profil

Postępowanie egzekucyjne

drukuj
satysfakcja 69 % 48 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POSTĘPOWANIE EGZ.W ADMINISTRACJI- rozdz.z podręcznika M.Wierzbowskiego i ustawa z 17,06,1966 o postep.egz w administracji.

Postępowanie egzekucyjne.-pod tym pojęciem rozumie się uregulowanie prawem procesowym, egzekucyjnym , to ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej.
Postępowanie egzekucyjne- służy realizacji norm materialnych prawa adm. Gdyby nie było tej regulacji środków przymusu przewidzianych tą ustawą mogłyby być problemy z realizacją norm materialnych prawa adm.; gdyż adresaci tych norm powinni zrealizować nałożone na nich obowiązki dobrowolnie. Jednak adresaci nie chcą robić tego dobrowolnie, gdy nie podejmują tych działań zmierzających do wykonania aktu wówczas organ adm.publ.; musi mieć możliwość wykorzystania środków przymusu państwowego zapewniających jego wykonanie.
Celem postępowania orzekającego i egzekucyjnego jest doprowadzenie do realizacji normy adm. prawa materialnego w postępowaniu orzekającym chodzi o autorytatywną konkretyzację norm adm. prawa materialnego, w postępowaniu egzekucyjnym chodzi o wykonanie tej normy zgodnie z tą konkretyzacją. Postępowanie orzekające poprzedza postępowanie egzekucyjne-jest postępowaniem wykonawczym obowiązki mogą wynikać z aktu normatywnego bez konkretyzowania drogi- wtedy nie ma postępowania egzekucyjnego; bądź z orzecznictwa sądowego-konkretyzacji dokonuje sąd nie organ nie jest to sąd administracyjny. Jeśli adresat nie chce wykonać przepisu to powstaje egzekucja. Niekiedy postępowanie egz.; może toczyć się w postępowaniu orzekającym równocześnie , może to być gdy decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, od razu podlega wykonaniu niekiedy z mocy prawa. Postępowanie orzekające kończy się wówczas gdy decyzja jest ostateczna i z tą chwilą podlega wykonaniu, nawet gdy strona złoży odwołanie to podlega natychmiastowej wykonalności. Możliwość weryfikacji istnieje –można zaskarżyć do sądu wojewódzkiego bądź w trybach nadzwyczajnych –nie wstrzymuje wykonania co do zasady wynikającej z obowiązku chyba że organy prowadzące to postępowanie mogą wstrzymać wykonanie decyzji ostatecznie(jeśli organ to zrobi postępowanie egzekucyjne jest niedopuszczalne).


Wspólnym celem postępowania orzekającego i egzekucyjnego jest realizacja norm prawa administracyjnego, każde z tych postępowań ma odrębny przedmiot- tzn. że konkretyzacja normy materialnej prawa adm. i jej weryfikacja nie może być przedmiotem postępowania egzekucyjnego czyli organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym( jeśli ktoś jest niezadowolony z rozstrzygnięcia nie może dochodzić swoich racji w postep.egz.)

Spójność uregulowań zgodnie z art.18 ustawy stanowiącym iż przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej w postep.egz mają odpowiednio zastosowanie przepisy k.p.a. K.P.A. stosuje się posiłkowo tj.; przepisy o właściwość, o wyłączenie pracownika lub organu, o załatwieniu sprawy , doręczeniu wezwaniu podaniach terminach Z WYJĄTKIEM UGODY.

Postępowanie zabezpieczające- to ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty celem zapewnienia realizacji obowiązków w trybie postep.egz.(oznacza to że niekiedy egzekucja może być utrudniona lub udaremniona. Postępowanie zabezpieczające pełni rolę służebną wobec postep.egz, umożliwiając realizacje jego celów, zabezpiecza się skuteczność postępowania egz., postęp. zabezpieczające nie może służyć przejęciu celów postep.egz i nie może zmierzać do tego by zastosowanie zabezpieczenia spowodowało wykonanie obowiązku.). relacje to: najpierw postep.zabezpieczające potem egzekucyjne. Gdy egzekucja jest prowadzona co do obowiązków wymagalnych a wierzyciel występuje z żądaniem zabezpieczenia przyszłych powtarzających się świadczeń –wtedy postępowanie jest równoczesne.

Kiedy po postęp. zabezpieczającym nie ma egzekucyjnego:
1)zobowiązany sam spełni świadczenia
2)gdy wierzyciel nie wystąpi o wszczęcie postep.egz w terminie
3)gdy zabezpieczenie wykonania obowiązków nastąpiło przed ich ustaleniem w trybie postępowania orzekającego a w dalszej kolejności nie zostały ustalone.

Funkcjonują 2tryby postępowania egzekucyjnego:
1)w administracji
2) sądowe
Orzeczenia sądowe są przymusowo dochodzone w trybie cywilnego postęp. Sądowego, postępowania te są od siebie niezależne. Wyjątki gdy: egzekucja administracyjna jest stosowana również do obowiązków w art.2 chyba że przepis szczególny zastrzega tryb egzekucji sądowej przez ustawodawcę . Tytułami egzekucyjnymi poza orzecznictwem sądowym są: inne orzeczenia, ugody, akty, które z mocy prawa podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. W ramach postep.egz pewnych czynności może dokonać tylko sąd powszechny ale tych sytuacji jest mało- wg art.71 sąd powszechny może przeprowadzić postępowanie do ujawnienia majątku obwinionego.

Postępowanie egzekucyjne i sądowe może być prowadzone do tej samej rzeczy, nieruchomości, prawa nie majątkowego i majątkowego. Mamy doczynienia ze zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej. Jeśli są dwa postępowania egzekucyjne łącznie i jeśli organ egzek; dowie się o tej sytuacji to wstrzymuje na wniosek wierzyciela , zobowiązanego, z urzędu i przekazuje akta egzekucji adm. sądowi rejonowemu by dalej prowadził łączne postępowanie egz. Sąd bierze pod uwagę:
-stopień zaawansowania postępowań
-wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia
Sąd orzeka które czynności należy umorzyć , w ciągu 14 dni musi wydać postanowienie które może być zaskarżone- po jego wydaniu organ prowadzi postep.egz . Przy postep.zabezpieczającym te postępowania prowadzi się oddzielnie .

Co podlega przymusowej realizacji: zakres ustawy_ są obwarowane obowiązki nałożone na jednostkę. Tylko obowiązki podlegają egzekucji, akty adm.; które nakładają uprawnienia są dla adresata czymś pożądanym i korzystnym dla niego bo on sam realizuje je bez przymusu.. Art.1 stanowi że ustawa określa sposób postępowania wierzyciela w przypadkach uchylenia się zobowiązanych od ciążących na nich obowiązków o których mowa w art.2 i określa organy egz.,postępowania, stosowane przez nie środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków o których mowa w art.2

Organ egzekucyjny wg art.1: to organ uprawniony do stosowania w całości lub części określonych ustawą środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanego ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczeniu wykonania tych obowiązków.
podmioty wobec których te środki są stosowane: obejmuje wszystkich zobowiązanych z wyjątkiem wynikających z art.14 (zgodnie z nim przeciw osobom które korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, które nie podlegają orzecznictwu organów polskich nie może być prowadzona egzekucja. Przeciwko osobom które korzystając z przywilejów i immunitetów ale gdy chodzi o sprawę w której osoby te podlegają orzecznictwu polskich organów w wypadku zrzeczenia się immunitetu wówczas może być prowadzona egzekucja.

Obowiązki podlegające egzekucji-zakres przedmiotowy dotyczy postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych oraz obowiązków pieniężnych i niepieniężnych:
a)obowiązki pieniężne: podatki, opłaty, grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej, należności pieniężne od jednostek budżetowych wynikające z zastosowania wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek, inne należności do których stosuje się dział III ust.o ordynacji podatkowej, należności przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw, wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, należności pieniężne jeśli pozostają we właściwości rzeczowej organów adm. publicznej, wypłaty pieniężne należnego wynagrodzenia za pracę a także innego świadczenia nakładane w drodze decyzji przez PIP(państwowy inspektorat pracy), należności pieniężne z tytułu składek do funduszy żeglugi śródlądowej oraz składek specjalnych do funduszu rezerwowego.
b)Obowiązki niepieniężne: pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego; obowiązki z zakresu BHP nakładane w drodze decyzji przez PIP.

Egzekucji administracyjnej mogą podlegać obowiązki nakładane przez organy państw obcych(rozdz. VII ustawy-współdziałanie z państwami obcymi dotyczy tylko obowiązków pieniężnych tj.; przekaz pieniężny, przekaz dokumentów np.;dla adresata, prowadzenie postep.egz za pośrednictwem ministra finansów(jako organ wnioskujący lub wykonujący.) następuje współdziałanie .

Podstawy egzekucji: określone tytułem egzekucji w ustawie tego pojęcia nie ma jest zawarte w K.P.A Tytuł egz. i wykonawczy to nie to samo.
Podstawą egzekucji są:
1) akty indywidualne właściwych organów
2) akty generalne
3) obowiązki wynikające z orzeczeń i innych aktów prawnych wydanych przez obce państwa


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki