profil

Nadzór w administracji

drukuj
satysfakcja 67 % 18 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zasada nadzoru w administracji publicznej

Zasada nadzoru

Treść kategorii nadzoru określana jest w doktrynie w sposób niejednolity, w kwestii jednak porównywania jej z funkcją kontroli podkreśla się zazwyczaj, że stanowi ona kategorię szerszą, obejmującą działalność kontrolną. Według Jerzego Starościaka ?tam gdzie w grę wchodzi prawo do obserwacji plus prawo wydawania poleceń będziemy mówili o nadzorze nad organami administracyjnymi. Nadzór nie ogranicza się zatem do obserwacji, a łączy się z czynnikiem kierowania przez wydawanie dyrektyw? . W innym miejscu autor ten dodawał: ?Organ nadzorujący nie tylko spostrzega i ocenia. On również w pewnym sensie współadministruje, odpowiada za wyniki działalności organizatorskiej organów podległych nadzorowi. Oczywiście odpowiedzialność jest ograniczona do tej dziedziny, w której zakresie skutkują środki nadzorcze. (?) Nadzór zawsze obejmuje także kontrolę. Natomiast wykonywanie kontroli nie musi się łączyć z możnością stosowania śródków nadzorczych? . Według W. Dawidowicza nadzór oznacza prawną możliwość wpływania na działalność podporządkowanych organów lub instytucji. Ten element nadzoru polegający na możliwości wpływania na działalność podmiotów poddanych nadzorowi, podkreśla też najnowsza doktryna. Między innymi Marek Wierzbowski i Aleksandra Wiktorowska stwierdzają, że ?termin nadzór jest używany najczęściej dla określenia sytuacji, w której organ nadzorujący jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie organów czy jednostek nadzorowanych? .
Nadzór jest pojęciem szerszym od kontroli, ponieważ obejmuje kontrolę i kompetencje władcze wobec organu kontrolowanego. Nadzorujący może nakazać zmianę zastanego stanu faktycznego. Pojęcie nadzoru wiąże się ściśle z hierarchicznym usytuowaniem jednego podmiotu na drugi.

Organ nadzorujący w pewnym sensie współadministruje organem, nad którym ma kompetencje władcze. Nadzór zawiera wszystkie elementy kontroli takie jak:
? Obserwacja
? ocena
? diagnoza
? sformułowanie wniosków
Oprócz wyżej wymienionych elementów w nadzorze zawarte są również możliwości wiążącego oddziaływania i władczej ingerencji w działalność określonego podmiotu.

Funkcja nadzoru jest ściśle limitowana prawem tak co do zakresu podmiotowego relacji nadzorczej (odnoszącej się do wskazania, kto nadzoruje, a kto podlega nadzorowi), jak i w odniesieniu do jej składników przedmiotowych (co do zakresu działalności poddanej nadzorowi). To zdeterminowanie prawne nadzoru wynika stąd, że w założeniu kształtować ma on układ pomiędzy określonymi podmiotami, które, pozostając wobec siebie w stosunkach nadrzędności i podległości, zachowują, gdy chodzi zwłaszcza o podmioty podległe, pewien zakres prawnej samodzielności.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: nadzór_w_administracji.doc
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy