profil

Przyczyny powstawania zagrożenia środowiska miejskiego i wiejskiego.

drukuj
satysfakcja 63 % 91 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Głównymi przyczynami powstawania zagrożeń środowiska miejskiego i wiejskiego są:
a)zanieczyszczenia powietrza
b)zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
c)skażenia i degradacja gleby
a)Powietrze atmosferyczne jest jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego. Problem zachowania jego czystości, obok ochrony wód powierzchniowych, jest obecnie najważniejszym w grupie związanych z ochroną środowiska.
Najogólniej można powiedzieć, ze negatywne zmiany zachodzące w atmosferze dotyczą zmiany składu chemicznego. Polegają one na wprowadzeniu do atmosfery nowych ilościowo i jakościowo składników stałych.
Głównymi składnikami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są pyły, dwutlenek siarki, tlenek węgla(czad),węglowodory i związki ołowiu. O stanie czystości powietrza decydują tutaj zarówno źródła lokalne jak i emisje z zewnątrz.
Istotnym źródłem zanieczyszczeń atmosfery są pojazdy mechaniczne. Emitują one ok. 25% ogólnego poziomu tlenków azotu i tlenku węgla oraz ok. 60% węglowodorów. Motoryzacja jest obok przemysłu głównym źródłem emisji ołowiu i azbestu. Emisja pochodząca z tego źródła ma charakter pasmowy i jest szczególnie uciążliwa w miastach o zwartej zabudowie wzdłuż ulic o dużej częstotliwości ruchu pojazdów mechanicznych.
Badania nad stopniem zanieczyszczania powietrza prowadzą ośrodki badań i kontroli środowiska. Obserwowane są podstawowe zanieczyszczenia powietrza takie jak stężenie SO2 i opady pyłu.
Najgroźniejszym zjawiskiem jest skażenie atmosfery związkami siarki, a szczególnie dwutlenkiem siarki z uwagi na powszechność jego występowania i właściwości toksyczne. Wyemitowany dwutlenek siarki może utrzymywać się w atmosferze przez wiele dni i przemieszczać na znaczne odległości, utleniając do bezwodnika kwasy siarkowego, który w połączeniu z parą wodna tworzy kwas siarkowy. Opadając w postaci gazu lub kwasu powodują zakwaszenie gleby i wody oraz uszkadza aparat asymilacyjny roślin, co pociąga za sobą spadek asymilacji substancji organicznej zakwaszenie gleby sprzyja uwalnianiu się z kompleksu sorpcyjnego związków szkodliwych dla roślin i ludzi.
b)Źródłem zanieczyszczenia wód zarówno powierzchniowych jak i wgłębnych są odprowadzanie do wód substancje pochodzenia naturalnego i powstałe w wyniku działalności gospodarczej człowieka.

Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego wpływają głównie na skład chemiczny wody. Dostają się do wód w wyniku wymywania podłoża i spływów powierzchniowych. Zanieczyszczenia będące efektem działalności człowieka przenikają do wód ze źródeł o charakterze punktowym bądź obszarowym. Najstarszym i najbardziej obfitym źródłem zanieczyszczeń są ścieki bytowo-komunalne, które – najczęściej nie oczyszczone – są odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych bądź przedostają się do wód podziemnych z nieszczelnych sieci kanalizacyjnych.
Po za ściekami komunalnymi i przemysłowymi zrzuconymi do cieków wodnych o zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych przyczynia się gospodarka rolna intensyfikacja produkcji roślinnej i upraw ogrodniczych wymaga stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, które jednak stanowią największe zagrożenie, ponieważ zawierają znaczne ilości metali ciężkich. Groźne jest również wykorzystanie ścieków komunalnych bądź odpływów przemysłowych do nawożenia gleby. Nadmierne stosowanie nawozów sztucznych powoduje gromadzenie się w glebie metali ciężkich i substancji toksycznych – azotanów i fosforanów, które są następnie wymywane do cieków wodnych.
Znaczącym czynnikiem zanieczyszczającym wody są ścieki organiczne pochodzące z wielkotowarowej hodowli zwierząt. Szkodliwe jest również nawożenie gleb surową nie przefermentowaną gnojowicą.
W miastach istotnym źródłem zanieczyszczeń środowiska a bazy samochodowe i stacje paliw, a także komunikacja drogowa i kolejowa. Durze zagrożenie stanowią też „dzikie wysypiska śmieci, lokalizowane często w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, stawów, kanałów czy miejsc po eksploatacja piasku, gliny, żwiru i tym podobne.
c)Głównym źródłem skażenia i degradacji gleb są zanieczyszczenia emitowane do atmosfery (pyły, gazy) składowanie odpadów oraz komunikacja. Istotny wpływ na zanieczyszczenia gleb odgrywa duże natężenia ruchu kołowego.
Rozlokowana na obrzeżach miasta gospodarka rolna w znaczny sposób przyczynia się do skażenia gleby zwłaszcza przez nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, które powoduj gromadzenie się w glebie substancji szkodliwych dla zdrowia.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
11.3.2008 (16:06)

świetny tekst bardzo mi sie pszydal :P:P heheh kocham ten portal;)

26.11.2007 (15:35)

świetne przydało mi się :)

Typ pracy