profil

Źródła prawa międzynarodowego korba.pl

drukuj
satysfakcja 46 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Prof. dr hab. Jan Barcz

Prawo międzynarodowe publiczne
javascript: void(0);
(zapisz)
Wykłady nr 5 i 6

Źródła prawa międzynarodowego

1. Uwagi wstępne
2. Umowa międzynarodowa
3. Międzynarodowe prawo zwyczajowe
4. Ogólne zasady prawa
5. Źródła główne nie wymienione w art. 38 statutu MTS (akty IO, akty jednostronne państwa)
6. Pomocnicze środki ustalania norm prawa międzynarodowego (orzecznictwo, doktryna, kodyfikacje, praktyka państw, zasada sprawiedliwości, prawo natury)

1. Uwagi wstępne

1.1. Definicja i rodzaje źródeł prawa międzynarodowego

- w rozumieniu formalnym ? forma, w której norma prawna znajduje swój wyraz;
- w rozumieniu materialnym - wszelkie czynniki wpływające na powstanie prawa międzynarodowego;
- podstawy filozoficzne ? podstawy obowiązywania prawa międz.:
- kierunki pozytywistyczne ? wola państwa;
- kierunki naturalistyczne ? nakazy rozumu ludzkiego;
- kierunki socjologiczne ? więzi i konieczności społeczne;

Brak jednolitego ustawodawcy:
- różnorodność źródeł;
- zmiana jednego źródła w inne;

art. 38 statutu MTS:
?1. Trybunał, którego funkcją jest rozstrzygać zgodnie z prawem międzynarodowym przedłożone mu spory, stosuje:
a) konwencje międzynarodowe bądź ogólne, bądź partykularne, ustanawiające normy wyraźnie uznane przez państwa spór wiodące;
b) zwyczaj międzynarodowy, jako dowód ogólnej praktyki przyjętej za prawo;
c) ogólne zasady prawa, uznane przez narody cywilizowane;
d) (...) orzeczenia sądowe i poglądy posiadających najwyższe kwalifikacje pisarzy różnych narodów w zakresie prawa międzynarodowego, jako pomocniczy środek ustalania norm prawa?.

Podział źródeł prawa międz.:
- źródła główne ? umowa międz., prawo zwyczajowe międz. i ogólne zasady prawa;
- źródła pomocnicze ? orzecznictwo i doktryna;

Krytyka:
- nieostre zróżnicowanie (źródła główne i pomocnicze);
- wyliczenie nie jest pełne (brak aktów jednostronnych i postanowień IO);

1.2. Hierarchia norm prawa międzynarodowego

Derogacja ? w przypadku konfliktu jedna norma deroguje (unieważnia, niszczy) drugą normę;
Pierwszeństwo stosowania ? w przypadku konfliktu jedna norma jest stosowana a druga norma nie jest stosowana (nie jest przy tym derogowana);

Ogólne zasady:
- źródła formalne prawa międz. są równorzędne;
- normy zawarte w źródłach jednego rodzaju mogą derogować normy zawarte w innych źródłach;

Wniosek: generalny brak hierarchii;

Kształtowanie się hierarchi norm prawa międz.

1) Normy ius cogens

Art.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki