profil

Ściaga Kapitał

drukuj
satysfakcja 25 % 16 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kapitał są to czynniki wytwórcze jak budynki, narzędzia, wyposażenie i inne produkty znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych. Inwestycje jest to wielkość nowo nabytego kapitału w danym czasie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający zasób dotychczasowego kapitału.Amortyzacja jest to strata na wartość kapitału w danym okresie, a jednocześnie strumień zmniejszający zasób dotychczasowego kapitału,Inwestycje brutto jest to wielkość wydatku poniesionych na zastąpienie zużytego kapitału i zakupu całkiem nowego.Inwestycje netto jest to wielkość o którą zwiększył się zasób kapitałuRynek kapitałowy A) rynek bankowy (przedmiotem obrotu są na nim kredyty lokaty)B) rynek papierów wartościowych Przedmiotem obrotu są lokacyjne papiery wartościowe (akcje obligacje) Giełda jest to rodzaj rynku wysoce sformalizowanego, którego funkcjonowanie oparte jest na normach prawnych i zarządzania jej organów.Rodzaje giełd:A) finansowe: -walutowe – papierów wartościowychB) towaroweC) usług: -frachtowe; -ubezpieczenioweFunkcje giełdy- 1) w okresie tworzenia się rynków kapitałowych giełdy umożliwiają emisję papierów wartościowych, gdyż były one sprzedawane wprost na giełdzie Była to funkcja mobilizująca2) Funkcja lokacyjna po przez tworzenie ceny na papiery wartościowe dostarcza informacje o prawdopodobnej rentowności poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych.3) funkcja transformacyjna możliwość zamiany papierów wartościowych na pieniądz i odwrotnie.Giełda papierów wartościowych nie stanowi jednolitego rynku. Na giełdzie wyróżnia się najczęściej rynek wysoce sformalizowany tj. rynek podstawowy i rynek obwarowany mniejszą ilość tj. rynek równoległy.Indeksy giełdowe są wskaźnikami koniuktury giełdyWarszawski indeks giełdowy (WIG)przy obliczaniu brane są pod uwagę zmiany cen wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym.Indeks cenowy (WIG20) jest liczony na podstawie wartości portfela 20 spółek rynku podstawowego. Indeks cenowy MIDWIG w skład indeksu wchodzą akcje 40 spółek wyznaczonych wg takich samych kryteriów oceny jak indeks WIG20 . Indeks WIRR odzwierciedla zmiany ceny. Na giełdzie papierów wartościowych dokonywane sąTransakcje kupna sprzedaży papierów wartościowych przy określonej osobie w ustalonym czasie. Papiery wartościowe to wszelkie dokumenty uosabiające prawa majątkowe zaliczamy do nich czeki, obligacje weksle euroobligacje.

Aby grać(dokonać transakcji)na giełdzie papierów wartościowych należy;-wybrać biuro maklerskie-otworzyć rachunek inwestycyjny-kupić papiery wartościowea) rynku pierwotnymb) rynku wtórnym; giełdowym lub poza giełdowym. Papiery wartościowe są kupowane i sprzedawane po określonym (kursie dnia) który pozwala zrealizować liczbę transakcji. Kupno i sprzedaż może być realizowana za pomocą zleceń;A) w konkursie dnia (PKD) co oznacza akceptację każdej ceny , która będzie ustalona na danej sesjiB) Z limitem ceny-maksymalna, a w przypadku sprzedaży minimalna C) wszystko albo nic (WAN) – formuła którą klient może zamieścić w sytuacji gdy nie godzi się na częściową realizację zlecenia wynikająca z możliwości redukcji lub alokacji.Schemat ustalania ceny akcjiOferty kupna oferty sprzedaży Cena dniaAlokacja Wydawanie akcji wypłata pieniędzy Arkusz zleceń- makler specjalista zbiera i zestawia złożone zlecenia i sprzedaży w arkuszu zleceń.Papiery wartościowe- dokumenty które wyrażają prawa majątkowe przysługujące każdemu ich właścicielowi. Papiery wartościowe dzielimy na ; -towarowe papiery wartościowe- pieniężne papiery wartościowe-kapitałowe papiery wartościowe Do najczęściej zaliczanych papierów wartościowych należą akcje, obligacje , weksle, czeki.Akcja- dokument stanowiący, że jej posiadacz jest współwłaścicielem. W spółce akcyjnej, ma z tego tytułu prawo uczestniczyć w jej zyskach i wpływać na jej sprawę.Wartość akcji-wartość nominalna która jest uwidoczniona na akcji.wartość emisyjna- cena po której akcje sprzedawane są pierwszemu nabywcy wartość bieżąca- cena którą kształtuje rynek nie formalny lub giełda.Akcje dzielą się na – Imienne- zawierające klauzulę „Akcja dla...” Mające wpisaną nazwę właściciela.Na okaziciela-w momencie ich emisji nie jest wskazany konkretny właściciel zawierające klauzulę „Akcja na okaziciela”.Pojedyncze- zawierające wartość nominalną jednej akcji w tym dokumencie.Zbiorowe- zawierające w jednym dokumencie więcej niż jedną akcję.Pieniężne- wydawane akcjonariuszom już po częściowej zapłacie.Aportowe- wydawane za wkłady rzeczowe.Zwykłe- należące do podstawowych w podziale dywidendy wartości posiadanych akcji. Uprzywilejowane- dające szczególne prawa ich posiadaczom.Użytkowe- wiążące się z niektórymi przypadkami umarzania akcji.Inwestowani w akcje jest związane z niepewnością gdyż można nie uzyskać spodziewanych korzyści, co połączone jest z ryzykiem inwestowania.Ryzyko niezależne od przedsiębiorstwa czyli niezwiązane z jego działalnością gospodarczą może mieć charakter ryzyka politycznego (zamieszki, strajki). Ryzyko nie zależne od przedsiębiorstwa spotyka się w każdej sytuacji gospodarczej.Ryzyko związane z działalnością przedsiębiorstwa, zależy od zarządzania i kierowania nim.Obligacje- jest zeświecczeniem o udzielenie pożyczki temu, który obligacje wpuszcza w obieg pierwotny, czyli emitentowi obligacje.Emitet obligacji- może być rząd danego państwa, jednostki komunalne, różnego rodzaju, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe.Obligacje przynoszą posiadaczowi dochód w postaci stałego oprocentowania lub w postaci premii.Dywidenda- część zysku spółki akcyjnej przeznaczona do podziału między właścicieli akcji (akcjonariuszy)Ryzykiem inwestowania w obligacje jest słaba kondycja ekonomiczna emitenta, co może doprowadzić do nie wypłacalności. Największe ryzyko jest w wypadku zakupu obligacji mniejszych przedsiębiorstw o nie nieustabilizowanej sytuacji gospodarczej.Najbezpieczniejsze są obligacje emitowane przez państwo, duże przedsiębiorstwa o dobrej renomie i perspektywach rozwoju.Weksel – dokument sporządzony w formie przywidzianej prawem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę d0 bezwarunkowego zapłacenia określonej osobie lub posiadaczowi wymienionej w wekslu sumy pieniężnej.Weksle dzielimy na- Własny- czyli papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przez prawo Trasowany- czyli papier wartościowy który zawiera bezwarunkowe polecenia osoby wystawiającej weksel.Weksle spełniają funkcje- Kredytową-polega na udzieleniu nabywcy krótkoterminowego kredytu.Obiegowa-weksel może być wręczany jako zapłata za towar lub usługę w wielu transakcjach handlowych.Płatniczą-łączy się z funkcją obiegową i oznacza że za pomocą weksla można regulować zobowiązania.Gwarancyjną- polega na zabezpieczeniu przy pomocy weksla roszczeń jaki mogą nastąpić po naruszeniu umowy.Refinansową- posiadacz weksla może sprzedać go bankowi za sumę umieszczoną na wekslu.Czek- jest to sporządzony na specjalnym formularzu i udziela bankowi pisemnego zlecenia wypłacenia okazicielowi lub określonej osobie sumy pieniężnej ze środków posiadanych przez wystawcę na rachunku bankowym.Rodzaje czeków-Zwykły(kasowy)-upoważnia do podjęcia gotówki lub dokonania za jego pomocą zapłaty wierzycielowi.Rozrachunkowy- nie może być wypłacany w gotówce, a jedynie służy do uznania rachunku bankowego.Gwarantowany- jest realizowany zgodnie z umową zawartą z klientem bez względu na stan rachunku.Bankierski- jest wystawiany przez bank i zawiera polecenie wypłaty skierowane do innego banku na rzecz określonej osoby lub okaziciela. Ilość skumulowana jest rosnące sumowanie wartości; przy kupnie od góry do dołu, przy sprzedaży od dołu do góry.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy