profil

Finansowanie gmin

drukuj
satysfakcja 85 % 219 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

W naszej pracy skwalifikowaliśmy źródła dochodów budżetów gminy na:

1. - źródła dochodów własnych,


2. - źródła dochodów obcych.

.
AD.1. ŹRÓDŁA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY:


1) wpływy z podatków:

a) od nieruchomości - Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
b) rolnego - Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako: użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
c) leśnego - Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy - co w ustawie oznacza grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

d) od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania są:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
• autobusy.
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej:
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym opłacanym w formie ryczałtu objęte są następujące rodzaje działalności:
 usługowa lub wytwórczo-usługowa,
 detaliczny handel artykułami spożywczymi, rolnymi i ogrodniczymi,
 obnośny i obwoźny handel artykułami przemysłowymi,
 działalność gastronomiczna,
 usługi transportowe,
 usługi rozrywkowe,
 sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach,
 działalność wykonywana w ramach niektórych tzw.

wolnych zawodów (pielęgniarka, położna, weterynarz),
 opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi,
 usługi edukacyjne.
f) od posiadania psów,

g) od spadków i darowizn:
Podatkiem objęte jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
o spadku,
o darowizny,
o zasiedzenia,
o nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
o zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu.
o nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci,
o nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

h) od czynności cywilnoprawnych;


2) wpływy z opłat:

a) skarbowej:
Przedmiotem tej opłaty, są tylko te przedmioty, które są wymienione expressis verbis w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej. Ze względu na ich charakter można je przyporządkować do jednej z 5 grup:
 podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań:
 czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,
 zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,
 dokumenty:
 stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy (wypisy),
 weksle,
 dokumenty zwierające oświadczenie woli poręczyciela.

b) targowej - Przedmiotem opłaty jest sprzedaż dokonywana na targowiskach (niezależnie od tego, czy jest to targowisko prowadzone przez gminę, czy osobę prywatną). Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.
c) miejscowej - Przedmiotem opłaty miejscowej jest czasowy pobyt w celach wypoczynkowych, zdrowotnych szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.
d) administracyjnej - opłata administracyjna pobierana jest za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.). Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jest:
 koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża - art. 84 ust. 1ustawy,
 koncesjonowana działalność inna niż określona w art.84 ust. 1 - art. 85 ust. 1 ustawy,
 działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków - art. 85a ustawy:
 polegająca na wydobywaniu kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków - art. 85a ust. 1,
 polegająca na prowadzeniu działalności innej, niż określona w art. 85a ust. 1, bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków - art. 85a ust. 3

f) innych stanowiących dochody gminy takich jak:
 opłaty za usuwanie drzew i krzewów
 opłaty drogowe

g) opłata adiacencka - za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych i za użytkowanie gruntów nie zabudowanych w terminie,

h) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;

4) dochody z majątku gminy takie jak:

 dochody z wynajmu bądź wydzierżawienia nieruchomości, lokali i przedmiotów majątkowych
 dochody ze sprzedaży majątku gminy,
 odsetki od środków finansowych,
 odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
 wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych.
 czynsze z dzierżaw i najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, grunty)oraz:

 dochody jednostek budżetowych,
 wpływy odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
 wpływy z usług,
 rozliczenia z lat ubiegłych,
 nadwyżka Śródków obrotowych zakładów budżetowych,

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych
przepisach;

7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody
gminy;

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

11) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.


Następnym źródłem dochodów własnych gminy są:

Subwencje – stanowią one bezzwrotną formę przekazywania pieniędzy gminie, przez państwo, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych, głównie na prowadzenie zadań oświatowych.

Subwencja ogólna składa się z trzech części:

a) wyrównawczej – otrzymują te gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w Polsce.

b) równoważącej - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest wyższy niż 150 % średniej krajowej oraz dochodów, które zasiliłby budżet gmin o niskiej gęstości zaludnienia ale mających wysoki potencjał podatkowy.


c) oświatowej – część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest wszystkim gminom w związku z realizacją zadań w dziedzinie oświaty i wychowania. Wysokość środków docierających do poszczególnych gmin jest uzależniona od liczby uczniów, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, rodzaju prowadzonych szkół.

Kwoty subwencji przekazuje gminie Minister Finansów. W wypadku nieterminowego przekazania subwencji gminie przysługują odsetki obliczone na zasadach obowiązujących w wypadku odsetek od zaległości podatkowych. Jednakże w wypadku nie przekazania bądź nieterminowe przekazanie kwot subwencji wyrządziło gminie szkodę to dochodzenie roszczeń tego tytułu jest drogą sądową.


AD. 2 ŹRÓDŁA DOCHODÓW OBCYCH GMINY:
Podstawowymi źródłami dochodów obcych gminy są dotacje. Są one przekazywane przede wszystkim na finansowanie zadań zleconych, ale także na dofinansowanie zadań własnych.
Dotacje - gmina otrzymuje z budżetu państwa na wykonanie zleconego gminie zadania, np. wypłata zasiłków z pomocy społecznej. Gmina nie może swobodnie decydować, na co wydać te pieniądze. Niewydatkowane na wskazany cel pieniądze podlegają zwrotowi.
Gmina może wspomagać swój budżet dzięki:
1. Finansowaniu programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
2. Współfinansowaniu programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
3. Finansowaniu z pożyczek i kredytów zagranicznych
4. Współfinansowaniu pożyczek i kredytów zagranicznych
5. Finansowaniu z innych środków bezzwrotnych
6. Współfinansowaniu innych środków bezzwrotnych


Dotacje celowe w przeciwieństwie do subwencji przekazywane są na konkretne cele. Spośród otrzymywanych przez gminę dotacji najpowszechniejsze znaczenia mają dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej. Niedotrzymanie przez organ administracji rządowej warunków wypłaty dotacji umożliwia dochodzenie roszczeń z tego tytułu przez gminę na drodze sądowej. Dotacje celowe otrzymywane na finansowanie niektórych zadań własnych mają charakter uznaniowy. Kwoty dotacji niewykorzystane bądź wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Gmina może jeszcze pozyskiwać środki pieniężne za pomocą dochodów zwrotnych w gospodarce finansowej gminy, czyli:

• Kredytów bankowych oraz pożyczek.
• Dochodów z emisji papierów wartościowych.


Są to dodatkowe źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gminy, które mogą służyć lepszemu rozwojowi gminy w szczególności jej infrastruktury technicznej i społecznej, ochronie środowiska naturalnego oraz zwalczania bezrobocia.

Budżet może dodatkowo być wspomagany funduszami pochodzącymi z:


• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Funduszu Pracy
• Kredytu z banku światowego na aktywizację obszarów wiejskich

Oraz z funduszy strukturalnych takich jak:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
2. Europejski Fundusz Socjalny (ESF)
3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)
4. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FEFG)
5. SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
16.2.2011 (12:01)

szkoda, że nie ma podanych źródeł://