profil

Integracja europejska

drukuj
satysfakcja 56 % 109 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Co to jest integracja ? Rodzaje integracji. Czynniki integracji .

Rodzaje integracji
integracja ekonomiczna (gospodarcza), polegająca na usuwaniu ograniczeń w handlu między państwami i zapewnieniu swobody przepływu towarów, usług, osób oraz kapitału.
integracja polityczna polegająca na tworzeniu instytucjonalnych mechanizmów i procedur podejmowania decyzji.
Czynniki integracji
wola polityczna państw,
komplementarność gospodarek,
odpowiedni poziom rozwoju gospodarczego (tylko kraje wysoko rozwinięte ???)
równomierność poziomu gospodarczego
sprzyjające położenie geograficzne,
jednolity ustrój polityczny i gospodarczy,
prowadzenie liberalnej polityki handlowej.

2.Pięć etapów integracji gospodarczej .
Unia celna; - zniesienie wszelkich ograniczeń wewnątrz i wprowadzenie ujednoliconych ceł zewnętrznych
Strefa wolnego handlu – polega na zniesieniu ceł i ograniczeń w handlu między krajami. Bariery mogą być zniesione na wszystkie bądź wybrane grupy towarów. W stosunku do państw zewnętrznych utrzymane są autonomiczne taryfy celne.
Wspólny rynek- wprowadzenie swobodnego przepływu towarów, siły roboczej i usług i kapitału między członkami integracji.
Unia gospodarczo walutowa- wspólne ustalanie celów polityki gospodarczej, koordynowanie budżetów, unifikacja polityki pieniężnej i wspólna waluta.
Pełna integracja lub unia polityczna- wprowadzenie pełnej unifikacji systemów gospodarczych państw w zakresie polityki wewnętrznej jak i zewnętrznej włącznie z polityką zagraniczną , systemem bezpieczeństwa i obroną (stworzenie jednego państwa )

3.Idee i praktyka integracji w starożytności.
Starożytna Grecja
Za sposoby integracji można uznać: amfiktionie oraz symmachia.
Amfiktionie - związki państw miast wokół świątyń danego bóstwa nie na zasadzie podporządkowania się wspólnej władzy politycznej ale uznania wspólnego dobra i wspólnych interesów. Uznanie suwerenności członków.
Symmachia – sojusze wojskowe.
Grecy wyróżniali trzy poziomy integracji (modele integracji);
Ateński Związek Morski; Związek Spartański,
poziom Grecji właściwej
Związek obejmujący wielką Helladę (tj. Grecję właściwą, obszary osadnictwa greckiego nad Morzem Czarnym, Azji Mniejszej, Południowe Włochy oraz północna Afryka.
Rzym
Rzymianie przyjęli imperialny, scentralizowany model integracji. Narzucali własną kulturę, prawo, system administracyjny, pieniądz, techniczne rozwiązania w zakresie budownictwa oraz infrastruktury itp. Cywilizacja rzymska – przykładem bardzo trwałej integracji ( trwała 1000 lat ).

4.Idee zjednoczenia europejskiego do 1939 r.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: integracja_europejska.doc
(0) Brak komentarzy
Nauki