profil

Fizyka-ściąga na sprawdzian

drukuj
satysfakcja 16 % 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Fala mechaniczna jest zbaurzeniem ośrodka materialnego polegającym na przekazywaniu energii od cząsteczki do cząsteczki poprzez ośrodek, oraz na ruchu drgającym ruchu ośrodka.
Prawo Coulomba Siła elektrostatyczna jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunków i odwrotnie do kwadratu odległości między nimi.
Prawo powsz ciąż.Między każdymi dwoma ciałami posiadającymi masę występuje siła przyciagania. Każde 2 cząsteczki materialnie we wszech. przyciągają się z siłą wprost prop. do iloczynu ich mas i odwrotnie do kwadratu tych ciał.
Zjawisko ind. elektromag.polega na wzbudzeniu prądu elek. w zamkniętym obwodzie elek. w wyniku zmian pola mag. obejmowanego tym obwodem.
Siła Lorenza Jest to sila działająca na ruchomą cząsteczkę naładowaną w polu magnetycznym. Jest ona równa iloczynowi ładunku prędkości i indukcji pola magne.
Interferencja Polega na nakładaniu się fal z kilku żródeł w wuniku nałożenia sie tych fal obserwujemy szereg wzmocnień i wygaszen fal. Miejsca wzmocnień i wygaszeń zależą od odległości żródeł i dłgości fal.
Dyfrakcja- inaczej ugięcie. polega na odstępstwach od prostoliniowego biegu fal i występuje wówczas gdy fala napotyka na szczeline lub przeszkodę o rozmiarach porównywalnych z jej dłg.
Efekt Dopplera polega na zmianie częstotliwości sygnału odbieranego w przypadku względnego ruchu źródła i obserwatora.
Polaryzacja polega na ukierunkowaniu drgań wielkości falowej.
Lewa ręka - Jeżeli lewą dłoń ustawimy tak aby linie pola magnetycznego przebijały wewnętrzną stronę dłoni, a wszystkie palce z wyjatkiem kciuka będa wskazywały kierunek prądu to odchylony kciuk wskaże kierunek i zwrot siły mag.
Prawa ręka- Jeżeli prawą dłonią obejmiemuy przewodnik tak żeby kciuk wskazywał kierunek przepływu prądu to zgięte pozostałe palce wskażą zwrot lini pola mag.
Zjawisko syntezy jąder-Polega na łączniu lekkich jąder w jądra cięższe. Zjawisko to zachodzi w bardzo wysokich temperaturach rzędu miliona Kalvinów. Materia w tak wysokiej temp. znajduje się w stanie całkowicie zjonizowanym i nazywa się gorącą plazmą. Zjawisku temu towarzyszy deficyt masy zatem w procesie syntezy jest wyzwalana energia, nazywana energią termojądrową.
Rozszczepienie jąder at.-Polega na podziale ciężkiego jądra na mniejsze fragmenty pod wpływem przyłączenia przez jądro-niskoelektrycznego neutronu, tzw.

powolnego neutronu. Zjawisku temu towarzyszy deficyt masy (wyzwolenie energii jądrowej) oraz pojewienie się różnego rodzaju promieniowania, w szczególności neutronowego. Reakcja narasta lawinowo, oraz jest reakcją w pełni nieprzewidywalną.
Model at.Thomsona-„ciasto z rodzynkami”. Według niego masa i dodatni ładunek atomu były w nim rozłożone równomiernie jak w cieście. Rodzynki-tak tkwiły ujemne elektrony.
Model at. Rutherforda-Elektrony krążą wokół jądra atomowego, jak planety wokół Słońca. Model planetarny pozostawał w niezgodności z prawami klasycznymi fizyki.
Model at.Bohra-Opierał się na doświadczeniu Rutherforda. W skład modelu wchodziło:-1 proton, stanowiący jądro- 1 elektron krążący wokół jądra po orbitach kołowych, ale ściśle określonych promieniach.
Postulaty BohraI. Głosił, że elktron może krążyć w atomie tylko po takich orbitach kołowych, dla których iloczyn pędu p i promienia orbity r jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka podzielnej przez 2p:mvr=n(h/2p)
II. Mówi o tym, że elektrony może przeskakiwać z orbit o wyższej energii na niższe, wysyłając kwant energii równy różnicy energii, jakie e elektron posiadał na orbitach, między którymi nastąpił przeskok. Fala elektromagn.-jest złożeniem dwóch wzajemnie do siebie prostopadłych i zmieniających się sinusoidalnie pól-pola elektr.i pola magnet.
Zjawisko fotoelektr.zewn.-światło wykazuje dwoistą naturę i falowo-korpuskularną.Zjawisko fotoelektr.zew.polega na wybijaniu elektronów z metalu pod wpływem padającego na metal promieniowania elektromag.
Prawo odbicia-promień fali padającej,fali odbitej i normalna wystawiona w nkt padania leżą w jednej płaszcz.Kąt padania jest równy kątowi odbicia.
Prawo załamania-r fali padającej,f.załamanej i normalna wystawiona w pkt.padania leżą w1płaszcz.Stosunek sin kąta padania do sin kąta załamania=stosunkowi prędk.fali w ośr.drugim i nazywa się wspólczynnikiem załamania ośr.2wzgledem1.
Natęż.p.elektrycznego-iloraz wypadkowej s.elektr.działającej na ładunek próbny umieszczony w danym pkt pola do wartości tego ładunku.
Pr.Keplera-pr.opisujące ruch planet w ukł.słon.
Iprawo orbit-orbitą każdej planety jest elipsa,Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk
IIpr.stałości prędkości polowych-promień wodzący planety zakreśla w jednakowych odstępach czasu jednakowe pola
IIIstos.kwadrat.okresów obiegu planet wokół Sł.jest wprostproporcjonalny do sześcianów ich średnich odległości od Sł.Pr.Faradaya-siła elektromag.indukowana w zamkniętym obw.elektr.=ujemnym zmianom strumienia magnet.obejmowanego tym obwodem do czasu,w którym zmiana nastąpiła.
Reg.Lenza-kierunek prądu indukowanego jest taki,że przeciwdziała zmianie,która go wywołała.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
1.6.2007 (14:51)

Ludzie fajny tekst ale bardziej pasuje do referatu nt.Pradu.Bardzo was prosze zamiescie wzory i prawa z pradu indukcyjnego!!!

19.3.2007 (16:12)

Kurde czlowieku to jest referat a nie sciaga psss dac cos krutszego na temat magnetyzmu

Typ pracy