profil

Wnioskowanie

drukuj
satysfakcja 56 % 74 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W N I O S K O W A N I E
Swoją pracę rozpoczynam wytłumaczeniem podstawowych terminów, które zamierzam użyć w trakcie referowania grupie. Następnie przedstawię podział oraz charakterystykę typów wnioskowania. W zakończeniu poruszę kwestię wnioskowania w pedagogice.
Wniosek (konkluzja) – jest to wynik, rezultat wnioskowania; twierdzenie wyprowadzone ze zdań (przesłanek) uznanych za prawdziwe.
Przesłanka – jest to zdanie stanowiące punkt wyjścia wnioskowania, podstawę uznawania jego rezultatów, tj. wniosków.
Wnioskowanie – to operacja myślowa polegająca na wyprowadzeniu – na podstawie reguł i praw logicznych – nowych twierdzeń (tj. wniosków) z twierdzeń już uznanych za prawdziwe (tj. przesłanek).
Wszelkie wnioskowania dzielą się na:
• niezawodne (dedukcyjne),
• nie niezawodne (niededukcyjne), czyli uprawdopodobniające.
Do niezawodnych należy wnioskowanie dedukcyjne (dedukcja), w którym wniosek wynika logicznie z przesłanek. Wnioskowanie jest niezawodne wtedy
i tylko wtedy gdy, jeżeli, przesłanki są prawdziwe, to także prawdziwy jest wniosek.
Wnioskowanie jest niededukcyjne, gdy wniosek nie wynika logicznie
z przesłanek. W takim wnioskowaniu prawdziwość przesłanek nie gwarantuje prawdziwości wniosku. Wnioskowanie niededukcyjne ma szereg odmian.

Najważniejsze z nich to:
• wnioskowanie redukcyjne (redukcja),
• wnioskowanie przez analogię (analogia),
• wnioskowanie indukcyjne (indukcja),
Dedukcja (dedukcyjne wnioskowanie) – jest to rozumowanie niezawodne, polegające na wyprowadzeniu z pewnych zdań (prawdziwych przesłanek) wynikającego z nich logicznie następstwa (prawdziwego wniosku); dawniej było to przechodzenie „od ogółu do szczegółu”. Oto przykład wnioskowania dedukcyjnego:
„Jeżeli Jan popełnił czyn przestępczy, to o ile czyn ten został ujawniony, to Jan był karany sądownie; lecz Jan nie był karany sądownie; a zatem Jan nie popełnił czynu przestępczego lub czyn ten nie został ujawniony.”
Szczególną odmianą wnioskowania dedukcyjnego jest wnioskowanie sylogistyczne (sylogizm) z dwóch przesłanek, mamy tu do czynienia z tak zwanym kwadratem logicznym. Oto jego przykład:
„Każdy uczony jest racjonalistą.
Każdy racjonalista jest zwolennikiem metod empirycznych.
czyli Każdy uczony jest zwolennikiem metod empirycznych.”
Redukcja (redukcyjne wnioskowanie) – jest to rodzaj wnioskowania,
w którym uzasadnia się przesłanki na podstawie wynikających z nich wniosków; polega na odwróceniu kierunku wnioskowania dedukcyjnego.
Analogia (wnioskowanie przez analogię) - wnioskowanie o posiadaniu pewnej cechy przez dany przedmiot na podstawie jego podobieństwa do innych przedmiotów mających tę właśnie cechę; jest to wnioskowanie mające niewielką wartość dowodową, stosowane raczej jako metoda prowadząca do przypuszczeń.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: wnioskowanie.doc
(0) Brak komentarzy