profil

Wydajność

drukuj
satysfakcja 27 % 15 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Productivity - produktywność, czyli wydajność jest stosunkiem wartości fizycznych produkcji do jednej lub więcej klas wkładu zużytych w procesie produkcji, wyrażone zwykle w terminach wykładników liczbowych.Produktywność pracy jest produkcją na jednostkę Produktywność kapitału to produkcja na jednostkę wkładu kapitału. Produktywność energii jest to cała produkcja na jednostkę energii jako rozróżnienie od innych włożonych pośrednio produktów wkładu pracy, nie należy jej mylić z zawężonym pojęciem skuteczności pracy. Produktywność materiałów to cała wydajność na jednostkę włożonych produktów oprócz energii. Produktywność całkowita to stosunek rzeczywistej, całej, produkcji do kombinacji wszystkich korespondujących ze sobą wkładów: praca, kapitał, pośrednie produkty włożone na zlecenie firmy lub przemysłu. Efektywne wykorzystanie zasobów oznacza nie tylko rozwój technologii i organizacji, często dla ogólnej efektywności ważniejsze jest przyczynianie się do rozwoju ludzkiego w jego najszerszym sensie. W efektywności ogniskują się ludzkie kwalifikacje i interesy, technologia, zarządzanie, otoczenie społeczne i gospodarcze. Wyższa produktywność to wykonanie więcej produkcji przy tej samej ilości źródeł lub osiągnięć. Wyższa wydajność w przeliczeniu na ilość i jakość dla tego samego wkładu wyraża się zwykle jako

Produktywność może być również zdefiniowana jako relacja między rezultatami a czasem, jakiego potrzeba, aby osiągnąć je. Czas jest często dobrym mianownikiem, odkąd stanowi uniwersalny wymiar i jest poza ludzką kontrolą. Im mniej czasu potrzeba, ażeby osiągnąć oczekiwany rezultat, tym bardziej rentowny jest system. W ciągu kilkudziesięciu lat zmieniały się koncepcje wzmagania wydajności pracy. Zresztą również samo pojęcie wydajności ukształtowało się stosunkowo niedawno, nie mówiąc już o jego interpretacji socjologicznej, która kładzie nacisk na zależność efektów pracy od nakładów społecznych oraz uwzględnia ocenę skutków społecznych, towarzyszących danej wytwórczości (produkcji).

W najnowszych podręcznikach amerykańskich sam termin wydajność zastępowany bywa innymi pojęciami, takimi jak wzrost zysku, skuteczność marketingu, sprawne komunikowanie.

Podejście do określenia systemowego
Wydajność - to stosunek ilości produkcji wykonanej w danym systemie, za dany okres czasu, do ilości środków potrzebnych dla wykonania lub wytworzenia tej produkcji za ten okres". Tak określoną wydajność można przedstawić z pomocą schematu.

Synergia- jest to inaczej współdziałanie, kooperacja współpraca. W pełnym tego słowa rozumieniu synergia oznacza współoddziaływanie czynników, które jest korzystniejsze od sumy efektów funkcjonowania każdego z czynników z osobna, w więc nie zależnie od siebie. Synergia nadaje się, zatem sens pozytywny ze względu na dodatnia różnice pomiędzy efektem uzyskanym dzięki kooperacji a łącznym efektem występowania czynników rozdzielonych. W swej istocie określenie synergii i jej efektu, na który składa się współdziałanie kooperacji czynników odnosi się do wydajności pracy i czynników ja determinujących. Bowiem wydajność jest łącznym efektem uzyskanym dzięki współdziałaniu wszystkich czynników ja determinujących

Uwarunkowania w zakresie wydajności pracy

W zakresie makroczynników

W zbiorze czynników wydajności pracy najprzydatniejsza jest ich klasyfikacja oparta o kryterium istnienia lub braku procesu inwestycyjnego a mianowicie
• Czynniki inwestycyjne
• Czynniki pozainwestycyjne
Czynniki inwestycyjne-wiążą się z budowa i rozbudową istniejącego potencjału produkcyjnego z dostosowaniem do nowej techniki oraz postępem technicznym
Czynniki pozainwestycyjne-wpływają na wydajność pracy i nie są uzależnione od nakładów inwestycyjnych. Ich uruchomienie nie wymaga nakładów finansowych bądź wymaga tylko nie znacznych. Działają one z różnym nasileniem, w większości krótkookresowo a ich brak może hamować wzrost wydajności pracy.
W oparciu o klasyfikacje wydajności pracy możemy zbudować ich schemat i wyznaczyć zakres czynnika ludzkiego i jego miejsce w grupie, czyli całym zbiorze czynników wydajności pracy. Każdy zbiór czynników wydajności pracy jest wewnętrznie i wzajemnie uwarunkowany. I tak czynniki określające siłę produkcyjna pracy określają jednocześnie poziom intensywności pracy. Do czynników wpływających na intensywność pracy okresowo, występujących sporadycznie i powodujących wahania zaliczamy:
1. W grupie czynników inwestycyjnych(technicznych)-okresowe zahamowanie dopływu energii elektrycznej, awarie
2. W grupie czynników ekonomicznych-reformy cen i płac, brak stabilizacji rynkowej, przejściowe zahamowanie dostaw surowców i materiałów
3. W grupie czynników socjotechnicznych-przejściowy brak stabilizacji polityczno-organizacyjnej w przedsiębiorstwie
4. W grupie czynników naturalnych- kleski żywiołowe

W zakresie mikroczynników
Wydajność pracy i kapitału.

Podchodząc do klasyfikacji czynników wydajności we oparciu o analizę czynników produkcji formułuje się wydajność całkowitą, na którą składa się wydajność pracy i kapitału. Taka konstrukcja czynników wydajności prowadzi do uzależnienia całkowitej wydajności od wzajemnej relacji wydajności kapitału i wydajności pracy. Porównywanie tych relacji służy do analizy wpływu czynników wydajności miedzy firmami.(IFC)

IFC jest tworzony przez zewnętrzna organizację lub przez doradcę. Jest to wymiana informacji dot. kosztów osiągnięć, skuteczności i innych ważnych danych pomiędzy firmami, które zajmują się podobnymi czynnościami. Firmy w obrębie tego samego przemysłu gromadzą swoje dane na bazie dobrowolności i zaufania do innych organizacji. Firmy angażują się w IFC, aby poprawić swoja produktywności i zyskowność
Pośród głównych celów wydajności najważniejsze są
• Pokazać kierownictwu jak osiągnięcia firmy wypadają w porównaniu z osiągnięciami podobnych przedsiębiorstw
• Skierować uwagę kierownictwa na strefy porównywalne słabości i siły w biznesie
• Dać kierownictwu obiektywna bazę dla osądzania postępu i efektywności


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy