profil

Prawo samorządu terytorialnego

drukuj
satysfakcja 63 % 27 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Samorząd ? określa się formą decentralizacji administracji albo administracją sprawowaną przez korporację.
Przepisy prawa powierzają wykonywanie administracji nie scentralizowanym organom administracji rządowej lub w społeczności lokalnej

Społeczność lokalna ? korporacja lub zrzeszenie
Członkostwo w korporacji następuje automatycznie np. wynika z faktu zamieszkania na terytorium.
Korporacja zawodowa ? członkostwo wynika z faktu chęci wykonywania zawodu.

Wykonywanie administracji publicznej oznacza że korporacja ma kompetencje władcze ale nie posiadają ich organizacje prywatne. Kompetencje wynikają z przepisów konstytucji i stosowanych ustaw

Samorząd może zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzje organów państwowych.
W stosunkach cywilnoprawnych z państwem dopuszczalna jest droga sądowa. Samorząd zachowuje się jak obywatel.
Aby samorząd mógł wystąpić w stosunkach cywilno prawnych musi posiadać osobowość prawną (może uczestniczyć w procesie).

Samorząd dzieli się na :
Terytorialny (powszechny, komunalny)
Specjalny ? zawodowy i gospodarczy

Samorząd zawodowy tworzy sądy dyscyplinarne. Przynależność jest obligatoryjna
Przykłady:
- samorząd adwokacki - na podstawie prawa o adwokatach
- samorząd prawny - na podstawie ustawy o radcach prawnych
- samorząd notariuszy ?ilość jest ograniczona, w oparciu o prawo
- samorząd komorniczy ? w oparciu o ustawę
- zawód lekarza i stomatologa ? na podstawie ustawy o izbach lekarskich

Samorząd zawodowy ? 1 lub 2szczeblowy (zależy od ilości członków i od charakteru)

Samorząd gospodarczy ? mówi o tym ustawa Prawo Działalności Gospodarczej tzn. że samorząd gospodarczy może tworzyć izby gospodarcze które są formą samorządu. Izby mają łączyć producentów, handlowców itp., mają łączyć ich wspólne interesy względem samorządu. Przynależność ma charakter fakultatywny

Samorząd rolniczy ? działa w oparciu o przepisy ustawy z 12 grudnia 1995 o Izbach Rolniczych, są one jednostkami samorządowymi. Członkami są osoby fizyczne i prawne które są podatnikami i płatnikami podatku rolnego oraz ci co użytkują dochód z działalności produkcji rolnej..

Samorząd akademicki (nauczycielski) ? to samorządy zakładowe. Przynależność wynika z bycia studentem, uczniem, pracownikiem, czyli ze statusu.


SAMORZĄD TERYTORIALNY

Samorząd terytorialny ? jako wyodrębniony w strukturze państwa powstały z mocy prawa związek społeczny powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, w tym celu wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań

Niezależność samorządu od administracji rządowej przejawia się w :
- kształtowaniu

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy