profil

Organizacja administracji publicznej Polski

drukuj
satysfakcja 65 % 110 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wstęp
1. Pojęcie administracja publiczna znaczy "służba społeczeństwu" i pochodzi od języka łacińskiego:
"administro" - kierować, zarządzać, służyć
"publicus" - zbiorowy, społeczny, służący ogółowi (nie ma charakteru prywatnego)
Administracja państwowa (publiczna) dzieli się na administrację rządową i administrację samorządową. Administracja rządowa to zespół organów administracyjnych kierowanych przez Radę Ministrów. Administracja samorządowa to administracja szczebla lokalnego oraz regionalnego

2. Organy administracji publicznej :
2.1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko prezydenta istniało w Polsce w okresie międzywojennym i jeszcze kilka lat po II wojnie światowej. Konstytucja z 1952 roku zniosła instytucję prezydenta, a wprowadziła Radę Pal1stwa, z przewodniczącym na czele. Był to organ kolegialny, którego kompetencje były podobne do kompetencji prezydenta jako głowy pal1stwa. W wyniku obrad okrągłego stołu urząd prezydenta został przywrócony i wprowadzony do systemu ustrojowego nowelizacją konstytucji z 7 kwietnia 1989 roku
Prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, większościowych i w głosowaniu tajnym. Ta sama osoba może być wybrana tylko dwukrotnie. Wybory prezydenckie zarządza marszałek sejmu, a ważność wyboru stwierdza Sąd Najwyższy. Na prezydenta może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do sejmu. Kandydat jest poddawany postępowaniu lustracyjnemu, polegającemu na sprawdzeniu, czy złożył on zgodne z prawdą oświadczenie o współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Kandydata zgłasza co najmniej 100 tysięcy obywateli. O wyborze decyduje bezwzględna większość ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska takiej większości, to przeprowadzana jest druga tura wyborów, do której przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszej turze.
Kadencja prezydenta rozpoczyna się w dniu złożenia przez niego przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego, a kończy wraz z upływem pięciu lat od dnia objęcia prezydentury. Powody wcześniejszego zakończenia urzędowania mogą być następujące:
? śmierć prezydenta,
? zrzeczenie się prezydentury,
? uznania za Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania władzy urzędu ze względu na stan zdrowia,
? złożenie z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.
Jeżeli prezydent nie może tylko przejściowo pełnić swoich obowiązków, to zawiadamia o tym marszałka sejmu, który je tymczasowo od niego przejmuje.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki