profil

Administracja rządowa

drukuj
satysfakcja 67 % 75 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Spis treści:
1. Zasada legalności działania 2
2. Źródła prawa administracyjnego 2
3. Struktura, funkcje, działalność administracji rządowej 4
4. Rada Ministrów, Premier 5
5. Ministrowie, ministerstwa 7
6. Administracja rządowa na szczeblu wojewódzkim 9
7. Wewnętrzne organy kontroli 11
8. Podsumowanie 12
Literatura 13

?Administracja rządowa jest częścią administracji publicznej, którą tworzą centralne organy władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji ogólnokrajowych terenowych, realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych.?

1. Zasada legalności działania

Treść zasady legalizmu określa art. 7 Konstytucji, który brzmi ?Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa?. Dotyczy ona zarówno organów administracji państwowej jak i samorządowej.
Istotą tej zasady jest działania za pomocą prawa, czyli każde podjęte działanie przez organy administracji musi być zgodne z przyjętymi normami i obowiązującym prawem. Brak takich norm lub ich nieważność powodują niemożność podjęcia decyzji.
Organy administracji muszą również działać ?w granicach prawa?. Można ten aspekt interpretować dwojako. Po pierwsze istniej narzucone prze ustawodawcę ograniczenie przestrzeni działania organów władzy. Po drugie organy mogą działać tylko w formach i trybie przewidzianym przepisami prawa.
Wymóg działania organów administracji? na podstawie i w granicach prawa? sprawia, że działania podejmowane bądź ?bez podstawy prawnej, bądź poza granicami prawa? pozbawione są założonych skutków prawnych.

2. Źródła prawa administracyjnego

Konstytucja
Najważniejszym źródłem prawa w Polsce jest Konstytucja RP i jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że stwierdza inaczej. Najważniejszymi rozdziałami, mającymi wpływ na administrację rządową, są: rozdział I Rzeczpospolita, III Źródła prawa, VI Rada Ministrów i administracja rządowa, IX Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Konstytucja określa zadania i kompetencje administracji, zasady jej kontroli, możliwość ingerencji i ograniczenia wolności i praw człowiek i obywatela w wyjątkowych sytuacjach (np. ochrona środowiska, bezpieczeństwo). Konstytucja określa źródła obowiązującego prawa: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.
Określa również zadania Prezydenta, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz określa pozycję ministrów i innych członków rządu orz wojewodów.
W doktrynie prawa administracyjnego jest nazywana ? ustawą zasadniczą?, gdyż jej przepisy stanowią podstawę czy granice działalności administracji, jako postanowienia każdej innej umowy.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: administracja_rządowa.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.3.2008 (16:46)

wtf?? za duzo.. kawalek na poczatku mi wystarczyl ;)

Nauki
Typ pracy