profil

Psychologia jako nauka

drukuj
satysfakcja 72 % 46 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


Przedmiotem zainteresowania są:
1. ogół zagadnień związanych z nauczaniem osób w różnych okresach ich życia (nauczanie – kierowanie uczeniem się innych ludzi)
2. problemy kształtowania osobowości zgodnie z uznawanym przez wychowawcę ideałem (problemy wychowania)

PSYCHOLOGIA KLINICZNA udziela praktycznej pomocy ludziom, którzy przeżywają trudności adaptacyjne, przystosowawcze; koryguje zaburzenia funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
Psychologia kliniczna sprowadza się do leczenia zaburzeń zachowania.
Grupy zagadnień:
a) problemy praktyczne
- stawianie diagnozy
- profilaktyka zaburzeń psychicznych i trudności adaptacyjne
- terapia
b) problemy teoretyczne – związane z poznawaniem mechanizmów leżących u podstaw zaburzonego funkcjonowania człowieka.
W obrębie psychologii klinicznej wyodrębnia się następujące szczegółowe dziedziny:
1. psychologia kliniczna dziecka (zaburzenia rozwoju związane z ogromnym uszkodzenie mózgu, ale także zaburzenia rozwojowe wynikające z chorób somatycznych, wpływy uszkodzonych narządów zmysłów, aparatu słuchowego na rozwój dziecka, zaburzenia rozwoju związane z niekorzystnymi wpływami środowiska)
2. psychologia kliniczna człowieka dorosłego (całokształt zaburzeń zachowania człowieka w wieku dorosłym)
3. psychologia kliniczna defektologiczna (osoby głuche, niedosłyszące, niewidome, niedowidzące, z zaburzeniami mowy i logopedii, zaburzenia fizyczne i wpływy funkcjonowania człowieka w środowisku, osoby przewlekle chore)
4. psychologia kliniczna penitencjarna (trudności wychowawcze, przestępczość nieletnich, psychologiczne wyznaczniki przestępczości, np. po meczu piłkarskim, proces uspołecznienia i socjalizacji nieletnich przestępców)
5. psychoterapia (leczenie zaburzeń zachowania, czołowy reprezentant Czech Pratochvil definiuje psychoterapię: to lecznicze oddziaływanie na chorobę, zaburzenie lub anomalię środkami psychologicznymi, jest to zamienione korygowanie zaburzeń czynności organizmu ludzkiego środkami psychologicznymi, np. sugestia, autosugestia, hipnoza, trening autogenny)

Czynności organizmu:
- niższego rzędu (oddychanie, przewodnictwo krążenia – fizjologia)
- wyższego rzędu (myśli, uczucia, wyobraźnia, zainteresowania) są powiązane z czynnościami niższego rzędu

Choroba somatyczna jest następstwem choroby duchowej.PSYCHOLOGIA PRACY

Interesuje się dwiema relacjami:
1. człowiek – praca
2. człowiek – środowisko pracy

W zakresie tych relacji badane są czynniki i prawidłowości sprzyjające lub zakłócające optymalne funkcjonowanie człowieka w pracy.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: psychologia_jako_nauka.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy