profil

Fizyka - ściąga z wzorami

drukuj
satysfakcja 24 % 82 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Teoria kinetyczno molekularna gazów
Gazy nie posiadają ani własnego kształtu ani objętości i wypełniają całkowicie naczynie, w którym się znajdują. Przypisujemy im jednak sprężystość objętości gdyż zmiana objętości wymaga działania siły. Gazy są ściśliwe tzn. że gaz o tej samej masie można zamkną w naczyniach różnych objętościach i wtedy gęstości gazu będzie przyjmowała różne wartości. Siły przyciągania między cząsteczkami są bardzo małe.
………………….……………………..
Budowa atomu wodoru Bohra – warunki istnienia atomu.
Budowa atomu wodoru: jądro atomu wodoru stanowi 1 proton wokół którego po okręgu krązy 1 elektron. Proton działa na elektron siłą przyciągania o wartości F= Vo , stanowiącą siłę dośrodkową potrzebną do ruchu elektronu po okręgu. Zgodnie z postulatami Bohra promień orbity wynosi ro = , a energia E 1 = -13,6 (ev)-elektro volta.Wtedy atom wodoru jest w stanie podstawowym. Wówczas pomimo ruchu elektron nie emituje fali elektromagnetycznej. Jeżeli dostarczymy mu odpowiednią porcję energii elektron może przeskoczy na wyższy poziom (dalszą orbitę) i atom jest w stanie wzbudzonym. Pobudzony do świecenia wodór w stanie gazowym wysyła widmo liniowe gdzie na czarnej kliszy w zakresie światła widzialnego istnieje 5 linii odpowiadających róznym długościom fal. Można je obliczyć ze wzoru , n=3,4,5,6,7, R = 1,097 (stała)
…………………………………………
Zjawisko załamania światła i jego własności.
Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest dla dwóch danych ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach i zwaną względnym współczynnikiem załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego
…………………………………..…….
Przemiana izotermiczna gazu:
Jeśli będziemy zmienia objętość gazu tak by jego temp. Była stała to zmieni się ciśnienie wywierane przez gaz – jest to przemiana izotermiczna. W przemianie izotermicznej gazu o stałej masie jego ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objętości. - równanie stanu gazu doskonałego. T-stała, m-stała, P,V – zmieniają się.
………………….……………………..
Przemiana izochoryczna gazu
W tej przemianie oprócz stałej masy gazu stała pozostaje jego objętość. Z równania stanu gazu doskonałego wynika że wtedy lub znaczy to że w izochorycznej przemianie gazu o sałej masie ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do jego temp.

Bezwzględnej.
………………….……………………..
Prawo Ohma dla całego obwodu prądu elektrycznego
Dla przewodników metalicznych natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami przewodnika R= , 1 Oporem elektrycznym przewodnika nazywamy stały dla tego przewodnika w danej temp. stosunek napięcia do natężenia prądu.
………………….……………………..
Przejście światła jednobarwnego przez pryzmat.
Pryzmat to graniastosłup prawidłowy trójkątny z substancji przeźroczystej dla światła.Wiązka światła ulega dwukrotnemu załamaniu i zawiera kierunek padania:
kąt łamiący pryzmat, kąt padania promienia. kąt załamania promienia, - kąt odchylenia promienia
………………….……………………..
Omów wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem - definicja Ampera
Dwa bardzo długie równoległe do siebie przewodniki odległe od siebie o „d” w których płyną prądy o natężeniu I1 i I2 oddziaływują na siebie wzajemnie. Przyciągają się gdy kierunki prądów są przeciwne. Prąd płynący w przewodniku 1 wytwarza pole magnetyczne jest ono również tak gdzie leży przewodnik 2 działa na niego siła elektrodynamiczna wyznaczając jej kierunek i zwrot regułą lewej dłoni otrzymujemy przyciąganie lub odpychanie przewodników.
Def. AMPERA – w każdym z przewodników płynie prąd o natężeniu 1A, jednostka natężenia prądu elektrycznego, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana A. Prąd o natężeniu 1 A, jest to stały prąd elektryczny, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2•10 -7 N na każdy metr długości przewodu.
………………….……………………..
Ruch ciała w polu grawitacyjnym. Omów swobodny spadek ciała.
Swobodny spadek ciała jest to ruch jednostajnie przyśpieszony prostoliniowy, odbywający się bez oporów ruchu, bez prędkości początkowej i pod wpływem grawitacji. Ciało porusza się ze stałym przyśpieszeniem grawitacyjnym, którego średnia wartość na ziemi wynosi g =9,81
Wektor przyśpieszenia grawitacyjnego ma kierunek pionowy i zwrot do środka ziemi.
Vo=0 -
Fo=0 -
Ep1=mgh, energia potencjalna = masa * przyspieszenie ziemskie * wysokość
Ek1=0 - energia
Ep2=0 - energia
Ek2= -
………………….……………………..
Parametry fizyczne i chemiczne słońca
Odległość planet od słońca i odl. między planetami są ogromne w porównaniu z rozmiarami planet a nawet z rozmiarami słońca. Pojawiają się komety w pobliżu słońca. Słońce to tygiel w którym bez przerwy zachodzi proces samorzutny i prowadzi do wzrostu entropii.Słońce dostarcza ciągle energii w postaci promieniowania świetlnego. Większość materii słonecznej stanowi wodór. Słońce jest kulą gazu utrzymywaną w całości przez przyciąganie grawitacyjne i w jego wnętrzu temp. I ciśnienie rośnie szybko z odległością od powierzchni.
Słońce jest kulą zjonizowanego gazu o masie około 21030 kg, z czego 74% stanowi wodór, 25% hel, a niespełna 1% pierwiastki cięższe i sporadycznie występujące proste związki chemiczne. Kula plazmy utrzymywana jest w równowadze hydrostatycznej dzięki sile grawitacji z jednej strony i rosnącym wraz z głębokością ciśnieniem gazu, które równoważy ciężar materii znajdującej się powyżej. W samym środku ciśnienie osiąga wartość 1016 Pa, co powoduje, że jądro rozgrzewa się do temperatury kilkunastu milionów stopni, w której to temperaturze mogą już zachodzić reakcje jądrowe. W przypadku gwiazd ciągu głównego reakcją jądrową, która dostarcza energii jest przemiana wodoru w hel. Gęstość materii w jądrze Słońca wynosi 1,5105 kg/m3, jednak wysoka temperatura utrzymuje materię w stanie gazowym, natomiast gęstość gazu na powierzchni wynosi 10-4 kg/m3, czyli jest to prawie próżnia. Na podstawie odmiennych własności plazmy i procesów w niej zachodzących, które wynikają z różnic w gęstości i temperaturze, można wyróżnić trzy różne obszary wewnątrz Słońca.
………………….……………………..
Omów II zasadę termodynamiki
Druga zasada termodynamiki stwierdza, że w układzie zamkniętym istnieje funkcja stanu, zwana entropią S, której zmiana ΔS w procesie adiabatycznym spełnia nierówność , przy czym równość zachodzi tylko wtedy, gdy proces jest odwracalny. W uproszczeniu można to wyrazić też tak:"W układzie zamkniętym w dowolnym procesie entropia nigdy nie maleje".
Procesem cyklicznym-w trakcie tego procesu układ przechodzi przez szereg stanów pośrednich i powraca do stanu początkowego.
Silnik-to urządzenie w którym uzyskujemy energię mechaniczną kosztem innego rodzaju energii.
Silnik cieplny-to urządzenie w którym energia zewnętrzna substancji roboczej (gaz lub para wodna) zostaje przekształcona w prace mechaniczną lub energię kinetyczną.
Niemożliwy jest proces którego jedynym rezultatem jest pobranie energii na sposób cieplny z pewnego ciała i całkowite wykorzystanie tej energii na wykonanie pracy.
………………….……………………..
Co nazywamy elektrolizą? Jakie prawo fizyczne opisuje to zjawisko.
Elektroliza to zjawisko przepływu prądu elektrycznego przez elektrolit w czasie którego na elektrodach wydzielają się produkty. (Elektroliza - proces rozkładu związków chemicznych i separacji produktów tego rozkładu pod wpływem przepuszczania przez nie prądu elektrycznego, co wywołuje wędrówkę jonów do pary nie reagujących z układem elektrod.)
Ilościowo zjawisko elektrolizy opisują prawa Faraday’a. Prawa elektrolizy Faradaya to dwa prawa sformułowane przez Faradaya w 1834 r.:
I prawo-Masa substancji m wydzielonej z elektrolitu na elektrodzie jest wprost proporcjon. do natężenia I przepływającego prądu oraz czasu trwania elektrolizy. M = k*I*t.
k-równoważnik elektrochemiczny określający liczbowo masę substancji w kg, wydzieloną elektrolitu w masie przepływu ładunku 1C (1 kulomba) że to dane tabelaryczne.
II prawo- równoważnik elektrochemiczny k substancji wydzielonej z elektrolitu jest wprost
prop. do jej równoważnika chemicznego , gdzie -masa cząsteczkowa jonu wyrażona w kg, w-wartościowość.
………………….……………………..
Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Przykład tej zasady.
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły wzajemnie się równoważą (siła wypadkowa ma wartość = 0) to ciało pozostaje w spoczynku (gdy było w spoczynku) lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (gdy było w ruchu). Zasada ta jest znana jako zasada bezwładności np. nagłe hamowanie autobusu.
………………….……………………..
Przemiana izobaryczna gazu.
Jest to przemiana w której oprócz stałej masy gazu stałe pozostaje ciśnienie (m=const p=const) W izobarycznej przemianie gazu o stałej masie objętość zajmowana przez gaz jest wprost proporc. do jego temp bezwzględnej.
………………….……………………..
Jakie zasady zachowania spełnione są w reakcjach jądrowych. Omów je krótko.
W reakcjach jądrowych jest zachowana zasada zachowania energii tzn. całkowita energia jąder i cząsteczek przed reakcją jest równa całkowitej energii jąder i cząsteczek po reakcji dlatego czasem w stanie końcowym pojawia się joton promieniowania elektromagnetycznego unosząc część energii np.


We wszystkich reakcjach jądrowych zachowany jest całkowity ładunek .
………………….……………………..
Wytwarzanie promieni rentgenowskich X i ich własności.
Promienie X powstają w czasie hamowania elektronów o dużej energii w płytkach metalowych. Pomiędzy elektronami jest wysokie napięcie przyspieszające elektrony. Anoda staje się źródłem niewidzialnego promieniowania elektromagnetycznego zwanego X. Właściwości: łatwo przechodzi przez szkło i płytki wykonane z lekkich metali, jest częściowo pochłaniane przez pierwiastki, zaczernia kliszę fotograficzną, jonizuje gazy, rozchodzi się po liniach prostych jest falą elektromagnetyczną, niszczy tkanki organiczne.
………………….……………………..
Omów zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła.
Całkowite wewnętrzne odbicie światła zachodzi przy przejściu światła z ośrodka o mniejszej V1 do ośrodka o większej szybkości rozchodzenia się V2. zwiększając kąt padania dochodzimy do takiej wartości, że kąt załamania wynosi 90o. gr, ,


………………….……………………..
Pierwsza zasada termodynamiki
Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić przez przekazanie ciepła lub przez wykonanie pracy, albo przez jedno i drugie. , V-energia wewnętrzna ciała,
W-praca wykonywana nad ciałem przez siłę zewnętrzną. Q –ciepło wymienione z otoczeniem.
………………….……………………..
W jaki sposób łączymy opory elektryczne w obwodach prądu elektrycznego. Narysuj schemat tych obwodów. Podaj treść prawa Kirhoffa.
Szeregowo

Równolegle

Suma natężenia prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła. II Prawo. Natężenie prądów płynących przez odbiorniki połączone równolegle są odwrotnie proporcjonalne do oporów tych odbiorników.
………………….……………………..
Napisz ogólny schemat reakcji rozszczepienia jądra atomu i omów go.

- rozpędzony neutron po uderzeniu w ciężkie jądro na krótko przykleja się do niego w ten sposób powstałe wzbudzone jądro jest nietrwałe, nietrwałe cienkie jądro rozdziela się na 2 jądra o liczbach masowych A1 i A2, porównywalnych ale nie identycznych. Nie wszystkie neutrony wejdą w skład jąder I i II dlatego pewna ilość wylatuje jako cząstki swobodne. Powstałe jądra I i II SA w stanie wzbudzonym i w krótkim czasie oddają nadmiar energii emitują promieniowanie.
………………….……………………..
Omów rzut poziomy w polu grawitacyjnym
W rzucie poziomym mamy do czynienia z lotem ciała wyrzuconego na pewnej wysokości H0 nad poziomem zerowym. Ciału jest nadawana pozioma prędkość początkowa o wartości v0. Dzięki takiemu nadaniu prędkości przesuwa się ono cały czas w poziomie.
Jednocześnie jednak siła grawitacji zmienia pionowe położenie ciała. W efekcie w pionie będzie ono opadać ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Dzięki złożeniu tych dwóch ruchów
- poziomego: jednostajnego
- pionowego: jednostajnie przyspieszonego. W efekcie złożenia tych ruchów ciało porusza się łukiem (po paraboli, jeśli nie uwzględniamy oporu powietrza), by po pewnym czasie opaść na ziemię
.

………………….……………………..
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Równanie Einsteina-Milikana (?)
Równanie fotoelektryczne Einsteina
W=Upe – praca wyjścia czyli praca potrzebna do wyrzucenia elektronu z powierzchni metalu.. Up-charakterystyczna dla danego metalu różnica potencjału, e-ładunek elektronu.
E= energia fotonu wywołująca jego emisję nadająca mu pewną energię kinetyczną.
Ek = -energia kinetyczna nadana wybitemu elektronowi.
Wzór ten można zapisać E=W+Ek – powstała w oparciu o zasadę zachowania energii.
………………….……………………..
Zasada zachowania energii mechanicznej. Przykłady.
Wynika z jednorodności czasu to właściwość czasu przejawia się w tym że prawa ruchu układu zamkniętego nie zależą od wyboru chwili początkowej czasu. Np. podczas spadku swobodnego w stacjonarnym polu potencjalnym siły ciężkości przy powierzchni ziemi prędkość ciała i przebyta przez nie droga zależą tylko od czasu trwania spadku i od prędkości początkowej nie zależą natomiast od tego w jakiej konkretnej chwili ciało zaczęło spadać.
………………….……………………..
Siła elektrodynamiczna. Reguła określająca kierunek i zwrot tej siły.
Siłę jaką pole magnetyczne działa na zamieszczony w nim przewodnik z prądem nazywamy siłą elektrodynamiki. Jej kierunek kierunek zwrot możemy wyznaczy stosując regułę lewej dłoni. Jeśli lewą dłoń ułożymy w polu magnetycznym tak aby linia pola zwrócona była prostopadle ku wewnętrznej powierzchni dłoni a cztery wyprostowane palce wskazywały kierunek płynącego prądu to odchylony o 90o kciuk wskaże zwrot i kierunek siły działającej na przewody.
………………….……………………..
Deficyt masy jądra atomu. Jak go obliczamy?
Masy atomu : obliczamy Zmp + (A-Z) mn + Zme
Z- liczba protonów i elektronów
A-Z – liczba neutronów
Ostatni składnik Zme zwykle pomijamy ze względu na małą wartość.
Obliczona w ten sposób masa atomu jest zawsze większa od masy atomu zmierzonej doświadczalnie. Te różnicę nazywamy niedoborem masy …. Powstał on w czasie tworzenia się atomu skoro masa zmniejszyła się o …. . tzn. że kosztem energii spoczynkowej składników atomu powstała inna energia o tej samej wartości która została przekazana na zewnątrz. Ta sama ilość energii będzie potrzebna do rozbicia jądra na składniki. Nosi ona nazwę energii wiązania jądra.
………………….……………………..
Prawo powszechnego ciążenia. Sens fizyczny stałej grawitacji.
Prawo powszechnego ciążenia. Między każdymi dwoma punktami materialnymi działają siły przyciągania wzajemnego które są wprost proporcjonalne do mas tych punktów i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między nimi.
………………….……………………..
Praca i moc prądu stałego. Wyjaśnij dlaczego 1kwh = 3600000J

Praca prądu elektrycznego w danym odbiorniku równa jest iloczynowi napięcia między jego końcami (U) natężenie prądu (I) w nim płynącego i czasu przepływu prądu (t). jednostka prądu to 1 J (dżul) moc prądu = napięcie – natężenie prądu.
Jednostką mocy jednego wata jest 1 wat. Moc 1 wata posiada odbiornik, który pracę 1 dżula wykonuje w czasie 1 sekundy.
………………….……………………..
Omów jeden ze sposobów wzbudzania prądu indukcyjnego

……………….……………………..
Omów postulaty Bohra
I postulat: elektron może krąży wokół jądra po takiej orbicie na której iloczyn wartości pędu elektronu (mv) i promienia orbity r jest równy całkowitej wielokrotności stałej ………
II postulat: Elektron może przeskakiwać z jednej orbity stacjonarnej na drugą emitując lub absorbując kwant promieniowania elektromagnetycznego. Elektron przeskakując z niższej orbity na wyższą gdy pochłonie odpowiedni kwant energii. Elektron przeskakuje z wyższej orbity na niższą gdy wyśle kwant energii.
………………….……………………..
Omów znane ci zasady zachowania w Fizyce.
1.zasada zachowania energii- Zasada zachowania energii - w układzie zamkniętym suma składników wszystkich rodzajów energii całości (suma energii wszystkich jego części) układu jest stała (nie zmienia się w czasie).Zasada zachowania energii: Jeżeli na ciało nie działa żadna siła zewnętrzna - nie licząc siły grawitacyjnej - to całkowita energia mechaniczna jest stała.
2. zerowa zasada termodynamiki - Zerowa zasada termodynamiki głosi, że:Jeśli układy A i B mogące ze sobą wymieniać ciepło są ze sobą w równowadze termodynamicznej, i to samo jest prawdą dla układów B i C, to układy A i C również są ze sobą w równowadze termodynamicznej. Przez równowagę termodynamiczną rozumiemy stan, który w danych warunkach układ osiąga i już go nie zmienia.Z zerowej zasady wynika istnienie temperatury empirycznej. Istnieje mianowicie taka wielkość fizyczna β, która jest równa dla układów A i B, będących ze sobą w równowadze termodynamicznej. W rzeczywistości takie określenie nie oznacza jeszcze znanej nam temperatury T: β może być dowolną funkcją T. Zerowa zasada termodynamiki stwierdza także, że ciało w równowadze termodynamicznej ma wszędzie tę samą temperaturę.
3. zasada zachowania pędu. - Zasada zachowania pędu. Mówi, że dla dowolnego izolowanego układu punktów materialnych, bez względu na to, jakie jest oddziaływanie między nimi, suma wektorowa wszystkich pędów pozostaje stała. Przejawem działania tej zasady jest zjawisko odrzutu, polegające na tym, że przy rozpadzie ciała na dwie części obie otrzymują pędy jednakowe co do wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowane względem układu odniesienia, w którym ciało przed rozpadem pozostawało w spoczynku. Przykładem mogą być odrzuty przy strzelaniu z broni palnej, przy emisji cząsteczek z jądra atomowego itp. Na tej podstawie działają też samoloty odrzutowe oraz rakiety, gdzie pęd strumienia gazów wyrzucanych z dyszy nadaje samolotowi lub rakiecie pęd w kierunku przeciwnym.
Matematyczne sformułowanie zasady zachowania pędu:

Zasada zachowania pędu jest zawsze spełniona w każdym procesie fizycznym, tylko w niektórych zjawiskach opisywanych przez mechanikę kwantową możliwe jest krótkotrwałe jej złamanie (w czasie zajścia oddziaływania), jednak już po bardzo krótkim czasie (potrzebnym światłu na przebycie odległości międzycząstkowych) zasada ta jest spełniona. Zasadę zachowania momentu pędu można wraz z zasadą zachowania materii-energii połączyć w zasadę zachowania czteropędu.
Zasada zachowania pędu wynika z niezmienniczości lagranżjanu (hamiltonianu) względem przesunięć w przestrzeni (jeśli wszystkie punkty przesuniemy w przestrzeni o to nowy układ będzie identyczny z pierwotnym). Sytuacji takiej odpowiada brak członu potencjalnego w lagranżjanie hamiltonianie).
………………….……………………..
Omów i narysuj przejście światła przez płytkę płaską-równoległościenna.
Wiązka światła przechodzącego przez płytkę równoległościenną ulega przesunięciu równoległemu. Wiązka wychodząca z płytki jest równoległa do wiązki padającej. Wielkość tego przesunięcia zależy od kąta padania wiązki na płytkę oraz od grubości płytki.
………………….……………………..
Budowa działanie i zastosowanie transformatorów prądu zmiennego.
Transformatorem jest urządzenie stosowane do przetwarzania napięcia przemiennego na napięcie przemienne o innej wartości maksymalnej. Prosty transformator składa się z rdzenia z miękkiej stali, na której umieszcza się 2 uzwojenia. Jest uzwojenie pierwotne i wtórne. Pierwotne – zmienia pole magnetyczne na którym powstaje napięcie przemienne przetworzone wyższe lub niższe do napięcia pierwotnego U1-napięcie pierwotne.U2 napięcie wtórne.
………………….……………………..
Własności ferromagnetyków. Krzywa histezy
Ferromagnetykami nazywamy ciała stałe (z reguły są to substancje w stanie krystalicznym) wykazujące przy niezbyt wysokich temperaturach własne namagnesowane, które silnie zmienia się pod wpływem oddziaływań zewn. pola magnetycznego, deformacji, zmiany temp.stanowią ośrodki silnie magnetyczne.
………………….……………………..
Budowa układu słonecznego
Słońce jest głównym i największym ciałem niebieskim wokół którego krąży 9 planet. Od Słońca są to Merkury,Wenus,Ziemia, Mars, Jowisz,Saturn,Uran,Neptun Pluton. Wokół słońca krążą też planetoidy. W przestrzeni plantowej poruszają się ponadto niezliczone ilości drobnych bryłek materii zwanych meteorami. Po orbitach eliptycznych poruszają się natomiast komety.
………………….……………………..
Przedstaw graficznie przegląd widma fal elektromagnetycznych
Przy przejściu fali z jednego ośrodka do innego częstotliwość nie ulega zmianie, zmieniają się natomiast szybkość rozchodzenia i długości fali. Klasyfikacje fal elektromagnetycznych według ich długości w próżni lub częstotliwościach nazywamy widmem fal elektromagnetycznych.
………………….……………………..
Podaj def.prawa Kulomba oraz na jego podstawie wyprowadź jednostkę stałej elektrycznej. Wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich wzajemnej odległości.

………………….……………………..
W jaki sposób wyznaczy gęstość dowolnie wybranej masy ciała?
Gęstość jest to stosunek masy ciała do jego objętości V. aby wyznaczy gęstość ciała trzeba wyznaczyć jego masę i objętość (masę wyznaczamy za pomocą wagi laboratoryjnej lub siłownika, objętość: mierzymy długość potrzebnych krawędzi, korzystając ze wzorów) przy pomocy menzurki wody.
Wzór na obl. gęstości. d=
………………….……………………..
Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego prądu elektr. Natężenie prądu w przewodniku jest wprost propo. do napięcia przyłożonego między jego końcami R=
………………….……………………..
Jak wyznaczamy ciepło właściwe ciał stałych.
Ciepło właściwe informuje nas o tym ile ciepła (energii) należy dostarczyć aby ogrzać 1kg substancji o 1K (lub o 1oC)
Aby wyznaczyć ciepło właściwe musimy wyznaczy wzór gdzie Q=c*m*∆T , c-jest to ciepło właściwe substancji gdzie W=0 więc przyrost energii wewnętrznej w takich zjawiskach wynosi ∆Ew=Q, ∆Ew=c*m*∆T
Wielkość tą wyrażamy w J/kg*K
Każda substancja ma inne ciepło właściwe.
………………….……………………..
Wymień podstawowe rodzaje fal mechanicznych i podaj ich def.
Fala mechaniczna jest to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym i przynoszące energie a polegające na drganiach cząsteczek wokół położeń równowagi.
-Fala poprzeczna, fala podłużna.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
4.6.2011 (12:20)

czeka miejsce na Wawelu dla tego co to przeczyta

11.6.2008 (08:49)

nic cieaweg

Typ pracy