profil

Życie codzienne Polaków pod zaborami.

drukuj
satysfakcja 65 % 493 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Życie codzienne Polaków pod zaborami

W 1795r. w wyniku trzeciego rozbioru Polska znika z mapy świata na 123 lata. Jednak nie było to równoznaczne ze zniknięciem Polaków - żyli oni pod panowaniem zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Dominujące miejsce w ówczesnej świadomości Polaków zajmowała problematyka niewoli i walki o niepodległość
Życie w poszczególnych zaborach różniło się od siebie, tak jak różniły się poszczególne zabory. Najlepiej, pod względem gospodarczym było w zaborze pruskim. Władze Prus przeprowadziły tam wiele reform. Najważniejszą z nich było uwłaszczenie, czyli nadanie ziemi na własność chłopu. Wraz z zapotrzebowaniem na produkty rolne wprowadzono płodozmian, zaczęto stosować nawozy sztuczne, a bogatsi gospodarze kupowali maszyny rolnicze. Pojawiały się tu młyny, gorzelnie i cukrownie. Rozwijały się miasta. Rozwój gospodarczy istotnie zmienił warunki życia.
W zaborze Rosyjskim szczególnie rozwiną się przemysł. Powstawały zakłady włókiennicze – znane nawet Chinach, a także zakłady przemysłu metalowego, hutniczego i kopalnie węgla. W wyniku rozwoju przemysłowego doszło do rozwoju miast. Warszawa stała się miastem nowoczesnym ze swoją kanalizacją, oświetleniem gazowym ulic, centralą telefoniczną i elektrownią. W wyniku rozwoju włókiennictwa rozwinęła się Łódź. Jednak rozwój gospodarczy nie sprzyjał polskiemu robotnikowi. Robotnicy pracowali długo ( 12 – 14 godz.)
za niską płacę. Nie dbano o ich bezpieczeństwo i higenę w wyniku, czego często wychodziło do wypadków.
Najbardziej pod względem gospodarczym zacofana była Galicja, czyli ziemie zaboru austriackiego. Gospodarstwa chłopskie, mimo iż uwłaszczone to były w bardzo złej sytuacji. Sytuacja ta jeszcze się pogarszała w wyniku rozdrabniania gospodarstw. Taka sytuacja była przyczyną licznych emigracji. Polacy emigrowali głównie do Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii, Dani, Brazylii. Galicja przodowała jednak nad innymi zaborami w sferze oświaty i kultury. Przyczyną tego było przyzwolenie władz austriackich na posługiwanie się językiem polskim jako urzędowym. Artyści tworzyli bez przeszkód. Pozwolenie na działalność miały Uniwersytety Krakowski i Lwowski. Miast te skupiały w sobie polską młodzież.
Zupełnie gorzej sprawa oświaty wyglądała w pozostałych zaborach.

W zaborze pruskim Polaków germanizowano (obowiązkowo uczono ich języka niemieckiego) a Rosyjskim rusyfikowano. Zabraniano na rozwój polskiej kultury. Język zaborcy stawał się językiem urzędowym. Lekcje prowadzono w języku także zaborców. Wobec takiej polityki, zaborcy spotykali się z sprzeciwem Polaków. Polacy organizowali tzw. Tajne nauczanie, czyli w domach prywatnych, kościołach organizowano tajne szkoły, gdzie uczono języka polskiego, polskiej historii, geografii. Zajęcia sportowe były prowadzone w Towarzystwie gimnastycznym,, Sokół’’(1866). Najsłynniejszym buntem przeciwko germanizacji był strajk dzieci we Wrześni (1901).
Siłą łączącą Polaków we wszystkich zaborach był patriotyzm i walka o niepodległość. Naród polski był ożywiany wolnościowymi ideami Wielkiej Rewolucji Francuskiej.(1789r. ). Początkowo, więc, staneli oni pod bronią u boku Napoleona. Polacy swoje nadzieje na odzyskanie niepodległości nie pokładali tylko w cesarzu Francji, ale i sami organizowali spiski patriotyczne i występowali zbrojnie przeciwko zaborcom. Wyrazem niezaakceptowania narodowej niewoli były tajne organizacje i powstania narodowe. W tym celu powstały takie organizacja jak: Związek Przyjaciół ,,Panta Koina’’, Związek Filomatów, Zgromadzenie Filaretów, Towarzystwo Patriotyczne. Życie Polaków pod zaborami to ciągła walka o niepodległość, dlatego też doszło do powstań: Powstania Listopadowego (1831), Powstanie Krakowskie (1846), Powstanie Styczniowe (1863). Polacy jednak, mimo wielkiego zaangażowania przegrali je wszystkie.
W tym czasie o Polskości i Polakach głośno rozpisywali się poeci polscy: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Zygmunt Krasicki, Cyprian Norwid. Czytanie ich utworów często było zakazywane ze względu na patriotyczny charakter tych dzieł.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (15) Brak komentarzy
11.4.2011 (22:18)

Jak można pisać takie bzdury,że Polacy przegrali wszystkie powstania ? A Powstanie Wielkopolskie ? Kłania się historia. Chyba pisała to osoba z zaboru rosyjskiego :)

30.3.2011 (08:01)

za dużo czyt ..

29.3.2011 (21:16)

,,nie ma cycków wiec nuda" --> ten myślał, że jak to napisze to go ktoś da na mistrzowie.org...;D
Pomyłka kolego lub koleżanko...;P