profil

Bilans

drukuj
satysfakcja 44 % 53 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Bilans
Termin bilans oznacza w rachunkowości wszelkiego rodzaju podsumowania lub sporządzanie zestawień.
Bilans może dotyczyć wielkości planowanych (bilans planowy) lub wielkości faktycznych (bilans sprawozdawczy). Bilans jednostki (firmy) jest częścią składową sprawozdania finansowego jednostki prowadzącej rachunkowość. Sporządza się go na podstawie zamkniętych ksiąg rachunkowych (na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych), zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględ-nieniem rozwiązań przyjętych w zakładowym planie kont. W bilansie wykazuje się stan aktywów i pasywów jednostki (firmy) na dzień bilansowy. W bilansie znajduje odzwierciedlenie podstawowa zasada, na której opiera się księgowość podwójna: „ogólna suma aktywów jednostki prowadzącej rachunkowość jest zawsze równa ogólnej sumie pasywów tej jednostki”. Dzięki temu bilans jako sprawozdanie finansowe jednostki jest ważnym źródłem informacji potrzebnym do oceny sytuacji finansowej jednostki.
Oprócz tego bilans jest ważnym dokumentem dla rachunkowego zamknięcia okre-su sprawozdawczego jednostki. Zwany jest wówczas bilansem zamknięcia lub bilansem końcowym. Równocześnie bilans zamknięcia jest dokumentem dla otwarcia drugiego, kolejno następującego okresu sprawozdawczego jednostki, dla którego staje się bilansem otwarcia lub bilansem początkowym. Bilans zamknięcia jednego okresu sprawozdawczego, będąc jednocześnie bilansem otwarcia dla następnego okresu, pozwala na zachowanie tzw. ciągłości bilansowej, stanowiącej jedną z głównych zasad, na których opiera się rachunkowość. Przy spełnieniu określonych warunków – jak np. niezmienność układu i zawartości merytorycznej poszczególnych pozycji bilansu – ciągłość bilansowa pozwala na porównanie i ocenę działalności jednostki (firmy) oraz jej efektów finansowych w kolejnych okresach sprawozdawczych.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (11) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:26)

cieniutko, bardzo ogólnie i dla osób niewtajemniczonych w ogóle niezrozumiałe. Zabrakło przede wszystkim wzoru bilansu (przynajmniej uproszczonego). No i możnaby opisać poszczególne grupy aktywów i pasywów

27.7.2006 (14:24)

uwazam ze jest to mało ambitna praca na poziomie podstawowym to granic mozliwosci skóucone. Praca ta zostala zrobiona w formie encyklopedycznej nic ciekawego. poco takie prace pisac jak mozna zajrzec do Encyklopedii. Praca to praca wiecej tresci .

27.7.2006 (14:21)

dokładnie ta praca jest beznadziejna nic w niej nie ma konkretnego zamiast szczelić elegancką tabelke to dałeś jakąś suchą treść do niczego nie przydatną