profil

Niewładcze formy działania administracji i ich prawna charakterystyka

drukuj
satysfakcja 52 % 37 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zgromadzenie różnych cech, które można przypisać administracji publicznej w każdym (przedmiotowym i podmiotowym) rozumieniu tego słowa, wydaje się pożyteczniejsze od formułowania zamkniętej definicji. Ja skupię się w tym rozdziale na najważniejszej pod względem rozpatrywanej kwestii, a mianowicie na władztwie administracyjnym. Dla uproszczenia wybrałem płaszczyznę podmiotową, chociaż niewątpliwie każdą cechę administracji można przetransponować na płaszczyznę przedmiotową, mówiąc odpowiednio o jej działaniu.

Działając w imieniu państwa, administracja publiczna może korzystać z przymusu państwowego i dysponować władztwem administracyjnym. Trzeba podkreślić, że w państwie prawnym możliwość ta wynika z samego prawa, a nie jest jakąś „przedprawną” cechą administracji publicznej, do której mają się dostosowywać regulacje prawne. Władztwo administracji publicznej istnieje dlatego, że tak postanowiło państwo w wydanych przez siebie normach. Wymiar władztwa jest więc zawsze określony przez przepisy prawa. Istotą władztwa jest to, że administracja publiczna jednostronnie decyduje o treści stosunku prawnego, jaki połączy ją z podmiotem stojącym poza jej strukturami, sama ustala jego prawa lub obowiązki i sama stosuje sankcje w razie naruszenia nakazów i zakazów. Rozstrzygnięcia, jakie podejmuje w tej kwestii, korzystają z domniemania legalności. Elementem tego władztwa jest możliwość zastosowania przymusu. Jest to jednak jedynie możliwość i administracja w państwie prawnym powinna rozwijać również formy niewładcze, w których przymus państwowy jest zbędny.

Kategorię pojęciową władztwa administracyjnego można więc przedstawić za pomocą skali. Na jednym jej biegunie można umieścić sytuacje, w których administracja publiczna i może, i ma obowiązek skorzystania ze swojego władztwa (np. decyzje nakładające obowiązki na obywateli), a na drugim biegunie sytuacje, w których władztwo administracyjne istnieje tylko „w tle”. Administracja publiczna podejmuje działania bez jego użycia i nawet bez bezpośredniej możliwości jego użycia (porozumienia, umowy, działania faktyczne), a władztwo może pojawić się dopiero na dalszym etapie realizacji zamierzeń, zaczętej przez taką formę działania.

Z władztwem administracyjnym jako cechą administracji publicznej łączy się zagadnienie podziału jej funkcji.

Funkcje te występują w poszczególnych systemach państwowych w różnych konfiguracjach i proporcjach, dokładniej pokazujących podaną wyżej cechę stopniowalności władztwa administracyjnego.

W tym kontekście najważniejszy jest klasyczny już podział na administrację władczą (imperium) i na administrację niewładczą (zawiadowczą, tzw. gestię). Domeną administracji władczej jest korzystanie ze wspomnianego wyżej przymusu administracyjnego: polega ona na wydawaniu aktów jednostronnych, które muszą mieć gwarancje wykonalności w postaci przymusu. Typowym działaniem władczym jest więc na przykład wydanie decyzji podatkowej, decyzji o poborze do wojska lub decyzji wywłaszczeniowej. W tych wypadkach administracja publiczna nakłada obowiązek, którego niespełnienie może doprowadzić do zastosowania przymusu. Z kolei domeną administracji niewładczej jest działanie bez użycia przymusu, za pomocą środków, które w ogóle tego przymusu nie wymagają. Działaniem niewładczym jest więc na przykład organizowanie pomocy dla powodzian, zawieranie umów w sprawie zachowania czystości w mieście lub prowadzenie rejestrów.

Podział na działania władcze i niewładcze wydaje się ostry i jasny i na pierwszy rzut oka trudno jest znaleźć wyjątki, które powodowałyby jego zamazanie i tym samym utratę pełnej przydatności. Jednakże bliższa analiza tego podziału i niektóre zjawiska występujące obecnie w polskim ustawodawstwie, nakazują jego ostrożne stosowanie. Okazuje się bowiem, że w ramach działań, które uznajemy za władcze można zaobserwować stopniowanie władztwa, pozwalające wyodrębnić działania w pełni władcze i działania o władztwie ograniczonym. Do pierwszej grupy można zaliczyć formy należące do tradycyjnie rozumianej „policji administracyjnej”, obejmującej różnorakie działania reglamentacyjne, prewencyjne i represyjne, skierowane na zapewnienie realizacji przepisów prawa administracyjnego i na ochronę obywatela (zwłaszcza) bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do drugiej grupy należą te, za pomocą których administracja publiczna formułuje obowiązki (decyzja podatkowa). Do grupy następnej z kolei te, które są źródłem uprawnień (koncesja). W pierwszej grupie przymus administracyjny może być zastosowany bezpośrednio, w drugiej grupie jego zastosowanie może nastąpić pod określonymi warunkami, a w grupie trzeciej ma on charakter potencjalny i będzie realizowany wyjątkowo. Z kolei wobec działań uznawanych za niewładcze obowiązujące prawo wprowadza nieraz rozwiązania dające mimo wszystko przewagę organom nad drugą stroną stosunku prawnego, zwłaszcza tam, gdzie organ administracji publicznej występuje w sferze regulowanej prawem cywilnym w pozycji monopolisty. Tam praktycznie każde działanie tego organu można określić jako władcze. J. Zimmermann nie sądzi jednak, aby zjawiska te, zacierające ostrość omawianego podziału, miały oznaczać konieczność rezygnacji z jego używania . Jest on zawsze ważny o tyle, o ile pozwala na głębszą charakterystykę poszczególnych form.

Proporcje między obydwoma członami omawianego podziału, czyli między działaniami władczymi i niewładczymi, ulegają w ostatnim czasie zmianie. Zauważalny jest wzrost znaczenia form niewładczych polegających na stosowaniu konsultacji, negocjacji, mediacji oraz ekspertyz, a także na komputeryzacji procesu administrowania. Zaznacza się również duży udział różnego rodzaju działań nieformalnych. Nauka prawa administracyjnego powinna odpowiedzieć na pytanie, na ile zjawisko to jest prawidłowe, a na ile może powodować niebezpieczeństwo odchodzenia od zasad państwa prawnego. W każdym razie bowiem te nowe tendencje, które mogą być praktyczne i pożyteczne, nie powinny oznaczać odchodzenia od podstaw prawnych działania administracji publicznej. Powinno dziać się odwrotnie: prawo powinno nadążać za zmieniającymi się potrzebami i odpowiednio reagować na nowe zjawiska, porządkując je i regulując.

Przedstawiony tu podział ma jednak już w pewnym stopniu znaczenie historyczne, gdyż we współczesnym państwie prawa obie funkcje administracji ściśle zazębiają się i trudno je sobie całkiem przeciwstawić. Można na przykład zauważyć, że obie te funkcje występują w tych dziedzinach, w których realizacja celu publicznego łączy się z interesami podmiotów indywidualnych, albo w których wymogi bezpieczeństwa (także bezpieczeństwa technicznego) wymuszają władcze ingerowanie w dziedzinę, która sama jest pozostawiona swobodzie i inicjatywie podmiotów będących poza administracją. Jest tak na przykład w sprawach dotyczących podłączania budowanych nieruchomości do sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych itd. Z jednej strony czynności te wymagają pozwolenia właściwego organu (działanie władcze), a z drugiej potrzebne są przy nich różnego rodzaju uzgodnienia i pertraktacje, wymagane przez prawo, ale również faktycznie niezbędne dla realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Zamiast podziału na imperium i gestię administracyjną, czy też oprócz niego, można więc obecnie wyodrębnić kilka funkcji administracji publicznej, które w każdym państwie powinny się uzupełniać, a ich wzajemne proporcje zależą od czynników ustrojowych i politycznych, a także od bieżących potrzeb państwa w dziedzinie administracji publicznej. Dalej więc istnieje funkcja władcza, która przybiera postać funkcji porządkowo-reglamentacyjnej, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak administracja porządku publicznego, świadczenia osobiste lub rzeczowe, wywłaszczenia czy prawo o ruchu drogowym, pozwolenia, zakazy i nakazy. Obok niej należy wymienić funkcję administracji świadczącej, bardzo rozwiniętą w niektórych państwach, hołdujących zwłaszcza koncepcji państwa socjalnego. Jest to stosowanie różnych środków pomocy dla obywatela w sposób bezpośredni (zasiłki) lub pośredni, przez tworzenie urządzeń i instytucji potrzebnych obywatelowi (zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, autostrady itd.). Oprócz tych funkcji można jeszcze wyróżnić funkcję kierującą, polegającą na popieraniu rozwoju i na kierowaniu całymi dziedzinami życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego np. przez instrumenty zagospodarowania przestrzennego, wspieranie (w tym wspieranie finansowe) niektórych dziedzin gospodarki lub kultury itp. Warto też wspomnieć o funkcji właścicielskiej, w ramach której administracja publiczna wykonuje uprawnienia właścicielskie w stosunku do majątku publicznego, jaki pozostaje w jej dyspozycji.

Podział, o którym mowa, może posłużyć do jeszcze jednego rozróżnienia, które ma znaczenie w systemie prawnych form działania administracji publicznej. Można bowiem działania władcze nazwać jednostronnymi, co oznacza, że tylko administracja publiczna decyduje o treści danego działania. Druga strona stosunku prawnego może uczestniczyć w przygotowaniu danego działania (aktu) i może mieć w tym zakresie wiele uprawnień procesowych, jednak treść aktu w żaden sposób od niej nie zależy. Działania niewładcze mają natomiast zazwyczaj charakter dwustronny, co oznacza, że obie strony stosunku prawnego mają jednakowy lub względnie jednakowy wpływ na treść podejmowanego aktu.RESZTA W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki