profil

Księga Jakości TEKPUD

drukuj
satysfakcja 81 % 61 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W NOWYM SĄCZU

INSTYTUT TECHNICZNY

III rok IMKsięga Jakości TEKPUD
Wykonali:
Popardowski Michał
Turek JakubKsięga Jakości TEKPUD Spółka z o.o. w JaśleWstęp

Firma TEKPUD po raz pierwszy uzyskała certyfikat potwierdzający stosowanie systemu zapewnienia jakości wg. normy ISO-PN 9002:1994 w czerwcu 2000 r.

System został przystosowany do nowej normy PN-EN ISO 9001:2000 i w takim kształcie funkcjonuje od dnia 1.06.2003 r.

System został zgłoszony do recertyfikacji w jednostce certyfikującej BVQI z siedzibą w Katowicach. Przesłano tam również do oceny Księgę Zarządzania Jakością.

Firma TEKPUD oczekuje na audit recertyfikacyjny.


Spis treści

1. Struktura i zastosowanie Księgi Jakości
2. Prezentacja firmy
3. Polityka jakości
4. Cele jakości
5. Odpowiedzialność i uprawnienia
6. Dokumentacja systemu zarządzania jakością
7. System zarządzania jakością
8. Zakupy
9. Realizacja wyrobu
10. Zarządzanie zasobami
11. Procesy związane z klientem
12. Audit wewnętrzny
13. Ciągłe doskonalenie1. Struktura i zastosowanie Księgi Jakości

Księga Jakości jest podstawowym dokumentem dotyczącym systemu zarządzania jakością w firmie TEKPUD.
Księga została opracowana zgodnie ze struktura procesów występujących w firmie.
Postanowienia zawarte w Księdze Jakości obowiązują wszystkich pracowników firmy TEKPUD.
Za nadzór nad ich przestrzeganiem odpowiada Główny Specjalista ds. Jakości.
Oryginał księgi Jakości znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Jakości. Pozostałe Egzemplarze Księgi posiadają Kierownicy komórek organizacyjnych i Prezes Zarządu.
Nie nadzorowane egzemplarze księgi jakości mogą być przekazywane klientom za zgodą Prezesa Zarządu.
Księga Jakości składa się z dwóch części.


Część .A. zwana Księgą Zarządzania Jakością posiada układ zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2000 i zawiera między innymi:
- politykę jakości
- schemat organizacyjny
- mapę procesów funkcjonujących w firmie TEKPUD
Część .B. zwana Księgą Zarządzania Procesami zawiera:
- schematy blokowe procesów
- karty identyfikacyjne procesów
- wzory formularzy
Klientom mogą być udostępniane egzemplarze nie nadzorowane Księgi Zarządzania Jakością.


2. Prezentacja firmy

Firma TEKPUD Spółka z o.o. w Jaśle powstała w 1990 roku jako firma prywatna. Właścicielem jest osoba prywatna Piotr Boczkowski.
Pierwsza nazwa firmy brzmiała: Wytwórnia Opakowań z Tektury :TEKPUD.. Firma zatrudniała zaledwie kilka osób. Obecnie zatrudnia 120 osób.
Obecną nazwę i formę własności firma przyjęła w marcu 2003 r.
Firma jest zakładem pracy chronionej i daje zatrudnienie osobom niepełnosprawnym.
Firma ciągle się rozwija i modernizuje. Zmienia się i unowocześnia wyposażenie techniczne, dostosowując je do aktualnego stanu technicznego wiodących firm w branży opakowań.
W firmie TEKPUD produkowane są opakowania z tektury litej i wielowarstwowej z tektury szarej i bielonej, bez nadruku i z wielokolorowym nadrukiem
Produkowane przez firmę TEKPUD opakowania charakteryzują się wysoką jakością i wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.
Potwierdzenie tego są uzyskane przez firmę TEKPUD certyfikaty i wyróżnienia:
 Certyfikat na System Zapewnienia Jakości wg. PN - EN ISO 9002: 1994
 Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa
 Certyfikat i tytuł: .Solidny Partner 98.
 Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem RECYKLINGU
 W konkursie .Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2003. firma .TEKPUD. była nominowana do nagrody.

Dewizą naszej firmy jest utrzymywanie wysokiego standardu jakościowego produkowanych wyrobów oraz spełnianie życzeń i oczekiwań klientów z różnych branż, a także elastyczne i szybkie reagowanie na potrzeby rynku.


3. Polityka jakości


Misja firmy

Pragniemy zaspokajać potrzeby naszych klientów, oferując im opakowania, które wyróżnia wysoka jakoś, funkcjonalność i nowoczesne wzornictwo nadruków.

Polityka firmy

Nadrzędnym celem firmy TEKPUD Spółka z o.o. jest wytwarzanie i dostarczanie opakowań z tektur falistych spełniających potrzeby naszych klientów.
Zadowolenie klientów traktujemy jako miarę jakości naszych wyrobów oraz impuls do dalszego rozwoju.
Dążymy do zdobycia i utrzymania opinii wiarygodnego partnera oraz osiągnięcia wiodącej pozycji w branży produkcji opakowań.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 poznawanie i spełnianie potrzeb naszych klientów poprzez oferowanie im niezawodnych wyrobów o właściwościach porównywalnych z osiągnięciami najlepszych krajowych producentów opakowań
 zaopatrywanie się tylko u dostawców surowców gwarantujących dostawy o ustabilizowanym i zgodnym z naszymi oczekiwaniami poziomie jakości
 unowocześnianie wyposażenia technicznego i dostosowywanie do potrzeb rozwijającej się techniki w dziedzinie opakowań
 zapewnienie wykwalifikowanej kadry poprzez systematyczne szkolenie personelu
 utrzymanie w świadomości pracowników odpowiedzialności za wykonywane czynności i identyfikację z interesami firmy

Realizację przyjętej polityki jakości zapewnia zaangażowanie Kierownictwa firmy w urzeczywistnieniu jej idei oraz funkcjonujący w firmie TEKPUD w Jaśle System Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania normy PN . EN ISO 9001.


4. Cele jakości

Prezes firmy TEKPUD w oparciu o zamierzenia zawarte w .Polityce jakości. ustanawia mierzalne cele dotyczące jakości dla wybranych procesów i szczebli zarządzania firmy.

Cele jakościowe ustalane są na okresy roczne.

Stopień realizacji celów jakościowych jest przedmiotem badań auditowych i przeglądów zarządzania i stanowi o skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w firmie TEKPUD. Stanowi też wejście do ciągłego doskonalenia systemu.

5. Odpowiedzialność i uprawnienia

Prezes Zarządu odpowiada za system zarządzania jakością, kształtuje politykę jakości i cele jakości, przeznaczając do tego celu niezbędne środki. Jest również inicjatorem działań związanych z zarządzaniem jakości i promowaniem problematyki projakościowej.

Zaprojektowanie, ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością są podstawowymi obowiązkami powołanego przez Prezesa Głównego Specjalisty ds. Jakości.

Odpowiedzialność i uprawnienia Kierownictwa zostały określone w .Regulaminie organizacyjnym TEKPUD w Jaśle. wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 1/2003 Prezesa TEKPUD Sp. z o.o. z dnia 31.03.2003 r.

Odpowiedzialność, kompetencje i zadania dla poszczególnych pracowników z zakresu systemu zarządzania jakością określone są w zakresach czynności, procedurach i instrukcjach.

6. Dokumentacja systemu zarządzania jakością

Analiza dokumentacji funkcjonującej w firmie TEKPUD pozwoliła wyodrębnić dokumenty mające wpływ na jakość i wymagające nadzoru.
Nadzór ten zapewnia:
- zgodność merytoryczną wszystkich dokumentów we wszystkich komórkach organizacyjnych firmy
- dostępność odpowiednich dokumentów na stanowiskach pracy,
- odpowiednie oznaczenie pozwalające na jednoznaczna identyfikację i przyporządkowanie dokumentów, gwarancję użytkowania tylko wersji aktualnych,
- kontrolę wprowadzania wszelkich zmian w dokumentach oraz usuwanie dokumentów nieaktualnych i zastąpienie ich aktualnymi

Polityka jakości firmy TEKPUD ogłoszona Prezesa Zarządu zawarta jest w Księdze Zarządzania Jakością. Treść polityki jest znana i zrozumiała każdemu pracownikowi. Została ona rozpropagowana przez umieszczenie w widocznych miejscach na terenie firmy. Jest też dostępna w wewnętrznej sieci internetowej.
Realizacja przyjętej polityki jakości spoczywa na każdym pracowniku w zakresie jego działania.

Procedury określają w sposób ogólny sposoby realizacji procesów. Opracowano 6 procedur pisemnych zgodnie z wymaganiem normy PN-EN ISO 9001:2000.


Firma TEKPUD zapewnia właściwe sporządzanie, gromadzenie, rozdzielnictwo, przechowywanie i zabezpieczanie zapisów dotyczących jakości.

Instrukcje obsługi opisują sposoby i metody wykonywania prac na maszynach urządzeniach i ustawienia parametrów oraz sposoby używania farb fleksograficznych i klejów do klejenia pudeł. Obowiązujące instrukcje wyszczególnione są w procedurze .Produkcja opakowań z tektury..

Formularze służą w firmie TEKPUD dokonywania zapisów jakości i stanowią załączniki do procedur pisanych i schematów blokowych.

7. System zarządzania jakością

System zarządzania jakością w firmie TEKPUD zgodny jest z normą PN-EN ISO 9001:2000w zakresie projektowania, produkcji i dostarczania opakowań z tektury.
Udokumentowane procedury określają właściwy sposób realizacji poszczególnych działań z zakresu systemu.
System zarządzania jakością został opracowany wg metody procesowej polegającej na wydzieleniu z działalności firmy procesów umożliwiających realizacje wymagań klienta.
System zapewnia określenie sekwencji i wzajemnego oddziaływania między procesami, a także ich nadzorowanie i analizowanie.

Przykładowe procesy występujące w firmie TEKPDUD:

- Zarządzanie zasobami ludzkimi.
- Pozyskiwanie klientów.
- Zakupy.
- Sprzedaż.
- Fakturowanie i obsługa finansowa.
- Nadzorowanie sprzętu do monitorowania i kontroli.
- Monitorowanie i pomiary wyrobu.


8. Zakupy

Zakupy surowców i materiałów pomocniczych realizowane są w sposób gwarantujący spełnienie przez nabywany wyrób określonych wymagań jakościowych.
Zakupy dokonywane są u dostawców znajdujących się na liście dopuszczonych dostawców. Listę sporządzono w oparciu o wyniki arkusza oceny dostawcy z uwzględnieniem takich czynników jak: ocena dotychczasowej współpracy, odległość, cena, jakość.
Lista jest raz do roku aktualizowana(lub na bieżąco w przypadku niespełnienia wymagan jakościowych).
W dokumentach dotyczących zakupów podawana jest szczegółowa specyfikacja nabywanych wyrobów, identyfikacja rodzaju, klasy i nazwy wyrobu.
Za przegląd i zatwierdzanie dokumentów zakupu przed ich wysłaniem odpowiada Kierownik Produkcji.
Weryfikacji zakupionych wyrobów dokonuje się w magazynie.
Sprawdzane są dokumenty dostawy dołączone do dostawy, potwierdzające jakość przez odpowiednie służby dostawcy.
Zapisy dotyczące doboru i oceny dostawców są przechowywane.
Wyszczególnienie działań związanych z zakupami znajduje się w schemacie blokowym procesu .Zakupy..
9. Realizacja wyrobu

Firma TEKPUD planuje produkcję opakowań oraz prowadzi ją w warunkach nadzorowanych. Odbywa się ona na dopuszczonych do produkcji urządzeniach, przez kompetentny i przeszkolony personel, w oparciu o plan produkcji i zamówienia klientów.
Po otrzymaniu zamówienia od klienta opracowywana jest technologia wykonania wyrobu, w skład której wchodzą: karta technologiczna, rysunki wyrobu i wzory nadruków.
W oparciu o zamówienia klientów sporządzany jest plan produkcji na najbliższy okres czasu. Dobowe zadania określane są na bieżąco przez Kierownika Produkcji i przekazane do wykonania Mistrzom zmianowym.
Proces produkcji prowadzony jest w oparciu o obowiązujące procedury, instrukcje i karty technologiczne i jest monitorowany zgodnie ze schematem procesu .Monitorowanie i pomiary wyrobu..

Opis działań związanych z nadzorowaniem produkcji znajduje się w procedurze .Produkcja opakowań z tektury..

10.Zarządzanie zasobami

Firma TEKPUD w Jaśle posiada niezbędne zasoby do wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością i zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań i oczekiwań. Niezbędne zasoby ( środki ), to:
 zasoby ludzkie
infrastruktura
 środowisko pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Firma TEKPUD zatrudnia do realizacji zamierzonych celów odpowiednio umotywowany wyszkolony personel i kompetentny personel.
Określane są niezbędne kompetencje personelu oraz dokonuje się ustawicznego szkolenia personelu .
Sposób prowadzenia szkoleń określa schemat blokowy procesu .Zarządzanie zasobami ludzkimi..

Zarządzanie infrastrukturą
Firma TEKPUD dysponuje odpowiednią infrastrukturą do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi jakości. Są to:
 pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, pomocnicze i biurowe
 urządzenia i wyposażenie techniczne
 środki transportowe

Środowisko pracy.
Firma TEKPUD właściwie zarządza zasobami ludzkimi i fizycznymi czynnikami środowiska pracy, jakie są potrzebne do osiągnięcia zgodności wyrobów. Zapewnione są właściwe warunki pracy. Dla osób niepełnosprawnych zastosowano właściwe pomieszczenia sanitarne oraz pokój wypoczynkowy.
Specjalistyczną opiekę w zakresie usług rehabilitacyjnych pełni niepubliczny zakład opieki społecznej.

11.Procesy związane z klientem

Komunikacja z klientem
Firma TEKPUD ma ustanowiony i funkcjonujący system komunikacji z klientem obejmujący:
- metodykę pozyskiwania klientów,
- informacje zwrotne od klientów ( w tym reklamacje ),
- zapytania ofertowe
- informacje o wyrobie

Identyfikacja wymagań klienta
Identyfikacja wymagań klienta odbywa się podczas procesu przedsprzedażowego i przyjmowania zapytań ofertowych.
Każda oferta jest dostosowywana do potrzeb poszczególnych klientów.

Przegląd wymagań klienta
Wszystkie zapytania ofertowe i wymogi przed sporządzeniem i wysłaniem oferty lub podpisaniem umowy są przeglądane i opiniowane przez kompetentne osoby.
Wszystkie uwagi dotyczące wyrobu są dokumentowane i komunikowane osobom odpowiedzialnym za sporządzanie umów lub ofert oraz osobom odpowiedzialnym za realizację wyrobu.

12. Audit wewnętrzny
W firmie TEKPUD prowadzone są audity wewnętrzne zgodnie z rocznym harmonogramem auditu w celu
- określenia zakresu zgodności systemu zarządzania jakością z kryteriami auditu
- oceny zdolności systemu zarządzania jakością w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2000 i wymaganiami klienta

Programy auditów uwzględniają ważność procesów oraz auditowanych obszarów, a także wcześniejszych auditów. Określają one kryteria auditu, zakres i częstotliwość.
Audity przeprowadzane sa przez auditorów posiadających kompetencje nabyte podczas szkoleń oraz doświadczenia nabytego podczas auditowania.

Kierownictwo firmy zapewnia podejmowanie działań korygujących dotyczących stwierdzonych niezgodności podczas auditów.
Sprawdzana jest skuteczność realizacji działań korygujących.
Opis działań dotyczących przeprowadzania auditów zawarty jest w procedurze .Audity wewnętrzne..

13. Ciągłe doskonalenie

Firma TEKPUD nieustannie doskonali system zarządzania jakością poprzez:
- audity wewnętrzne,
- działania korygujące i zapobiegawcze,
- realizację polityki jakości i celów jakościowych,
- szkolenia,
- analizy informacji zwrotnych od klientów,
- analizę danych,
- przegląd zarządzania


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy