profil

Odpady przemysłowe i komunalne i ich zagospodarowanie.

drukuj
satysfakcja 57 % 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Odpady przemysłowe
Odpady przemysłowe, już sama nazwa mówi nam, że pochodzą z różnych rodzajów przemysłu. Ich głównymi źródłami są zakłady produkcyjne jak i elektrownie, elektrociepłownie itd. Można wyróżnić różne rodzaje odpadów przemysłowych. Z przemysłu spożywczego powstaje bardzo duża ilość odpadów organicznych, tzn. pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Przemysł cementowy oraz wszystkie przemysły, gdzie produktami są sypkie materiały, dają wielkie ilości pyłów. Bardzo duża ilość odpadów powstaje z przemysłu hodowlanego, ponieważ do oczyszczalni ścieków odprowadza się jedynie zawiesiny lub też płyny. Odpady stałe są składowane i wykorzystywane do nawożenia, ponieważ są one bogate w związki azotu. Każdy rozdaj przemysłu jest dostarczycielem pewnej ilości odpadów. Specyficzną grupą odpadów przemysłowych stanowią odpady niebezpieczne. Występują one w bardzo wieli zakładach przemysłowych, jednak trudno jest ograniczyć ich ilość. Ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez te odpady polega na ich unieszkodliwianiu. Ich wprowadzanie do środowiska (w sposób niekontrolowany) polega na negatywnych skutkach w przyrodzie i w życiu człowieka. Odpady niebezpieczne głównie pochodzą z przemysłu, rolnictwa, transportu, laboratoriów. Do tych odpadów także zalicza się pewną cząść odpadów komunalnych.
Większość odpadów posiada takie cech jak:
• palność (podatność do zapłonu i palenia się w stałym silnym płomieniem)
• korozyjność (niszczenie materiałów konstrukcyjnych)
• reaktywność (zdolność do działań polegający na eksplozji, wydzielaniu się gazów toksycznych, reakcjach chemicznych)
Szkodliwość odpadów określa się na podstawie analizy składu wody, ustaleń wartości progowych, dla danych kryteriów (jako kryterium możemy też dać obecność substancji toksycznej, pochodzenie odpadów) Jednaj największa ilość odpadów powstaje w kopalniach.
• odpady górnictwa kamiennego
• odpady górnictwa rud metali niezależnych i surowców chemicznych
• odpady energetyczne
Odpady komunalne
Są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, do nich również zaliczamy odpady, które nie zawierają substancji niebezpiecznych, także które są podobne do odpadów domowych. Odpady komunalne (OKS) są zróżnicowane pod względem fizycznym jak i chemicznym.

Odpady komunalne w Polsce zawierają ok. 40-50% substancji organicznych, zawartość azotu wynosi ok. 0,53-0,87%, potasu 0,14-0,48%, części mineralne stanowią 50-60% (w tym 30% popiołów). Odpady stałe zawierają także śladowe ilości pierwiastków, takich jak: miedź, cynk, kobalt, nikiel, kadm, chrom, rtęć, ołów), które występują w formach łatwo rozpuszczalnych.
Składniki organiczne zawarte w odpadach komunalnych ulegają przemianom biochemicznym i oddziaływają na środowisko jako: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, azotany, siarczany i inne. Odpady komunalne stanowią zagrożenie dla środowiska poprzez możliwość skażenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, mikroorganizmami chorobotwórczymi. Na wysypiskach odpadów komunalnych występują dobre warunki do żerowania dla much, gryzoni i ptaków, przez co zarazki różnych chorób mogą być przenoszone na inne tereny. Co roku ilość odpadów komunalnych rośnie.
Charakterystyka opadów komunalnych stałych (OKS)
• zmienność ilościowo-jakościowa w cyklu wieloletnim, rocznym, i w różnych porach
• niejednorodność składu morfologicznego (surowcowego) i chemicznego
• potencjalne zagrożenie zakażeniem, związane z obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych w
o mechanicznych odpadkach komunalnych
o ciekłych odpadach komunalnych
• niestabilność, podatność na gnicie, wydzielanie oparów
• zanieczyszczenie poszczególnych składników odpadów komunalnych

Zagospodarowanie odpadów
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych, ze wzglądu na środowisko dzielimy na:
• masy mineralne, czyli takie które zawierają bardzo małe ilości substancji organicznej, które wykazują bardzo słabą aktywność biologiczną
• masy organiczno-mineralne – w których silnie rozproszone koloidy organiczne, są zespolone z koloidami mineralnymi tworząc kompleks organiczno-mineralny
• masy organiczne – w tych masach zawartość substancji mineralnej może być duża, jednak substancja organiczna decyduje to o właściwościach całej masy
Odpady oprócz zawartości organicznych, wyznaczają właściwości fizyczne, chemiczne jak i biologiczne substancji budującej odpad m.in.: skład granulometryczny, wielkość i charakter zasolenia, zawartość substancji toksycznych (tzw. „czarnych”) oraz radioaktywnych.
Większość odpadów, prócz toksycznych można wykorzystać do celów biologicznej rekultywacji gruntów. Z większości oczyszczalni przemysłowych, osady zawierają ponad połowę substancji organicznej, które obfitują w wiele składników pokarmowych dla roślin, zwiększają chłonność gleby, w stosunku do wody oraz do nawozów mineralnych (właściwości koloidalne).
Odpady są używane do celów melioracyjnych. Do nawożenia można używać zarówno jedno jak i dwuskładnikowe odpady (czyli takie, które nie mają większego zastosowania w reaktywacji i melioracyjnym użyźnianiu)
Do przebudowy tekstury gleb najsłabszych, wykorzystujemy odpady o dużej zawartości cząstek gliniastych, do przebudowy profilu glebowego potrzeba odpady organiczno-mineralne i mineralne odpady płynne.
Odpady można także wykorzystywać wtórnie, jednak poprzedzić to musi odpowiednie sortowanie. Także do zagospodarowania odpadów zaliczamy składowanie i utylizacje.
Sortowanie odpadów może odbywać się ręcznie lub mechanicznie i celem takiego sortowania jest odzysk papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (12) Brak komentarzy
16.2.2011 (09:35)

JEJ BRAT TOI ROBRERT TWARDAK WBIJAJCIE NA KN :d DAWAJCIE OPINIE 1 NA ZDJ .;d

16.2.2011 (09:34)

ANETA NIEJEST LEPSZA L;d A JEJ BRAT POCKAKUJE NA KONIKU

17.2.2011 (21:38)

ANETA NIEJEST LEPSZA L;d A JEJ BRAT POCKAKUJE NA KONIKU

16.2.2011 (09:33)

KAROLINA CZERKAWSKA TO MYSZKA MIKI ;dXd

16.2.2011 (09:34)

KAROLINA CZERKAWSKA TO MYSZKA MIKI ;dXd

Typ pracy