profil

System Edukacji w Belgii

drukuj
satysfakcja 83 % 40 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

SYSTEM EDUKACJI W BELGII

Szkolnictwo w Belgii odzwierciedla strukturę narodowo-językową państwa, w której istnieje podział na francuskojęzycznych Walonów i flamandzkojęzycznych Flamandów. Oba narody mają zapewnioną autonomię w systemie kształcenia. Flandria i Walonia posiadają odrębne Ministerstwa Oświaty, a nad szkołami i programami kształcenia czuwają inspektorzy państwowi i regionalni.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 6 roku życia i trwa do:
15 roku życia dla uczniów uczęszczających do placówek o pełnym wymiarze godzinowym;
18 roku życia dla młodzieży pracującej, uczęszczającej do szkoły wieczorowo.


STRUKTURA SZKOLNICTWA
· przedszkole (cole maternelle) - trzyletnie, nieobowiązkowe, dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia. Przedszkola związane są organizacyjnie ze szkołą początkową.

· szkoła początkowa (Ecole primaire/lagere school)- trwająca sześć lat, podzielona jest na trzy dwuletnie bloki edukacyjne. Kończy się uzyskaniem dyplomu, uprawniającego do podjęcia nauki w szkole średniej.

· szkoła średnia (humanits/middelbare school) - daje do wyboru dwie drogi kształcenia:
1) kształcenie tradycyjne – dwa kolejne trzyletnie cykle programowe, z podziałem na dwa typy szkół, dające przygotowanie do podjęcia studiów wyższych:
o klasyczne
o humanistyczne
2) kształcenie odnowione – z podziałem na dwie specjalizacje umożliwiające:
- otrzymanie wykształcenia ogólnego, technicznego lub artystycznego, co
prowadzi do przygotowania kandydatów na studia wyższe lub podjęcia pracy
zawodowej,
- otrzymanie wykształcenia artystycznego, technicznego lub zawodowego,
dające możliwość natychmiastowego podjęcia pracy lub kontynuacji nauki w
szkole wyższej.

Kształcenie odnowione dzieli się na trzy, dwuletnie cykle:
o cykl obserwacji – z jednolitym programem ogólnokształcącym;
o cykl orientacji – z możliwością wyboru specjalizacji dalszego kształcenia;
o cykl determinacji – z programem ograniczonym do wybranych przez
uczniów kierunków specjalizacji.

Przygotowuje on do studiów wyższych lub
doskonalenia zawodowego.

· szkoła wyższa - szkoły wyższe w Belgii dzielą się na dwa typy:
1) Kolegia wyższego szkolnictwa zawodowego ukształtowane na wzór uniwersytecki - kolegia są nastawione głównie na praktykę. Nauka w nich trwa 3-4 lata. Absolwent takiej szkoły otrzymuje stopień gegradueerde, po czym może podjąć roczne studia zaawansowane.
2) Uniwersytety - kładą nacisk głównie na badania naukowe (student pod koniec
nauki musi przedstawić raport z uczestnictwa w programie badawczym) i proponują typowo akademickie programy i kierunki kształcenia. Nauka na belgijskim uniwersytecie może trwać nieco dłużej niż w Polsce. Podzielona jest na dwa etapy – pierwszy trwa 2-3 lata, drugi: 2-4 lata. Po 4-7 latach otrzymuje się tytuł licencjata, po kolejnym roku - tytuł magistra. Naukę można kontynuować na studiach doktoranckich (trwają minimum dwa lata).

Najbardziej znane uniwersytety w Belgii mają swoje siedziby w stolicy
(Wolny Uniwersytet w Brukseli), Namur, Leuven (Uniwersytet Katolicki),
Liege, Antwerpii, Mons-Hainaut, Gandawie i Brugii (Kolegium Europejskie,
oferujące prestiżowe studia podyplomowe w dziedzinie dyplomacji).


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy