profil

Oświecenia w Polsce.

drukuj
satysfakcja 37 % 11 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Oświecenie XVIII: Najważniejsi filozofowie epoki to Immanual Kant oraz John Locke(przedstawiciel Empiryzmu-za podstawę wszelkiej wiedzy uznawał doś- wiadczenie).Prekursorem racjonalizmu był Kartezjusz, a oświecenia:ks. Stanisław Konarski, Stanisław Leszczyński, bracia Załuscy. Ateizm-przekonanie o istnieniu Boga. Deizm-pogląd, że Bóg istnieje, ale nie ma wpływu na świat, który stworzył. Filozofowie oś.-J. Locke i Monteskiusz.Jean Jacques Rousseau autor stymentalnej powieści w listach Nowa Heloiza.Twórcy polskiego oświecenia:Ignacy Krasicki (bajki:Przyjaciele,Malarze,Jagnię i wilcy; poemat heroikomiczny: Monachomachia; autor satyr obyczajowych:pociąg do alkoholu większości rodaków ?Pijaństwo?, cudzoziemszczyzna ?Żona modna?, prywata i korupcja elit ?Wziętość?), Trembec- kiego,Naruszewicza,Ursyna Niemcewicza.Franciszek Karpiński(sielanki: Laura i Filon).W 1822 roku ukazała siędebiutancka książka A. Mickiewicza pod Tytułem ?Ballady i romanse?.Fakt ten uznawany jest powierzchownie za koniec oświecenia i początek epoki romantyzmu. Satyra-utwór literacki ośmieszający wady ludzkie, obyczajowość,stosunki społeczne.Ksenofobia-nie chęć, a nawet wrogość w stosunku do cudzoziemców. Najwybitniejszymi publicystami oświecenia byli niewątpliwie Stanisław Staszic i Hugo Kołątaj. podziałom poetyki klasycystycznej: ody (Adam Naruszewicz, Stanisław Trembecki), satyry (Naruszewicz, Ignacy Krasicki), bajki (Trembecki, Krasicki), list poetycki (Krasicki),poemat heroikomiczny (Krasicki, Kajetan Węgierski, Jakub Jasiński). Utylitaryzm - typowa postawa oświecenia, która za najwyższy cel jednostki uważała jej po-żytek. Każde działanie powinno dawać jak naj- większe szczęście jak największej liczbie ludzi. Cech użytkowych nabierała literatura, której przypisywano wartości edukacyjne i wychowaw-cze. Utylitaryzm spowodowany był wiarą w człowieka jako wolną, rozumną jednostkę, wiarą że może on zbudować lep- szą przyszłość. Krytycyzm -to idea towarzysząca pojawieniu się najważniejszych prą- dów umysłowych epoki. Polegał on na dokładnej analizie i odrzucaniu tradycji życia politycznego i społecznego, dotyczyło to również nauki, kościoła i życia religijnego ludzi. Słowem krytyce został poddany cały dotychczasowy system wartości, a zaowocowało to pojawieniem się racjonalizmu, którego twórcą był Kartezjusz (filozof francuski), autor maksymy tych czasów: "Myślę, więc jestem".Racjonalizm-był głównym nurtem ideowym oświecenia, a polegał na odrzucaniu w procesie dochodzenia prawdy wszystkiego, czego nie da się wyjaśnić rozumem (z łac. ratio- rozum), to znaczy: tylko to jest prawdziwe, co możemy racjonalnie uzasadnić za pomocą nauki i rozumu. Racjonaliści przeciwstawili się dogmatom kościelnym i fanatyzmowi religijnemu. Od nich wywodzą się światopoglądy zwane deizmem i ateizmem.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: oświecenia_w_polsce..doc
(0) Brak komentarzy
Teksty kultury