profil

Analiza ekonomiczna

drukuj
satysfakcja 67 % 9 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


ANALIZA EKONOMICZNA


Analiza jest metodą poznawczą obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy tymi elementami (zależności przyczynowo skutkowe)
Analiza ekonomiczna to :
1) Analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie.
2) Dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stosowanie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie.
3) Opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej.
Analiza ekonomiczna polega głównie na „odczytywaniu” wskaźników ekonomicznych tzn. na interpretacji zjawisk gospodarczych w nich zawartych..

Rzeczą analizy ekonomicznej jest stworzenie takiego zespołu metod poznawczych i środków badawczych, które umożliwiły by szybkie a równocześnie konkretne i uzasadnione opracowanie wniosków mogących być podstawą właściwych operatywnych decyzji.

Analiza ekonomiczna zmierza do ustalenia czy i w jakim stopniu działalność gospodarcza pozostaje w zgodności z zasadą racjonalnego działania; dotyczy to stanu osiągniętego jak i projektów przyszłego działania.

Analiza ekonomiczna jest procesem rozkładu i może mieć dwojaki charakter:
- może być procesem fizycznym
- może być procesem abstrakcyjnym.

Funkcje analizy ekonomicznej:
1. Funkcja poznawcza
2. Funkcja informacyjna – przywołuje dualizm rozumienia analizy ekonomicznej, analiza ekonomiczna tworzy pewien system informacji (wymiar, o którym często się zapomina); dokładność wyniku zależy od systemu informacyjnego jaki się zbuduje ( dokładność i ilość danych)
3. Funkcja kontrolna – nie kontrola
4. Funkcja oceniająca
5. Funkcja decyzyjna

Analiza ekonomiczna dzieli się na:
I Analiza finansowa- w jej zakresie znajdują się kategorie o charakterze finansowym i wynikowym.
II Analiza techniczno-ekonomiczna- zajmuje się procesem produkcji oraz szeroko rozumianymi zasobami.

Podstawowe etapy procedury analizy ekonomicznej:
1. Zdefiniowanie obiektu badań
2. Wybór kryterium oceny
3. Wybór adekwatnej miary
4. Ustalenie wzorca odniesienia
5. Określenie odchyleń
6.

Postawienie wstępnej hipotezy, sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej
7. Postawienie diagnozy
8. Ustalenie działań racjonalizujących

Wskaźniki ekonomiczne:
1. Czas
- statyczne
- dynamiczne
· przy podstawie stałej
· przy podstawie łańcuchowej
- bieżące
- okresowe
- problemowe
2. Pojemność: pole recepcji
- syntetyczne
- cząstkowe
Pojemność: pole decyzji
- sterowne
- niesterowne
3. Budowa
- brutto
- netto
- ilościowe (bezwzględne, kwantytywne)
- jakościowe (względne, kwalifikatywne)
4. Jednostka
- pieniężne
- naturalne
- umowne
ODCHYLENIA
ISTOTNE NIEISTOTNE
ZALEŻNE NIEZALEŻNE
KORZYSTNE NIEKORZYSTNE

Ogólne zasady sporządzania analizy ekonomicznej:
1. Obiektywizm
2. Istotność
3. Wiarygodność
4. Zwięzłość i przejrzystość
5. Kompleksowość
6. Aktualność

Trzy sposoby prezentacji analizy:
1. Liczbami - szeregi, tablice
2. Opisem - daje możliwość ujawnienia wniosków z analizy jakościowej, ze wskaźników
niemieżalnych.
3. Graficznie - pozwala na daleko idące skrócenie czasu percepcji
Źródła danych do analizy:
1. Ewidencyjne
- pierwotne
- wtórne
2. Pozaewidencyjne
- wewnętrzne
- zewnętrzne
lub również
- pierwotne
- wtórneBibliografia:
· Wykład z Politechniki Warszawskiej pt. „Analiza finansowa”
· Internet: www.sciaga.pl ; www.businessplan.republika.pl


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy