profil

Finanse publiczne streszczenie

drukuj
satysfakcja 49 % 35 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I. Pojęcia finansów publicznych:
Finanse publiczne to przepływy pieniężne realizowane przez państwo i samorząd terytorialny oraz inne związki publicznoprawne (samorządy gospodarcze, zawodowe, fundacje publiczne) .
Finanse publiczne to zasoby publicznych środków pieniężnych jak i różne operacje dokonywane tymi środkami, a także wszelkie normy prawne regulujące takie operacje.

Zakres finansów publicznych w przepisach ustawy o Finansach publicznych z 1998 roku:
- pobieranie i gromadzenie dochodów
- finansowanie deficytu
- wydatkowanie środków publicznych
- zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne
- zarządzanie długiem publicznym
- zarządzanie środkami publicznymi

II. Finanse publiczne a finanse prywatne

F. publiczne – obejmują zasoby pieniężne związków publicznoprawnych tzn. państwa, samorządów terytorialnych, samorządów gospodarczych i zawodowych oraz zasoby pieniężne (budżety) ubezpieczeń społecznych, fundacji, związków wyznaniowych. Dochody ekonomiczne mają przede wszystkim charakter transferów występujących głównie w formie podatków i opłat publicznych obciążających przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i ludności. Specyfiką dochodów publicznych jest dominacja płatności o charakterze transferów (w postaci dotacji, zasiłków, stypendiów, emerytur i rent) nad wydatkami ekwiwalentnymi.
Finanse prywatne obejmują zasoby pieniężne indywidualnych jednostek prowadzących działalność gospodarczą i spółek oraz zasoby pieniężne gospodarstw domowych. Uzyskują w ten sposób wynagrodzenia, które mogą się kształtować pod wpływem mechanizmów rynkowych lub też podlegają regulacji prawnej (dotyczy pracowników sfery budżetowej)Gospodarstwa domowe mogą otrzymywać dochody transferowe z tytułu zasiłków, emerytur, rent, stypendiów, dywidend. Ludność może korzystać z kredytów bankowych, szczególnie na działalność inwestycyjną (np. budownictwo mieszkaniowe) lub zakup dóbr trwałego użytkowania oraz uzyskiwać odszkodowania od zakładu ubezpieczeń w przypadku strat losowych. W skład wydatków transferowych wchodzą głównie podatki i opłaty publiczne oraz składki ubezpieczeń społecznych.
itd


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy