profil

Migracje ludności polskiej po II wojnie światowej

drukuj
satysfakcja 44 % 125 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Mimo formalnego przystąpienia do wojny Anglii i Francji (3 września), zachodni sojusznicy Polski nie włączyli się czynnie w toczące się walki.

Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, działająca pod okupacją niemiecką i radziecką na obszarze państwa polskiego w granicach sprzed 1 września 1939 oraz poza nimi. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających w tamtym czasie w Europie.

łagry- potoczna nazwa sowieckich obozów koncentracyjnych zarządzanych przez Gułag (Gł. Zarząd Obozów); pierwsze utworzono 1918 z inicjatywy Lenina i Trockiego jako miejsca izolacji i eksterminacji przeciwników politycznych; w drugiej poł. lat 30. przebywało w nich ok. 1 mln ludzi, pracujących niewolniczo na rzecz gospodarki sowieckiej; do łagrów trafiła też część z ponad 1,5 mln obywateli polskich, wywiezionych 1939-41 z okupowanych przez Armię Czerwoną terenów Rzeczypospolitej; 1944-45 NKWD uwięziła w łagrach wielu uczestników polskiego ruchu oporu; repatriacja tych, którzy przeżyli, nastąpiła po 1956, kiedy to także stopniowo likwidowano same ł. w ZSRR.

NKWD - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR– centralny organ państwowy prowadzący działalność w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, wywiadu i kontrwywiadu i nadzorujący lokalne instytucje rządowe, istniejący w Związku Radzieckim w latach 1934–1946, następnie przemianowany na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR. NKWD było głównym narzędziem w rękach władz radzieckich którym posłużono się do ogromnych represji wobec własnych obywateli w i poza granicami byłego ZSRR a także masowych deportacji różnych narodowości w tym Polaków. Organy NKWD były także wykonawcą mordu na cywilach i oficerach Wojska Polskiego, tzw. Zbrodnia katyńska.

Wehrmacht - niemieckie siły zbrojne okresu III Rzeszy. Zostały utworzone 16 marca 1935 roku wbrew traktatowi wersalskiemu zastępując niemiecką armię zawodową. Powstały po wprowadzeniu przez Adolfa Hitlera powszechnej służby wojskowej. W skład Wehrmachtu wchodziły wojska lądowe, lotnictwo i marynarka wojenna

Armia Czerwona, właściwie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, od 1946 Armia Radziecka, radziecka formacja zbrojna tworząca, wraz z Czerwoną Marynarką Wojenną i wydzielonymi jednostkami policji bezpieczeństwa, siły zbrojne ZSRR. Powołana na podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z I 1918, początkowo ochotnicza, o ściśle klasowym charakterze, z obieralnymi dowódcami, bez stopni i rang. Podporządkowana Ludowemu Komisariatowi Spraw Wojskowych i Morskich, na którego czele 1918-1925 stał L.D. Trocki.
Linia Curzona – planowana linia demarkacyjna pomiędzy wojskami polskimi a bolszewickimi w czasie wojny w 1920 roku.

Łemkowie to górale karpaccy pochodzenia ruskiego i najprawdopodobniej także wołoskiego, którzy zamieszkiwali po polskiej stronie Karpat - od Wysokiego Działu na terenie Bieszczadów, po dolinę Popradu w Beskidzie Sądeckim, oraz tzw. Ruś Szlachtowska (nazwa wymyślona w latach trzydziestych XX wieku przez prof. Romana Reinfussa i odnosząca się do regionu czterech wsi w dolinie Ruskiego Potoku (obecna nazwa: Grajcarek). Wspomniane wsie to Biała i Czarna Woda oraz Jaworki i Szlachtowa.) na pograniczu Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego, natomiast po stronie słowackiej - pas Beskidów, praktycznie aż do Tatr. Teren ten nazywany jest Łemkowszczyzną.

Zamojszczyzna, obszar południowej Lubelszczyzny, obejmujący dawne (do 1975) powiaty: zamojski, tomaszowski, hrubieszowski i biłgorajski. W czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej, zgodnie z Generalnym Planem Wschodnim, przeznaczona na tereny osiedleńcze dla Niemców.

Migracja (łac. "migrare" wędrować, przesiedlać się)
Ruch repatriacyjny (od "repatriare" - wracać do ojczyzny") nasilił się od 1944 roku.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
19.12.2011 (18:28)

ta praca ma temat- Migracje ludności polskiej po II wojnie światowej. A nie Migracje ludności polskiej w czasie II wojny światowej. albo zmien temat pracy albo tekst

Historia Polski