profil

Kompetencje społeczne

drukuj
satysfakcja 75 % 92 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pojęcie kompetencji społecznych wprowadził do psychologii R. White w roku 1959; zajmował się on problematyką wywierania wpływu na otoczenie.
Pojęcie to ujmował on jako specyficznie rozumianą umiejętność, czyli każdą taką umiejętność, która przyczynia się do skutecznej interakcji z otoczeniem. Według słownika, umiejętność to praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś, zdolność wykonywania czegoś. Zdolność zaś jest predyspozycją do łatwego opanowania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się. Kompetencja z łacińskiego oznacza ?przydatność?, odpowiedzialność, zakres wiedzy.
Dla człowieka jako jednostki, efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi jest niezbędną umiejętnością, szczególnie w przypadku, kiedy praca wymaga obcowania z ludźmi. Tak, że umiejętność i zdolność do owocnych, sensownych kontaktów z innymi jest ?wyznacznikiem efektywności funkcjonowania jednostki w rzeczywistych sytuacjach życiowych?. Tym jest właśnie kompetencja społeczna.
Johnson w 1992 roku powiedział, że ?Człowiek jest zwierzęciem społecznym, a więc jego poczucie szczęścia i pełni, zależy od umiejętnego i sprawnego kontaktowania się z innymi ludźmi?. Ponadto cała cywilizacja opiera się na zdolności współpracy z innymi, prowadzeniu wspólnych działań. Ludzie są nam niezbędni do szczęścia i spełnienia, musimy też z nimi współpracować, jeśli chcemy stanąć na wysokości swoich zadań i upodobań.
W psychologii społecznej pojęcie kompetencji społecznych i interpersonalnych rozumiane jako umiejętność osiągnięcia celów społecznych i jednostkowych z równoczesnym zachowaniem dobrych stosunków z partnerami interakcji, uważa się za trudne do jednoznacznego zdefiniowania, często, aby lepiej zobrazować problem, używane są z tymi pojęciami także pojęcia wspierające takie jak: inteligencja społeczna, emocjonalna, społeczne zdolności, umiejętności .
Pojęcie kompetencji społecznych definiowane jest przez L.Karen i P.H. Birman (2003) jako umiejętność poznawcza, emocjonalna, która przyczynia się do przystosowania jednostki do środowiska społecznego, czyli o kompetencji społecznej możemy mówić jako zdolności do wywierania pożądanego wpływu na innych ludzi w sytuacjach społecznych.
Kompetencje społeczne uwarunkowane są cechami osobowości, temperamentu , inteligencji ogólnej , społecznej i emocjonalnej .
Kompetencje społeczne można też rozumieć jako złożone umiejętności do radzenia sobie w sytuacjach społecznych określonego typu, osiąganie celów w życiu społecznym, budowania więzi emocjonalnych z innymi ludźmi, ujmowanych jako tworzenie, rozwijanie i utrzymywanie związków oraz uzyskiwanie społecznego poparcia.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: kompetencje_społeczne.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy