstanie gotyku związane jest z rozwijającą się pod koniec średniowiecza kulturą dworską, rycerską i mieszczańską. Gotyk dzieli się na trzy okresy, których czas trwania jest różny dla poszczególnych państw: gotyk wczesny gotyk dojrzały, gotyk późny zwany płomienistym (flamboyant)
Architektura gotycka w zamierzeniu jej twórców miała w doskonały sposób odzwierciedlać boską naturę i wielbić Boga. Strzelista i ogromna bryła kościoła stała się symbolem czasów, w których religijność łączyła w sobie wyprawy krzyżowe i pragnienie wzniesienia się ku Bogu. W bryle dominują kierunki pionowe. Ich powtarzalność w bliskim sąsiedztwie, rozczłonkowanie bryły, delikatna dekoracja tworzą budowle ekspresyjne i lekkie. Barwne światło przenikające do wnętrza przez wysokie witraże stwarza wrażenie uduchowienia a powtarzające się we wnętrzu wertykalne linie i znaczna odległość do sklepienia kieruje wzrok ku górze.
Budowle gotyckie miały wiele okien, wypełnianych zazwyczaj witrażami, strzeliste wieże, bogato zdobione portale. Cechami charakterystycznymi dla architektury gotyckiej jest stosowanie łuku ostrego, sklepienia krzyżowo-żebrowego i systemu łuków przyporowych, odciążających ściany budowli. Wnętrza kościołów zdobiły często freski, przedstawiające sceny biblijne. Kościoły były zazwyczaj na planie bazyliki (3 nawowe, z jedną nawą główną i dwoma bocznymi, bądź 5 nawowe z 4 nawami bocznymi). Zachowało się także wiele przykładów zastosowania rozwiązań halowych - Bazylika Mariacka w Gdańsku.
Za najwcześniejszą budowlę w stylu gotyckim w Polsce uważa się kaplicę św. Jadwigi w Trzebnicy (1268?1269).

Dużo gotyckich zabytków znajduje się w Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Chełmnie, Gdańsku, Malborku i Poznaniu.
Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP w Gdańsku kościół NMP na Piasku we Wrocławiu kościół NMP i katedra na Wawelu w Krakowie zamek krzyżacki w Malborku
Najważniejsze budowle w stylu gotyckim:
klasyczne katedry francuskie w Chartres, Amiens, Paryżu, Reims, Bourges, czy Rouen ,katedry angielskie w Salisbury, Ely, York, Wells, Sainte Chapelle w Paryżu, zamek papieski w Awinionie, katedra w Kolonii (ukończona w XIX w.) katedra św. Wita w Pradze, kościół św. Anny w Wilnie

2.Co to jest UNESCO i czym się zajmuje?

UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) - organizacja międzynarodowa utworzona 16 listopada 1945 roku jako organizacja wyspecjalizowana ONZ; siedziba w Paryżu. Inicjuje, koordynuje i organizuje współpracę w zakresie oświaty, nauki i kultury; wspiera rozwój szkolnictwa i zwalczanie analfabetyzmu, upowszechnianie myśli naukowej i kultury oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego.
Podstawowym celem organizacji jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.
Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy:
1 działania na rzecz rozwoju nauki i kultury
* rozwijanie kultury pokoju w świecie - promotor dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. * wspieranie wymiany doświadczeń, której celem jest trwały rozwój, oparty na założeniu, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dziedzictwa, które jest udziałem współczesnych ludzi. * aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa stanowią wspólne dobro ludzkości. Wyróżnia je ?najwyższa powszechna wartość?
2 udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w organizowaniu oświaty
* działania UNESCO są finansowane z budżetu regularnego i ze środków pozabudżetowych. Dwuletni budżet regularny jest finansowany przez Państwa członkowskie ze składek, których wysokość dla każdego kraju jest określona. UNESCO dysponuje również środkami pozabudżetowymi zasilającymi poszczególne programy, a w szczególności działania w terenie oraz mającymi na celu poszerzenie kręgu odbiorców poszczególnych programów.

3.Etapy odprawy celnej wycieczki turystycznej wyjeżdżającej za granicę.
to decyzja organu celnego zawierająca rozstrzygnięcie o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu za granicę oraz o wymiarze należności celnych.
ETAP I ZGŁOSZENIE USTNE polskie przepisy celne nakładają na podróżnego obowiązek zgłoszenia przewożonych towarów, osoba przekraczająca granicę i zgłasza towar do odprawy celnej jest obowiązana do wykonania czynności przygotowawczych do kontroli celnej, a w szczególności do rozpakowania, okazania , ETAP II PRZESZUKANIE BAGAŻU ; ETAP III PRZESZUKANIE OSOBY PODRÓŻUJĄCEJ w sporadycznych przypadkach, przeszukanie bezdotykowe, w specjalnym pomieszczeniu, osoba przeszukująca ma być tej samej płci, ETAP IV PRZESZUKANIE ŚRODKA TRANSPORTU, w kołach, ukrytych towarów w częściach samochodów, ETAP V ponowna kontrola celna, może zostać przeszukany powtórnie

ZESTAW 2
1. Jakie konsekwencje niesie naruszenie odpowiedzialności cywilnej w pracy pilota?
Odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).
W przypadku odpowiedzialności deliktowej (zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności osobistej) pilot ponosi odpowiedzialność finansową bezpośrednio wobec poszkodowanego, może także odpowiadać przed pracodawcą.
W przypadku odp. Kontraktowej zakres odpowiedzialności jest zależny od formy zatrudnienia: *zatrudnienie na umowę o pracę: odpowiedzialność w wysokości do trzymiesięcznego wynagrodzenia *zatrudnienie na umowę zlecenie: pełna wysokość wyrządzonej szkody (koszty naprawy/odkupienia zniszczonej rzeczy, zadośćuczynienie za szkodę niematerialną. Jeżeli pilot spowoduje kalectwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć danej osoby wówczas nie tylko wypłaca odszkodowanie, ale też dostarcza poszkodowanemu lub jego rodzinie środki do życia, np. w postaci renty.
Czy warto, ubezpieczać się pilotowi z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej? Moim zdaniem tak, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na żądanie od organizatora wyrównania strat i naprawy naruszonych dóbr, powstałych trakcie wycieczki. Jeżeli organizator uzna, że szkody te są wynikiem wadliwej pracy pilota, ma pełne prawo dochodzić od niego poniesienia tych kosztów.

2. Wyjaśnij pojęcia: wirydarz, maswerk, portal, rozeta, kapitel.

Wirydarz ? (łac. viridarium ? gaj, park) ? jest to kwadratowy lub prostokątny ogród umieszczony wewnątrz zabudowań klasztornych.
Często otoczony jest krużgankami. Na środku umieszczona jest studnia albo fontanna. Nazwa ta była stosowana także dla określenia dworskich ogrodów z kwiatami, ziołami, z ustawionymi w cienistych miejscach ławkami. Budowano w nim sadzawki z rybami a nawet wyznaczano miejsce na gaje ze zwierzętami. Wirydarz nazywany bywa też "rajskim dworem". Wirydarze jako miejsca modlitwy, medytacji, ascezy, pokuty i procesji liturgicznych, zakładano w klasztorach, w których prowadzono pogłębione życie kontemplacyjne. Umieszczenie go w centrum założenia klasztornego podyktowane było funkcjonalnością tego rozwiązania z biegiem jednak lat nabrało również znaczenia symbolicznego. Odtąd wirydarz stał się wyobrażeniem utraconego raju lub też zapowiedzią Miasta Świętego - Nowego Jeruzalem, obrazem przybytku Boga z ludźmi. Wymowę tą pogłębiała uprawiana wewnątrz roślinność (często egzotyczna), która w połączeniu z blaskiem poranka, słońcem południa i kolorytem zachodu, wytwarzała w nim swoisty klimat.
Maswerk - (polska nazwa laskowanie używana jest rzadko, na ogół dotyczy pionowych podziałów pod rozetą lub pionowych podziałów pól elewacji) geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna, przeźrocza, rozety, itp. Występuje także, jako dekoracja ścian, murów, wimperg, blend. Taki element jest nazywany ślepym maswerkiem.
Pierwsze maswerki pojawiły się w oknach katedry w Chartres (koniec XII wieku). Z czasem stawały się coraz bardziej ażurowe, a elementy geometryczne w nich zastosowane coraz bardziej skomplikowane. Początkowo była to kombinacja kół, sześcioliści, łuków ostrych. W gotyku dojrzałym i późnym zaczęto stosować motyw rybiego pęcherza oraz cztero- i trójliścia.
Portal - ozdobne obramienie drzwi wejściowych w kościołach, pałacach, ratuszach, bogatszych kamienicach czasami także drzwi wewnętrznych. Ozdoba w zależności od epoki zróżnicowana pod względem architektonicznym. W starożytnej Grecji była to opaska, w Rzymie fryz, niekiedy portyk. W czasach romańskich portal stanowiła półkolista archiwolta z kilkoma rzędami łuków cofającymi się w głąb ściany i zamknięta tympanonem nad wejściem. Łuki były zazwyczaj pełne rzeźbiarskich ozdób. Podparcie łuków formowano w kształcie filarów, kolumn lub pilastrów. W okresie gotyku został zmieniony kształt archiwolty z półkolistego na ostrołukowy. Renesans i barok cechuje powrót do rozwiązań antycznych często wzbogaconych o rzeźby kariatyd, atlantów, herm.
Rozeta - różyca (fr.) ? ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży. W architekturze gotyku rozetą nazywa się okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła. W Krakowie znajduje się m.in. nad wejściem do Katedry na Wawelu.
U Słowian ? w jednej z prostszych form ? etniczny symbol solarny, powszechnie stosowany w folklorze, jako element zdobniczy
Kapitel - (głowica) to najwyższa, wieńcząca część kolumny, filaru lub pilastra, będąca pośrednim członem konstrukcyjnym między podporą (np. trzonem kolumny) - od której jest szersza, co zapewnia bardziej stabilną konstrukcję całości - oraz elementami dźwiganymi (np. belkowaniem). Ze względu na swoje usytuowanie głowica pełni także funkcje dekoracyjne.

3.Jak należy postąpić w przypadku utraty lub zniszczenia bagażu w trakcie podróży samolotem?

W przypadku utraty lub zniszczenia bagażu, ważne jest, aby turysta nie opuścił lotniska nie zgłosiwszy tego faktu w punkcie obsługi podróżnych. Powinien wypełnić tzw. Property Irregularity Report (zawiadomienie o uszkodzeniu lub utracie bagażu). Tam turysta zamieszcza swoje dane oraz adres, pod który ma być odesłany bagaż. Pilot powinien kontaktować się z przewoźnikiem i dopingować go do szybkiego odnalezienia bagażu.


ZESTAW 3 1.Wymień czynności, jakie musi podjąć pilot w przypadku zgonu turysty.
W przypadku zgonu uczestnika pilot powinien:
- wezwać pogotowie ratunkowe, uzyskać akt zgonu (zrobić kopię) - zabezpieczyć rzeczy turysty i sporządzić komisyjnie ich spis (jeżeli turysta podróżował samotnie) 3 kopie: 1 dołączona do bagażu, 2 dla pilota, 3 dla rodziny. ? skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i poinformować, gdzie przechowywane są zwłoki - zawiadomić organizatora wyjazdu (który zawiadomi rodzinę) ? powiadomić polską placówkę dyplomatyczną (zwłoki są przewożone do kraju w zaplombowanej przez konsula trumnie, wcześniej zwłoki musza być zidentyfikowane przez członka rodziny lub pilota. ? paszport turysty musi wrócić do miejsca wystawienia (najczęściej zabiera go i odsyła konsul) ? zabrać rzeczy turysty podróżującego samotnie i przywieźć je razem ze spisem do kraju.

2. Jakie są znane Ci prehistoryczne stanowiska archeologiczne w Europie?
Grecja * Na Krecie Pałac w Knossos. Zbudowany przez tajemniczych Minojczyków skomplikowany zespół pomieszczeń, dziedzińców, schodów, łaźni i placów został nazwany przez jego odkrywcę ? Artura Evansa ? pałacem Minosa. * Mykeny i Tiryns(XVI w. p.n.e.) oprócz cytadeli znajdują się monumentalne i niezwykle bogate groby szybowe. * Olimpia podziwiać można świetnie zachowany stadion, świątynie i łaźnie, W starożytności było to najsławniejsze miejsce kultu Zeusa. Pierwsze odnotowane igrzyska odbyły się w 776 p.n.e. * Delfy (najsłynniejsza wyrocznia Grecji) prastare miasto i świątynia grecka u stóp Parnasu, z doryckiej świątyni Apolla pozostały jedynie ruiny * Akrotiri (wyspa Santoryn), czyli doskonale zachowane w tufie wulkanicznym miasto z epoki brązu (ok. 1630 r. p.n.e.).
Włochy * malowidła naskalne w Val Camonica koło Bresica * Cerveteri, Tarkwinia - najwspanialsze etruskie nekropolie * Agrigento- grecka kolonia z VI w p.n.e. (domy , grobowce, świątynie)
Hiszpania * Atapuerca - najstarsze szczątki przodków człowieka znalezione w Europie, pochodzące z okresu sprzed 780 000 do 1 miliona lat. * Sztuka naskalna basenu Morza Śródziemnego na Półwyspie Iberyjskim (UNESCO)
Portugalia * Park Archeologiczny Doliny Ca - kompleks archeologiczny rytów naskalnych z okresu paleolitu i neolitu
Malta *Świątynie megalityczne na Malcie i Gozo - w Tarxien - monumentalny zespół świątynny z ok. 3000 r. p.n.e. W 1914 r. odkrył go przez przypadek rolnik, który próbował oczyścić swoje pole z kamiennych bloków, a natrafił na niezwykłe megalityczne świątynie, ołtarze, posągi kobiet, a także gigantyczny kompleks sztucznych grot, w których spoczywały szczątki tysięcy osób. * Hypogeum ?al-Saflieni - podziemna budowla z około 2500 roku p.n.e. znajdująca się w miejscowości Paola na Malcie. Dokładne przeznaczenie hypogeum pozostaje do dziś nieznane. Początkowo prawodopodobnie pełniło funkcję sanktuarium, później zaś podziemnej nekropolii.
Francja * obok miasteczka Carnac (Bretania) - znajduje się największe na świecie skupisko menhirów i dolmenów. Kamienne głazy zaczęto ustawiać około 4500 r. p.n.e., a skończono ok. 2300 r. p.n.e. Funkcja tego dziwnego założenia nie jest do końca jasna. * Lascaux ? ta najsłynniejsza i najbardziej efektownie zdobiona sześciuset malowidłami jaskinia, datowana na górny paleolit (17?15 tys. lat temu). W 1940 r. odkryło ją czterech skautów przeszukujących wykroty. Dziś jest wprawdzie zamknięta dla zwiedzających, ale 200 m dalej wybudowano jej replikę zwaną Lascaux II.
Belgia * neolityczna kopalnia Flint w Spiennes (Mons)
Austria
* Hallstatt ? osadnictwo sprzed 2 tys. lat p.n.e.
Niemcy * Unteruhldingen nad Jeziorem Bodeńskim ? replika jednej z osad palowych z epoki brązu, jakie funkcjonowały w tej części Europy między 4000 a 900 r. p.n.e. Można tu nie tylko zobaczyć, jak ludzie wówczas żyli, ale także pobawić się w archeologa. *Hochdor k. Stuttgartu - znajduje się zbudowany około 500?600 r. p.n.e. grobowiec celtyckiego władcy. Odkryty w 1977 r. kurhan ma 6 m wysokości i 60 m średnicy, a jego wyjątkowość polega na tym, że jako jedyny nie został obrabowany.
Finlandia * Cmentarzysko z epoki brązu w Sammallahdenmki
Szwecja * Tanum ? petroglify z nordyckiej epoki brązu, obszar występowania petroglifów ma powierzchnię 51 hektarów.
Anglia * Skara Brae na Orkadach ? neolityczne budowle - wyśmienicie zachowana osada rybaków, która funkcjonowała od 3100 do 2500 r. p.n.e. * Stonehenge - najsłynniejszy krąg kamienny, symbol brytyjskiej prehistorii, a także obiekt, z którym wiąże się wielka tajemnica. Wzniesiony został ok. 2000 r. p.n.e. na miejscu starych konstrukcji (wałów i rowów), jakie powstały nawet 2 tys. lat wcześniej. Zwiedzający mogą oglądać krąg, ale nie mogą wejść do środka.
Irlandia * Newgrange ? największy (wysoki na 11 i szeroki na 85 m) monolityczny grobowiec zwany korytarzowym, który powstał ok. 3000 r. p.n.e.
Polska * Biskupin ? rezerwat archeologiczny z okresu kultury łużyckiej (1400 -500 lat p.n.e.) rekonstrukcja grodu
* Krzemionki Opatowskie - Kompleks prahistorycznych kopalń krzemienia pasistego. Kopalnie pochodzą z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu (ok. 3900-1600 l. p.n.e.)

3.Wyjaśnij pojęcia: limit kilometrów, doba hotelowa, check-in, check-out

limit kilometrów ? łączna ilość kilometrów przypisana danej imprezie na czas jej trwania, czyli tzw limit ogólny. Często bywa rozbijany na limity dzienne, a także ? niezależnie ? na limity przejazdów oraz limit na program. Do odległości rzeczywistej dodaje się 10% zapasu.
Doba hotelowa ? to czas pobytu gościa w hotelu lub innym obiekcie noclegowym. Zazwyczaj rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy dnia następnego o godz. 12:00 w południe. W związku z tym wszystkie świadczenia hotelowe łącznie z wyżywieniem obowiązują tylko do godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.
Check-in ? procedura rejestracji, meldowania, ma miejsce np. w hotelu, na lotnisku;
Check-out - procedura wyrejestrowania, wymeldowania przy wyjeździe

ZESTAW 4
1. Postępowanie pilota sytuacji gdy zgubił on vouchery na noclegi do hoteli.

Każdy dobrze zorganizowany pilot powinien posiadać przygotowane wcześniej kopie voucherów, jeżeli takich nie posiada potrzebny jest natychmiastowy kontakt z organizatorem podróży, który powinien przesłać faksem kopie opłaconych faktur i umów, które potwierdza, że dana grupa ma rezerwacje i wszystkie opłacone świadczenia, które zawarte były w voucherze.

2.Wymień Ci znane nekropolie w Europie, na których spoczywają Polacy.

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ? ok. 20 tys. Znanych Polaków (m.in. Gabriela Zapolska, Maria Konopnicka, Artur Grottger, Seweryn Goszczyński). Częścią Łyczakowa jest Cmentarz Orląt ? młodzi ludzie, głównie studenci i uczniowie, polegli w walce z Ukraińcami o Lwów w latach 1918-19.
Rossa w Wilnie ? grób matki Józefa Piłsudskiego i jego serce
Charków, Katyń, Twer ? nekropolie upamiętniające polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku na rozkaz Stalina.
Monte Cassino ? żołnierze, którzy polegli w walkach podczas II wojny światowej
Pere-Lachaise ? Fryderyk Chopin, Józef Wysocki -polski generał, uczestnik polskich powstań narodowych i powstania węgierskiego 1848-1849. , Maria Walewska- kochanka cesarza Napoleona Bonaprte

2.Co oznacza stan rezerwacji OPEN?
W przypadku biletu lotniczego lub autokarowego oznacza bilet dwustronny z nieokreślona data powrotu, ważny z reguły 6 m-cy od daty rozpoczęcia podróży i nie podlega przedłużeniu.

ZESTAW 5 1. Na co pozwala posiadaczowi wiza turystyczna?

Wiza turystyczna jest przyznawana cudzoziemcom zainteresowanym posróżowaniem po danym kraju indywidualnie lub zbiorowo, w celach turystycznych lub aby odwiedzić krewnych. Wymagane dokumenty i procedury: Dwie kopie wypełnionego formularza wizowego, paszport ważny przynajmniej 6 m-cy, aktualne zdjęcia, opłata wizowa.

2. Wymień i scharakteryzuj największe znane Ci atrakcje Grecji.

*Akropol ateński (gr. akropolis - górne miasto) to położone w Atenach wapienne wzgórze o wysokości względnej 95 m. Był on ufortyfikowanym wzgórzem, na którym już w czasach mykeńskich zbudowano cytadelę. W okresie późniejszym Akropol stał się miejscem kultu. Świątynie zbudowane w okresie archaicznym zostały zniszczone podczas wojen perskich. Podczas odbudowy zainicjowanej przez Peryklesa powstał tu kompleks świątyń:
- Partenon, świątynia zbudowana z inicjatywy wielkiego Peryklesa w latach 447 p.n.e.-432 p.n.e., na cześć bogini Ateny (Atena Partenos), patronki miasta. Została zaprojektowana w porządku doryckim. Dzieła rzeźbiarskie zaprojektował Fidiasz, uważany za najwybitniejszego rzeźbiarza starożytnej Grecji. Wewnątrz świątyni stał gigantyczny posąg Ateny ze złota i kości słoniowej, najprawdopodobniej wyrzeźbiony osobiście przez Fidiasza; - Erechtejon - świątynia w porządku jońskim zbudowana na cześć bohatera Erechteusza, poświęcona Posejdonowi i Atenie; - Apteros (Nike bezskrzydła) 450 p.n.e.-421 p.n.e., - świątynia Nike w stylu jońskim; typ świątyni amfiprostylos (dwustronna kolumnada) czterosłupowy; - Propyleje (Propyleie) - budowla wejściowa. - Pinakoteka zbiór obrazów, dzieł sztuki, magazyn, skarbiec
* Meteory (grecka nazwa Meteora) (od greckiego metoros wzniesiony w górę; będący wysoko w powietrzu) ? masyw skał z piaskowca w środkowej Grecji na północno-zachodnim krańcu równiny tesalijskiej w okolicy miasta Kalambaka. Skały osiągają wysokość do 540 m n.p.m. Na szczytach skał umiejscowiony jest zespół prawosławnych klasztorów (monastyrów). Legenda głosi, że ?w. Atanazy, założyciel Megalou Meteorou (Wielkiego Meteoru), najstarszego monastyru, wzniósł się na szczyt przy pomocy orła. Tak czy inaczej, założył on pierwszy klasztor w 1336 r. W sumie wybudowano 24 klasztory (każdy na innej skale). Obecnie w największym z nich, w którym jeszcze sto lat temu przebywało stu dwudziestu mężczyzn, dzisiaj mieszka trzech zakonników. Do dnia dzisiejszego przetrwało tylko sześć klasztorów ? cztery męskie i dwa żeńskie: Agios Nikolaos (Świętego Mikołaja), Agios Stefanos (Świętego Stefana), Agia Triada (Świętej Trójcy), Megalou Meteorou (Wielki Meteor), Roussanou, (Świętej Barbary) Varlaam.
* Rodos ? miasto na greckiej wyspie o tej samej nazwie, leżące na wysuniętym najbardziej na północ krańcu owej wyspy. Rodos jest przykładem połączenia historii ze współczesnością. Wejścia do Portu Mandraki strzegł niegdyś wysoki na 32 m Kolos Rodyjski (ok. 281 p.n.e.) ? jeden z siedmiu cudów świata. Specyfikę ?redniowiecznej części miasta Rodos, odzwierciedla Pałac Wielkich Mistrzów, mury obronne (XV-XVI w.) i szpital joannitów (XV w.). Odnajdziemy tu także cenne budowle będące pozostałościami panowania tureckiego: np. meczet Sulejmana Wspaniałego, łaźnie tureckie czy Bibliotekę Osmańską z bogatą kolekcją wczesnośredniowiecznych egzemplarzy Koranu.
* Delfy ? prastare miasto i świątynia grecka u stóp Parnasu, 13 km od Zatoki Korynckiej, na drodze z Termopilów na Peloponez. Do końca VIIIw. p.n.e. m-ce kultu Apollina. Znajdowała się Ti słynna wyrocznia, która przyciągała ludzi z całego starożytnego świata. Dziś oprócz muzeum można tu zwiedzić ruiny Świętego Kręgu Apolloina, świątynię Apollina, Świętą Drogę, skarbce, teatr i stadion z okresu rzymskiego.
* Epidauros ? m-ce poświęcone kultowi boga uzdrowiciela- Askepiosa. Sanktuarium było ważnym ośrodkiem leczniczym i religijnym. Najsłynniejszym obiektem jest olbrzymi, doskonale zachowany teatr na 14 tys. widzów, ?wciśnięty? malowniczo w zbocze wzgórza. Obiekt posiada świetną akustykę. Nawet znajwyższych rzędów dobrze słychać cicha rozmowę ze sceny.
* Kreta ? największa wyspa Grecji, słynąca z gorącego klimatu(do 38stopni latem), wysokich gór i wspaniałych plaż. Znajduje się tu najdłuższy wąwóz Europy ? Samaria ? pokonanie 18 km trasy w upale wymaga dobrej kondycji i zajmuje 5-7 godzin. Cennymi zabytkami na Krecie są: ruiny pałacu w Knosssos (Pałac Minosa) i Fajstos. Malownicze miasteczka pełne SA budowli weneckich i tureckich: Heraklion (wenecki fort i arsenał, mury miejskie), Rethymnon (największa wenecka forteca, port, meczety), Chania (port, uliczki, meczety).
* Olimpia ? położona w świętym gaju oliwnym u stóp wzgórza Kronosa, przez blisko 2000 lat cieszyła się sławą ośrodka religijnego i sportowego (Igrzyska Olimpijskie pierwsze udokumentowane Igrzyska odbyły się w roku 776 p.n.e). Aktualnie można tam zwiedzić fundamenty gimnazjonu- miejsca ćwiczeń gimnastycznych - , palestra ? m-ce treningu przed igrzyskami (boks i zapasy), stadion, warsztat Fidiasza, ruiny świątyń: Hery i Zeusa. Wewnątrz tej ostatniej znajdował się wielki posą Zeusa, ręki Fidiasza, uznawany za jeden z cudów świata.
* Athos - na wschodnim cyplu Półwyspu Chalcydyckiego, znajduje się Góra Athos (2033 m n.p.m.), która jest miejscem ?wi?tym. Jest to jedyny w swoim rodzaju organizm administracyjny w Grecji- autonimiczna republika mnichów, zyjących w 20 mklasztorach.Tylko mnisi mogą mieszkać w Athos i obecnie liczba mieszkańców wynosi ok. 2250 osób. Turyści na terenie Athosu mogą przebywać maksymalnie 3 dni. Po upływie tego czasu mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu o dodatkowe kilka dni. Na terenie Athosu bardzo niemile widziani są katolicy. Od 1060 roku na terenie półwyspu nie mogą przebywać kobiety (nawet zwierzęta hodowlane na wyspie są tylko płci męskiej). W Athosie mnisi żyją w surowych warunkach, nierzadko w odosobnieniu. Trudnią się m.in. handlem. ?yj? wed?ug rytmu: 8 godzin pracy, 8 godzin modlitwy, 8 godzin snu, odpoczynku (cz?sto w nocy prowadzone s? modlitwy, w dzie? praca i spoczynek). Przyj?te jest, ?e nie korzysta si? z najnowszych osi?gni?? cywilizacji, np. odbiorników telewizyjnych. Mnisi prawosławni na Athosie bardzo gorliwie czczą Matkę Bożą.
* Mykeny i Tiryns ? znajdują się tu najstarsze zabytki kultury greckiej ? z tzw. okresu mykeńskiego- sięgającego epoki prehist. (II tysiąclecie p.n.e.) W Mykenach warto zwiedzić domniemany grób Agamemnona, tzw. Skarbiec Arteusza oraz ruiny cytadeli z charakterystycznymi kilkumetrowej grubości murami ?cyklopowymi?.
* Saloniki to drugie co do wielkości miast o w Grecji, najważniejszy port morski i prężny ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny. Najsłynniejszym obiektem jest Biała Wieża stojąca na nadbrzeżu miasta. Saloniki to największe w Grecji skupisko kosciołów bizantyjskich (Agios Dimitros, Agia Sofia, Agios Nikoalos Orfanos. Warto tez zwiedzić muzea : Archeologiczne, kultury Bizantyjskiej , Etnograficzno-Folklorystyczne.

3. Jak powinien postąpić pilot, gdy większość grupy nie chce realizować programu?

Pilot odpowiedzialny jest za realizowanie planu imprezy w takiej formie jaka została zawarta w umowie między biurem a uczestnikami. Większość biur zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany planu imprezy, jednak pilot nie powinien ulegać presji uczestników, gdyż nie wszyscy są za zmianami programu i przychylna decyzja może wywoła konflikty i kłótnie. W większości umów między biurem podróży a klientem widnieje zapis: W wyjątkowych przypadkach ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany programu i świadczeń w trakcie imprezy gdy są one niezbędne do realizacji programu, jednak zawarte w umowie świadczenia mogą być zastąpione jedynie świadczeniami o tym samym lub wyższym standardzie i w tej samej ilości. Jeżeli zmiana programu lub świadczenia nastąpi w trakcie imprezy i wpływa na zubożenie świadczeń umownych lub zmniejszenie liczby tych świadczeń, KLIENTOWI przysługuje prawo żądania obniżenia ceny imprezy.

ZESTAW 6 1. Co oznaczają skróty i określenia: BB, HB, FB, szwedzki stół, śniadanie kontynentalne?

BB ? Bed and Breakfast ? śniadania, HB ? half board ? śniadania i kolacje, FB ? pełne wyżywienie: 3 posiłki
Szwedzki stół ? sposób serwowania posiłków hotelach lub restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek uwzględnieniem własnych upodoban kulinarnych i dietetycznych. Korzystający ze szwedzkiego stołu mogą zazwyczaj najeść się do woli za zryczałtowaną kwotę.
Śniadanie kontynentalne ? podstawowe śniadanie podawane zazwyczaj w niskobudżetowych hotelach lub pensjonatach. Składa się z: pieczywa, masła, miodu, dżemu oraz kawy i herbaty i soku. W wersji rozszerzonej: wędliny, ser, Ew. jajko jogurt.

2.Wymień atrakcje przyrodnicze objęte ochroną UNESCO w Polsce.

Kopalnia Soli w Wieliczce (1978) ?kopalnia rozciąga się na 9 poziomach i liczy 360 km chodników, w których znajdują się wyrzeźbione w soli ołtarze, posągi i inne dzieła sztuki. Pokłady soli kamienne eksploatowane są od XIII w.
Białowieski Park Narodowy (1979) ? najstarszy PN w Polsce, rozległa połać lasu pierwotnego, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN, ?czakram ziemi? ? m-ce mocy.
Park Mużakowski (2004) ?park o pow. 559.90 hektarów rozciągający się po oby stronach Nysy Łużyckiej. Stworzony przez księcia Hermana von Puckier-Muskaua w latach 1815-1844, zaprojektowany jako ?obraz malowany za pomocą roślin?. Znajduje się tu odbudowany zamek, mosty i arboretum.

3.Jak należy udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzenia?

1. Odsunięcie poszkodowanego do źródła ciepła. 2. Ugaszenie odzieży. Przyczepiony do ubrania palący się materiał musi zostać usunięty, podczas gdy przyczepiony do skóry powinien tam pozostać. 3. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych (należy usunąć oparzonego z pomieszczenia zadymionego) 4. Natychmiastowe schładzanie zimną wodą oparzonej powierzchni przez kilkanaście minut (zmniejsza to stopień oparzenia, ponieważ zimna woda odbiera oparzonej skórze ciepło, działa przeciwobrzękowo a ponadto uśmierza ból). Należy pamiętać, że woda powinna być czysta i mieć temperaturę ok. 20 st.C. Przy oparzeniach w obrębie jamy ustnej i gardła poszkodowany powinien płukać gardło zimną wodą albo ssać kawałki lodu. 5. W przypadku oparzeń chemicznych np. kwasem lub zasadą, należy spłukiwać oparzoną powierzchnię strumieniem bieżącej wody przez 15 minut. Jedynie w przypadku ofiar oparzonych wapnem niegaszonym przed zmywaniem oparzonej powierzchni należy najpierw na sucho wytrzeć wapno ze skóry. 6. Trzeba koniecznie zdjąć obrączki, pierścionki, krawat itp. ? ze względu na szybko pojawiający się obrzęk. 7. W celu uniknięcia zakażenia należy zaopatrzyć ranę jałowym opatrunkiem. 8. W przypadku stwierdzenia objawów wstrząsu należy ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciw wstrząsowej. 9. Należy przewieźć oparzonego do szpitala.

ZESTAW 7 1.Wymień etapy odprawy granicznej w porcie lotniczym na wycieczce zagranicznej.

1.odprawa biletowo-bagażowa, 2. odprawa paszportowa, 3.odprawa cela, 4. odprawa bezpieczeństwa

2.Gdzie znajdują się stanowiska archeologiczne: Epidauros, Forum Romanum, Efez, Luxor, Stonhenge i jakiego okresu hist. dotyczą?

Epidauros- Grecja antyczna, koniec IV w p.n.e. Forum Romanum ? starożytny Rzym, lata dwudzieste VIII wieku p.n.e. (729-720 p.n.e.), Efez ? obecnie Turcja, w starożytności jedno z 12 miast jońskich w Azji Mniejszej. Leżało przy ujściu rzeki Kaystros, zostało założone najprawdopodobniej w IX w. p.n.e.. Luxor - miasto w południowym Egipcie, na prawym brzegu Nilu, w miejscu południowej części starożytnych Teb Stonhenge ? 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii, epoka neolitu i brązu.

3.Czy i w jakiej sytuacji pilot może rozwiązać umowę z turystą w trakcie trwania wycieczki?

Pilot może (a nawet ma obowiazek) tego dokonać w sytuacji, kiedy uczestnik zagraża grupie; nie stosuje się do poleceń pilota lub na życzenie samego uczestnika. Jeśli klient zakłóca wycieczkę pomimo udzielanego mu ostrzeżenia, albo jeśli narusza umowę takim stopniu, że jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym jest uzasadnione.

ZESTAW 8 1.Jakie informacje zawiera voucher?

-nazwa i adres jednostki wystawiającej voucher -data wystawienia ? nr voucheru - nr imprezy ?nazwa i adres usługodawcy -wyszczególnienie czasu, miejsca, ilości i jakości świadczonych usług - pierwsze i ostatnie świadczenie - podpis pracownika upoważnionego do wystawiania voucherów

2.Wyjaśnij słowo balneologia i wymień główne ośrodki balneologiczne w Polsce.

Balneologia (wodolecznictwo) to dziedzina medycyny uzdrowiskowej zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych i borowin oraz zastosowaniem ich w lecznictwie, zwłaszcza terapii chorób przewlekłych. Główne ośrodki balneologiczne w Polsce: -Busko Zdrój, Świerdów Zdrój, Szczawno, Duszniki Zdrój, Horyniec Zdrój, Ciechocinek

3.Co to jest ubezpieczenie NNW, KL, OC?

NNW- Polisą NNW ubezpieczamy się od skutków nieszczęśliwych wypadków. Nie tylko wypadek samochodowy, ale każde nagłe, niezależne od naszej woli zdarzenie powodujące w konsekwencji trwałe pogorszenie naszego stanu zdrowia kwalifikuje do wypłaty świadczenia z polisy NNW. Ubezpieczenie obejmuje: świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ?wiadczenie z tytułu śmierci wskutek NW, zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów Różne firmy dodatkowo oferują zwrot kosztów leczenia lub wypłatę określonej kwoty jako zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne.

KL ? ubezpieczenie kosztów leczenia ? jego przedmiotem są niezbędne z punktu widzenia medycznego i udokumentowane koszty leczenia powstałe w ziazku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zaistniały w czasie pobytu za granicą w okresie ważności umowy ubezpieczenia

OC ? odpowiedzialność cywilna majątkowa ? wyrażająca się w obowiązku naprawienia szkody majątkowej poszkodowanego ( obowiązkowe, ustawowe, dobrowolne)

ZESTAW 9 1. Na czy polega kontrola świadczeń przez pilota na imprezie turystycznej?

Kontrola świadczeń polega na ewentualnym stwierdzeniu rozbieżności między planowanymi: czasem, miejscem, ilością i jakością zamówionych świadczeń a stanem faktycznym. Obowiązkiem pilota jest podjęcie stosownych działano imieniu biura podróży wobec nierzetelnych kontrahentów, czyli przede wszystkim żądania prawidłowego wykonania świadczenia. Aby móc skutecznie wykonywać ten obowiązek, pilot powinien przed wyjazdem na imprezę dokładnie zapoznać się z umowami będącymi podstawą wykonania świadczeń, potwierdzeniami rezerwacji lub innymi dokumentami, z których wynika obowiązek kontrahentów. Powinien również dysponować środkami niezbędnymi do zapewnienia świadczeń zastępczych w postaci gotówki lub karty kredytowej, możliwością zwrócenia się do zagranicznego partnera itp. Najważniejsza z tego punktu widzenia jest odprawa pilota w biurze przed wyjazdem na imprezę. Wtedy pilot powinien domagać się wszelkich wyjaśnień i dokumentów, wyjaśniających należyty przebieg imprezy.

2.Przekonaj turystę, że Polska jest krajem atrakcyjnym dla melomanów ? wymień kilka argumentów i miejsc z nimi związanych.

Przez okrągły rok na terenie całej Polski organizowany jest szereg różnorodnych festiwali muzycznych, których szeroka oferta zaspokoi każdego melomana. Można wymienić m.in.:
festiwale bluesowe: Rawa Blues w Katowicach, Festiwal Muzyczny im. R. Riedla w Tychach
Picnic Country w Mrągowie
Bielska Zadymka Jazzowa w Bielsku-Białej, Warsaw Summer Jazz Days, Jazz nad Odrą we Wrocławiu
Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy, Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans
Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" w Antoninie i Ostrowie Wielkopolskim, Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Starym Krakowie" w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Komorniki, Międzynarodowy Letni Festiwal "Toruń - Muzyka i Architektura"
Africa is hungry ? calonocny koncert reggae, Ostróda Reggae Festiwal w Ostródzie, Regałowisko w Bielawie, Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim
Festiwal 7x gospel w Krakowie
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka w Lublinie, Festiwal Kultury Celtyckiej w Dowspudzie, Festiwal Rozstaje w Krakowie
Festiwal Jedynki w Sopocie, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Festiwal Twórców Polskiej Piosenki we Wrześni, Sopot Festival w Sopocie, TOPtrendy w Sopocie Open'er Festival w Gdyni, Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą
3. Wyjaśnij pojęcia: overbooking, voucher, rooming list.

Overbooking: zarezerwowanie lub sprzedanie zbyt duzej ilosci miejsc niz jest w stanie przyjac dany obiekt turystyczny badz srodek komunikacji. Ma to na celu pokrycie ewentualnych strat w przypadku anulowania rezerwacji.

Voucher: dokument rozliczeniowy precyzyjnie okreslajacy ilosc, jakosc oraz strukture swiadczen zamawianych i realizowanych, takich jak: program, wyzywienie, zakwaterowanie, transfery itp.

Rooming list: imienny wykaz turystow, przesylany do hotelu odpowiednio wczesniej w celu przygotowania im zakwaterowania, uwzgledniajacego m.in. informacje kto zkim ma byc zakwaterowany.

ZESTAW 10 1. Co to jest fundusz awaryjny?

2.Wymień znane Ci atrakcje Paryża.

Paryż to stolica i największa aglomeracja Francji, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju, jedno z 10 największych w Europie. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez miliony turystów.
W Paryżu znajduje się wiele zabytków z różnych epok, dzieł sztuki, budowli architektonicznych, muzeów, uczelni oraz instytucji o znaczeniu międzynarodowym. Paryż to również światowe centrum mody.
Zabytkowe budowle
wieża Eiffla (La tour Eiffel)
Katedra Notre-Dame
Łuk Triumfalny w Paryżu (L'Arc de Triomphe) - pomnik upamiętniające francuskie zwycięstwa
Bazylika Sacr Coeur
budynki Sorbony
Les Invalides - muzeum i mauzoleum francuskich żołnierzy, także miejsce pochówku Napoleona
Panteon - kościół, gdzie pochowani są francuscy bohaterowie narodowi
Conciergerie - dawne więzienie
Sainte-Chapelle - XIII-wieczna gotycka kaplica pałacowa
Opera Garnier
wzgórze Montmartre
Hotel Lambert
Muzea paryskie
Luwr (Le Muse du Louvre) - jedno z największych muzeów sztuki na świecie, w jej zbiorach znajduje się m.in. Mona Lisa oraz Wenus z Milo
Muse d'Orsay - muzeum sztuki w budynku dawnego dworca kolejowego, zbiory malarstwa impresjonistycznego,
Centre Georges Pompidou- muzeum sztuki współczesnej oraz centrum kultury, znany ze względu na swoją ciekawą architekturę z rurami na zewnątrz budynku,
muzeum Auguste'a Rodina - kolekcja rzeźb tego znanego francuskiego rzeźbiarza,
Muzeum Montparnasse - zbiory komuny artystycznej ze wzgórza Montparnasse,
Muse Cluny - muzeum sztuki średniowiecznej.
Znane ulice i dzielnice
Aleja Pól Elizejskich - najbardziej znana ulica Paryża,
Montmartre - dzielnica bohemy artystycznej,
Dzielnica Łacińska
Rue de Rivoli - ulica handlowa z luksusowymi sklepami dla milionerów
Plac Zgody
Place de la Bastille - miejsce, gdzie stała Bastylia, a obecnie opera paryska
Montparnasse - dzielnica bohemy artystycznej
Les Halles
Le Marais - obecnie luksusowa dzielnica mieszkalna i faktyczne centrum współczesnej sztuki
La Dfense - dzielnica biznesowo-handlowo-mieszkalna, skupisko szklanych wieżowców
Cmentarze
Pere Lachaise
Montmartre
Montparnasse
Passy
Katakumby Paryża
Parki
Lasek Buloński (Bois de Boulogne)
Vincennes (Jardin de Vincennes)
Ogród Luksemburski (Jardin du Luxembourg)
Pole Marsowe (Champ-de-Mars)
Ogrody Tuileries
Inne
Disneyland Resort Paris pod Paryżem
Park Asteriksa pod Paryżem

3. Na co powinien pilot zwrócić uwagę przy przygotowaniu się do realizacji programu wycieczki?

Czas po odprawie u organizatora wycieczki do rozpoczęcia wycieczki, pilot powinien poświęcic na przygotowanie się do imprezy, a więc zapoznać się z aktualnymi przepisami celno-dewizowymi Polski i kraju docelowego i krajów tranzytowych, przestudiować mapy drogowe i plany miast, przejrzeć program imprezy i przygotować się po kątem wiadomości krajoznawczych, skompletować materiały informacyjne, które pomogą w realizacji imprezy.

ZESTAW 11 1.Omów dokumentację rozliczeniową pilota po zakończeniu imprezy.

Rozliczenie powinno nastąpić w terminie określonym przez biuro, jednak nie później niż 3 dni po zakończeniu imprezy. Dokumenty jakie należy przedstawić to:
vouchery podpisane przez pilota
sprawozdanie i notatki służbowe
wyliczenie kwot rachunków i limitó
rachunki płacone przez pilota gotówką
uaktualniona lista uczestników
rachunek za pracę pilota
rachunki za przejazdy służbowe i diety
rozliczenie zaliczki

2.Cechy grupy turystycznej

grupa turystyczna jest grupą małą (do 50 osób)
społecznie ograniczona (do grupy nie dołączają kolejne osoby, jest "wyizolowana" ze wzgledu na język, obsługiwana przez personel)
anonimowa (zespół ludzi, którzy wcześniej się nie znali)
krótkotrwała (powstaje na czas trwania imprezy)
niepowtarzalna

3. Co to są atrakcje turystyczne? Podaj przykłady różnych typów atrakcji z własnego regionu.

atrakcje turystyczne - składniki produktu turystycznego przyciągające odwiedzających i decydujace o tym, że wybierają oni dany obszar, a nie inny;
podstawowy podział występuje między: walorami miejsca (klimatycznymi, krajobrazowymi, historycznymi) kiedysam obszar jest głównym bodźcem do przyjazdu, a walorami mającymi postać imprez/wydarzeń (festiwale, imprezy sportowe, targi), kiedy o decyzji przyjazdu rozstrzyga przede wszystkim odbywajaca się impreza.
Inny podział opiera się na rozróżnieniu między walorami przyrodniczymi a stworzonymi przez człowieka (plaża - zabytkowy kompleks miejski).

ZESTAW 12 1.Jakiego typu turyści mogą sprawić najwięcej kłopotu pilotowi?

Do grupy turystów kłopotliwych zaliczamy osoby niezdyscyplinowane, niepunktualne, które nastręczają pilotowi problemów organizacyjnych. Inną kategorią turystów kłopotliwych są osoby występujące z pretensjami do pilota, stale niezadowolone z poziomu usług, zwykle rozczarowane.
Ostatnią kategorię turystówkłopoyliwych tworzą osoby skłonne do nadużywania alkoholu, traktujące wycieczkę jako imprezę towarzysko-rozrywkową.

2. Opisz strukturę administracji w Polsce.

Administracja państwowa, to zespół organów administracyjnych, kierowanych przez Radę Ministrów.
Administracja rządowa ma strukturę trzystopniową:
1) szczebel centralny (Rada Ministrów, premier i ministrowie),
2) wojewoda (przedstawiciel rządu w terenie),
3) naczelnik powiatu.
Organami administracji rządowej w Polsce są: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów (premier) i jej wiceprezesi, ministrowie oraz przewodniczący Komitetu Badań Naukowych i Komitetu Integracji Europejskiej, a ponadto centralne organy administracji rządowej podległe premierowi i Radzie Ministrów.
Na szczeblu terenowym administracja rządowa tworzą organy administracji ogólnej (wojewoda, starosta) i organy specjalne (spraw finansowych, dróg publicznych, archiwów państwowych, urzędów górniczych, spraw wojskowych itp.).

3. Atrakcje turystyczne Francji.

Do Francji można wybrać się w każdej chwili: w lecie nad morze, w zimie na narty, wiosną - szlakiem zamków nad Loarą, a jesienią na romantyczny spacer uliczkami Paryża. W Prowansji przy łagodnej śródziemnomorskiej bryzie zanurzymy się w morzu lawendy, a na północy podążymy śladami Asteriksa do bretońskiej wioski leżącej opodal klifów skąpanych w falach Atlantyku. Dostępu do Francji bronią góry - na południu Pireneje, na wschodzie Wogezy i Alpy z najwyższym szczytem Europy - Mont Blanc. Francja to także zabytki, począwszy od Paryża, przez Reims, Awinion, Bordeaux... Na naszej wyprawie nie zabraknie atrakcji kulinarnych: poranny croissant z kawą w typowej kawiarence na rogu, sery, których wybór może wytrącić z równowagi, chyba że wcześniej naszą równowagę zakłócą bąbelki prawdziwego szampana lub po prostu czerwone wino burgundzkie albo białe alzackie...

Co warto zobaczyć: Paryż, jego muzea i futurystyczna architektura (Centrum Pompidou, dzielnica La Dfense), wieża Eiffla, zamki nad Loarą (np. Chambord, Amboise, Blois, Chenonceau), średniowieczne katedry (Paryż, Reims, Nantes, Chartres, Autun, Rouen, Amiens), opactwo Mont Saint Michel, Awinion, Marsylia, wybrzeża: śródziemnomorskie (Lazurowe) i atlantyckie (Bretania, Akwitania), góry: Alpy (Mont Blanc), Pireneje (zagubione wysokogórskie wioski) i Wogezy, Prowansja, Alzacja (Strasbourg) burgundzkie winnice...

Jak spędzić czas: poznawanie historii i kultury, sporty wodne, sporty zimowe, alpinizm, wędrówki po restauracjach, zakupy, zwiedzanie zamków nad Loarą

Święta i wydarzenia: Święto Narodowe (14 lipca), festiwal teatralny w Awinionie (lipiec), Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes (maj), Fest Noz w Bretanii (sierpień; całonocne potańcówki na wolnym powietrzu w rytm muzyki celtyckiej), Beaujolais Nouveau (listopad), Tour de France (sierpień), Broderie (pchle targi, wrzesień)

Lista UNESCO:
1979 - Mont Saint-Michel wraz z zatoką (K)
1979 - Katedra w Chartres (K)
1979 - Wersal - zespół pałacowo-ogrodowy (K)
1979 - Opactwo benedyktyńskie i wzgórze Vzlay (K)
1979 - Jaskinie z malowidłami i rytami naskalnymi w dolinie Wezery (w tym jaskinia Lascaux) (K)
1981 - Pałac i park w Fontainebleau (K)
1981 - Katedra w Amiens (K)
1981 - Teatr rzymski i okolice oraz łuk triumfalny w Orange (K)
1981 - Rzymskie i romańskie zabytki Arles (K)
1981 - Opactwo cystersów w Fontenay (K)
1982 - Królewskie żupy solne w Arc-et-Senans (K)
1983 - Place Stanislas, Place de la Carrie`re i Place d'Alliance w Nancy (K)
1983 - Kościół w Saint-Savin sur Gartempe (K)
1983 - Korsyka - przylądki Girolata i Porto, rezerwat przyrody Scandola i zatoki Piany (P)
1985 - Rzymski akwedukt Pont du Gard (K)
1988 - Grande le (Wielka Wyspa) w Strasbourgu (K)
1991 - Nadbrzeża Sekwany w Paryżu (K)
1991 - Katedra Notre-Dame, opactwo Saint-Remi i pałac arcybiskupi w Reims (K)
1992 - Katedra w Bourges (K)
1995 - Zabytkowe centrum Awinionu (K)
1996 - Canal du Midi (K)
1997 - Ufortyfikowane stare miasto w Carcassonne (K)
1997 - Pireneje - Mont Perdu/Monte Perdido (K, P; wpis rozszerzony w 1999) - wspólnie z Hiszpanią
1998 - Szlaki pielgrzymkowe do Santiago de Compostela (K)
1998 - Zespół zabytkowy w Lyonie (K)
1999 - Okręg Saint-Emilion (K)
1999 - Miejskie wieże strażnicze (beffroi) we Flandrii, Walonii i północnej Francji (K, wpis rozszerzony w 2005) - wspólnie z Belgią
2000 - Dolina Loary między Sully-sur-Loire i Chalonnes (K)
2001 - Provins - średniowieczne miasto targowe (K)
2005 - Hawr, miasto odbudowane przez Auguste'a Perreta (K)
2007 - Port de la Lune (Księżycowy Port) w Bordeaux (K)

ZESTAW 13 1.Podaj definicje: organizatora turystyki, pośrednika i agenta turystycznego.

organizator turystyki - touroperator - jest odpowiednikiem hurtowników w handlu. Organizator turystyki wykupuje usługi bezpośrednio od usługodawcy turystycznego w ilościach i cenach hurtowych (czyli niższych). Mając do dyspozycji wykupione usługi, touroperatorzy tworzą tzw. package tours, czyli gotowe pakiety turystyczne.

pośrednik turystyki - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do Rejestru, lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
Agent turystyczny jest pośrednim ogniwem w systemie dystrybucji usług turystycznych. Sprzedaje kompleksowe pakiety turystyczne przygotowane przez touroperatora, bądź usługi turystyczne wykupione bezpośrednio u usługodawcy. Agent turystyczny może też prowdzić usługi dodatkowe takie jak: załatwianie ubezpieczeń, wiz, paszportów.


2. Wymień nazwy 5 znanych Ci polskich stowarzyszeń turystycznych.
Polskie Towarzystwo Turystczno - Krajoznawcze
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Polska Organizacja Turystyczna
Polska Izba Turystyki
Stowrzyszenie Pilotów Wycieczek

3. Postępowanie pilota po zgłoszeniu przez uczestnika kradzieży bagażu w hotelu.

Należy powiadomic pracownika recepcji, który najczęściej zgłasza fakt kradzieży na policję. Jeżeli turysta miał ubezpieczony bagaż należy zgłosic sprawę przedstawicielowi towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku utraty bagażu w hotelu zastosownie ma Konwencja o odpowiedzialnosci osób utrzymujacych hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. (konwencja nie ma zsatosowania, gdy turysta przyjmował w swoim pokoju gości z zew.)

ZESTAW 14 1. Jakie w Polsce występują wyznania religijne?

*chrześcijaństwo - kościoły: rzymskokatolicki, grekokatolicki, prawosławany, protestancki, *religia żydowska * religia muzułmańska * buddyzm

2. Ustawowe prawa pilota.

* prawo do używania legitymacji pilota i identyfikatora oraz ochrony prawnej jego uprawnień zawodowych
* prawo do reprezentowania organizatora turystyki w zakresie niezbędnym do prowadzenia imprezy
* prawo do wynagrodzenia
* prawo do zwrotu kosztów poniesionych w zwiąku z pełnionymi obowiązkami
* prawo do korzystania ze świadczeń na równi z uczestnikami imprezy turystycznej

3. Atrakcje turystyczne Chorwacji.

Chorwaci promują swój kraj hasłem "Mały kraj na wielkie wakacje." Podstawowym regionem turystycznym kraju jest wybrzeże Adriatyku. W obrębie tego regiony wyróżnia się półwysep Istria i Wybrzeże Dalmatyńskie.
Na półwyspie Istria, najbardziej popularne miejscowości to: Pore? - bizantyjska bazylika z VI w. (UNESCO)
Rovinj - miasto śródziemnomorskie z barokową bazyliką
Pula - najstarsze miasto Chorwacji, ruiny rzymskiego amfiteatru, Brama Herkules z I w. n.e.
W rejonie Zatoki Kvarneńskiej:
Opatija - głowny ośrodek zatoki i znane zimowe uzdrowisko
Rijeka- największe miasto i port, zabytkowe stare miasto
Crkvenica- kąpielisko i uzdrowisko
wyspy: Krk, Cres, Rab,Pag - znane z malowniczych krajobrazów i licznych zabytków z różnych epok
Wybrzeże Dalmatyńskie jest najbardziej atrakcyjne pod względem krajobrazowym:
Dubrovnik - zwany perłą Adriatyku, zespół starego miasta otoczony murami (UNESCO)
Split - pałac Dioklecjana z III w. n.e. (UNESCO) i świątynia Jowisza
Makarska - centrum tzw. Makarskiej Riviery u stóp pasma Bikowo
Zadar - resztki rzymskich fortyfikacji, amfiteatr, akwedukt, liczne koscioły
Szybenik - zachowane miasto średniowieczne z gotyckąkatedrą św. Jakova (UNESCO)
Trogir - zespół starego miasta z cenną renesansową kaplicą Ivana Ursini (UNESCO)
wyspy wybrzeża: Dugi Otok (liczne jaskinie), archipelag Kornat (zwany dalmatyńską polinezją), Bracz(uprawa lawendy i koscioły bizantyjskie), Hvar, Korcula (m-ce urodzeni Marco Polo), Mljet (park narodowy z krasowymi jeziorkami)
Jeziora Plitwickie to największa atrakcja przyrodnicza Chorwacji, jest to kompleks 16 krasowych jezior zniezliczoną ilościa wodospadów (do 76m wysokości), progów, potoków i jaskiń. Jest to park narodowy wpisany na listę UNESCO.

ZESTAW 15
1. Ośrodki narciarskie w Polsce południowej, jak dojechać z Krakowa (min. 5)

województwo małopolskie: Krynica Zdrój, Szczawnica
województwo dolnośląskie: kompleks narciarski Kopa Karpacz, Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie
województwo śląskie: Wisła, Szczyrk

2. Spróbuj dokonać samooceny siebie jako pilota wskazują swoje słabe i mocne strony.

3. W jakim przypadku i na jak długo marszałek województwa może zawiesić uprawnienia pilota?

Uprawnienia pilota wycieczek mogą być zawieszone za powtarzające się uchybienia w wykonywaniu zadań lub postępowaniu pilota wycieczek:
1) jeżeli uchybienie stwierdzą osoby uprawnione do kontroli;
2) w wypadku skarg potwierdzonych co do ich słuszności.
Zawieszenie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilotaczek może nastąpić na okres do 12 miesięcy. Przywrócenie zawieszonych uprawnień marszałek województwa może uzależnić od zdania egzaminu sprawdzającego, obejmującego część lub całość zakresu umiejętności wymaganych od pilota wycieczek. Uprawnienia pilota wycieczek mogą być cofnięte jeżeli przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek:
1) zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa, w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek;
2) nie zda egzaminu sprawdzającego, w związku z zawieszeniem uprawnień

ZESTAW 16
1.Wielcy Polacy - co o nich wiesz?

Karol Wojtyła - pierwszy Polak, który został wybrany papieżem. Urodzony 20 czerwca 1920 roku w Wadowicach. Duchowny, biskup krakowski, kardynał i papież. wielki poliglota, filozof, poeta i aktor, dramaturg, miłośnik górskich pieszych wycieczek. Człowiek roku 1994 w magazynie Time.
Był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni). Jako Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież. Szacuje się, ze podczas jego pontyfikatu na katolocyzm przeszło ponad 300 mln ludzi.
13 maja 1981 roku przeżył zamach, inspirowany przez KGB.
Charakterystycznym elementem pontyfikatu JPII były liczne podróże zagraniczne, odbył ich 104 odwiedzajac wszystkie kontynenty (Polska x8, USA i Francja x7). Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego.
Jego pontyfikat cechowały msze dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach, wygłaszani całych homilii lub fragmentu w języku kraju w którym gościł, bezpośrednie spotkania z ludźmi w trakcie pilegrzymek, żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi.
JPII od początku lat 90 cierpiał na postepującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustapienia z funkcji, które nasilały się w mediach, zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieza w szpitalu, pełnił ja aż do śmierci. Autor 14 encyklik obecnie objęty procesem beatyfikacji. (poemat "Tryptyk rzymski", książka "Pamięć i tożsamość", "Dar i tajemnica".

Tadeusz Kantor (urodzony 6 kwietnia 1915 roku w Wielopolu Skrzyńskim, zmarł 8 grudnia 1990 w Krakowie) - polski reżyser, malarz, scenograf, grafik, autor manifestów artystycznych, założyciel awangardowego Teatru Cricot 2 w Krakowie, pracował też za granicą.
Był absolwentem i profesorem krakowskiej ASP. Do najsłynniejszych jego dzieł należą: "Dziennik z podróży", "Człowiek i stół", "Niebezpieczne odwrócenie" i "Powrót do domu rodzinnego", a także głośne sztuki "Umarła Klasa" i "Wielopole, Wielopole".
Podczas okupacji stworzył konspiracyjny Teatr Niezależny, w którym wystawiał dla zaufanej publiczności repertuar narodowy, m.in. "Balladynę" Juliusza Słowackiego i "Powrót Odysa" Stanisława Wyspiańskiego. w twórczości Kantora malarstwo i teatr były nierozdzielne. W pierwszych latach powojennych tworzył obrazy w konwencji bliskiej surrealizmowi, a od 1957 roku włączył się w najnowsze poszukiwania sztuki światowej, nawiązując w serii swoich obrazów do informelu. Równocześnie prowadził teatr Cricot 2, gdzie wystawiał sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza, a poźniej także własne. Przekonany, że "sztywne, uświęcone tradycją granice między sztukami należy znieść", działał na rożnych polach poza malarstwem i teatrem: organizował happeningi, tworzył dzieła zwane "obiektami sztuki", które spożytkował w scenografii do własnych przedstawień oraz takie, w których fragmenty malowane występują wspólnie z tzw. przedmiotami znalezionymi, często najbardziej banalnymi, tworząc wraz z nimi zagadkową treść obrazu. Tadeusz Kantor, przez bogactwo i rożnorodność swoich dokonań, znalazł się w ścisłej czołówce artystów wspołczesnego świata.

Józef Piłsudski
(ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie pod Wilnem, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) ? polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, Naczelnik Państwa Polskiego w latach 1918-1922 i Wódz Naczelny Armii Polskiej od 11 listopada 1918, Pierwszy Marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926, w wyniku przeprowadzonego zamachu stanu.
Nosił pseudonimy: Wiktor, Mieczysław, Ziuk, Pan Marian; później powszechnie zwany Dziadkiem lub Marszałkiem, a przez swych dawnych żołnierzy Komendantem.
Józef Piłsudski zmarł na raka wątroby w Belwederze 12 maja 1935 (w 9. rocznicę zamachu stanu) W 1936 roku serce Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki na cmentarzu na Rossie w Wilnie, a ciało w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.
Józef Piłsudski jest prawdopodobnie jedyną postacią w historii Polski, której zasługi dla niepodległości naszego kraju są powszechnie uznane, a jednocześnie z którą wiąże się wiele kontrowersji. Ze szczególnie ostrą krytyką jego osoby występują ugrupowania skrajnie prawicowe, będące kontynuatorami linii programowej przedwojennej endecji, jak również osoby o poglądach skrajnie lewicowych.
Kwestia zamachu majowego. Piłsudski oskarżany jest o dążenia do wprowadzenia swojej dyktatury. Kwestia zbrojnego przewrotu, który odbył się w maju 1926, w którym zginęło kilkaset osób i nigdy nie wyciągnięto konsekwencji wobec sprawców ich śmierci jest do dziś przedmiotem kontrowersji.
Podobnie jest z obozem odosobnienia w Berezie Kartuskiej ? do dziś badacze nie są w stanie udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie, czy Józef Piłsudski wiedział o sposobie traktowania jego wrogów politycznych tam osadzonych.
2. Wyjeżdżasz z grupą z hotelu, recepcja Cię informuje o zniszczeniach w jednym z pokoi - co robisz w tej sytuacji.

3. Atrakcje turystyczne Holandii
Amstredam
Bloemenmarkt - legendarny pływający targ kwiatów ? burza barw, kształtów i zapachów
Grachtengordel - sieć kanałów opasujących centrum Amsterdamu ? warto spędzić popołudnie, oglądając wspaniałe domy nad wodą
Dom Anny Frank- przejmujące przypomnienie Holocaustu
Jordaan- malownicza dzielnica ocienionych drzewami kanałów
Rijksmuseum- światowej klasy zbiory holenderskiego malarstwa, m.in. Straż nocna Rembrandta
Muzeum Rembrandta- najwspanialsza na świecie kolekcja najpiękniejszych obrazów mistrza
Holandia Północna
Muzeum Fransa Halsa w Haarlemie - znakomita galeria malarstwa w uroczym spokojnym mieście (parę chwil jazdy drogą na zachód od Amsterdamu)
Edam - chyba najładniejsze z holenderskich miasteczek pociętych siecią kanałów, w których przeglądają się szczyty zabytkowych kamienic
Holandia Południowa i Utrecht
Lejda- stare uniwersyteckie miasto nad kanałami. Muzea są skarbnicą sztuki i pamiątek historycznych.
Haga - urokliwe miasto z najznakomitszą galerią malarstwa w Holandii ?Maurritshuis
Rotterdam- hałaśliwe i dumne miasto portowe, po II wojnie światowej odbudowane z ruin w efektownym supernowoczesnym stylu
Gouda - kwintesencja prowincjonalnego miasteczka. Gouda słynie z serów, świec i wspaniałych witraży w St Janskerk
Utrecht- tętniące życiem miasto uniwersyteckie, w pół drogi między Rotterdamem i Amsterdamem
Północ i Wyspy Zachodniofryzyjskie
Muzeum Fryzji (Leeuwarden) - fascynujące wejrzenie w istotę kultury Fryzji, w samym sercu miasta targowego żyjącego własnym niespiesznym rytmem
Sneek - zamożne historyczne miasto z przemysłem stoczniowym, słynące obecnie z sierpniowych regat pod nazwą Tydzień Sneek
Wschodnia Holandia
Paleis Het Loo, Apeldoorn - wspaniały pałac z XVII w., dawna siedziba holenderskiej rodziny królewskiej
Park Narodowy Hoge Veluwe- rozległe lasy i wrzosowiska, poprzecinane ścieżkami pieszymi i rowerowymi
Muzeum Krller-Mller - znakomite muzeum ze zbiorami współczesnej sztuki europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac van Gogha
Południe i Maastricht
Middelburg- sympatyczna stolica Zelandii, prowincji składającej się w równych częściach z lądu i wody
Wybrzeże Walcheren - przez smagane wiatrem wybrzeże Zelandii prowadzi wiele ciekawych tras pieszych i rowerowych
Delta Expo - monumentalne dzieło sztuki inżynierskiej, chroniące Holandię przed zalaniem, a także niezwykłe muzeum upamiętniające tragiczną w skutkach powódź
Breda - ładne miasto z imponującym gotyckim kościołem. Jest tam polski cmentarz wojenny i Generaal Maczek Museum.
Maastricht - kusząco kosmopolityczne miasto na dalekim południu kraju, między Belgią a Niemcami
Lista UNESCO:
Schokland i okolice (K)
Linia obronna Amsterdamu (K)
Wiatraki w regionie Kinderdijk-Elshout (K)
Strefa zabytkowa w Willemstad, centrum miasta i port (Antyle Holenderskie) (K)
Woudagemaal - stacja pomp parowych (K)
Droogmakerij de Beemster (Polder Beemster) (K)
Rietveld Schrderhuis (Dom Schrdera Rietvelda) w Utrechcie (K)

ZESTAW 17
1. Wymień znane Ci krajowe i zagraniczne organizacje czuwające nad bezpieczeństwem turystów.
Czerwony Krzyż
Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Policja Turystyczna

2. Zaproponuj program wycieczki na Litwę - trasa przejazdu z Krakowa.
Dzień pierwszy:
Departure: Kraków, centre
1
Leave Kraków
8km

8km
00h14
2
8
Continue along: 8
286km

Pass by Michałowice
13km
00h20
3
Pass Warszawa
1.4km

Continue along: Aleje Jerozolimskie
(1km)

TakeE30 / 2 / Prymasa Tysiąclecia
(0.4km)

Exit Warszawa
295km
04h28
4
E30
2
Continue along: E30 / 2
0.7km

296km
04h29
5
8
Take8
340km
Pass by Marki
311km
04h44
Pass by Białystok
485km
06h57
635km
09h11

Entry into Lithuania

635km
09h11
6
E67
A5
Continue along: E67 / A5
92km
Pass by Marijampol?

674km
09h39
727km
10h17
7
At Vilijampol?, continue
0.4km

Continue along: E67 / A5 / Vakarinis Lankstas
(0.2km)

Turn right: 140 / Marvel?s Gatv?
(0.2km)
728km
10h18
8
140
Take140
3.5km
731km
10h23
9

At Linksmadvaris, continue
0.4km

Continue along: 140 / Marvel?s Gatv?
(0.2km)

Turn left: 130 / Savanori? Prospektas
(0.2km)

731km
10h24
10

Arrive in Kaunas
0.8km

732km
10h26

Zbiórka i wyjazd z Krakowa zgodnie z rozkładem.
Przekroczenie granicy w Ogrodnikach
Przejazd do Kowna ? zwiedzanie starego miasta, spacer reprezentacyjnym deptakiem miasta ? Aleja Wolności
Dzień drugi
Zwiedzanie w Kownie ruin zamku obronnego, Ratusza, Domu Perkuna, Katedry św. Piotra i Pawła,
Przejazd do Kłajpedy: zakwaterowanie, obiad, zwiedzanie Muzeum Zegarów, wizyta w Delfinarium, kolacja, nocleg.
Dzień trzeci
Śniadanie. Przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu. Spacer po starówce wileńskiej, obiad, zwiedzanie Wilna: Kościół św. Piotra i Pawla na Antokolu, Wzgorze Trzech Krzyzy, Kosciol sw. Teresy, Ostra Brama, Kościół św. Anny, pomnik A. Mickiewicza, wjazd na więżę telewizyjna z obrotowa kawiarnia na wysokości 165m. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień czwarty
Śniadanie, dalsze zwiedzanie miasta: cmentarz na Rossie (Piłsudski, Lelewel, Władysław Syrokomla). Obiad. Wyjazd do Trok, zwiedzanie zamku Wielkich Książąt Litewskich nad jez. Galve.
Po południu wyjazd w stronę granicy polsko-lit.

3. Scharakteryzuj styl barokowy w architekturze i sztuce cechy rozpoznawcze, przykładowe budowle w Polsce i na świecie.
Barok wyrósł na gruncie renesansu i manieryzmu, we Włoszech, w II połowie XVI wieku. W XVIII wieku najpierw przeszedł w rokoko, a potem ustąpił miejsca klasycyzmowi w sztuce i oświeceniu w nauce.
Jego nazwa prawdopodobnie pochodzi od słowa barocco, które po portugalsku oznacza perłę o nieregularnym kształcie
Barok odznacza się:
ekspresyjnością, bogactwem formy i zdobnictwa, silnymi kontrastami, monumentalnoscia. Linia prosta w architekturze i sztuce jest nieobecna, jej miejsce zajmują linie faliste, załamania, ornamenty, zaokrąglenia.
dzieła z tego okresu bywają przeładowane dekoracja figuralna i ornamentyką
wrażenie ruchu i niepokoju. Kompozycje są dynamiczne, ukształtowane rzeźbiarsko, teatralnie. Podobnie kształtowane są wnętrza o rozczłonkowanych płaszczyznach, wzbogacone rzeźbiarsko-malarskim wystrojem.
monumentalizm budowli uwydatnia się poprzez zastosowanie kolumn i pilastrów obejmujących klika kondygnacji (wielki porządek). Dynamizm dzieł podkreślają kompozycje złożone z napiętych linii o kształcie łuku, zwielokrotnione pilastry i gzymsy.
kolumny o skręconym trzonie lub tzw. zbrojone, czyli o trzonie złożonych z wielu pierścieni o dwóch, różnych średnicach.
obramowania drzwi i okien są wyraźnie podkreślone.
ważną rolę odgrywa dekoracja rzeźbiarska w postaci pełnej rzeźby. Postacie przedstawiane są zawsze w ruchu, dramatycznych pozach podkreślonych rozwianymi szatami, gestem.
iluzja malarska, zwłaszcza na sklepieniach, ma na celu zatarcie granicy pomiędzy rzeczywistością a jej wyobrażeniem. Skrajne obszary płaszczyzn pokrywane bywają namalowaną architekturą, która optycznie przedłuża rzeczywistość.
Próbowano połączyć w jedno różne formy sztuki: architekturę, rzeźbę, malarstwo, muzykę. Teatralnym dopełnieniem architektury świeckiej był rozbudowany ceremoniał dworski a architektury sakralnej wspaniałość liturgii, której towarzyszyła bogata scenografia - przepych szat, ołtarzy, prospektów organowych, uroczyste procesje, koronacje obrazów a nawet teatralne odtwarzanie obrazów w formie misteriów. Wyszukanym gestom towarzyszyły wypowiedzi przepełnione figuralnymi zwrotami, przenośniami. Z tej teatralizacji wywodzą się liczne budowle odtwarzające miejsca święte (np. Kalwaria Zebrzydowska) i rozwój urbanistyki podporządkowujący organizacji uroczystości kompozycję przestrzeni otaczającej rezydencje, kościoły.
Najważniejsze dzieła
budownictwo sakralne:
bazylika świętego Piotra i Plac świętego Piotra w Rzymie
kościół San Carlo alle Quattro Fontane w Rzymie
kościół Santa Maria della Salute w Wenecji
Kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu
Plac św. Piotra i portyk bazyliki św. Piotra, Schody Królewskie na Watykanie
kościół św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Kościół św. Anny w Krakowie
Kolegiata Poznańska Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny (poznańska fara)
kościół pielgrzymkowy Vierzehnheiligen
opactwo cystersów w Lubiążu
kościół św. Mikołaja na Mal Strana w Pradze
budownictwo świeckie:
pałac wersalski
Schnbrunn
Zwinger
Pałac Krasińskich w Warszawie
Pałac w Wilanowie
Plac Navona z Fontanną Czterech Rzek
Fontanna di Trevi
Schody Hiszpańskie

ZESTAW 18
1. Zdefiniuj pojęcia: pomnik przyrody, rezerwat przyrody, park krajobrazowy

pomnik przyrody - Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

rezerwat przyrody - obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

park krajobrazowy - obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych miejscowej ludności). Park taki ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce niepobytowej, wypoczynkowi, a także edukacji.
W Polsce znajduje się 120 parków krajobrazowych (stan na dzień 31 grudnia 2005) o łącznej powierzchni ok. 2,5 mln ha.

2. Pilotujesz grupę z Krakowa do Krynicy-Zdrój - omów trasę, wskaż ważniejsze miejscowości na trasie i ich atrakcje.
Krąków ? Wieliczka (kopalnia soli) ? Bochnia (kopalnia soli, uzdrowisko, średniowieczne centrum miasta) ? Nowy Wiśnicz (barokowy klasztor karmelitów bosych, ratusz, barokowy kościół Wniebowzięcia NMP) ? Lipnica Murowana (drewniany późnogotycki kościół św. Leonarda) ? Czchow (ruiny zamku z XIVw., gotycki kościół Narodzenia NMP) ? Jezioro Rożnowskie (sztuczny zbiornik wodny w województwie małopolskim, powstały w wyniku spiętrzenia rzeki Dunajec, w celu wybudowania Elektrowni Rożnów) ? Nowy Sącz (Ratusz Staromiejski, drugi, co do wielkości rynek w Polsce, ruiny Zamku Królewskiego z XVI w) ? Łabowa (cerkiew Opieki NMP z XVIIIw.) ? Kamianna (ośrodek pszczelarstwa) ? Krynica-Zdroj (uzdrowisko słynące z wód wapniowych, magnezowych i sodowych)


3. Wymień przejścia graniczne ze Słowacją.

Zwardoń, Ujsoły, Korbielów, Winiarczykówka, Chyżne, Chochołów, Łysa Polana, Niedzica, Szczawnica (piesze), Piwniczna, Muszyna, Konieczna, Barwinek, Łupków

ZESTAW 19
1.Tematyczne szlaki turystyczne w Polsce. Podaj min. 5 przykładów, wskaż lokalizację.

Szlak Architektury Drewnianej (3 województwa)
Szlak Orlich Gniazd ( śląskie i małopolskie, jura krakowsko-częstochowska)
Szlak Tatarski (Podlasie, z Sokółki do Kruszynian)
Szlak Zabytków Techniki - samochodowy znakowany szlak turystyczny w województwie śląskim
Szlak Bursztynowy (Gdańsk, Gdynia, Jantar, Sobieszew, Pruszcz Gdański)
Szlak Latarni Morskich (wybrzeże)

2. Wymień min. po 5 gatunków roślin i zwierząt prawnie chronionych w Polsce.

rośliny: cis pospolity, barwinek pospolity, limba, długosz królewski, storczyk szarotka, mikołajek nadmorski
zwierzęta: niedźwiedź brunatny, ryś(200), żubr, świstak, żuraw, wąż eskulapa bocian biały i czarny

3.Pilot zgubił teczkę, co powinien zrobić w tej sytuacji.
Trzeba skontaktować sie z biurem i poprosić o przesłanie faxem lub mailem kopii wszystkich potrzebnych dokumentów.

ZESTAW 20
1.Sanktuaria Maryjne w krajach europejskich - Francja, Włochy, Portugalia, Litwa, Bośnia i Hercegowina.

Francja: Lourdes, La Salette (okolice Grenoble), Le Puy-en-Velay (Auvergne)
Włochy: Loreto (w regionie Marche, w prowincji Ankona- środkowe Włochy)
Portugalia: Fatima (leży w środkowej Portugalii, w dystrykcie Santarm, na południowy wschód od miasta Leiria)
Litwa: Ostra Brama w Wilnie, brama miejska w Wilnie, gotycka, wzniesiona w latach 1503?1522; wraz z przylegającym do niej fragmentem muru obronnego stanowi jedyną pozostałość dawnych fortyfikacji miejskich; od strony wewnętrznej bramy znajduje się kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia), klasycystyczna, wzniesiona w 1829.
Bośnia i Hercegowina: Medziugorie - miejscowość położona w południowej części Hercegowiny na południowy zachód od Mostaru. Jedno z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych (sanktuariów) w świecie katolickim - miejsce niepotwierdzonych ani też niezanegowanych objawień Matki Boskiej na górze Objawień.

2. Scharakteryzuj styl renesansowy w architekturze - podaj przykładowe budowle i wskaż ich lokalizacje.

Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początku baroku. Architektura renesansu narodziła się we Włoszech
Wraz z szerzeniem się idei humanizmu i przesunięciem się ciężaru zainteresowania człowieka na to co świeckie wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na budownictwo świeckie.
Określenie wywodzi się z fr. renaissance - odrodzenie - i nawiązuje do ponownego wprowadzenia elementów starożytnej sztuki budowlanej.
Dla architektury wzorem idealnych proporcji i podziałów były liczne zabytki rzymskie. Nowością były wprowadzone przez D. Bramantego centralne budowle kopułowe. Stosowano antyczne proporcje architektoniczne operując kolumnami i belkowaniem. Rozpowszechnia się schemat łuku triumfalnego oraz portyk z trójkątnym tympanonem. Występują często ornamenty o rodowodzie grecko-rzymskim m.in.: liście akantu, rozety, wieńce, układy kandelabrowe.

Najważniejsze typy architektoniczne to: pałac miejski z arkadowym dziedzińcem wewnętrznym, willa podmiejska z kondygnacją reprezentacyjną na parterze, ponadto wznoszone poza miastami pałace otoczone fortyfikacjami ziemnymi, tzw. palazzo in fortezza.
W budownictwie sakralnym charakterystyczne były kaplice na planie centralnym.
W świeckiej architekturze miejskiej renesansowe formy nadawano ratuszom, giełdom, sukiennicom.
W konstrukcjach budowlanych szeroko stosowano łuk półkolisty, kolumnady arkadowe, proste belkowania, kopuły, sklepienia kolebkowe lub krzyżowe, stropy kasetonowe, a w elewacjach rustykę i boniowanie. W przeciwieństwie do gotyku, wprowadzono linie horyzontalne, a spadziste dachy ozdobiono attykami (ozdobnymi ściankami).
Ściany upiększano fryzami, freskami lub wielobarwnymi sgraffitami (zeskrobywanie według wzoru kilku warstw z barwnych tynków). Ceglaną, gotycką czerwień zastąpiły jasne elewacje. Sztuka służyła człowiekowi Prostota, harmonia, spokój i umiar. Czołowi architekci renesansu włoskiego to: F. Brunelleschi, L.B. Alberti, Rafael, D. Bramante, Michał Anioł, J. Sansovino.
Kaplica Zygmuntowska, Wawel (dziedziniec arkadowy),krakowskie sukiennice, poznański ratusz, zamki w Niepołomicach, Tęczynie, Pieskowej Skale, pałace w Baranowie, Krasiczynie, Willa Decjusza w Krakowie, zamki w Ogrodzieńcu, Szydłowcu, Ćmielowie, Drzewicy, Siewierzu
Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji, kościół San Pietro in Montorio ? Rzym, pałac Medici-Riccardi - Florencja, pałac Rucellai - Florencja
3. Co zrobisz jeśli turysta zgubi bilet lotniczy?

ZESTAW 21
1. Podaj 3 przykłady rezerwtów przyrody w Małopolsce, co jest w nich głównym przedmiotem ochrony?

Rezerwat Przyrody Skamieniałe Miasto - rezerwat przyrody nieożywionej położony na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim, w pobliżu Ciężkowic (południowa część województwa małopolskiego).
Wśród lasu mieszanego - (dęby z domieszką sosen) rozrzucona jest grupa skałek dużych rozmiarów, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, fantazyjnie ukształtowanych wskutek procesów erozji. Jest to tzw. skalne miasto. Są wśród nich ambony, maczugi i grzyby skalne. Nadane nazwy odpowiadają ich kształtom, np. "Maczuga", "Piramida", inne to m.in.: "Baszta", "Borsuk", "Grunwald" (z niewielką jaskinią szczelinową i tablicą pamiątkową wmurowaną w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem), "Ratusz" i "Czarownica". W pobliżu niewielki wodospad.
Nazwa rezerwatu pochodzi od podania ludowego, według którego owe skały są pozostałością miasta skamieniałego z powodu złamania prawa gościnności lub, w innej wersji, z powodu rozwiązłości jego mieszkańców.

Rezerwat przyrody "Wąwóz Homole" imienia Jana Wiktora - rezerwat przyrody obejmujący skalny wąwóz Homole oraz Czajakową Skałę i boczną część dolinki Koniowskiego Potoku w Małych Pieninach.
Głównym celem jego powstania była ochrona pięknego krajobrazu i cennych osobliwości przyrody nieożywionej i ożywionej. Wąwóz uważany jest za najpiękniejszy w Pieninach.

Rezerwat przyrody Dolina Szklarki
w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie w województwie małopolskim. Położony na wschodnim zboczu środkowej części Doliny Szklarki w miejscowości Szklary w powiecie krakowskim nad potokiem Szklarka.
Utworzony celem ochrony różnorodnych i dobrze zachowanych zespołów leśnych porastających skaliste stoki doliny: buczyny karpackiej, jaworzyny górskiej, grądów, a także muraw kserotermicznych i naskalnych. Na terenie rezerwatu znajdują się liczne, wystające z ziemi skałki wapienne. Jedna z nich przecięta jest bardzo oryginalną pionową szczeliną. W pobliżu rezerwatu znajduje się źródło "Pióro" (wywierzysko krasowe).
Bielańskie Skałki ? ścisły, florystyczny rezerwat przyrody założony w celu ochrony muraw kserotermicznych (murawy roślin światłolubnych).
Znajduje się na południowych stokach Lasu Wolskiego, w pobliżu klasztoru Kamedułów na Bielanach. Na objętym ochroną stoku znajdują się interesujące formy skałkowe, zbudowane z wapieni jurajskich.
2. Zaproponuj grupie hydrogeologów wycieczkę do uzdrowisk w Karpatach
Uzdrowiska w Karpatach:
-Krynica - perła polskich uzdrowisk, Początki lecznictwa uzdrowiskowego w Krynicy datują się na przełom XVIII i XIX wieku. Rozwój i upowszechnienie miało miejsce w latach 50. XIX wieku za sprawą Józefa Dietla, uznawanego za ojca polskiej balneologii. Krynica stała się z czasem modnym uzdrowiskiem, miejscem pobytu i spotkań wielu sławnych Polaków (bywali tu m.in.: Józef Piłsudski, Aleksander Kwaśniewski, Jan Matejko, Artur Grottger, Henryk Sienkiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Solski, Helena Modrzejewska, Władysław Reymont, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński i Jan Kiepura) i obcokrajowców (Valdas Adamkus, Vclav Havel, Wiktor Janukowycz).
Krynica-Zdrój jest dużym ośrodkiem lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoryjnego. Leczy się tu choroby układu trawiennego i moczowego, układu krążenia i przemiany materii. W mieście znajdują się liczne sanatoria i szpitale uzdrowiskowe, a także odwierty, pijalnie i rozlewnie wód mineralnych i leczniczych:
-Muszyna - Wody mineralne występujące na terenie Muszyny bogate są w: magnez, wapń, sód, potas, żelazo, lit i selen. Do głównych wód należą szczawy i wody żelaziste. Uzdrowisko muszyńskie oferuje turystom możliwość pobytu w sanatoriach, zakładach przyrodoleczniczch, pensjonatach i liczne domach wypoczynkowych. Niewątpliwą atrakcją jest możliwość bezpłatnego korzystania z ogólnodostępnych pijalni wód mineralnych, jak również z sezonowych punktów czerpalnych wód mineralnych.
-Rabka - miejscowe solanki są jednymi z najsilniejszych solanek jodowo-bromowych w Europie. Pierwszy Zakład Kąpielowo-Leczniczy powstał w 1864 roku, a w osiem lat później otwarto Zakład Leczenia Dzieci. Specyficzny mikroklimat spowodował, że Rabka szybko rozwijała się, zwłaszcza jako uzdrowisko dziecięce.

-Szczawnica - jest znanym uzdrowiskiem już od połowy XIX wieku. Leczone są tam choroby układu oddechowego i przewodu pokarmowego, ze względu na występowanie szczaw alkalicznych słonych oraz korzystnych warunków klimatycznych.

-Piwniczna ?będąc uzdrowiskiem górskim specjalizuje się w profi-laktyce leczniczej chorób układu oddechowego oraz układu trawienia. Najcennniejszym bogactwem miasta są naturalne lecznicze wody mineralne, znane od dawna jako "kwaśne wody". Są to wody wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowo-żelaziste. Charakteryzują się wysoką zawartością jonów magnezowych i wapniowych, wykazując działanie neutralizujące sok żołądkowy. Aktualnie na terenie uzdrowiska eksploatowanych jest kilka głębinowych otworów. Woda rozlewana jest w dwóch rozlewniach w Piwnicznej i Zubrzyku.

3.Przejscia graniczne z Białorusią i Litwą.
Bialorus: Bialowieza, Bobrowniki, Kukuryki, Kuznica,Czeremcha, Polowce, Slawatycze, Terespol
Litwa: Budzisko, Ogrodniki, Berzniki, Trakiszki

ZESTAW 22
1. Zaproponuj wycieczkę krajoznawczą po Kielecczyźnie dla miłośników literatury polskiej.
Kielecczyzna od wielu lat jest celem podróży niezliczonych wycieczek szkolnych, a także miłośników literatury polskiej. Dzieje się tak, gdzyż te tereny związane są z działanością Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i Mikołaja Reja.
W Kielcach mieści się "Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego".
W pobliżu Kielc znajduje się Oblęgorek, z dworkiem podarowanym Henrykowi Sienkiewiczowi przez naród, dziś mieści się tam muzeum imienia pisarza.
W pobliskich Nagłowicach, gdzie przed wiekami gospodarował Mikołaj Rej, ojciec literatury polskiej, można zwiedzić jego muzeum i zamiewszkać w niedrogich pokojach gościnnych.

2. Jakie programy komputerowe wspomagają pracę pilota?

Komputerowe Encyklopedie Geograficzne (np PWN)
Auto Route Express i MS Map Point
Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski
Autoatlas Polski

3. Jakie dokumenty powinna zawierać teczka imprezy przekazana przez biuro?
umowa między pilotem a biurem podróży
polisa ubezpieczeniowa grupy
lista uczestników
umowa pomiędzy biurem a uczestnikami imprezy
zasady i szczegóły rozliczenia pomiędzy danym hotelem a biurem podróży
kopie potwierdzeń wszystkich zaliczek wysłanych do kontrahenta
potwredzenia rezerwacji
zaliczka na prowadzenie imprezy
fundusz awaryjny
numery telefonów do wszystkich placówek dyplomatycznych, które mogą bnam pomóc
adresy i nr telefonów wszystkich kontrahentów tranzytowych i docelowych ew. korespondecja mejlowa

ZESTAW 23

1. Zadania administracji rządowej i samorządowej w turystyce w Polsce.
W strukturze Ministerstwa Sportu i Turystyki wydzielono Departament Turystyki. Jest to jednostka odpowiedzialna za zadania związane z kształtowaniem polityki turystycznej oraz zagospodarowaniem turystycznym kraju, a także za funkcjonowanie mechanizmów regulujących rynek turystyczny.
Organem pomocniczym Ministra Sportu jest Rada Turystyki, która jest organem opiniującym (rozwiązań systemowych, kierunków promocji polskiej turystyki, działań w zakresie kształcenia i szkolenia kadr dla turystyki) i oceniającym funkcjonowanie sektora działań turystyki (zwiększenie konkurencyjności polskiejoferty turystycznej).
Jeżeli chodzi o administrację samorządową, kompetencje samorządów wojewódzkich są następujące:
wszystko co jest związane z kształceniem i kontrolą kadry przewodnickiej i pilockiej, czyli: nadawanie uprawnień, prowadzenie rejestru, obsługa komisji egzaminacyjnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie.
nadzór nad obiektami hotelarskimi w zakresie: ustalanie rodzajów i kategorii
prowadzenie rejestru organizatorow turystyki i posrednikow turystycznych i kontrola prowadzonej przez nich dzialalnosci
podejmowanie dzialan interwencyjnych na rzecz ochrony praw klienta (uruchamianie srodkow z gwarancji bankowych i ubezpieczen organizatorow i posrednikow turystycznych na pokrycie kosztow powrotu klienta do kraju)
wydawanie paszportow i wiz, prowadzenie rejestru zaproszen dla cudzoziemcow
Waznym zadaniem samorzadu jest okreslanie strategii rozwoju wojewodztwa m.in. pod wzgledem turystyki (pobudzanie aktywnosci gosp.wojewodztwa, podnoszenie poziomu konkurencyjnosci, zachowanie wartosci srodowiska kult. I przyrodniczego, ksztaltowanie i utrzymanie ladu przestrzennego)

2. Co reguluje ustawa o uslugach turystycznych ? jaki byl glowny cel jej uchwalenia?

Ustawa (z dnia 29 sierpnia 1997 r.) o usługach turystycznych określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem nadzrzednym jej uchwalenia bylo okreslenie zasad prowadzenia dzialalnosci gosp. W sferze uslug turytycznych oraz ochrona interesow konsumentow.

3. Warszawa co o niej wiesz ? glowne atrakcje.

Warszawa stała się stolicą Polski m.in. dzięki królowi Zygmuntowi III Wazie, który w 1596 roku przeniósł swoją siedzibę do tego miasta.
Warszawa jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.
Warszawa jest największym polskim miastem pod względem liczby ludności (1 702 139 ) i powierzchni (517 km?)
Warszawa przechodziła w swej historii różne momenty dramatyczne, w niektórych okresach miasto podupadało. Było wielokrotnie niszczone, rabowane przez najeźdźców, ponosiło dotkliwe straty materialne i ludzkie. Jednak zawsze się odradzało. (3 maja 1791 uchwalenie Konstytucji 3 Maja bitwa warszawska ? Cud nad Wisłą 1920 II wojna światowa: oblężenie Warszawy 1939, powstanie w getcie warszawskim 1943 i powstanie warszawskie 1944 6 lutego - 5 kwietnia 1989 obrady Okrągłego Stołu)

KULTURA
W Warszawie znajduje się około 30 większych stałych teatrów. Wśród nich najważniejsze są Teatr Narodowy (założony w 1765) oraz Teatr Wielki w Warszawie (założony w 1778). Szczególne uznanie zdobył TR Warszawa (dawniej Teatr Rozmaitości), który jest organizatorem eksperymentalnych przedstawień w scenerii miasta w ramach projektu Teren Warszawa.
W Warszawie mieści się Filharmonia Narodowa.
W mieście duże koncerty muzyczne urządza się głównie w Sali Kongresowej, na stadionach Legii,Gwardii i Skry na służewieckim torze wyścigów konnych czy na lotnisku na Bemowie, a mniejsze w teatrach np. w Teatrze Muzycznym Roma
Festiwale i konkursy muzyczne w Warszawie:Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" Jazz Jamboree Warsaw Summer Jazz Days

W Warszawie mieści się wiele muzeów i galerii sztuki, tak państwowych, jak i prywatnych. Największe galerie to Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, zaś największe warszawskie muzea to Muzeum Narodowe oraz jego filie: na Zamku Królewskim oraz w pałacu wilanowskim.

GLOWNE ZABYTKI
Stare Miasto - w 1980 roku zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO jako przykład niemal kompletnej rekonstrukcji. To najstarsze osiedle miejskie Warszawy. Jest to zwarty zespół architektury zabytkowej, o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczony pierścieniem murów obronnych z XIV-XVI wieku.
Zostało zrekonstruowane w latach 1952-1955 po niemal całkowitym zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego w 1944 r.
Projekt rekonstrukcji opracował zespół architektów przy współpracy historyków i historyków sztuki, na podstawie zachowanych wizerunków Warszawy, w tym wedut Canaletta. Wykorzystano też zachowane fragmenty fasad, elementy wystroju wnętrz, itp., zaś układ wnętrz został w większości zmieniony i dostosowany do nowych funkcji.

Plac Zamkowy przy którym stoi Zamek Królewski oraz kolumna Zygmunta III i Pałac pod Blachą
Zamek Królewski, pierwotnie gotycki zbudowany przez książąt mazowieckich. Kilka razy przebudowywany.
Katedra św. Jana ? najstarsz siwatynia Wa-wy, powstała na przełomie XIII/XIV w. Zniszczona w 1944, odbudowana w stylu nawiązującym do gotyckiego. W podziemiach groby ostatnich książąt mazowieckich, Henryka Sienkiewicza oraz pierwszego prezydenta Polski Gabriela Narutowicza. Miejsce koronacji królów Polski: Stanisława Leszczyńskiego (1704) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764)
Kościół Jezuitów, 1608-1626, manierystyczny z kopułą nad prezbiterium, po wojnie odbudowany. Wewnątrz obraz Najświętszej Panny Łaskawej z połowy XVII w.
Kolegium jezuickie, powstałe w XVII-XVIII w. z połączonych kamienic
Kanonia - zaułek na tyłach katedry św. Jana.
kościół poaugustiański św. Marcina i klasztor fundowany w 1353, przebudowany w XVII i XVIII w. (m. in. Karol Bay), odbudowany po wojnie.
kamienice, w większości zrekonstruowane, z XV-XIX w.
zespół murów miejskich z barbakanem
Kościół św. Anny w Warszawie (pobernardyński, akademicki) Budowę rozpoczęto po 1454 roku w stylu gotyckim, później wielokrotnie przebudowywany, wnętrze zostało zbarokizowane, fasada uzyskała styl barokowo-klasycystyczny zaś dzwonnica zbudowana jest w stylu późnorenesansowym.
Kościół św. Krzyża Jest własnością księży misjonarzy Kościół został zbudowany w latach 1679-1696 w stylu barokowym. Jego projektantem był nadworny architekt królewski Józef Szymon Bellotti W filarach świątyni wmurowane są urny z sercami Fryderyka Chopina (1882) i Władysława Reymonta. W kościele znajdują się też epitafia Bolesława Prusa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego i Władysława Sikorskiego.
Belweder ? klasycystyczny pałac w Warszawie w Parku Łazienkowskim. Pochodzi z XVIII. Obecnie Belweder pozostaje własnością Kancelarii Prezydenta RP i jest używany do celów reprezentacyjnych
Łazienki Królewskie w Warszawie - to zespół pałacowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, założony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Park jest miejscem licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, rozrywkowym i sportowym, a także ulubionym miejscem spacerów warszawiaków.
Obiekty architektoniczne na terenie Łazienek Królewskich edytuj
Pałac Łazienkowski (zwany też pałacem Na Wodzie lub pałacem Na Wyspie)
Amfiteatr
Biały Domek
Pałac Myślewicki
Stara i Nowa Pomarańczarnia
Świątynia Sybilli (zwana też świątynią Diany) i Świątynia Egipska
Zamek Ujazdowski

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie - najbardziej znany Grób Nieznanego Żołnierza w Polsce znajduje się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest fragmentem trzech środkowych arkad zniszczonego w czasie II wojny światowej Pałacu Saskiego.

Muzeum Pałac w Wilanowie - Pałac został wybudowany jako rezydencja wiejska dla króla Jana III Sobieskiego. Budowa rozpoczęła się w roku 1677. Projektantem był Augustyn Locci. Nazwa Wilanów pochodzi od dawnego określenia rezydencji jako "villa nova". Po śmierci króla pałac często zmieniał właścicieli i był przez nich wielokrotnie przebudowywany. Warto zwiedzić wnętrza pałacu, które kryją ogromną kolekcję malowideł i pałacowego wyposażenia. Najpiękniejsze apartamenty znajdują się na parterze. W dawnej ujeżdżalni pałacowej urządzono największe na świecie Muzeum Plakatu. Warto także zobaczyć kościół świętej Anny. Wilanów to jedno z najpiękniejszych miejsc Warszawy.
Od 2006 muzeum jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich (ang. European Royal Residences).
Pałac Kultury i Nauki (PKiN, dawniej nosił imię Józefa Stalina) - najwyższy budynek w Polsce. Położony w centrum Warszawy przy placu Defilad. Wybudowany w zaledwie trzy lata i oddany do użytku w 1955. Jest dziełem radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, architektonicznie jest mieszanką art dco, socrealizmu i polskiego historyzmu. Obecnie pałac jest siedzibą wielu firm oraz instytucji użyteczności publicznej, takich jak kina, teatry, księgarnia, wyższe uczelnie, instytucje naukowe. Organizowane są tu także różnego typu wystawy i targi, Mieści się w nim sala konferencyjno-widowiskowa na 3000 osób (tzw. Sala Kongresowa), Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji PAN oraz Pałac Młodzieży wraz z basenem.

ZESTAW 24
1. Polska- zaprezentuj ten kraj cudzoziemcowi.
Polska jest krajem położonym w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Można powiedzieć, że leży w sercu Europy, gdzyż właśnie na terenie Polski znajduje się geometryczny środek Europy (w miejscowości Suchowola koło Białegostoku).
W Polsce można znaleźć niemal wszytsko:
góry o charakterze alpejskim
szerokie plaże, ruchome wydmy
czyste jeziora, rzeki do spływów kajakowych
przepastne lasy i bory
zabytki światowej klasy
23 Parki Narodowe i liczne rezerwaty przyrody
13 obiektów wpisanych na listę UNESCO
Klimat w Polsce jest umiarkowany, a Polacy cierpliwi i gościnni. Na spotkania z kulturą zapraszają tysiącletnie miasta, a wioski pozwalają odpocząć od hałasliwej cywilizacji. Największą polską atrakcją jest przyroda. Dzika, nieskażona i różnorodna jak w niewielu krajach w Europie, a przy tym dostępna.

2. Zejście śmiertelne uczestnika imprezy - opisz postępowanie pilota.

W przypadku zgonu uczestnika pilot powinien:
- wezwać pogotowie ratunkowe, uzyskać akt zgonu (zrobić kopię) - zabezpieczyć rzeczy turysty i sporządzić komisyjnie ich spis (jeżeli turysta podróżował samotnie) 3 kopie: 1 dołączona do bagażu, 2 dla pilota, 3 dla rodziny. ? skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i poinformować, gdzie przechowywane są zwłoki - zawiadomić organizatora wyjazdu (który zawiadomi rodzinę) ? powiadomić polską placówkę dyplomatyczną (zwłoki są przewożone do kraju w zaplombowanej przez konsula trumnie, wcześniej zwłoki musza być zidentyfikowane przez członka rodziny lub pilota. ? paszport turysty musi wrócić do miejsca wystawienia (najczęściej zabiera go i odsyła konsul) ? zabrać rzeczy turysty podróżującego samotnie i przywieźć je razem ze spisem do kraju.

3. Lista Światowego Dziedzictwa Kultury w Polsce (min 5 przykładów)

Zgodnie ze stanem z lipca 2006 roku, zostało na nią wpisanych 13 polskich dóbr. To daje nam 9 miejsce w Europie i 15 na świecie.
Miasta i obiekty w Polsce, znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, w celu przekazywania informacji, współpracy i promocji skupiły się w Ligę Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Toruniu. Siedzibą Ligi UNESCO jest miasto Toruń, jeden z wyróżnionych przez UNESCO miast.
Na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Polsce znalazły się:
1978 - Stare Miasto w Krakowie (K)
1978 - Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce (K)
1979 - Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) (K)
1979 - Białowieski Park Narodowy - (wspólnie z Białorusią) (P)
1980 - Stare Miasto w Warszawie (K)
1992 - Stare Miasto w Zamościu - przykład renesansowej zabudowy miejskiej (K)
1997 - Średniowieczny zespół miejski Torunia (K)
1997 - Zamek Krzyżacki w Malborku (K)
1999 - Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w. (K)
2001 - Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (K)
2003 - Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia - Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa (K)
2004 - Park Mużakowski nad rzeką Nysą (wspólnie z Niemcami) (K)
2006 - Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu (K)

ZESTAW 25
1.Słowacja - co o niej wiesz?
Republika Słowacka (sł. Slovensko, Slovensk republika) ? państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (91 km), Polską (541 km), Czechami (215 km), Ukrainą (90 km) oraz Węgrami (515 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1355 km. Słowacja nie posiada dostępu do morza. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Stolicą kraju jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami. Pokojowy podział Czechosłowacji na dwa suwerenne państwa nastąpił 1 stycznia 1993. Od 2004 roku należy do Unii Europejskiej.
Jest krajem górskim: 61% jej powierzchni zajmują liczne pasma i łańcuchy górskie Karpat Zachodnich (Tatry, Białe Karpaty, Małe Karpaty, Niżne Tatry, Rudawy Słowackie, Wielka Fatra, Mała Fatra) i Karpat Wschodnich (Bieszczady, Wyhorlat). Najwyższy punkt Słowacji stanowi tatrzański szczyt górski Gerlach (2655 m n.p.m.).
Parki narodowe
Tatrzański Park Narodowy (TANAP, Tatransk nrodn park)
Pieniński Park Narodowy (PIENAP, Pieninsk nrodn park)
Park Narodowy "Niżne Tatry" (NAPANT, Nrodn park Nzke Tatry)
Park Narodowy "Mała Fatra" (Nrodn park Mal Fatra)
Park Narodowy "Wielka Fatra" (Nrodn park Vek Fatra)
Park Narodowy "Słowacki Raj" (Nrodn park Slovensk Raj)
Park Narodowy "Połoniny" (Nrodn park Poloniny)
Park Narodowy "Murańska Płanina" (Nrodn park Murnska Planina)
Park Narodowy "Słowacki Kras" (Nrodn park Slovensk Kras)

Obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO:
Bańska Szczawnica ? średniowieczne miasto górnicze
Wilkoliniec ? skansen architektury ludowej
Zamek Spiski i okoliczne zabytki
Bardiów ? średniowieczne miasto obronne we wschodniej Słowacji, dobrze zachowany zespół miejski z dzielnicą żydowską (synagoga z XVIII wieku)
Obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa przyrody UNESCO:
Jaskinie w Słowackim Krasie
Dobszyńska Jaskinia Lodowa w Słowackim Raju

2. Scharakteryzuj i oraz wskaż specyfikę obsługi nast. form turystyki: kongresowa, motywacyjna, etniczna, kwalifikowana.
turystyka kongresowa - dotyczy osób podejmujących podróżw celu uczestniczenia w konferencjach, sympozjach, seminariach itp. Uczestnikami tego typu turystyki są najczęściej naukowcy, politycy i człomkowie organizacji zawodowych: sportowych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych.
Specyfika tej formy turystyki polega na tym, iż wymaga ona wyspecjalizowanej ubsługi na wysokim poziomie oraz miejsc w których odbywaja się tego typu imprezy - obiekty konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt.
Do obsługi takich impres są zapraszane firmy, które się specjalizują w tej dziedzinie.

turystyka motywacyjna - jest formą marketingową dla dużych i bogatych firm. Jest to turystyka organizowana dla pracowników jako nagroda za ich osiągnięcia w pracy i zachęta do dalszego rozwoju i max. pracy dla danej firmy.
Udana podróż motywacyjna powinna pozostawić u pracownika dobre wspomnienie i składać się z elementów, których pracownik sam nie mógłby wykupić.

turytyka etniczna - jest składnikiem turystyki międzynarodowej,dotyczy podróży odbywanych do miejsc pochodzenia, dawnego zamieszkania danego turysty lub jego przodków.
Ztą formą turystyki wiąże się zjawisko diaspory, czyli rozproszenia danej narodowościna obczyźnie = emigracja. To właśnie emigranci, bądź ich potomkowie są uczestnikami turystyki etnicznej, którą uprawiają w celu m.in. utzrymania więzi z krajem ojczystym lub odnalezienia własnych korzeni.

turystyka kwalifikowana - jest przeznaczona dla osób o określonych umiejetnościach, sprawności, kondycji, czasem uprawnień i odpowiedzniego sprzętu. Uznaje się ją za kwintesencję współczesnej turytyki, bowiem dzięki niej dochodzi do regeneracji sił fiz. i psych. oraz do poczucia spełnienia w danej dziedzinie. Można zaliczyć tu turystykę piesza (górską i nizinną), wodną (kajakarską, żeglarską, raftingową, podwodną), narciarską, speleologiczną, wspinaczkową itd.

3. Służba celna cofa autokar z powodu przewożenia dużych ilości niedozwolonego towaru - jakie działania powinien podjąć pilot?

Pilot powinien wcześniej pionformować turystów o dozwolonych ilościach pewnych towarów jakie można przewieźć przez granicę.

ZESTAW 26
1. Zaproponuj trasę przejazdu i prodram 3 dniowego pobytu w Bieszcadach.
Kraków (4) - Pilzno (73) - Jasło (28) - Sanok
I DZIEŃ
Przejazd przez Sanok - zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego
- Przejazd przez Lesko - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (synagoga, kirkut, Zamek, Rezerwat "Kamień leski"
- Zwiedzanie zbiorników wodnych w Myczkowcach i Solinie - rejs po Solinie
nocleg w Wetlinie
II DZIEŃ
-Śniadanie
- Wędrówka z przewodnikiem : Połonina Caryńska i Krzemieniec
nocleg ustrzygach górnych
III DZIEŃ
- Wykwaterowanie ze Schroniska
- Wejście na Połonine Wetlińską lub na Tarnicę
powrót

2. Wymień organizacje społeczne w turystyce i czym one się zajmują.
Działalność społeczna w turystyce zakłada bezpłatne świadczenie pracy przez społeczną kadrę organizatorów imprezy, co obniża znacznie koszty imprezy turytycznej.

PTTK - upowszechnianie turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie społecznych kadr turystycznych, popularyzacja krajoznawstwa. Opieka nad szlakami turystycznymi i ich organizacja.
PTSM - (1926 r.) Statutową powinnością jest:
organizowanie sieci schronisk młodzieżowych
organizowanie środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych
upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku - obozów wędrownych.
PFCC - (1964) dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych działających na rzecz rozwoju campingu i caravaningu.

3. W bagażu turyty służba celna znalazła narkotyki - jak powinien zachować sie pilot?

Pilot powinien wcześniej wuraźnie poinformować jakich towarów nie wolno przewozić przez granicę.
W przpadku zatrzymania polskiego turysty pilot pełni rolę tłumacza, jeżeli turysta nie zostanie zwolniony to należy powiadomić polską placówkę dyplomatyczną, która powinna zapewnić pomoc prawną dla obywatela polskiego za granicą. W takim też przypadku należy powiadomić organizatora wyjazdu, który skontaktuje się z rodziną. Ponieważ zatrzymany turysta nie będzie brała dalej udziału w imprezie, pilot powinien anulować świadczenia.

ZESTAW 27
1. Wyjaśnij terminy: traking, tramping, caravaning.

traking - to piesza wędrówka, trwająca około 10 godzin dziennie. Zwykle wędruje się górskimi dolinami, nocując w namiotach lub schroniskach, podziwiając wspaniałe widoki, poznając kulturę i miejscowe zwyczaje.

tramping - podróżowanie za jak najmniejsze pieniądze

caravaning - współczesna forma turystyki motorowej, dla której bazą noclegowo-żywieniową jest wóz mieszkalny na kółkach. Jest to więc camping, tyle że wykorzystujący bardziej specjalistyczny sprzęt, coś w rodzaju plenerowych wczasów na wyższym poziomie wyposażenia technicznego

2. Kiedy i gdzie powstało najstarze biuro podróży?

W 1841r. w Anglii powstało pierwsze biuro podróży Thomas Cook. Wtedy też odbyła się pierwsza wycieczka z tegoż biura. Zorganizowana została przez T.Cook?a z Anglii do Szwajcarii w góry.

3. Atrakcje turystyczne Mazowsza.


ZESTAW 28
1.Co oznaczają skróty:

POT - Polska Organizacja Turystyczna
PART - Polska Agencja Rozwoju Turystyki
ZHP - Związek Harcerstw Polskiego
PIT- Polska Izba Turystyki
PTSM - Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
PTT - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
PFCC - Polska Federacj Campingu i Caravaningu

2. Wymień 5 miejscowości uzdrowiskowych w Małopolsce i podaj trasy dojazdowe z Krakowa.

Krynica-Zdrój: Kraków - Wielczka - Bochnia - Czchów - Nowy Sącz - Łabowa - Krynica
Muszyna: do Krynicy - Muszyna
Piwniczna: Kraków - Wieliczka - Bochnia - Brzesko - Czchów - Nowy Sącz - Piwniczna
Szczawnica: Kraków- Myślenice - Rabka - Nowy Targ - Szczawnica
Rabka: Myślenice - Rabka

3. Czym różni się folder od przewodnika turystycznego?

folder - materiał rekalmowy, duża ilośc zdjęć, barwny, mający zachęcić do skorzystania z oferowanych usług.
przewodnik - w spos.popularny, ale scisły przekazuje widomości na temat danego obszaru lub obiektu. Zaopatrzony w informacje praktyczne, zawiera mapy, opisy tras i szlaków, zdjecia, rysunki i spis ważniejszej literatury.

ZESTAW 29
1. Podaj definicję ruchu turystycznego i rynku turystycznego.

ruch turystyczny - ogół przestrzennego przemieszczenia się ludzi, związanych z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia w odniesieniu do określonego obszaru, kierunku,okresu.

rynek turystyczny: to wszelkie organizacje i przedsiębiorstwa zajmujące się usługami (oraz produkcja dóbr), na które popyt zgłaszany jest przez uczestników ruchu turystycznego i dzięki któremu turyści mogą zaspokoić swe podstawowe potrzeby turystyczne. Produkcja dóbr i usług turystycznych (w węższym wymiarze) związany jest z wyżywieniem, transportem, zakwaterowaniem, usługami rekreacyjnymi oraz innymi.

3. Etapy odprawy granicznej w porcie lotniczym

1.Pilot 30 min przed rozpoczęciem odprawy pasażerów czeka w hali przylotów.
2. Uzgadnia z informacja pasażerską treść i częstotliwość ogłaszania komunikatu skierowanego do turystów uczestniczących w jego imprezie.
3. Po wylądowaniu pasażerowie udają się do hali przylotów, gdzie oczekują na bagaż.
4. Z bagażem udają się do punktu kontroli paszportowej: pokazują (paszport, bilet powrotny i inne dokumenty w zależności od charakteru wyjazdu (grupą kieruje pilot ZBP)
5. Po uzyskaniu zgody na wjazd do Polski grupa idzie do odprawy celnej a następnie do wyjścia.
6. Po przekroczenia granicy zaczynają się obowiązki pilota BPB.
7.Przed opuszczeniem lotniska upewnić się, czy wszyscy maja bagaż. W razie braku lub uszkodzenia należy dopełnić wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem utraty bagażu w biurze przewoźnika (linii lotniczych).

ZESTAW NR 30
1. Rodzaje i kategorie zakładów hotelarskich określone ustawą o usługach turystycznych
Rodzaje obiektów hotelarskich:
Hotel pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami (5 najlepszy standard)
Motel
Pensjonat
Gospoda
Zajazd
Kemping - 4 kategorie oznaczone gwiazdkami
Dom wycieczkowy - 3 kategorie oznaczone cyframi rzymskimi
Schronisko młodzieżowe

2. Wymień przejścia graniczne z Rosją i Białorusią

Z Rosją: Braniewo, Gronowo, Bezledy, Głomno, Skandawa, Gołdap
Z Białorusią: Kuźnica, Bobrowniki, Zubki, Siemianówka, Czeremcha, Połowce, Kukuryki, Terespol, Sławtycze

3. Zaproponuj trasę wycieczki dla speleologów.

W Polsce jest 17 jaskiń udostępnionych do zwiedzania, gdzie nie trzeba mieć do tego specjalnych umiejętności i sprzętu, a zwiedza się je z przewodnikiem.
Propozycja wycieczki po jaskiniach w okolicy Krakowa oraz w Tatrach (polskich), pod hasłem: Od Smoczej Jamy do Smoczej Jamy

Początek trasy: Kraków ? Smocza Jama ->
Ojcowski Park Narodowy: Jaskinia Ciemna ->Jaskinia Łokietka
Jaskinia Nietoperzowa w Dolnie Będkowskiej -> Jaskinia Wierzchowska Górna w Dolinie Kluczwody->
Tatry: Jaskinia Dziura w Dolinie ku Dziurze-> Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej -> Jaskinia Mylna w Dolinie Kościeliskiej -> Jaskinia Raptawicka (D.K.) -> Jaskinia Obłazkowa -> Jaskinia Smocza Jama w Wąwozie Kraków.

Wyjaśnij określenia: stalaktyt, stalagmit, i stalagnat
naciek jaskiniowy zazwyczaj w kształcie silnie wydłużonego sopla, narastającego od stropu jaskini krasowej ku dołowi wskutek wytrącania się węglanu wapnia z kapiącej wody lub - w przypadku jaskini lodowej - jej zamarzania. Specyficzną formą są stalaktyty makaronowe. Stalaktyty przyrastają bardzo wolno, maksymalnie ok. 1 mm rocznie. Stalaktytowi odpowiada zazwyczaj stalagmit w dnie jaskini, w wyniku ich połączenia powstaje kolumna zwana stalagnatem.

ZESTAW NR 31
1. Turyście zaginął bagaż na lotnisku ? jak powinien zachować się pilot

W przypadku, gdy bagaż zaginął po odprawie biletowo-bagażowej odpowiedzialność za bagaż przejmuje przewoźnik. Pilot pomaga turyście zgłosić zaginięcie bagażu u przedstawiciela przewoźnika lub w specjalnym punkcie obsługi podróżnych. Ważne, żeby pasażer nie opuścił lotniska przed zgłoszeniem zaginięcia bagażu oraz zanim wypełni formularz zawiadomienia PIR ? Property Irregularity Report (również w przypadku uszkodzenia bagażu). Można żądać od przewoźnika wypłacenia tzw. ?niezbędnika?, czyli niedużego ekwiwalentu pieniężnego na zakup podstawowych rzeczy (np.: szczoteczki do zębów itp.) na pobyt. Pilot powinien systematycznie kontaktować się z przedstawicielem przewoźnika na lotnisku i dopingować go do wytrwałych poszukiwań zaginionego bagażu.

2. Atrakcje turystyczne Wiednia

Wiedeń zaliczany jest do wielkich centrów światowego ruchu turystycznego. Ze względu na dogodne położenie komunikacyjne oraz walory krajoznawcze jest atrakcyjny turystycznie. Również dzięki odbywającym się tu międzynarodowym targom, festiwalom, kongresom itp.
Zabytki:
Cały układ historycznego Wiednia z barokowymi kościołami, zabudową z XIX w. wzdłuż Ringstrasse, parkami i pomnikami wpisany został na listę UNESCO.
Katedra św.Szczepana
Pałac Habsburgów ? Hofburg
Belweder
Schnbrunn z parkiem w stylu francuskim (osobny wpis na UNESCO, przypominam: letnia rezydencja Marii Teresy)
Jedna ze światowych scen operowych Wiener Staatsoper
Narodowy teatr Austrii ? Burgtheater
Pamiątki po wybitnych kompozytorach: Ludvig von Beethoven, J.Strauss, F.Schubert, J.Brahms
W lecie turyści ściągają na Wienerfestwochen
Atrakcją również dzielnica Grinzing ? zajazdy, winiarnie, karczmy
Dzielnica Prater ? rozrywkowo ?wypoczynkowa
W kościele na Wzgórzu Kahlenberg kaplica króla Jana III Sobieskiego, a z góry piękna panorama miasta.
Imprezy w mieście: Biennale ?festiwal filmowy; Muzyczne Lato,
Miejsce spotkań polityków (agendy ONZ w tzw UNO-City), kongresów naukowych i targów.

3. Cechy osobowościowe pilota

Umiejętności organizacyjne
Zaradność
Elastyczność zachowania
Umiejętność trafnej oceny oczekiwań turystów
Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
Dostosowanie własnego zachowania do zmieniających się sytuacji zewnętrznych
Odpowiedzialność za siebie, decyzje, które się podejmuje oraz za innych
Pogoda ducha
Opanowanie
Umiejętność zachowania dystansu wobec uczestników, ale przy zachowaniu miłego usposobienia
Umiejętność utrzymania dyscypliny i umiejętność kierowania grupą
Usystematyzowanie przekazu informacji
Rzeczowość i atrakcyjność wypowiedzi
Precyzja wypowiedzi
Opiekuńczość
Profesjonalizm

ZESTAW NR 32
1. Jakie dane powinny być uwidocznione na rachunku wystawionym pilotowi przez osobę prywatna /np. za przejażdżkę konną/.

Imię i nazwisko, adres, NIP zarówno organizatora turystyki (biura podróży czy tam czegoś innego), jak i wystawiającego
Nr rachunku, data wykonania usługi i wystawienia rachunku,
Za co wystawiony jest rachunek, cena usługi, jednostka, cena netto, kwota podatku, cena brutto, suma netto i brutto. (jeśli jest to faktura VAT)
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia oraz podpis odbiorcy.

2. Zaproponuj wyjazd weekendowy na narty na terenie Województwa Małopolskiego
/4 miejscowości - lokalizacja, rodzaje wyciągów, dojazd z Krakowa/
Kraków ? Siepraw (jeździmy do 16 potem jedziemy na oświetlony stok w Myślenicach J )
Drogą E77 a potem odbicie na Siepraw ok. 22 km, czas 40 min.
Kompleks narciarski Siepraw Ski obejmuje 6 wyciągów orczykowych.
Różnica wzniesień wynosi 30 - 60 m, wyciąg szkolny: 12 m.
Stacja narciarska Siepraw - Ski posiada własny ratrak oraz wydajny system naśnieżania.
Przy kompleksie narciarskim znajdują się parkingi, wypożyczalnia sprzętu, serwis, szkoła narciarska, restauracja, punkt gastronomiczny oraz toalety.

Wracamy na Zakopiankę i kierujemy się na Myślenice drogą E7 (zakopianką) (ok.13 km, czas dojazdu 15 min)
W Myślenicach Ośrodek Zarabie Sport (nocleg przy dolnym parkingu w kwaterach prywatnych)
Do dyspozycji dwa stoki narciarskie o długości 900 i 1100 metrów wraz z 4-osobową kolejkę krzesełkową także 2 wyciągi orczykowe.
W kompleksie znajdziecie się: doskonałe warunki narciarskie na oświetlonych, ratrakowanych i sztucznie naśnieżanych stokach, profesjonalny snowpark oraz dwie nartostrady. Jest tutaj również wypożyczalnia i serwis narciarski, sklep sportowy oraz szkółka narciarska.

Niedziela rano wyjazd do Kasiny ok. 30 km, czas 45 min.
Śnieżnica oferuje krzesełkową kolej linową przesuwaną taśmą umożliwiającą łatwe wsiadanie na krzesełka - najnowocześniejszy produkt Tetrapomy (ruszy na początku stycznia). Wyjazd na stację górną (900m n.p.m.) trwać będzie 7 min. Dzięki utworzeniu dodatkowej trasy odjazdowej z górnej stacji, ze stoku korzystać będą mogli także początkujący. Śnieżnica to najdłuższy (1400m) z najbliższych Krakowowi, średnio trudny, śnieżony, ratrakowany i oświetlony stok narciarski. Charakterystyczne jest jego jednolite pochylenie (21%) na całej długości trasy. Dla początkujących - "ośla łączka" z wyciągiem talerzykowym.
Jazda na nartach do 13, potem przejazd do Białki i jazda aż do wieczora.
Białka Tatrzańska ? kierujemy się na ?zakopiankę?, a następnie w Nowym Targu odbijamy na Białkę Tatrzańską i Jurgów. Czas z Kasiny ok. 1,5 h, odległość 56 km.
3 Główne Ośrodki narciarskie w Białce Kotelnica, Bania, Kaniówka, (są też inne, ale jedziemy tu i będziemy jeździć na Kotelnicy).
Trasy narciarskie Kotelnica - wzdłuż i pod koleją linową, dł. 1400m, 3 trasy prowadzące do wyciągów orczykowych, pierwsza z nich obok wyciągów trudna, posiadajaca homologacje FIS, dwie pozostałe łagodne. W sezonie 2007/2008 zostanie uruchomiona nowa kolej 4 - osobowa na Kotelnicy dla bardziej zaprawionych narciarzy. Nartostrada prowadząca do ośrodka narciarskiego "Bania"
Ośrodek Bania - doskonały zimowy wypoczynek dla rodzin , 3 wyciągi narciarskie dla maluchów i początkujących, przedszkole narciarskie Smoka Pysia, zimowa karuzela dla najmłodszych, 4 - osobowa kolej krzesełkowa, wyciąg i tor snowtubingowy "jazda na OPONKACH", wypożyczalnie, szkoły narciarskie karczma Bania dla narciarzy, parkingi i wc
Kaniówka Kompleks 3 wyciągów w górnej części Białki: Kaniówka ośrodek z dużym parkingiem i pełnym zapleczem serwisowym i gastronomicznym. Ośrodek dysponuje bezpłatnym parkingiem dla autokarów. W okolicach stacji dolnych wyciągów znajduje się wypożyczalnia, szkoła narciarska, dwie gastronomie. Wyciągi są sztucznie naśnieżane i oświetlone, trasy przygotowywane przez ratraki. Obok wyciągu znajduje się również szkoła narciarska. Obok dom wypoczynkowy z basenem, sauną i kuchnią. W pobliżu stacji górnych wyciągów znajduje się restauracja.
Wieczorem powrót do Krakowa, czas 2h, 95 km, ale w czasie korków trzeba liczyć 3 lub 4 godziny J
3. Opisz strukturę organizacyjną turystyki w Polsce
CENTRALNA ORGANIZACJA RZĄDOWA
Od 23 lipca 2007 sprawami turystyki zajmuje się Ministerstwo Sportu i Turystyki, a dokładnie Departament Turystyki. Tutaj prowadzona jest rejestracja organizatorów i pośredników turystycznych do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystyki.
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Urzędy marszałkowskie ? wydają między innymi upoważnienia do szkolenia przewodników i pilotów, nadają im uprawnienia do wykonywania tego zawodu i innymi sprawami dotyczącymi turystyki i związanymi z nią dziedzinami kultury, edukacji, sportu, bezpieczeństwem publicznym itp.
Samorządy powiatowe i gminne ? zajmują się działami turystyki i dziedzinami z nią związanymi na szczeblu lokalnym.
SPECJALISTYCZNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
Polska Organizacja Turystyczna
Regionalne Organizacje Turystyczne
Lokalne Organizacje Turystyczne
Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA
Biura podróży, hotelarstwo.
SAMORZĄD GOSPODARCZY I ORGANIZACJE ZAWODOWE
Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa PFP i P
Polska Izba Turystyki PIT
Regionalne Izby Turystyczne
Rada Krajowa Izb Turystyki
STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNE
PZH
Izba Gospodarcza ? PZH
Polska Izba Hotelarska
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
SPOŁECZNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
PTTK
PTSM
PFCC
TKKF ? Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
ORGANIZACJE STUDENCKIE I RELIGIJNE
ORGANIZACJE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTYCZNEGO
WOPR Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
GOPR Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
TOPR Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ZESTAW 33
1) myślę, że tutaj każdy będzie mówił o swoim mieście czy coś takiego, więc pozwolę sobie ominąć to pytanie J
2)Polskie stowarzyszenia turystyczne: PTTK, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Polska Federacja Campingu i Caravaningu
3)Faktura VAT:
Nazwa sprzedawcy, siedziba firmy, NIP, pieczątka, dane nabywcy, opis towaru, jego ilość, cena netto, brutto, stawka VAT, sposób i data zapłaty, podpis wystawcy

Zestaw 34
1)NNW- następstwa nieszczęśliwych wypadków- zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała lub zdrowia. Określa to lekarz wskazany przez ubezpieczyciela
KL- koszty leczenia- w przypadku choroby za granicą zwracane są koszty leczenia, należy zbierać oryginały rachunków, niektóre kraje zawierają dwustronne umowy dotyczące darmowego leczenia
OC- odpowiedzialność cywilna- odpowiedzialność majątkowa polegająca na obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej swoim działaniem lub zaniechaniem. Może przybrać formę odpowiedzialności deliktowej( dot. Wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym innej osobie z winy własnej) lub kontraktowej( niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych)
2)Katalonia- Barcelona, Montserrat, Lleida, Girona, dużo plaż, przystojni Hiszpanie:P
3)Strefa Schengen- dotyczy swobodnego przepływu osób( nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem). Mimo że na granicy nie ma już kontroli, należy mieć przy sobie dokument tożsamości, może to być zarówno dowód osobisty jak i paszport( dotyczy to również osób niepełnoletnich i niemowląt).
Do strefy Schengen nie należą: Irlandia, Wielka Brytania, Bułgaria, Rumunia. Z poza UE należą: Islandia, Norwegia
Istnieją ograniczenia dotycząca wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów dla celów osobistych: 800 sztuk papierosów, 200 cygar, 1kg tytoniu, 10 litrów spirytusu, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu, 90 l wina, 110 l piwa


Zestaw 35
1) Watykan to państwo-miasto europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni.
Siedziba najwyższych władz Kościoła rzymskokatolickiego, gdzie rezyduje papież. Jest połączony unią personalną i funkcjonalną ze Stolicą Apostolską. Obywatele Watykanu to głównie dygnitarze kościelni, księża, zakonnice i Gwardia Szwajcarska. Obywatelstwo watykańskie jest wyłącznie czasowe. Kardynałowie otrzymują je na czas pobytu w Rzymie. Atrakcje: renesansowo-barokowy kompleks bazyliki św. Piotra, Muzea Watykańskie: Muzeum Broni w dawnym więzieniu, Pinakoteka, Kaplica Sykstyńska ze słynnymi freskami Michała Anioła, Obelisk Amenemhata II ku czci boga słońca (w centrum Placu św. Piotra)

2) Przez pojęcie dobra turystycznego należy rozumieć dobro lub zespół dóbr danych przez naturę, historię lub działalność ludzką, na które występuje popyt turystyczny. Dobra turystyczne dzielimy na dwie podstawowe grupy: naturalne dobra turystyczne oraz produkty pracy ludzkiej. Do naturalnych dóbr zaliczyć można miejsca o specyficznym klimacie, tereny górskie, wybrzeże morskie, plaże, kąpieliska, bądź też miejsca lokalizacji źródeł mineralnych itp. Z kolei dobra zaliczane do drugiej grupy są wynikiem działalności człowieka, ukierunkowanej wyłącznie na potrzeby turystyczne, ale ich produkcja nie jest bezpośrednio związana z tymi potrzebami. Zaliczmy tu wszelkiego rodzaju zabytki.
3)Brak 2 uczestników na zbiórce przed wyjazdem
Jeżeli jest to wyjazd na imprezę-w teczce imprezy mamy nr tel do uczestników, więc staramy się z nimi skontaktować, jeżeli się nam to nie udaje, musimy zdecydować, ile czasu możemy poświęcić na dalsze próby kontaktu i jeśli się nie pojawią odjeżdżamy
Jeżeli jest to powrót z imprezy- podobnie jak wyżej próbujemy się z nimi skontaktować, ustalamy gdzie ich ostatnio widziano, czy ktoś wie, jakie mieli plany, jeśli podróż odbywamy własnym autokarem, czekamy. Prosimy recepcję o wykonanie telefonów do szpitali, czy przypadkiem nie zdarzył się jakiś wypadek z ich udziałem, czy nie zostali aresztowani. Jeżeli natomiast musimy zdążyć na samolot, wykonujemy telefon do biura i oni zajmują się resztą, a my zabieramy grupę na lotnisko. Co do bagażu, to po spakowaniu powinniśmy zostawić go na recepcji, na wypadek gdyby turyści się odnaleźli.


ZESTAW 36
1)W przypadku kradzieży pieniędzy w autokarze pilot powinien poinformować całą grupę, że takie zdarzenie miało miejsce, poprosić o zwrot pieniędzy okradzionej osobie, jeśli taka osoba się nie przyzna, zaproponować zbiórkę na rzecz okradzionej osoby. Jeżeli grupa będzie protestować, informujemy, że wezwiemy policję, a oni zrobią rewizję. Nie wiem co prawda jak złodziejowi udowodnić, że to nie jego pieniądze, ale innego pomysłu niż Bartek nie mam
2)Wawel- Zamek królewski- Muzeum mieszczące się w zamku wawelskim nosi obecnie nazwę: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie. Zwiedzającym udostępnione są następujące ekspozycje:
Reprezentacyjne Komnaty Królewskie na Wawelu (w Sali Poselskiej znajdują się rzeźby głów, zwane głowami wawelskimi, a w Sali Pod Planetami eksponowany jest obraz Jowisz, Merkury i Cnota)
Prywatne Apartamenty Królewskie na Wawelu
Skarbiec koronny na Wawelu, w którym eksponowany jest Szczerbiec
Sztuka Wschodu na Wawelu
Zbrojownia na Wawelu
Katedra- Krypta Wieszczów Narodowych znajduje się pod posadzką lewej nawy bocznej. W krypcie znajdują się dwa sarkofagi (spoczywają w nich poeci Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki) oraz dwie urny z ziemią z grobów: Norwida i matki Słowackiego -Salomei Słowackiej. Groby Królewskie na Wawelu to siedem krypt, połączonych ze sobą korytarzami. Spoczywają w nich królowie polscy (od Zygmunta Starego po Augusta II Mocnego), ich rodziny oraz wielcy bohaterowie polscy. Dzwon Zygmunta
3)Czynniki kształtujące rozwój turystyki:
- ekonomiczne- popyt na usługi turystyczne rośnie, coraz więcej osób pracuje w branży
- społeczne- chęć poznawania nowych miejsc, kultur
- polityczne- turystyka przynosi dochody dla budżetu państwa
- techniczne- rozwój transportu, bazy noclegowej, systemy internetowych rezerwacji
- demograficzne- zwiększa się udział ludzi starszych w społeczeństwie, którzy podróżują na emeryturze


Zestaw 37
1)Formy współpracy pilota z biurem:
- pracownik etatowy biura- zatrudniony w oparciu o umowę o prace
- osoba fizyczna- umowa zlecenie
- przedsiębiorca- zatrudniony na podstawie umowy o usługi prowadzenia imprezy turystycznej jako pilot
2) Należy takiemu turyście zwrócić uwagę, aby przychodził punktualnie, bo posiłki wydawane są w takich a takich godzinach.
3) Mekka- święte miasto islamu, w zachodniej części Arabii Saudyjskiej, dostępne tylko dla wyznawców, miejsce urodzenia Mahometa oraz objawienia sur mekkańskich
Jerozolima- stolica Izraela, miejsce kultu dla trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu
Medjugorje- Bośnia i Hercegowina, miejsce niepotwierdzonych ani też nie zanegowanych objawień Matki Boskiej na górze Objawień. Według świadectwa sześciorga, wtedy młodych parafian (dwóch chłopców i cztery dziewczynki), od 24 czerwca 1981 roku we wsi Bijakovici codziennie objawia się Najświętsza Maria Panna.
Guadalupe- Meksyk, obraz Matki Bożej z Guadalupe w bazylice zbudowanej na jej cześć
Fatima- Portugalia
La Sallete- Francja
Loreto- Włochy


Zestaw 38
1) Maria Skłodowska-Curie
1903 - wraz z mężem Piotrem Curie, w dziedzinie fizyki, za odkrycie polonu i radu;
1911 - w dziedzinie chemii, za pracę nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz za prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych
Henryk Sienkiewicz
1905 - w dziedzinie literatury
Władysław Reymont
1924 - w dziedzinie literatury, za powieść "Chłopi"
Czesław Miłosz
1980 - w dziedzinie literatury, za całokształt twórczości literackiej
Lech Wałęsa
1983 - Pokojowa Nagroda Nobla
Wisława Szymborska
1996 - literacka Nagroda Nobla
2) Szlak architektury drewnianej jest to jedyna taka duża inicjatywa w Europie ze względu na różnorodność i wielokulturowość zawartą w utworzonych dla każdego rejonu szlakach, trasach, regionach. Projekt ten to sposób na ocalenie przed zapomnieniem zabytków architektury dawnej wsi, głównie architektury - ale również kultury, sztuki ludowej. Wiele z zabytków, do których można zaliczyć kościoły, cerkwie, przydrożne kapliczki, domy, chałupy i dworki, drewniane zabudowania gospodarskie, karczmy i leśniczówki, pałacyki i skanseny, to obiekty, które zostały wpisane do międzynarodowego spisu zabytków UNESCO. Projekt szlaku jest wspierany przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków ?? Biuro Ochrony Zabytków jak również przez lokalne samorządy. Powyższe obiekty zostały oznakowane tablicami informacyjnymi - stojącymi przed głównym wejściem do obiektów, na których umieszczono krótki rys historyczny obiektu w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) oraz schematyczną mapkę całego szlaku wraz z oznaczeniem usytuowania obiektu na szlaku. Szlak to obszar 3 województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego
3) Na wywóz dzieł sztuki powstałych przed 1945 rokiem należy uzyskać pozwolenie od miejscowego konserwatora zabytków. Pozwolenie może nie zostać udzielone, jeśli dany przedmiot okaże się bardzo wartościowy lub uznany za dziedzictwo kulturowe narodu polskiego. Ta sama zasada tyczy się dzieł artystów już nieżyjących.
Zestaw 39
1)Przyjazd grupy do hotelu- jeszcze w autobusie należy udzielić informacji dotyczących przepisów obowiązujących w hotelu: cisza nocna, godziny posiłków, dostępność recepcji w godzinach nocnych, prosimy o zgłoszenie ewentualnych usterek w pokojach, zachęcamy do korzystania z sejfu hotelowego, jeżeli ktoś posiada cenne rzeczy. Prosimy gości by odebrali swój bagaż, a my udajemy się do recepcji, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ustalamy przydział pokoi i rozdajemy klucze. Dobrze jest zadzwonić przed przyjazdem i telefonicznie zaanonsować grupę, sprawdzimy w ten sposób wcześniej, czy zgadza się liczba pokoi itp.
2) Meczet- plan kwadratu lub prostokąta, przykryty kopułą, minarety, sala modlitewna pozbawiona mebli, obrazów, są za to wersety z Koranu na ścianach
Cerkiew- plan okrętu, koła lub krzyża, pokryte kopułami, których liczba ma znaczenie np. 1- Bóg, 2-natury Chrystusa, 3-Trójca Źw., na każdej kopule krzyż, wnętrze podzielone na 3 części: przedsionek, nawa, ołtarz, oddzielony od części środkowej ikonostasem
Kościół katolicki- plan centralny lub podłużny, układ halowy lub bazylikowy, główne części: prezbiterium, kruchta, transept, kaplice, ołtarz, chrzcielnica, w przeciwieństwie do meczetu znajdują się tu figurki świętych, obrazy
Co do zboru to nie mam pojęcia jak wygląda
3)Polsko-niemieckie przejścia graniczne: Lubiszyn, Kołbaskowo, Rosówek, Słubice, Zgorzelec, Sieniawka, Porajów, Źwiecko, Gubin, Kostrzyn, Zasieki, Olszyna, Łęknica
Zestaw 40
1)Ogólne warunki ubezpieczenia: przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umowy, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki stron umowy, tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez obie strony, sposób ustalania i opłacania składni ubezpieczeniowej, tryb dokonywania zmian w umowie, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy, informacja o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy, sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany
2)Secesja- Istotą secesji było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu działań w różnych jej dziedzinach, a w szczególności rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki.
Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego są:
płynne, faliste linie,
ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, która inspirowana była często wpływami sztuki japońskiej,
swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm
subtelna pastelowa kolorystyka
bogate zdobnictwo.
Przykłady: Casa Mila, Casa Musu w Barcelonie, Pawilon Secesji w Wiedniu, kamienica Heimanów w Łodzi, kościół Jezuitów w Krakowie
3) Bilet jest przedmiotem wartościowym i w związku z tym należy podjąć wszelkie środki, aby uniknąć jego zgubienia lub kradzieży. Należy o tym poinformować turystów. W przypadku zgubienia biletu przewoźnik na prośbę pasażera może wystawić drugi bilet, ale linie zastrzegają sobie prawo do obciążenia pasażera ?rozsądnymi" kosztami administracyjnymi. Przewoźnik posiada dowód, że taki a taki pasażer jest na liście i że ten bilet miał, ale może też zażądać zapłaty całej ceny biletu zastępczego.
Zestaw 41
1)Teczka imprezy: umowa między pilotem a biurem, kopia umowy między biurem a turystami, między biurem a przewoźnikiem, voucher lub kopie umów między BT a kontrahentami, kopia konwersacji mailowych z kontrahentami, lista uczestników, fundusz awaryjny, zaliczkowy, materiały reklamowe, mapy
2)Polonika w Europie:
Polski Cmentarz Wojenny pod Monte Cassino ? cmentarz polskich żołnierzy poległych w bitwie powstał na przełomie 1944 i 1945 r.,
cmentarz Łyczakowski,
Montmartre i na Pere-Lachaise, podparyskim Le Mesnil-le-Roi na grobach założycieli paryskiej "Kultury": Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego i Zofii Hertz.
upamiętnienie męczeństwa Polaków- Katyń, Charków
Pomnik gen. Bema w Budapeszcie
Kościół św. Stanisława w Rzymie
Katolicka katedra westminsterska- tablica MB Ostrobramskiej
Torrelodones- Park Polski Hiszpania
W alpejskim miasteczku Ossiach w Karyntii znajduje się grób polskiego króla, Bolesława II Śmiałego

3)Leki nasercowe: Cardiamid Coffein, przeciwbólowe: Ibuprom, panadol, przeciwgorączkowe: panadol, apap, przeciw biegunce: carbo medicinalis, smecta
Zestaw 42
1) kongresowa- wyjazdy krajowe i międzynarodowe osób uczestniczących
w konferencjach, zjazdach, kongresach, seminariach itp. Uczestnikami turystyki kongresowej są najczęściej naukowcy, politycy, członkowie różnych organizacji. Wyjazdy są krótkoterminowe i elitarne.
motywacyjna- wyjazd jako premia za dobre wyniki w pracy otrzymana od przedsiębiorstwa. Stanowi ona sposób dowartościowania pracownika i rodzaj wyróżnienia. Jest turystyką grupową, posiada specjalny program, który nie jest realizowany w wyjazdach standardowych, a podróże organizowane są w okresach pozasezonowych.
Kwalifikowana- wymaga od uczestników pewnego przygotowania np. pod względem kondycyjnym, obsługi sprzętu używanego w trakcie imprezy, w jej ramach wykształciły się takie gatunki jak rajd, spływ
Tramping- jak najtaniej, bez dodatkowych wygód
2)patrz zestaw 37, Polska- Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Licheń
3) Informacje dla pasażerów: czas trwania lotu, godzina o której wylądują( czas dla kraju docelowego), co robić w razie niebezpieczeństwa, że jak się świeci lampka zapiąć pasy to trzeba je zapiąć, że zostanie podany posiłek, że bagaż podręczny należy schować, że jest kocyk i poduszka, że mogą obejrzeć film
ZESTAW 44
1.Postępowanie pilota w przypadku reklamacji zgłoszonej przez uczestnika wycieczki.
2.Gdzie leży Wołyń? Co wiesz o tym regionie?
Wołyń, kraina historyczna w zachodniej części Ukrainy, obejmująca tereny Wyżyny Wołyńskiej. We wczesnym średniowieczu zasiedlona przez słowiańskich Wołynian, w 1366 podzielony pomiędzy Litwę i Polskę, od 1569 w całości w Polsce.
1772 (I rozbiór Polski) południowa część Wołynia zajęła Austria,
w wyniku drugiego (1793) i trzeciego (1795) rozbioru Polski pozostała część Wołynia znalazła się pod zaborem rosyjskim.
w 1939 włączony w całości do Ukraińskiej SRR.
Od 1991 w granicach niepodległej Ukrainy.
Główne miasta:
Łuck - stolica regionu
Krzemieniec - urodził się tu Juliusz Słowacki
Włodzimierz Wołyński. 17 lipca 1792 roku pod Włodzimierzem odbyła się jedna z bitew Polaków z Rosjanami w której wziął udział Tadeusz Kościuszko
3.Wymień znane Ci serie przewodników turystycznych, tytuły czasopism krajoznawczych, wydawnictw kartograficznych.
Przewodniki:
Bedroża
Pascal
Michelin
Czasopisma:
npm
Obieżyświat
National Geografic
Wydawnictwa kartograficzne:
Copernicus
Pascal
Compass
ZESTAW 45
1.Podstawowe czynności pilota przy wyjeździe grupy z hotelu.
?oddanie pokoi sprawdzone wraz z właścicielem obiektu
- wymeldowanie uczestników

2.Wymień znane Ci muzea literackie w Polsce, z jakimi postaciami sa związane i gdzie leżą?
Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
Muzeum Lieratury im Adama Mickiewicza w Warszawie
Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie
Prywatne Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta w Bielsku- B. znajduje się tutaj kolekcja ręcznie przepisywanych i ilustrowanych przez Tadeusza Modrzejewskiego dzieł Rejmonta i Mickiewicza

3.Czy pilot jest zobowiązany do opieki wychowawczejnad nieletnimi uczestnikami wycieczki szkolnej?
pilot jest zobowiązany do pelnienia opieki nad wszystkimi uczestnikami wycieczki ale w sytuacji kiedy jest to wycieczka szkolna główna opiekę spełnia opiekun szkolny

ZESTAW 46
1.Zasady współpracy pilota z miejscowym przewodnikiem miejskim.
pilot pełni role tłumacza jeśli przewodnik nie mowi jezykiem zwiedzających,
- oraz pełni rolę opieki
- (najcześciej jednak przewodnik jest tylko osoba towazyszaca natomiast pilot wypelnaia wszystkie funkcje)

2. Scharakteryzuj styl bizantyjski.
sztuka, rozwijająca się od IV do XV wieku (za symboliczną datę końćową uznaje się rok 1453) na terenie cesarstwa bizantyjskiego
gloryfikowała władcę, pełniła też funkcję religijną i dekoracyjną.
sztuka wyrafinowana, przepojona atmosferą dworu rozmiłowanego w zbytku, lecz o obyczajach ujętych w ścisłe rygory.
Najbardziej charakterystycznym jego elementem były kopuły, które stawały się coraz większe i bardziej monumentalne. W kolejnych budowlach budowano jedną kopułę dużą i otaczające ją mniejsze kopuły lub półkopuły. Wewnątrz powstawała ogromna pusta przestrzeń. Do środka światło słoneczne wlatywało przez łukowane okna, tworzone głównie poniżej podstawy kopuł.
Najbardziej znanym przykładem architketury bizantyjskiej jest Hagia Sophia (czyt. haja sofia) - świątynia Bożej Mąrdości (na zdjęciu). Zbudowana w szóstym wieku, w Konstantynopolu jako kościół, wielokrotnie przebudowywana, została przekształcona w meczet. Dziś pełni rolę muzeum
Kościoły bizantyjskie:
na zewnątrz surowe i proste,
oszałamiają bogactwem dekoracji wnętrza.
typ kościoła centralnego na planie krzyża greckiego (np. bazylika św. Marka w Wenecji, świątynie na terenie Rusi i w krajach bałkańskich). Kościół San Vitale w Rawennie założony jest na planie ośmioboku krytego kopułą.
Wnętrze bardzo bogato zdobione mozaikami. Podobnie bogatą dekorację ma mauzoleum Galli Placydii w Rawennie.
W Bizancjum rozwija się też pisanie ikon.
3. Zareklamuj turyście region Mazowsza.

ZESTAW 47
2. Wjakich miastach znajduja się słynne muzea:
LOUVRE - Paryż - jedno z najstarszych i największych muzeów na świecie,
ERMITAŻ - S. Petersburg obrazóy Rembrandta, van Dycka, Rubensa, Tycjana, Gauguina, Picassa, Matissa, Obecnie w Ermitażu przechowywanych jest wiele dzieł sztuki skradzionych lub zrabowanych nawet z użyciem przemocy z wielu krajów europejskich - również z Polski (np. obrazy Malczewskiego, o które Polska upomina się regularnie).
PRADO - Madryt, rzeźby greckie i rzymskie, malarstwo europejskie (El Greco Goya Bosch)
WATYKA ŃSKIE - gdyby poświęcić zaledwie kilkusekundową uwagę każdemu eksponatowi ? obejrzenie całej kolekcji zajęłoby ponad 8 lat. działy: Pinakoteka, etruskie, misyjno-etnologiczne,Chiaramonti
TATE GALLERY - Londyn, muzeum sztuki brytyjskiej (malarstwa i rzeźby)
PERGAMON - Berlin,najstarsze muzeum Niemiec, z bogata kolekcja dziel sztuki świata antycznego. Od imponującego Ołtarza Pergamonskiego, poświeconego Atenie i Zeusowi poprzez greckie rzeźby do perskiej ceramiki i biżuterii .
ZESTAW 48
1. co oznaczają terminy:
Tour- operator ?przedsiebiorstwo którego działalność polega na organizowaniu usług turystycznych
Pilot-rezydent to osoba z ramienia organizatora do obsługi klienta mieszkająca na dłuższy czas w kraju do którego przyjeżdżają turyści i jej głównym zadaniem jest opieka nad podróżnymi
Animator ? osoba zawodowo zajmująca się organizacją czasu wolnego turystom poprzez zabawy imprezy etc.

2. Wymień znane Ci pola bitew w Europie, gdzie się znajdują i zjakim okresem są związane?
Bitwa pod Grunwaldem ? bitwa, jedna z największych w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410, w czasie trwania Wielkiej wojny, między siłami zakonu krzyżackiego
Bitwa pod Austerlitz, (Sławków - czeskie Morawy) zwana także bitwą trzech cesarzy - jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskich i decydująca bitwa wojny z III koalicją antyfrancuską, stoczona 2 grudnia 1805 między francuską Wielką Armią, a połączonymi armiami, austriacką i rosyjską.
Monte Cassino (Montecassino), wzgórze we Włoszech (Apeniny Środkowe), nad doliną rzeki Liri, między Rzymem i Neapolem. Wysokość 519 m n.p.m. W czasie II wojny światowej miały tu miejsce ciężkie walki pomiędzy wojskami alianckimi a Wehrmachtem.
Bitwa pod Racławicami miała miejsce 4 kwietnia 1794 pod Racławicami, w czasie insurekcji kościuszkowskiej, gdzie wojska polskie pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki stoczyły wielką bitwę z wojskami rosyjskimi pod dowództwem generała majora Aleksandra Tormasowa
3. Jakie działania powinien podjąć pilot, aby zapobiec zgubieniu się turysty podzczas spaceru po Wenecji?
ustalić trasę wycieczki poprosić o pomoc osobę która będzie szla na koncu i zwracala uwage czy ktos się nie oddala przed wejściem do gondoli wytłumaczyć prawidłowe zachowanie na Ludce

ZESTAW 49
1. Jakie elementy powinna zawierać umowa org. z klientem?
organizatora turystyki i nr jego zezwolenia, imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu podpisała umowę
miejsce pobytu lub trasę wycieczki
czas trwania imprezy
program imprezy
cenę imprezy
sposób zapłaty
rodzaj i zakres ubezpieczenia i nazwa ubezpieczyciela
termin powiadomienia na piśmie o ew. odwołaniu imprezy, z powodu małej ilości zainteresowanych
sposób zgłaszania reklamacji
wymagania specjalne
podstawy prawne i konsekwencje wynikające z umowy

2. Atrakcje turystczne Wielkiej Brytanii.
Celem przyjazdu turystów jest przede wszystkim zwiedzanie historycznych ośrodków w Anglii (Londynu, Oksfordu, Cambridge, Cantrebury, Brighton, Norwich, York oraz szkockich metropolii - Edynburga i Glasgow). Turystyka wypoczynkowa jest (za sprawą niezbyt sprzyjającego klimatu) mniej popularna.
Wyspiarski charakter
Wielka Brytania jest krajem morskim. Na wybrzeżu rozłożyło się mnóstwo portów handlowych i małych rybackich przystani.
sztuka i architektura
Wielka Brytania to królestwo uniwersytetów i innych prestiżowych uczelni, ale również zamków, pałaców i wspaniałych muzeów. Kilka nazw wystarczy, aby docenić skalę dokonań w dziedzinie architektury: uniwersytety w Cambridge i Oksfordzie, zamek w Edynburgu, Big Ben, opactwo westminsterskie, Tower of London, etc.
Wspaniałe krajobrazy
W niektórych rejonach królestwa, takich jak Szkocja czy Walia, otwierają się przed nami wspaniałe krajobrazy: zielone doliny, małe rzeczki, kamienne murki, a przede wszystkim stare zamki, które nie utraciły nic ze swojego splendoru.
Przytulna wieś
W Wielkiej Brytanii pojęcie gościnności nabiera pełni znaczeń dopiero na wsi. Jeśli śpimy w pensjonacie typu bed & breakfast, odniesiemy wrażenie, że należymy do rodziny właściciela. Gościnność jest jeszcze bardziej widoczna w Walii, gdzie mieszkańcy naprawdę umieją podejmować turystów.
Piłka nożna
Piłka nożna to na wyspach sport narodowy. Liczne kluby angielskie, szkockie, walijskie i irlandzkie regularnie startują w międzynarodowych zawodach. Nawet najmniejsze miasteczka wystawiają drużyny do ligowych rozgrywek. Któż z nas nie słyszał o takich firmach, jak: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Celtic Glasgow...

ZESTAW 50
1.Prawa i obowiązki pilota.
Prawa- do uzywania legitymacji i identyfikatora reprezentowania organizatora do wynagrodzenia zwrotu kosztow poniesionych w zwiazku z obowiazkami do korzystania ze świadczeń na rowni z uczestnikami imprezy
Obowiązki- opieki nad uczestnikami, realizacji programu, przyjmowania reklamacji związku z realizacja usług, tlumacza i swiadczenia usług krajoznawczych
3. Zaproponuj program 3 dniowej wycieczki na Warmię i Mazury.
Pierwszy dzień zwiedzamy:
Grunwald: Pomnik i muzeum powstałe w 550 rocznicę bitwy grunwaldzkiej, plastyczna mapa, seans filmowy)
Olsztyn - zwiedzanie stolicy Warmii i Mazur, Stare Miasto ze słynnym zamkiem, obronnym z XIV w. - otoczony fosą i murami z zachowaną cenną pamiątką -zegarem słonecznym projektu Mikołaja Kopernika; Ratusz, zamek biskupi - Muzeum Warmii i Mazur.
Drugi dzień zwiedzamy:
Św. Lipka- Sanktuarium Matki Boskiej - perła polskiego baroku i ośrodek kultu maryjnego. Zabytkowe organy z 1721 r.
Gierłoż - zwiedzanie byłej kwatery wojennej Hitlera tzw. "Wilczego Szańca" wysadzonej 24 stycznia 1945. 20 lipca 1944r. dokonano tu nieudanego zamachu na Hitlera.
Trzeci dzień zwiedzamy:
Mikołajki - Perła Mazur - spacer po rynku i nowej części wypoczynkowej miasta oraz starej części rybackiej.
Kadzidłowo - rezerwat zwierząt.
(na życzenie zamiast Kadzidłowa HIT - spływ łodziami rzeką Krutynią! 8 ZŁ/OS)

ZESTAW 51
1. Produkt turystyczny - zasady jego powstawania
W terminologii marketingu produktem jest wszystko, co stanowi przedmiot transakcji. Produkt turystyczny podlega tym samym prawom rynku, co każdy inny produkt.
Produktem turystycznym jest więc miejsce w hotelu, wycieczka krajoznawcza, pobyt w uzdrowisku, zwiedzanie miasta, rajdy, wycieczki piesze rowerowe i konne, rejs dookoła świata itd.
Zazwyczaj produkt turystyczny jest kompozycją kilku usług, które łącznie tworzą tzw. pakiet składników materialnych i niematerialnych, oparty na możliwości spędzania czasu w miejscu docelowym. Może to być przelot i nocleg, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, przejazd i pobyt w ośrodku wypoczynkowym połączony z pełnym wyżywieniem i korzystaniem z różnych urządzeń rekreacyjnych, wycieczek itp. Pakiet jest spostrzegany przez turystów jako przeżycie, za które płaci się określoną cenę.
2. Wymień style architektoniczne.
Architektura prehistoryczna - najbardziej znanym zabytkiem okresu budowli megalitycznych jest Stonehenge w Anglii.
Architektura starożytna
starożytny Egipt
starożytna Mezopotamia
starożytna Persja
sztuka egejska
sztuka cykladzka
sztuka kreteńska
sztuka helladzka (sztuka mykeńska)
architektura klasyczna
Grecja starożytna
okres archaiczny ? od 1200 p.n.e. do 480 p.n.e.
okres klasyczny ? od 480 p.n.e. do 323 p.n.e.
okres hellenistyczny ? od 323 p.n.e. do 30 p.n.e.
Rzym starożytny
Architektura średniowiecza [edytuj]
Bizancjum
okres przedromański
romanizm
gotyk
Architektura nowożytna [edytuj]
architektura renesansu
architektura barokowa
rokoko
architektura klasycystyczna
Architektura XIX w. [edytuj]
historyzm
neoromanizm
neogotyk
neorenesans
neobarok
eklektyzm
szkoła chicagowska
architektura secesji
Architektura XX i XXI w. [edytuj]
modernizm
wczesny modernizm
ekspresjonizm
konstruktywizm
styl międzynarodowy
architektura organiczna
późny i krytyczny modernizm
tradycjonalistyczna architektura XX wieku
postmodernizm
high-tech
dekonstruktywizm
krytyczny regionalizm
neomodernizm
3.Pozostałości po piecach hutniczych.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana - wybudowane w miejscu, w którym odkryto pozostałości dymarek pochodzących z okresu od I do III wieku. W muzeum, poza odkrytymi dymarkami, prezentowane są także wyroby żelazne wykonane z pochodzącego z nich surowca. Wyjaśniona jest również technologia wytopów.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego gromadzi zabytki archeologiczne pochodzące z Mazowsza, zwłaszcza z jego części zachodniej.
Zbiory zdeponowane w Muzeum pochodzą z badań własnych oraz z badań prowadzonych przez inne placówki naukowe.
Zgromadzone w Muzeum materiały reprezentują wszystkie okresy chronologiczne, począwszy od starszej epoki kamienia po średniowiecze i nowożytność. Największy nacisk kładziony jest jednak na pozyskiwanie materiałów związanych z okresem wpływów rzymskich i z datowaną na te czasy działalnością hutniczą.


ZESTAW52
1.Rodzaje wiz.
Wizy turystyczne (B-2) i służbowo-turystyczne (B1/B-2)
Wizy służbowe (B-1
Wizy dla uczestników wymiany kulturalno-naukowej (J)
Wizy studenckie (F,M)
Wizy z pozwoleniem na tymczasową pracę (H, L, O, P, Q)
Wizy dla przedstawicieli mediów i dziennikarzy (I)
Wizy dyplomatyczne i rządowe (A, C-3, G, NATO)
Wizy dla członków załóg statków i samolotów (C-1/D)
Wizy religijne (R)
Wizy dla inwestorów lub przedsiębiorców (E-1,E-2)

Wizy wydaje konsulat danego kraju
Wojewoda wydaje wizę tylko w dwóch przypadkach:
o małoletniego urodzonego na terytorium RP, którego przedstawiciel ustawowy przebywa w Polsce na podstawie wizy,
o w trybie szczególnym za zgodą Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców: dot. cudzoziemca, wobec którego zachodzą okoliczności przemawiające za odmową udzielenia wizy, jeżeli zaistniała wyjątkowa sytuacja wymieniona w ustawie.

2. Przepisy prawne których znajomosc jest niezbedna pilotowi.

przepisy prawne zawarte w ustawie o usługach turystycznych przepisy prawne danego kraju etc.

3. Kazimierz Dolny
miasto w woj. lubelskim, w powiecie puławskim, nad Wisłą w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Kazimierz Dolny. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. lubelskiego.
Zabytki:
? kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja ? zbudowany w latach 1586-1589, z manierystycznym i barokowym wyposażeniem oraz z jednymi z najstarszych zachowanymi w Polsce organami w modrzewiowej oprawie (1620 r.)
? kościół św. Anny i szpital dla ubogich - zbudowane w XVII w.
? kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztor Reformatów - zbudowane w XVII wieku
? zamek w Kazimierzu Dolnym ? ruiny zamku dolnego z XVI w.
? baszta obronna ? zachowana z zamku górnego z XIV w.
? kamienice (przy Rynku) o manierystycznym wystroju z ok. 1615 r. należące do braci Przybyłów:
o Pod Świętym Mikołajem (restaurowana po wojnie przez Józefa Gosławskiego)
o Pod Świętym Krzysztofem
? kamienica Gdańska (przy Rynku) o barokowej fasadzie
? kamienica Biała (przy ul. Senatorskiej)
? kamienica Celejowska (przy ul. Senatorskiej), przebudowana przed 1630 r. przez Bartłomieja Celeja, dziś mieści się w niej oddział Muzeum Nadwiślańskiego
? spichlerze nad Wisłą
? drewniane domy z XVIII i XIX w.
? synagoga w Kazimierzu DolnymZESTAW 53
1. W których miastach pilot nie może oprowadzac grupy?
Trójmiasto, Kraków, Warszawa, Toruń, Poznań, Szczecin, Wrocław, GOP, Lublin, Łódź

2.Co to jest voucher i jakie inf. posiada? - zestaw 8
voucher - dokument kredytowy umożliwiający realizację świadczeń zamówionych przez biuro podróży u kontrahenta zagranicznego. Wymienione na voucherze świadczenia są przez klienta zapłacone i powinny być wydane w ilości i jakości zaznaczonej na voucherze.

3.Grupy etnograficzne w Polsce i przejawy ich kult. jako atr. tur.
Pomorzanie (Kaszubi, Słowińcy, Warmiacy i in.) budownictwo ludowe np skansen we Wdzydzach Kiszewskich, wiatraki w Biborze, Muzeum w Kartuzach, hafciarstwo, kultura ludowa

Mazurzy (Kurpie, Łowiczanie)? mazurski park etnograficzny w Olsztynku, kurpiowski w Nowogrodzie, muzeum w Łowiczu, chaty, tkactwo, ceramika, wycinanki

Małopolanie (krakowscy i sandomierscy) stroj krakowski symbolem kultury ludowej

Górale małpolscy (Podhalanie, kliszczacy, Spiszacy, zagórzanie, Orawianie, Górale Sądeccy, Lachy, Łemkowie) u Podhalan najlepiej zachowana kultura ludowa (strój, gwara, obrzędy, snycerstwo, wyroby ze skóry Chochołów, jurgów, Bukowina, Zakopane, Muzeum tatrzańskie w Zakopanem, Orawski skansen w Zubrzycy Górnej

Ślązacy (Górale śląscy, Górzanie, Opolanie) ? stroje, kuchnia, gwara, poczucie humoru, Wisła, Istebna, Jaworzynka, Koniaków

Wielkopolanie (grupa poznańska, bamberska, kujawska, wielkopolska, lubuska), budownictwo, wiatraki, stroje, słomkarstwo w Ołoboku, hafciarstwo

ZESTAW 54
Szlak Architektury Drewnianej (3 woj)- projekt ten to sposób na ocalenie przed zapomnieniem zabytków architektury dawnej wsi, głównie architektury - ale również kultury, sztuki ludowej. Wiele z zabytków, do których można zaliczyć kościoły, cerkwie, przydrożne kapliczki, domy, chałupy i dworki, drewniane zabudowania gospodarskie, karczmy i leśniczówki, pałacyki i skanseny, to obiekty, które zostały wpisane do międzynarodowego spisu zabytków UNESCO.

Szlak solny - Rodzaj: trasa samochodowa
Długość: 120 km
Czas przejazdu: przy zwiedzaniu jednej kopalni - 7 h, obu kopalń - 10 h
Przebieg: Kraków - Wieliczka - Bochnia - Niepołomice ? Kraków

Szlak gotycki Rodzaj: trasa samochodowa
Długość: 144 km
Czas przejazdu: ok. 8 h
Przebieg: Zakopane - Nowy Targ - Łopuszna - Harklowa - Frydman - Dębno Podhalańskie - Kluszkowce - Czorsztyn - Grywałd - Niedzica - Kacwin - Łapsze Niżne - Łapsze Wyżne - Trybsz - Krempachy - Ludźmierz ? Zakopane
W miejscowościach na tym szlaku poznajemy liczne ciekawe zabytki gotyckie: podhalańskie kościoły drewniane, okazałe, murowane budowle na polskim Spiszu oraz magnackie i szlacheckie siedziby. Jeśli ktoś zdecyduje się zwiedzać wszystkie obiekty na trasie, musi podzielić ją na dwa dni, wracając na nocleg do Zakopanego.

Szlak orlich gniazd

Małopolski Szlak Papieski wiedzie śladami Jana Pawła II z Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza, a jego ścieżki prowadzą m.in. przez Beskidy, Gorce i Tatry. Szlak Papieski nie jest specjalnie wytyczoną, osobną trasą lecz został poprowadzony wzdłuż istniejących już górskich szlaków PTTK, jedynie dodatkowo postawiono gdzieniegdzie tablice informacyjne i drogowskazy.
Na Małopolskim Szlaku Papieskim turyści napotkają liczne tablice, pomniki i obeliski w miejscach, gdzie Jan Paweł II jeszcze jako ksiądz, a potem biskup i kardynał mieszkał lub, które odwiedzał podczas górskich wędrówek.

Szlak cerkwi łemkowskich Rodzaj: trasa samochodowa
Przebieg: Jaworki - Szlachtowa - Andrzejówka - Milik - Szczawnik - Jastrzębik - Powroźnik - Tylicz - Krynica Zdrój - Berest - Polana - Kamianna - Brunary Wyżne - Uście Gorlickie - Hańczowa - Wysowa Zdrój - Kwiatoń - Skwirtne - Zdynia - Gładyszów - Pętna - Bartne - Bodaki - Ropica Górna - Owczary - Nowy Sącz

Małopolski Szlak Owocowy przebiega przez siedem gmin województwa małopolskiego. Na szlaku znajduje się ponad 150 obiektów, przede wszystkim gospodarstwa sadownicze. Szlak prowadzi specjalnie oznakowanymi odcinkami dróg i pokazuje gospodarstwa, w których można dokonać degustacji i zakupu owoców lub innych lokalnych produktów, a także zapoznać się z technologią produkcji owoców. Wszystkie obiekty oznakowane są tabliczkami Małopolskiego Szlaku Owocowego. Owoce Małopolskiego Szlaku Owocowego to: jabłka, śliwy, truskawki, borówki, gruszki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, czarne i czerwone porzeczki, agrest, maliny, aronia, orzech włoski oraz winogrona.

2. Jak nazywa sie styl secesyjny i podaj jego przykłady.
Secesja (od łac. secessio - wycofanie się, odstąpienie) Architektura secesyjna, była odejściem od XIX-wiecznego historyzmu. Zaczęto projektować indywidualnie i funkcjonalnie domy. Połączono architekturę z malarstwem, rzeźbą oraz rzemiosłem artystycznym?
w Hiszpanii był Katalończyk Antoni Gaud - architekt budujący przede wszystkim w Barcelonie kamienice czynszowe o niebywałych, bogatych, bajkowych formach. Dziełem jego życia jest jednak - nadal niedokończony - zadziwiający kościół Sagrada Famlia.
W Paryżu od lat 90. XIX wieku budowano metro, a w okresie secesji powstały słynne żeliwne ozdoby przy wejściach na stacje, autorstwa Hectora Guimarda. W roku 1900 odbyła się w Paryżu Wystawa Światowa, której głównym tematem była secesja.
Kościół jezuitów w Kr
Witraże Wyspiańskiego w kościele franciszkanów

3. Co wiesz o Pradze?

Praga - stolica i największe miasto Czech. Położona po obu stronach rzeki Wełtawy. Obszar 496 km?; 1 205 000 mieszkańców (2002), główny ośrodek gospodarczy kraju. Uczelnie: m.in. Uniwersytet Karola (data założenia 1348, najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej
Hradczany z zamkiem oraz gotycką katedrą św. Wita, św. Wacława i św. Wojciecha (św. Adalberta);
Złota Uliczka w Pradze;
Mal Strana - pełna kościołów, pałaców i ogrodów oraz urokliwych uliczek;
barokowy kościół św. Mikołaja z XVIII wieku na Malostransk nmst;
Loreta;
Stare Miasto na prawym brzegu Wełtawy;
Ratusz Staromiejski (XIV wiek) ze słynnym zegarem astronomicznym Orloj na Staromstsk nmst;
Tnsk Chrm - Kościół Marii Panny przed Tynem, kiedyś centrum husytyzmu;* Ratusz Nowomiejski (XV wiek);
różne miejsca powiązane z Franzem Kafką;
Most Karola;

ZESTAW 55
1.Jakie informacje zawiera bilet lotniczy?
bilet lotniczy: dokument podróży i kwit bagazowy, 5 kuponów, zawiera nazwisko i imię pasażera, płeć, dziecko; nazwę przewoźnika, klasa podróży, numer lotu i godzina, inf o stanie rezerwacji (open, OK), inf o trasie (w jedna strone itp.), cenę, okres ważności, pieczątkę firmy i podpis osoby wystawiającej

2. Wymień mniejszości narodowe - jakie tereny zamieszkują
Ślązacy 173 253 śląskie (86%), opolskie (14%)
Niemcy 152 897 opolskie (70%), śląskie (21%)
Białorusini 48 737 podlaskie (95%)
Ukraińcy 30 957 warmińsko-mazurskie (39%)
Romowie 12 855 dość równomiernie w całym kraju
Rosjanie 6 103 mazowieckie (22%)
Łemkowie 5 863 dolnośląskie (53%)
Litwini 5 846 podlaskie (88%)
Kaszubi 5 062 pomorskie (97%)
Słowacy 2 001 małopolskie (81%)
Wietnamczycy 1 808
Francuzi 1 633
Amerykanie 1 541
Grecy 1 404
Włosi 1 367 b/d
Żydzi 1 133 b/d
Bułgarzy 1 112 b/d
Ormianie 1 082 b/d
Tatarzy 495 b/d; głównie województwo podlaskie
Czesi 386 łódzkie, śląskie, dolnośląskie
Karaimi 45 b/d
3. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne Beskidu Niskiego.
Beskid Niski:
Gorlice (muzeum ? pierszy na świecie aparat do destylacji ropy, pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa),
Sękowa (kosciół Unesco),
Wapienne (uzdrowisko, Magurski Park narodowy, rezerwat Kornuty ? najniżej rosnąca kosodrzewina),
Rozdziele (pozostałości po łemkach i wydobyciu ropy naftowej),
Nowy Żmigród,
Dukla (jan z Dukli, pustelnia, kościół),
Miejsce Piastowe,
Iwonicz zdrój, Rymanów zdrój,
Bóbrka koło Krosna (skansen wydobycia ropy naftowej)
Inna trasa po zach częsci beskidu :
Gorlice,
Klimkówka (zalew)
Wysowa (uzdrowisko),
góra Lackowa,
Uscie Gorlickie,
Gładyszów (stadnina koni huculskich),
Magura małastowska (wyciąg),
sękowa
ZESTAW 56
1.potrzeba posiadania wiedzy krajoznawczej i umiejetnosci metodycznych przewodnika:

czasem pilot musi pełnic role przewodnika (np. transfer grupy, zwiedzanie dodatkowych atrakcji
udzielanie inf krajoznawczej jednym z obowiazkow pilota
rozlegla wiedza krajoznawcza daje pilotowi autorytet, umacnia władzę nad grupa
ważny jest sposób przekazu (metodyka)

2. Jakie dane powinny być uwidocznione na każdym rachunku wystawionym pilotowi przez osobę prywatną.
dane na rachunku: nie wiem :(( wiem co ma byc na fakturze moze jakos podobnie wiec na fakturze nazwa miejsca, NIP, numer, data i miejsce, nazwa i ilosc towaru, cena netto, cena brutto, suma, zaplacono gotowka, podpis wystawiajacego

3. -zestaw nr 32

ZESTAW 57
1. Wymień główne skupiska polonii na świecie, oceń ich aktywność w zakresie przyjazdów do Polski.

Stany Zjednoczone 10.600.000 Chicago, Detroit, Nowy Jork
Niemcy 2.000.000 Berlin, Hamburg, Zagł. Ruhry
Brazylia 1.600.000 Kurytyba- stan Parana, Porto Alegre
Ukraina 1.000.000 Lwów, Obwód Żytomierski
Francja 1.050.000 Paryż
Białoruś 950.000 Grodno, Mińsk
Kanada 850.000 Toronto, Montreal
Rosja 350.000 St Petersburg, Syberia
Argentyna 360.000 Buenos Aires, Cordoba
Litwa 325.000 Wilno, Solecznik, Troki
Australia 200.000 Sydney, Melbourne
Wielka Brytania 220.000 Londyn

Według danych szacunkowych poza terytorium Polski mieszka do 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Turystyka etniczna z tym związana

2.
Teczka imprezy:
Numer imprezy, termin, trasa, program
-lista uczestników
-umowa pom pilotem a biurem
-vouchery
-kopia umowy pom biurem a klientem
-kopia umowy z firmą autokarową
-oryginał polisy ubezp i
-fundusz zaliczkowy
fundusz awaryjny
materiały reklamowe
mapy, przewodniki
lista uczestników ? imiona i nazwiska, telefony, kolejnośc zapisów, preferencje co do miejsca w autobusie

3.styl gotycki ? opracowane w zestawie 1

ZESTAW 58
1. Omów zasdy wykorzystywania zdjęć itd w pracy pilota.

zapoznanie się z atrakcjami krajoznawczymi na trasie gdy pilot jeszcze ich nie zna
prelekcja przed rozpoczęciem wycieczki , w autobusie przed wejściem do miasta lub na zebraniu organizacyjnym mająca zachęcić, zmotywować
promocja imprez fakultatywnych
spotkanie po wycieczce, pamiątka

2.Wymień najwyższe organy władzy wykonawczej i ustawodawczej.
Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat,
władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów

3.Omów procedurę przyjęcia gościa w hotelu.

kilka minut dla podróżnych, zostają w autobusie
pilot zabiera voucher, listę uczestników i paszport, idzie do recepcji
podaje numer imprezy, liczbę uczestników
ustala ile pokoi, jak są rozmieszczone
ustala zasady kwaterowania (klucze do odbioru w recepcji czy u pilota)
pyta czy w hotelu jestr sejf, windy, restauracja, dostęp do internetu
pyta o regulamin
pyta o parking
bierze klucz dla kierowcy i dla siebie
ustala godzine posiłku
wraca do autokaru, przekazuje inf (zwł. O posiłku)
przydziela pokoje (od największej liczby osób)
rozdaje karty pobytu
otwiera bagażnik
turyści odbierają klucze
pilot pyta o in inf (tablica ogłoszeń, poczta, telefon ble ble)

ZESTAW 59
1. mniejszości narodowe pyt 2 w zestawie 55
2. programy komputerowe:
Komputerowe Encyklopedie Geograficzne
Auto Route Express i Ms Map Point
Autoatlas Polski
Internetowy System Informacji Turystycznej www. Poland-tourism.pl
3. oczywiście, że bym poinformowała dzień wcześniej, rano na śnadaniu przypomniała a w autobusie dopytała się i sprawdziła obuwie

ZESTAW 60
1.wyznania:
Kościół katolicki - 93% ogółu mieszkańców
prawosławny - 510.000
protestancki - 150.00
buddyści - 3000
Religie wiążą się z turystyką głównie poprzez problematykę do sanktuariów. Siłą żeczy najwięcej jest sanktuariów katolickich, wśród nich 85 związanych z kultem Matki Boskiej. Najczęściej odwiedzne to:
Częstochowa
Kraków Łagiewniki
Kalwaria Zebrzydowska
Licheń
Najbardziej znanym ośrodkiem pielgrzymkowym prawosławia jest
Garbarka na Podlasiu
Żydzi pielgrzymują do:
Kraków
Leżajsk
Święte miejsca muzułmanów:
Kruszyniany i Bohoniki
2. Opisz zasady współpracy pilota z lokalnym przewodnikiem.

przy spotkaniu uzgadniamy program, mówimy o charakterze grupy, zainteresowaniacch
przedstawić przewodnika grupie
on teraz przewodzi grupie a my idziemy z tyłu (porządek, pomoc)

3. atrakcje turystyczne
? cokolwiek co zaciekawia turystów, elementy przyrody i kultury ale i np. poziom cen, infrastruktura turystyczna itp. Kategoria bardziej subiektywna niż walory turystyczne
podział:
naturalne np. plaże, lasy, jeziora
dzieła stworzone przez człowieka w inym celu niż przyciąganie turystów np. budowle sakralne, obiekty prehistoryczne, ośrodki przemysłowe
miejsca zbudowane jako atrakcje np. parki rozrywki, kasyna, uzdrowiska
imprezy kultularne, sportowe, religijne itp
inny podział:
podstawowe (główny powód wyjazdu)
drugorzędne (po drodze)

ZESTAW 61
1. Wynagrodzenie pilota - zasady - sposób.
zależy od doświadczenia, negocjacji z biurem
umowa ? zlecenie lub umowa o pracę

2.Struktura administracyjna turystyki w Polsce:
centralna administracja rządowa ? Ministerstwo Sportu i turystyki (Mirosław Drzewiecki)
admin regionalna Urzędy marszałkowskie
admin lokalna urzędy starosty i gminne
organizacje turystyczne: Polska Organizacja Turystyczna, regionalne i lokalne organizacje turystyczne

3. Wymień najważniejsze atrakcje okolic Krakowa:
Wieliczka,
dolinki podkrakowskie,
Ojcowski Park Narodowy,
Pieskowa Skała,
Oświęcim,
Myślenice i Siepraw ? narty,
Kalwaria zebrzydowska
ZESTAW 62
1. Jakie dokumenty winien otrzymać pilot na odprawie.
Na odprawie pilot dostaje:
program imprezy
warunki uczestnictwa
wzór umowy z klientem
lista uczestników
informacja o limitach
bilety
umowa ? zlecenie
wzór sprawozdania
zaliczka
fundusz awaryjny
czeki
adresy, telefony
zasady korzystnia z pomocy medycznej
kopie voucherów
materiały reklamowe
lista akwizycyjna
2.Źródła wiedzy krajozn:
przewodniki i informatory
słowniki, leksykony
czasopisma turystyczne
mapy
materiały informacyjno-reklamowe
system IT
fotografia, film
programy komputerowe, internet
sprawozdania innych pilotów

3. Działania wydłużające sezony turystyczne: sztuczne trasy narciarskie, naśnieżanie stoków, budowanie krytych kompleksów kąpielowych, parków wodnych, specjalne oferty i rabaty.

ZESTAW 63
1.Co owinno zawirać sprawozdanie pilota?

ZESTAW 64
1. Co zaproponujesz turyście o zainteresowaniach etnograficznych?
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie
Białostockie Muzeum Wsi w Wasilkowie
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach
Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny
Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach, Oddział Muzeum w Łowiczu
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec w Wygiełowie
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Sądecki Park Etnograficzny
Ośrodek Budownictwa Ludowego w Szymbarku
ZESTAW 65
1.Podaj możliwe i prawdo podobne formy płatności na poszczególne usługi w trakcie realizacji grupy przyjazdowej.
2.Atrakcje Warszawy.
3.Wymień przyczyny powstawania negatywnych emocji podczas wycieczki. Jak można im zapobiedz?

ZESTAW67
2. Atrakcje turystyczne Pragi.
Praga
Hradczany - wyniosłe wzgórze na lewym brzegu Wełtawy - siedziba władców Czech. Tu znajduje się m.in. zamek praski, katedra Św. Wita i Złota Uliczka.
Katedra Św. Wita - Góruje z wysokości Hradczan nad miastem, jest duchowym centrum i klejnotem architektonicznym w skali całego kraju. Wieża katedralna ma 96,5 m wysokości.
Złota Uliczka - Zawdzięcza swą sławę malutkim domkom, w których mieszkali strzelcy zamkowi. W domu pod numerem 22 miał swoją pracownię Franz Kafka.
Most Karola - perła budownictwa średniowiecznego. Budowę mostu rozpoczęto w 1357 roku, a jego fundatorem był Karol IV. Most ma 520 m długości i 9,5 m szerokości. Od samego początku posiadał nawierzchnię brukową. Rzeźby dekorują most dopiero od XVII wieku.
Staromiejska Wieża Mostowa - jest najpiękniejszą tego rodzaju budowlą w Europie. Wzniósł ją w 1380 roku Peter Parter, budowniczy katedry św. Wita.
Orłoj - zegar ratuszowy. Ta "cudowna machina" wykonana została w 1410. Jest rzeczą osobliwą, że już wtedy przedstawiono geocentryczną teorię budowy Wszechświata.
Plac Wacława - jest dziś główną arterią praską, która w dzień i w nocy tętni życiem handlowym i kulturalno-towarzyskim. Jego nazwa związana jest z pomnikiem przedstawiającym św. Wacława. Plac był areną licznych demonstracji, m.in. "Praskiej wiosny" w 1968 roku. Plac zamyka monumentalny gmach Muzeum Narodowego.
Dom miejski - wspaniały gmach secesyjny, tworzący harmonijną kompozycję ze stojącą obok historyczną Bramą Prochową. Jego znakomitą architekturę secesyjną uzupełniają na elewacjach i we wnętrzach dzieła najwybitniejszych artystów czeskich tamtej doby.
Brama Prochowa - zbudowana została po roku 1475, ma 65 m wysokości. W 1757roku, gdy Pragę oblegały wojska pruskie, wieża stała się składem prochu strzelniczego, stąd jej dzisiejsza nazwa.
oraz:
Rynek Staromiejski
Kościół Panny Marii przed Tynem
Bazylika św. Jerzego
Ulica Prikopy

ZESTAW 68
2. Atrakcje turystyczne w Sudetach:
Sudety to nie tylko szlaki turystyczne i walory krajobrazowe, ale także zabytki budowlane i przyrodnicze. Jest wiele obiektów, które przyciągają rzesze turystów.
Wodospad Wilczki o wysokości 27
Słonecznik - Diabelski Kamień Karkonoszy
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach
Podziemia Gór Sowich
Szrenica - perła Szklarskiej Poręby
Biskupia Kopa - najwyższy szczyt Gór Opawskich
Pielgrzymy - największa i najciekawsza forma skalna Karkonoszy
Śnieżne Kotły dwie ogromne polodowcowe jamy ze skalistymi ścianami o wysokości 200 m.
Wielka Sowa - perła Gór Sowich
Zamek Książ.
Zamek i góra Chojnik
Jaskinia Niedźwiedzia
Wodospad Kamieńczyka 27m
Błędne Skały - kamienny labirynto wysokości ok. 850 m, o długości ok. 2,5 km.
Skalne Grzyby - cud natury Gór Stołowych
Wielki i Mały Staw można śmiało nazwać klejnotami Śnieżki
Śnieżka - najwyższy szczyt Karkonoszy 1602 m n.p.m.


ZESTAW 69
1.Jakie inf. powinien dostac pilot przed przyjadem grupy przyjazdowej?
2.atrakcje turystyczne w bieszczadach.
AtrakcjeKrajoznawcze:
Zalew Soliński
Połonina Wetlińska
Bieszczadzki Park Narodowy
Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy
Skansen Budownictwa w Sanoku
Zamek w Sanoku
Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce
Zamek Potockich w Łańcucie
Twierdza Przemyśl
Zamek Krasickich w Krasiczynie
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
Klasztor w Starej Wsi
Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych
Cerkwie
Rezerwat skalny Prządki
Kalwaria Pacławska
Sympatyczne:
Podróże Ciuchcią "Strzała Południa"
Loty Miotłowe
Obserwacja gwiazd z obserwatorium astronomicznego Trzecie Oko Ziemi
Bieszczadzka NASA
Paintball
Skiring - jazda na nartach za końmi
Wyprawy dyliżansowe
Pieczenie barana, prosiaka lub gulasz birczański z kotła przy ognisku
Kulig z pochodniami
Zajęcia ceramiczne pod okiem artysty ceramika
Inscenizacja napadu Beskidników na ciuchcię "Strzała Południa"
Przejażdżki kolejką leśną
Spływ doliną Sanu
Zajęcia paraalpinistyczne
Jazdy konne
Rajdy konne
Rejs statkiem po Zalewie Solińskim
Zorbing
Widokowe loty samolotem nad Bieszczadami

ZESTAW 70
1. Co powinien zrobić pilot w sytuacji, gdy na zbiórce po czasie wolnym brak 1 uczestnika?
2. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje w Zakopanem i na Podhalu.

Zakopane to prawdziwa kopalnia zabytków, zwłaszcza tych, które zostały wykonane z drewna:
drewniany tzw. Stary Kościółek, pod wezwaniem MB Częstochowskiej i św. Klemensa, obok niego położony jest zabytkowy cmentarz dla zasłużonych na Pęksowym Brzyzku
Na południe od kościółka rozpoczyna się zakopiańska starówka, szereg unikatowych drewnianych chałup położonych przy ul. Kościeliskiej, z których najważniejsza to zbudowana w stylu zakopiańskim Willa "Koliba".
świątynia MB Fatimskiej zbudowana jako votum wdzięczności za uratowanie od zamachu Jana Pawła II.
W górnej części Zakopanego znajdują się obiekty sportowe: trasy biegowe oraz kompleks skoczni narciarskich.
Muzeum Tatrzańskie (z prezentującym geologię, przyrodę i etnografię Tatr i Podhala), kilka muzeów biograficznych: w willi Atma (mieszkał niegdyś Karol Szymanowski), w "Opolance" (Kornel Makuszyński), na Harendzie (Jan Kasprowicz), słynna drewniana witkiewiczowska willa "Pod Jedlami
zakopiańskie pomniki: dr Chałubińskiego z Janem Krzeptowskim Sabałą, hrabiego Zamoyskiego, Jagiełły, czy Józefa Kurasia,
detale architektoniczne góralskich domostw wykonane przez anonimowych, a często i niepiśmiennych miejscowych cieślów.
stare Krzeptówki, stara chałupa legendarnego Sabały,
Butorowy Wierch i Gubałówka,
niezwykła kawiarenka przy teatrze Witkacego, w tym miejscu można zrozumieć, choć szczyptę klimatu, w jakim tworzył swoją nowatorską sztukę Witkacy.
Imprezy kulturalne / sportowe
Turniej o Puchar Świata w skokach narciarskich, Mistrzostwa Świata w skokach na igielicie (w porze letniej).
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, wzbogacony wieloma imprezami towarzyszącymi.
Z wielką pompą organizowana jest w Zakopanem Majówka, podczas której występują miejscowe zespoły folklorystyczne
sierpniowe święto oscypka.
Parada Gazdowska
organizowany na Kalatówkach zjazd na nartach w "byle czym", wówczas można spotkać narciarzy z czasów Dwudziestolecia Międzywojennego lub szusujące w tybetowych kieckach góralki.

Podhale (Kotlina Podhala) jest doskonałym regionem dla ruchu turystycznego. Piękno krajobrazu i sąsiedztwo Tatr, Babiej Góry, Pienin i Gorców warunkuje rozwój ruchu turystycznego. Kotlinę Podhala zamieszkują Podhalanie. Na tym terenie zachowała się bogata, oryginalna kultura ludowa: gwara, stroje, obyczaje związane z pasterstwem, literatura, muzyka, malarstwo na szkle, budownictwo drewniane, bogate zdobnictwo sprzętów i wyposażenia gospodarskiego.
Najważniejszymi ośrodkami Podhala są: Zakopane, Nowy Targ, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Chochołów i Czarny Dunajec.
Dębno znane jest z zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła. (Świątynia ta według podań została wybudowana przez zbójników, którym objawił się na dębie św. Michał. Kościół wybudowano około roku 1500. Unikatową polichromię tworzą różnorodne motywy w 33 kolorach, w tym motywy perskie i chińskie. Zastosowano oryginalne, nadzwyczajnej trwałości farby, których skład do dziś pozostaje tajemnicą).
Ludźmierz jest najstarszą wsią na Podhalu. Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej Królowej Podhala z cudowną figurą Matki Boskiej "Gaździny i Królowej Podhala? słynąca z niezliczonych łask przyciąga tłumy pielgrzymów. powstała około roku 1400.
Polana Głodówka położona na południe od wsi Brzegi, jest znanym w całej Polsce punktem widokowym na tatrzańskie szczyty - stąd rozciąga się przepiękny widok na 76-cio kilometrową panoramę Tatr. Na polanie znajduje się wybudowane na początku lat trzydziestych Schronisko ZHP "Głodówka", z którego okien lub tarasów można podziwiać niepowtarzalny widok na Tatry
Zamek w Niedzicy, wzniesiony ok. 1310 r. przez Kokosza Berzeviczy'ego, zwany "Dunajcem".Zwiedzać możemy najstarszą część zamku tzw. zamek górny z zachowanym historycznym układem i charakterem, oraz zamek średni, gdzie mieści się muzeum i tarasy widokowe. Natomiast w zamku dolnym urządzono kawiarnię oraz pokoje gościnne w stylowych komnatach.
Zamek w Czorsztynie

Jedną z największych atrakcji Zakopanego i regionu Podhala jest autentyczny i żywy folklor góralski, kultywowany na co dzień w wielu miejscowych rodzinach.
Podczas pobytu na tym terenie powinno się spróbować oscypka - twardego, owczego sera solonego wyciskanego w drewnianych często rzeźbionych artystycznie formach;
Owczarek podhalański jest dużym, silnym psem pasterskim o sierści średniej długości, falowanej lub prostej koloru białego.

3. W jakich formach może pilot podjąć współpracę z biurem?

ZESTAW 71
1.Co powinien zrobić pilot w sytuacji, gdy na lotnisku jest strajk i nie wiadomo, kiedy bedzie lot powrotny do kraju?
Strajki z reguły sa zapowiadane wcześniej, wiedząc o zbliżającym sie strajku można spróbować zorganizować podroż z innego lotniska, które jest czynne.
Znaczne opóźnienia
Natychmiastowa pomoc
Jeżeli pasażer stawił się w odpowiednim czasie do odprawy biletowo-bagażowej, łącznie z przelotami czarterowymi
z portu lotniczego na terenie UE lub
do portu lotniczego na terenie UE z kraju poza UE, ale obsługiwanego przez przewoźnika unijnego
oraz jeżeli przewoźnik danego lotu przewiduje, że wystąpią opóźnienia
większe niż 2 godziny dla lotów na trasach do 1500 km,
większe niż 3 godziny dla lotów na trasach powyżej 1500 km na terenie UE oraz dla innych lotów pomiędzy 1500 do 3500 km,
większe niż 4 godziny dla lotów na trasach powyżej 3500 km poza UE,
przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zapewnienia, w zależności od potrzeby, wyżywienia i miejsca w hotelu (łącznie z transportem) oraz świadczeń (np. połączenia telefoniczne, telex, faks itp.).
Jeżeli opóźnienie jest większe niż 5 godzin, przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu uiszczonej opłaty za przewóz (w zależności od potrzeby łącznie z bezpłatnym przelotem do portu, w którym podróż rozpoczęto). W przypadku odmówienia pasażerowi któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, należy niezwłocznie złożyć skargę u przewoźnika.
Anulowanie rejsów
W przypadku anulowania rejsu pasażer ma prawo do otrzymania od przewoźnika:
zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej (w zależności od potrzeby łącznie z bezpłatnym przelotem do portu, w którym podróż rozpoczęto) lub zaproponowania alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży;
wyżywienia i pobytu w hotelu w zależności od potrzeby (łącznie z transportem) oraz świadczeń (np. połączenia telefoniczne, telex, faks etc.).
Podobnie jak w przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu, przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do wypłacenia pasażerowi rekompensaty, chyba, że poinformuje dostatecznie wcześnie o anulowaniu rejsu oraz zaproponuje alternatywny przewóz w terminie zbliżonym do oryginalnego. Przewoźnik jest zobowiązany wypłacić w ciągu 7 dni rekompensatę lub dokonać zwrotu opłaty przewozowej w gotówce, za pomocą przelewu bankowego lub czeku, lub za pisemną zgodą pasażera przekazać mu voucher do wykorzystania przy następnej podróży. W przypadku odmówienia pasażerowi któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, należy niezwłocznie złożyć skargę u przewoźnika.

2. Zaproponuj trasę przejazdu i wymień atrakcje turystyczne Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk to ziemia murowanych warowni, twierdz i zamków, które powstawały tu od średniowiecza. Liczne pałace i dworki. Znajduje się tu również wiele zabytków architektury sakralnej - opactwa i zespoły klasztorne, liczne gotyckie, renesansowe i barokowe kościoły, pałace i dwory oraz liczne zabytki techniki, cechujące się wartościami artystycznymi i historycznymi europejskiej rangi.
Zabytki
Zamki, warownie, fortece:
Książ - Zbudowany został w XIII wieku przez księcia Bolka I Surowego
Grodno - Zamek na szczycie góry Choina powstał na przełomie XII/XIII w. W latach 1545-1587 do gotyckiego zamku górnego dobudowano renesansowy zamek dolny
Bolków ? ruiny pięknego, piastowskiego zamku z wolnostojącą wieżą i nieregularnymi murami górują nad doliną Nysy Szalonej. Wybudowano go prawdopodobnie w XIII w
Twierdza Kłodzka ? Olbrzymi, liczący bez mała 20 ha powierzchni, najcenniejszy w Polsce zespół fortyfikacji XVII-XVIII w.
Podziemny Olbrzym - największy w Polsce system wojskowych budowli podziemnych. Składa się z 7 kompleksów położonych w Górach Sowich. W jego skład wchodzą: zamek Książ, Jugowice, Włodarz, Rzeczka, Soboń, Osówka i Gontowa. Powstał w latach 1943-45, jego przeznaczenie nie jest dokładnie znane
Chojnik - Zamek na szczycie góry Chojnik, wybudowano w XIV w.
Pałace:
Krzyżowa - Pałac i majątek związany jest z rodem von Moltke
Kraśków - barokowy pałac ? rezydencja rodu von Zeidlitz. Położony u stóp mitycznego masywu Ślęży, w dolinie Bystrzycy, skąd podziwiać można panoramę Gór Sowich.
Obiekty sakralne:
Opactwo Cystersow w Krzeszowie - jeden z najciekawszych na świecie zabytków późnobarokowych.
Bazylika w Wambierzycach - figurą Matki Boskiej Wambierzyckiej, Królowej Rodzin, fasada-renesans, wnetrze- barok, obok Kalwaria (79 stacji)
Wang - Oryginalny drewniany kościółek powstał w XIII w. w norweskiej miejscowości Vang.
Kosciol Pokoju w Swidnicy ? UNESCO

Urozmaicony krajobraz i warunki klimatyczne Dolnego Śląska dają wspaniałe możliwości rozwoju aktywnej turystyki. Bogactwem turystycznym regionu są Sudety, z najwyższym szczytem Śnieżką - 1602 m n.p.m. Walory te przyciągają zarówno amatorów wspinaczki skałkowej, wycieczek górskich - pieszych i rowerowych jak i dyscyplin narciarskich i innych sportów zimowych. Możliwość realizowania swoich pasji mają także kajakarze oraz miłośnicy sportów lotniczych.

Parki Narodowe:
Karkonoski Park Narodowy - ma za zadanie ochronę Karkonoszy - najwyższego sudeckiego pasma.
Park Narodowy Gór Stołowych - chroni jedyne i niespotykane w Polsce góry - płytowe -uformowane przez erozję i tworzące niepowtarzalny krajobraz.
Osrodki narciarskie:
Kompleks Narciarski ?Kopa? w Karpaczu
Szklarska Poreba
Dolny Śląsk znany jest ze swoich wód mineralnych. Znane od średniowiecza przyciągały już w XVIII i XIX wieku licznych kuracjuszy z całej Europy. Usytuowanych zostało tutaj kilkanaście uzdrowisk o zróżnicowanych ofertach leczniczych. Dolnośląskie uzdrowiska mają niepowtarzalny mikroklimat, sprzyjający także wypoczynkowi i rekreacji.
Uzdrowiska:
Duszniki - Zdroj
Kudowa ? Zdroj
Polanica ? Zdroj
Szczawno ? Zdroj
Świeradów ? Zdroj
Lądek ? Zdroj
Jelenia Gora ? Cieplice
3. Na czym polega kontrola swiadczen turystycznych przez pilota?

ZESTAW 72
1. Pilot pelni role ?rezydenta dla gosci hotelowych? ze skierowaniami z biura turystycznego, ktore zatrudnilo pilota. Prosze okreslic jakie czynnosci ma pilot do wykonania i jakie obowiazki podczas pobytu gosci.

2. Zaproponuj trase przejazdu i wymien atrakcje turystyczne w Poznaniu i Wielkopolsce.
Wielkopolska jest atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym regionem turystycznym. Przyciągają przede wszystkim zabytki: liczne kościoły, ratusze, pałace, dwory, wiatraki, na ogół dobrze utrzymane, a także muzea np.
w Gnieźnie (Muzeum Początków Państwowości Polskiej),
Poznaniu (Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne, Instrumentów muzycznych
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku k/Kalisza,
oraz skansen pszczelarstwa w Swarzędzu.
Kilka wielkopolskich miejscowości należy do najczęściej odwiedzanych przez turystów w Polsce:
Poznań (ciekawe miejsca, informator turystyczny, rekreacja),
Gniezno,
Kórnik,
Rogalin,
Ostrów Lednicki .
Największą frekwencję turystów notuje się na Szlaku Piastowskim, który prowadzi przez miejscowości związane z początkami państwowości polskiej. Turysta, któremu znudzi się zwiedzanie Wielkopolski, może wybrać się do Pobiedzisk, gdzie "w miniaturze" obejrzy kopie najsłynniejszych obiektów.
Wielkopolski Park Narodowy

3. Odpowiedzialnosc pilota z tytulu nienalezytego wykonania uslug

ZESTAW 73
1. Co powinien zrobic pilot w sytuacji gdy przewodnik nie zjawia sie na umowione spotkanie, a wlasnie powinno zaczac sie zwiedzanie miasta.

a) Mozna temu zapobiec wczesniej dzwoniac do przewodnika i upewniacjac sie, ze bedzie on w punktualnie w danym miejscu.
b) Pilot po rozmowie z kontrahentem ustala powod nieobecnosci przewodnika; jezeli program na to pozwala zmienia kolejnosc jego realizacji; w miejscach, gdzie jest to mozliwe sam oprowadza grupe lub zapewnia przewodnika w zastepstwie.

2. Zaproponuj trase przejazdu i wymien atrakcje turystyczne pobytu na Podlasiu.

3. Prosze opisac dzialanie pilota w przypadku usterek w swiadczeniu uslug zywieniowych.
Pilot powinien porozmawiac z kierownikiem gastronomii, skonsultowac menu dla grupy: poprosic o wydawanie odpowiedniej ilosci posilkow (dotyczy to tez gramatury, jakosci) i przestrzeganie umoowionych godzin wydawania posilkow.
Nalezy powolac sie na kopie umow i vouchery, ktore sa w teczce imprezy.
Turystom nalezy przekazac informacje, iz zwyczaje kulinarne sa bardzo rozne w roznych krajach i nalezy zachecic ich do skosztowania miejscowych przysmakow.

ZESTAW 74
1. Sluzba celna ?Cofa? autokar z grupa uczestnikow z powodu:
a) niekulturalnego zachowywania sie ludzi
b) przewozenia duzych ilosci niedozwolonego towaru
c) braku wymaganych lub niekompletnych dokumentow

Przed wyjazdem pilot powinien poinformowac turystow o limitach przewozu roznuch towarow, sprawdzic czy wszyscy posiadaja dokumenty uprawniajace do przekroczenia granicy.
Przed dojazdem na granice pilot powinien w spos. stanowczy przekazac grupie, ze ew. Niewlasciwe zachowanie na GPK moze spowodowac znaczne wydluzenie odprawy. Pilot powinien przygotowac potrzebne dokumenty: formularz jazdy, dokumenty autokaru, licencje przewoznika, ew. legitymacje pilota.

2. Zaproponuj trase przejazdu i wymien atrakcje w regionie swietokrzyskim.

3. Opisz zroznicowanie krajobrazowe Polski.
Przeważającą część obszaru Polski zajmują tereny nizinne wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego, a średnie wzniesienie wynosi 173 m n.p.m. Krainy geograficzne ułożone są równoleżnikowo (pasowo) przechodząc od terenów nizinnych na północy i w Polsce centralnej do terenów wyżynnych i górskich na południu. Najwyższym punktem kraju są Rysy ? szczyt w Tatrach (2499,1 m n.p.m.), najniżej położonym punktem jest depresja Raczki Elbląskie na Żuławach Wiślanych (?1,8 m n.p.m.)


ZESTAW 75
1. Opisz etapy odprawy w porcie lotniczym.
2. Zaproponuj tresę przejazdu i atrakcje turystyczne na Pomorzu Zachodnim.
Woliński Park Narodowy
Połczyn - Zdrój - park zdrojowy
nadmorskie miejscowości wypoczynkowe: Kołobrzeg, Międzyzdroje, Dziwnów,
Najcenniejsze pamiątki czasów, które odeszły to, między innymi,
Zamek Książąt Pomorskich i Bazylika Katedralna p.w. Św. Jakuba, Kamienica Loitzów w Szczecinie,
Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie,
Bazylika Mariacka w Kołobrzegu, Kościół p.w. NMP w Stargardzie Szczecińskim,
Zamek Wedlów w Świdwinie,
Kościół p.w. NMP w Sławnie,
skupisko zabytków architektury w województwie jakim jest Stargard Szczeciński - piękne miasto o zachowanym średniowiecznym układzie urbanistycznym.
Trzebiatów - miasteczko z urokliwym rynkiem okolonym zabytkowymi kamieniczkami - będzie widok sgrafitto z 1639 roku przedstawiającego poganiacza ze słoniem.
ruiny kościółka w Trzęsaczu. Z wybudowanego w XV wieku, w odległości około 2 km od morza, pozostała już tylko jedna ściana.
gryficki skansen kolejek wąskotorowych, do którego z Trzęsacza dostaniemy się, ciuchcią!

3. Proszę opisać dzialanie pilota w przypadku usterek w świadczeniu uslug transportowych.
Awaria autokaru na trasie - rozmowa z kierowcami i ustalenie rozmiarów uszkodzenia oraz możliwości i czasu naprawy, a także wpływu usterki na realizaje programu. Zapewnienie grupie przez pilota do chwili usuniecia awarii bezpieczeństwa oraz zaspokojenia potrzeb: gwarancji wyżywienia, noclegu, warunków i urządzeń sanitarnych.

ZESTAW 76
1. atrakcje Lwowa i Zach. Ukrainy.
W 1998 r. lwowskie Stare Miasto zostało zapisane na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Katedra Łacińska z kaplicami: Kampianów i Boimów
Sobór św. Jura
Katedra ormiańska i dzielnica ormiańska
zespół Cerkwi Wołoskiej i ulica Ruska
Kościół Dominikanów
Kościół i klasztor Bernardynów
Kościół Jezuitów
Rynek:
Kamienica Królewska
Czarna Kamienica
pałac arcybiskupów łacińskich
kamienica Bandinellich
Ratusz
Kopiec Unii Lubelskiej
Arsenał królewski i miejski, Baszta Prochowa
Teatr Miejski i Teatr Skarbkowski
Ossolineum
Dworzec Główny
Uniwersytet Lwowski i Politechnika Lwowska
Cmentarz Łyczakowski
Zach. Ukraina:
Kamieniec Podolski -UNESCO
Wyraźnie wykształconym regionem turystycznym są Karpaty. Główną rolę odgrywają tu uzdrowiska o blisko stuletniej tradycji: Worochta, Kosów, Tatarów, Jaremcze, Czercze, Burkut, Lubień Wielki, Morszyn, Niemirów, Szkło, Truskawiec.
Poczajów - centrum pielgrzymkowe
Sambor, Drohobycz - zabytkowe miasta
Krzemieniec - J.Słowacki

ZESTAW 77
1. Atrakcje turystyczne Berlina.
Berlin Zachodni:
Ulica Ku'damm - najsłynniejsza i najelegantsza ulica Berlina. Dumny ze zwycięstwa nad Francją w 1871 roku kanclerz nowo zjednoczonego państwa niemieckiego Otto von Bismarck zaplanował wytyczenie wielkiej alei, biegnącej na zachód od Tiergarten. Po II wojnie światowej odbudowano zrujnowaną aleję. Dziś jest ulicą teatrów, sklepów, kin, restauracji i nocnych klubów.
Kościół pamięci cesarza Wilhelma I - zbombardowany w nocy 22 listopada 1943 roku. Ruiny kościoła zachowano jako pomnik bezsensowności wojny.
Centrum handlowe Europa ? Center - To rozległe centrum handlowe, otwarte w 1965 roku jako przykład "cudu gospodarczego", obecne jest we wszystkich przewodnikach dla turystów ze względu na kina, teatry, restauracje, kasyno i nocne kluby. Znane jest także dzięki nowoczesnym rzeźbom, z których najbardziej intryguje "Zegar upływającego czasu".
Park Tiergarten - "zwierzyniec", były to niegdyś tereny łowieckie zamieszkane przez dziki i jelenie. Dopiero w latach trzydziestych XIX wieku park uzyskał obecny wygląd. Podczas spaceru alejkami parkowymi przechodzi się koło licznych pomników, np.: Karla Liebknechta, Róży Luksemburg, Otto von Bismarcka, żołnierzy radzieckich
Kolumna Zwycięstwa (Siegessule) - jeden z najsłynniejszych pomników Berlina, została ona ufundowana w 1873 roku dla upamiętnienia zwycięstw Prus w wojnie zjednoczeniowej przeciw Danii, Austrii i Francji. Wysokości 67 m, wielka statua Victorii wieńcząca całość waży 35 ton i nazywana jest przez Berlińczyków "Złotą Elzą".
Reichstag - siedziba parlamentu niemieckiego. Warto wejść na słynną szklana kopulę Reichstagu. Wspaniały widok, wejście darmowe jednak trzeba odstać swoje w długiej kolejce i poddać się kontroli przez służby ochronne.
Pałac Schloss Bellevue - siedzibę Kanclerza Niemiec. Przy odrobinie szczęścia można natrafić na jakąś zaszczytną głowę państwa, jest to bowiem miejsce częstych spotkań prezydentów i polityków.
Brama Brandenburska - symbol Berlina, pod która rozpoczęto burzenie muru berlińskiego. Wzorowana na Propylejach, bramie wejściowej na Akropol w Atenach, powstała w latach 1788-1791. Miała być Bramą do Pokoju. W czasie zimnej wojny Brama stała się symbolem podziału Niemiec.
Dworzez ZOO - wygląda jak zwykły dworzec kolejowy, ale jest on bardzo znany dzięki głośnej książce Kai Hermanna i Horsta Riecka "My, dzieci z dworca ZOO".
Mur Berliński - "Checkpoint Charlie" czyli Muzeum Muru Berlińskiego. Historia muru i słynnego przejścia granicznego kontrolowanego po wojnie przez U.S. Army, gdzie niegdyś doszło do konfrontacji czołgów radzieckich i amerykańskich. Ciekawe zdjęcia i pamiątki.
Kulturforum ? kompleks muzeów i instytucji kulturalnych, których zwiedzanie może zająć kilka dni, rozciąga się na zachód od Potsdamer Platz.
Potsdamer Platz - za czasów Muru Berlińskiego było to najbardziej opuszczone miejsca w całym mieście. Po zburzeniu Muru ceny działek w tym rejonie osiągnęły niebotyczny poziom, w wyniku czego przez kilka kolejnych lat teren stał się ?największym w Europie placem budowy?. Obecnie architektura, zapiera dech w piersiach. Nowoczesne rozwiązania z połączeniem szkła, metalu, znajduje się tu nowoczesne centrum kultury i handlu. Na wschód od Potsdamer Platz i tuż powyżej An der Kolonnade znajduje się Fhrerbunker (bunkier), w którym Hitler spędził ostatnie dni życia. Tutaj poślubił Ewę Braun i sporządził swój testament.
Berlin Wschodni
Aleja Unter den Linden - dł. 1,6 km, biegnie od Bramy Brandenburskiej do Museuminsel, centrum Wschodniego Berlina. Przez stulecia była symbolem pruskiego imperializmu i została w ciągu XVIII i XIX wieku zabudowana monumentalnymi klasycystycznymi budowlami - wzniesiono tu katedry, pałace, muzea i ambasady. Warto zobaczyć, m.in. Bibliotekę Narodowa, Uniwersytet Humboldta. Wyznaczono ją w 1648 roku z inicjatywy Fryderyka Wilhelma, który zasadził wzdłuż niej pierwsze lipy, którym aleja zawdzięcza swą nazwę.
Alexanderplatz - jeden z najbardziej owianych legendą placów w Berlinie, obecnie miejsce spotkań Berlińczyków, ze słynna wieżą telewizyjna (Fernsehturm).
Wieża Telewizyjna (Fernsehturm) - olbrzymia wieża telewizyjna zwieńczona kulą i białoczerwonym masztem jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli Berlina. Jest zarazem drugą co do wysokości budowlą w Europie (362 m). Choć jej szczyt często tonie w chmurach, stanowi dobry punkt orientacyjny, a w pogodne dni z platformy widokowej roztacza się wspaniały widok (do 40 km). Powyżej platformy widokowej znajduje się Tele-Cafe, która w ciągu godziny dwukrotnie obraca się wokół osi.
Wyspa Muzeów (Museuminsel) - m.in. Pergamon, najstarsze muzeum Niemiec, z bogata kolekcja dziel sztuki świata antycznego. Od imponującego Ołtarza Pergamonskiego, poświeconego Atenie i Zeusowi poprzez greckie rzeźby do perskiej ceramiki i biżuterii .
Imponujące schody prowadzą do Starego Muzeum, szerokość fasady 87 m, 18 jońskimi kolumnami.
Katedra Berlińska - potężna zwieńczona kopułą budowla protestancka wzniesiona na zamówienie cesarza Wilhelma II, a zaprojektowana jako pomnik dynastii Hohenzollernów, której ponad 90 członków pochowano w kryptach. Katedra przedstawia styl renesansu włoskiego. Kopuła, którą cechuje więcej niż tylko pozorne podobieństwo do bazyliki św. Piotra w Rzymie, nadaje wnętrzu świetlistość i przestrzenność, kontrastującą ze sczerniałymi i raczej odpychającymi elewacjami. W katedrze znajduje się wystawa starych fotografii, a niekiedy odbywają się tu także koncerty organowe.
ZESTAW 80
1. Wymień po 3 jaskinie w Polsce i na Słowacji
Słowacja:
Jaskinia Bielska (Belianska jaskya) - położona w Tatrach Bielskich w masywie Kobylego Wierchu, niedaleko od Łysej Polany
Demianowska jaskinia wolności (Demnovsk jaskya slobody) - położona w Niskich Tatrach w Demianowskiej
Dobsińska lodowa jaskinia (Dobśinsk l'adov jaskya) - położona w Słowackim Raju niedaleko wsi Stratena w dolinie Hnilca
Polska:
Jaskinia Wielka Śnieżna, najgłębsza i najdłuższa jaskinia Polski - 23619 m długości i 824 m deniwelacji. Otwory jaskini znajdują się w Tatrach Zachodnich, w górnej części Doliny Małej Łąki
Jaskinia Raj - Góry Świętokrzyskie, w pobliżu Chęcin
Jaskinia Niedźwiedzia - Sudety, masyw Śnieżnika, Kletno
ZESTAW 81
3. Styk romański.
główna cecha charakt. to obronność,
kościoły zakonne (benedyktynów i cystersów), kościoły pielgrzymkowe, kolegiaty i kościoły parafialne (na podst. krzyża łac.)
materiałem jest kamień - piaskowiec, wapień, granit, marmur
sklepienia kolebkowe i krzyzowe
prostota i racjonalny ukł. całości świątyń
system wiazany sklepień
absydy - pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione addytywnie do bryły kościoła i otwarte do jego wnętrz
półkopuły
krypta św. Leonarda na Wawelu, kościół św. Andrzeja w Krakowie, Sacre Coeur w Paryżu

ZESTAW 85
3. Scharakteryzuj arch. starożytnej Grecji
liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw.
świątynie były rozległe i okazałe to jednak, Celli, czyli pomieszczenia kultowe były bardzo wąskie. Uzasadniano to tym, że świątynia spełniała rolę domu bóstwa,
budowano zgodnie z wiarą, że pewne kształty i proporcje są miłe bogom.
trzy główne antyczne porządki architektoniczne :dorycki, joński i koryncki, które różnią się ornamentyką i proporcjami kolumn, a której konstrukcje opierają się na głowicach.
genialnym wyczuciu proporcji oraz wyostrzonej świadomości perspektywy.
zwyczaj pogrubiania środkowych części kolumn po to, by oglądane z pewnej odległości nie sprawiały wrażenia wklęsłych.
monumentalizacja architektury użytkowej (teatry, stadiony), powstawały budowle sakralne i świeckie (hotele w Olimpii, arsenał w Pireusie).
Zabytki starożytnych Aten
Akropol z Partenonem i budowle u stóp wzgórza - m.in. teatr Dionizosa,
pozostałości 2 rynków (tj. greckiego - Agory i rzymskiego z Wieżą Wiatrów)
ZESTAW 86
3. Architektura starożytnego Rzymu.
ukształtowała się w znacznej mierze pod wpływem architektury hellenistycznej i architektury etruskiej.
Rzymianie nauczyli się odlewać brąz, wypalać terakotę, poznali konstrukcje łukowe i sklepienia.
Wpływom greckim Rzymianie zawdzięczają zaś porządek koryncki, sami wykształcili porządek kompozytowy.
Wynalezienie cementu produkowanego z wapna i popiołów wulkanicznych, wody i drobnych kamieni pozwoliło na opanowanie techniki wyroby zapraw, tynków. Opanowana w II w. p.n.e. umiejętność wypalania cegły przyczyniła się do przełomu w sztuce rzymskiej.
zakładane miasta miały siatkę ulic przecinających się pod kątem prostym, brukowane ulice, kanalizacje.
Domy budowane były w oparciu o wzory greckie, posiadały atrium i perystyl, budowane też wille, a w miastach powstawały kamienice czynszowe (tzw. insula) mieszczące sklepy i warsztaty na parterze, mieszkania na wyższych kondygnacjach.
drogi i akwedukty (np. via Appia i Aqua Appia), urządzenia kanalizacyjne (Cloaca Maxima), mosty (Most Fabrycjusza w Rzymie),
budowle użyteczności publicznej: kuria, bazylika, termy, cyrki (np. rzymski Circus Maximus).
Przykład budownictwa sakralnego niezachowana świątynia Jowisza Najlepszego Największego, zbudowana w porządku toskańskim.
Okres republiki, to rozwój urbanistyki i architektury.
Miasta otaczano murami obronnymi z bramami, wieżami, rozbudowano akwedukty i system kanalizacyjny. Przebudowano Rzym (Pole Marsowe, Forum Romanum.
Wzdłuż dróg powstawały nekropolia. Powstały mauzolea, np. Mauzoleum Hadriana, katakumby. Budowano okazałe pałace (Złoty Dom Nerona, pałac Flawiuszów).
Powszechniejsze stało się stosowanie kopuł ? Panteon w Rzymie.
Budowle powszechnego użytku też przybrały monumentalne rozmiary, np. amfiteatr Koloseum (notabene amfiteatr był czysto rzymskim wynalazkiem), teatry, termy Karakalli.
Powstawały też łuki triumfalne.
Na podbitych terenach zakładano stałe obozy wojskowe (castrum romanum), które dały początek licznym miastom.
Architektura rzymska wywarła duży wpływ na rozwijającą się architekturę wczesnego chrześcijaństwa i bizantyjską.
Budowle
Circus Maximus i Koloseum
Panteon w Rzymie
termy
Forum Romanum
amfiteatry
Forum Trajana, Forum Cezara, Forum Augusta, Forum Wespazjana, Forum Nerwy
Domus Aurea (Złoty Dom Nerona), Pałac Domicjana na Palatynie, Willa Hadriana, Pałac Dioklecjana w Spalato
akwedukt Pont-du-Gard
Łuk Tytusa,
Kolumna Trajana, Kolumna Marka Aureliusza, Kolumna Fokasa

ZESTAW 90
3. Wymień 3 ważne ośrodki pielgrzymkowe w Polsce:
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - w Krakowie-Łagiewnikach.
Związane z życiem i działalnością św. Faustyny Kowalskiej, propagatorki kultu Bożego Miłosierdzia. Od lat 40. XX w., miejsce pielgrzymek związanych z obecnością słynącego łaskami obrazu Jezusa Miłosiernego oraz grobu Faustyny Kowalskiej.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest mieszczącym się w Kalwarii Zebrzydowskiej sanktuarium pasyjno-maryjnym, tzn. łączy w sobie kult Jezusa Chrystusa cierpiącego i Matki Bożej.
Dróżki Pana Jezusa. Obecnie liczą one 28 stacji, opowiadając historię od wyjścia Pana Jezusa w Wielki Czwartek wieczorem z Wieczernika, aż do Jego pogrzebu.
Dróżek Matki Bożej, liczących 24 stacje. Obie dróżki posiadają prawie tę samą trasę, różniąc się tylko kierunkiem marszu.
Manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy Kalwarii Zebrzydowskiej oraz park pielgrzymkowy z XVII w. - bazylika, Klasztor oo. Bernardynów i dróżki - został wpisany 1 grudnia 1999 na listę światowego dziedzictwa UNESCO,

Jasna Góra (łac. Clarus Mons) ? zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstochowie. Jest jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z Bełza. Od XV wieku w katolicyzmie ? szczególnie polskim ? Maryja czczona jest jako Matka Boża Królowa Polski. Prawdopodobnie przechowywano tam relikwie św. Wojciecha.

ZESTAW 92
2. Róznice między śniadaniem kontynentalnym, angielskim, amerkańskim, szwedzkim stołem.

śniadanie angielskie - składa się z co najmniej kilku składników smażonych na głębokim tłuszczu lub pieczonych w piekarniku:
jajek (smażonych, jajecznicy lub "w koszulkach"), plastrów bekonu, parówek wieprzowych, krojonej w plastry kiełbasy white pudding (przypominającej nieco polską pasztetową)
lub black pudding, (przypominającej nieco polską kaszankę)
pomidorów, grzybów, fasolki w sosie pomidorowym
Dodatkowo podaje się:
tosty z masłem i dżemem, płatki zbożowe z mlekiem, owsiankę
kawę lub herbatę, soki owocowe
sosy typu ketchup i brown sauce
ziemniaczane krokiety w panierce, smażone w głębokim tłuszczu, zwane Hash Browns

śniadanie amerykańskie - W skład wchodzi dużo potraw gorących, takich jak: ziemniaki w mundurkach lub zapiekane z serem, potrawy mączne, jajecznica (kilka rodzajów) oraz soki owocowe, pieczywo, gęsta śmietana, kawa w dzbankach (tak zwana regularna - słaba, ale dużo), kilkanaście rodzajów płatków kukurydzianych, mleko, jogurty, konfitury, miód. Podawane w formie bufetu.
Dlaczego Kraków znalazł się na liście UNESCO?
Tysiącletni Kraków, dawna stolica Polski, to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych europejskich miast. Zachowała się w nim w całości średniowieczna zabudowa Starego Miasta. Niektóre budowle, np. kościół św. Wojciecha na Rynku Głównym czy kościół św. Andrzeja przy ulicy Grodzkiej pochodzą z czasów wczesnego średniowiecza, z X-XI wieku. Kraków to miasto studentów: uczy się ich ponad 100 tysięcy na dwunastu wyższych uczelniach, przez co to jedno z najstarszych miast w kraju jest jednocześnie jednym z najmłodszych duchem. Tu działa jedna z najstarszych europejskich uczelni, założony w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński.


Lista Pomników Historii w Polsce (33)
to szczególna forma ochrony najcenniejszych zabytków w Polsce. Tytuł Pomnika Historii może otrzymać zabytek nieruchomy o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalony w powszechnej świadomości i mający duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.
Biskupin ? rezerwat archeologiczny (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Bochnia ? kopalnia soli (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 26.09.2000)
Chełmno - Stare Miasto (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 18.04.2005.)
Częstochowa?Jasna Góra - zespół klasztoru oo. paulinów (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Frombork ? zespół katedralny (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Gdańsk ? miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Gdańsk ? pole bitwy na Westerplatte (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 22.08.2003)
Gniezno ? katedra p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Góra Świętej Anny ? komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004)
Kalwaria Zebrzydowska ? krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 30.10.2000)
Kamień Pomorski ? zespół katedralny (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 25.08.2005)
Kazimierz Dolny - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Kozłówka ? zespół pałacowo-parkowy - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn.25.04.2007)
Kraków ? historyczny zespół miasta (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego ? kopalnie krzemienia z okresu neolitu (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Krzeszów ? zespół dawnego opactwa cystersów (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004)
Legnickie Pole ? pobenedyktyński zespół klasztorny (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004)
Leżajsk ? zespół klasztorny oo. bernardynów - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 13.04.2005)
Lublin ? historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny - (Rozporządzenie Prezudenta RP z dn.25.04.2007)
Łańcut ? zespół zamkowo-parkowy - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 25.08.2005)
Łęknica ? Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004)
Malbork ? zespół zamku krzyżackiego - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Ostrów Lednicki - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Racławice ? teren historycznej Bitwy Racławickiej - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004)
Srebrna Góra ? Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004)
Tarnowskie Góry ? podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni ?Czarnego Pstrąga? - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14.04.2004)
Toruń ? zespół staromiejski (Stare Miasto, Nowe Miasto, ruiny zamku krzyżackiego) - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Warszawa ? historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Wieliczka ? kopalnia soli - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Wrocław ? zespół historycznego centrum - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Wrocław ? Hala Stulecia - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 13.04.2005)
Zamość ? historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994)
Kanał Augustowski - droga wodna - (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn.25.04.2007)
Najciekawsze pomnikowe dęby w Polsce:
Dęby Rogalińskie
Dąb Bartek k. Zagdnańska
Aleja Brzozowa w Częstochowie
Aleja Lubczykowa w Poznaniu

Najważniejsze judaika w Krakowie i Polsce pd.
dzielnica Kazimierz
Centrum Kultury Żydowskiej
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
Mykwa Wielka w Krakowie
Nowy cmentarz żydowski i Podgórski cmentarz żydowski w Krakowie
synagogiKraków i Kazimierz
Muzeum Galicja
Synagoga Izaaka
Synagoga Kupa
Synagoga Poppera
Synagoga Remu
Synagoga Stara
Synagoga Tempel
Synagoga Wysoka

Polska pd:
Synagoga w Leżajsku
Co powinno znajdować się w apteczce?
Apteczka turystyczna
agrafki (4 szt.),
aparat do sztucznego oddychania (1 szt.),
chusta trójkątna (1 szt.),
chusteczki odkażające (2 szt.),
gaza opatrunkowa baweł. jał. 1 m2 (1 op.),
koc ratunkowy (1 szt.),
kompres jałowy 7,0 x 7,0 cm (1 op.),
nożyczki (1 szt.),
opaska dziana podtrzym. 4m x 10 cm (2 op.),
opaska dziana podtrzym. 4m x 5 cm (2 op.),
siatka opatr. CODOFIX nr 2 (30 cm) (1 szt.),
siatka opatr. CODOFIX nr 6 (30 cm) (1 szt.),
plastry z opatrunkiem (10 szt.),
przylepiec Polovis 1,5 m x 2,5 cm (1 szt.),
rękawice lateksowe (1 para.),
woda utleniona (1 szt.).
SHENGEN
Zasady funkcjonowania tej strefy określone porozumieniami z Schengen to m. in.
zniesienie kontroli w stosunku do osób przekraczających wewnętrzne granice państw członkowskich
oraz jednolite zasady polityki wizowej i współpracy służb policyjnych.
Wprowadzenie w życie tych zasad powoduje intensyfikację kontroli osób na zewnętrznych granicach Schengenladii.
SIS komputerowa baza danych, która pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę Strefy Schengen, bądź już znajdujące się na jej terenie, nie są poszukiwane, niejawnie nadzorowane lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu.
Dostęp do niej mają policja i urzędy konsularne oraz Straż Graniczna państw członkowskich układu z Shengen. Centralny serwer SIS znajduje się w Strasburgu.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (10) Brak komentarzy
25.2.2012 (19:12)

brawo dobra robota.... bardzo mi pomogło to co tutaj napisane
w poniedziałek mam egzamin na pilota
zobaczymy jak mi pójdzie

25.2.2010 (18:03)

ale żal .pl

30.3.2009 (17:36)

Bardzo interesujące sprawozdanie z wycieczki

Typ pracy