profil

Znaki i symbole w Ekologii

drukuj
satysfakcja 24 % 211 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Obrazki się nie wklejają ;(
Moge posłać na mejla.

1. Opakowanie nadaje się do recyklingu
Takie oznaczenie spotyka się na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium. Cyfra i napis, które towarzyszyć mogą symbolowi oznaczają nazwę surowca użytego do produkcji opakowania.

2. Bezpieczny dla ozonu
Produkty opatrzone takimi symbolami nie zawierają gazów typu chloro-fluoro-carbon, powszechnie zwanych freonami, które niszczą powłokę ozonową.
Najczęściej występujące napisy na tych symbolach to: OZONE FRIENDLY, OZON FREUNDLICH, ohne FCKW, CFC free.
Za ten znak nie odpowiada żadna organizacja, firma używając go na towarze mo-że być skontrolowana jedynie przez organizacje konsumenckie.

3. Nie testowane na zwierzętach
Znak informuje, że w fazie badań dany produkt nie był testowany na zwierzę-tach. Najczęściej występuje na kosmetykach.
Kosmetyki nie testowane na zwierzętach mogą być też oznaczane literami "BWC" (Beauty Without Cruelty - piękno bez okrucieństwa), lub napisami Not Tested on Animals (nie testowane na zwierzętach) czy Animal Friendly (przyjazne zwierzętom).
Za ten znak nie odpowiada żadna organizacja. Firma używając go na towarze może być skontrolowana jedynie przez organizacje konsumenckie.

4.Zielone Płuca Polski
Znak informuje, że dany produkt pochodzi z obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Warunkiem otrzymania Znaku jest wytwarzanie towarów i usług na obszarze Zielonych Płuc Polski oraz wykazanie, że są one przyjazne środowisku i produkowane przez zakład działający zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.
Znak Promocyjny ZPP mówi o pochodzeniu, jakości, wysokich walorach, a przede wszystkim o tym, że został on wyprodukowany zgodnie z obowiązujący-mi normami o ochronie środowiska i utożsamiany jest z wizerunkiem najczyst-szego i najpiękniejszego obszaru Polski. Posiadanie Znaku Promocyjnego ZPP ma szansę wpłynąć na wielkość produkcji i wysoką sprzedaż tak oznaczonego produktu. Znak Zielone Płuca Polski może stworzyć szczególnie korzystne wa-runki sprzedaży produktów poza granicami regionu oraz na rynkach międzynaro-dowych i stać się wizytówką wyróżniającą towar od innych podobnych produ-centów konkurencyjnych firm.


Poprzez nadawanie Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski pragniemy wysłać sygnał do przedsiębiorstw, instytucji i zakładów, aby działalność swą związały z programem Zielone Płuca Polski w imię zachowania wysokich walorów przy-rodniczych regionu oraz jego przyszłości tworzonej w oparciu o zasady ekoro-zwoju.
Dotychczas Kapituła Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski nadała prawo używania Znaku trzydziestu jeden zakładom, instytucjom i osobom. Są to firmy z różnych branż, od zakładów produkujących żywność po firmy wytwarzające ma-teriały budowlane oraz świadczące usługi turystyczne.
Zasady przyznawania Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski
1.O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zielone Płu-ca Polski mogą ubiegać się podmioty gospodarcze (produkcyjne i usługowe), or-ganizacje społeczne i instytucje działające zgodnie z zasadami ekorozwoju na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski. Znak Promocyjny Zielone Płuca Polski jest znakiem towarowym zastrzeżonym, a jego właścicielem jest Narodo-wa Fundacja Ochrony Środowiska.
2.Znak Promocyjny ZPP przyznawany jest towarom, usługom oraz ważnym społecznie inicjatywom na mocy decyzji Kapituły Znaku Promocyjnego ZPP.
3.Znak Promocyjny ZPP przyznawany jest na okres trzech lat.
4.Instytucja chcąca ubiegać się o Znak Promocyjny Zielone Płuca Polski po-winna wyrazić wolę w formie pisemnego wniosku złożonego do Biura Porozu-mienia Zielone Płuca Polski, w którym to przedstawi swoje dotychczasowe osią-gnięcia oraz produkty, na których miałby zostać umieszczony Znak Promocyjny Zielone Płuca Polski.
5.Decyzje Kapituły w sprawie przyznania Znaku Promocyjnego ZPP podejmo-wane są po analizie przedłożonych Kapitule informacji i opinii wydanych przez właściwy Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedłożone przez wnioskodawcę materiały. We wniosku o nadanie Znaku nale-ży uwzględnić informacje:
* spełniania przez towar lub usługę wymogów ekologicznych,
* uregulowanie i przestrzeganie zasad korzystania ze środowiska przez produ-centa lub usługodawcę,
* bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska (informacji, że nie zawierają łatwo uwalniających się substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia oraz życia ludzi i funkcjonowania ekosystemów),
* spełnienia wymogów jakościowych i norm bezpieczeństwa dla danej grupy wyrobów,
* stwierdzenia, że towary podlegają stałej kontroli (zewnętrznej i wewnętrznej) w zakresie jakości i przestrzegania procedur wytwarzania,
* potwierdzenia, że towar lub usługi są nowoczesne i poszukiwane na rynku (dyplomy, wyróżnienia, certyfikaty).
6.Producent lub usługodawca zgłaszający wniosek do rozpatrzenia przez Kapi-tułę powinien posiadać opinie Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska dotyczące:
* prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
* uregulowania stanu formalno-prawnego korzystania ze środowiska, płacenia na bieżąco opłat i kar,
* stosowania nowoczesnych technologii, nie oddziaływujących negatywnie na środowisko,
* uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych z budżetem państwa i związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

5. Błękitny Anioł
Błękitny Anioł (Der Blauer Engel), nazwany tak z powodu znaku graficznego przedstawiającego niebieską postać, został wprowadzony w 1977 roku z inicja-tywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jest najstarszą tego ty-pu inicjatywą europejską.
Zasady przyznawania tego znaku:
« oznaczane są produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarów, zaspokajające te same potrze-by;
« podstawę środowiskowej oceny stanowi uproszczona analiza cyklu życia pro-duktu, obejmująca produkcję, użytkowanie produktu i zagospodarowanie od-padów;
« w ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowi-ska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze się pod uwagę także hałas oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych;
« bezpieczeństwo użytkowania oraz wygoda i estetyka wykonania stanowią kry-teria pomocnicze;
« znakowi graficznemu towarzyszy krótkie wyjaśnienie proekologicznego cha-rakteru oznaczonego produktu;
« czas trwania licencji certyfikacyjnej wynosi maksymalnie 3 lata.
Obecnie certyfikacja znakiem "Der Blaue Engel" obejmuje 75 grup produktów i dotyczy około 4000 różnorodnych wyrobów, do których należą między innymi: opony, butelki zwrotne, dezodoranty, lodówki, materiały budowlane, produkty wykonane na bazie tworzyw sztucznych podlegających recyklingowi, chemia gospodarcza, wyroby papierowe.
Uwagi:
« 53% mieszkańców Niemiec korzysta ze znaku "Niebieski Anioł" jako podpo-wiedzi podczas zakupów,
« 51% zauważa pozytywny wpływ znaku na rozwój "proekologicznych" techno-logii,
« 44% dostrzega marketingowy wpływ znaku na konkurencyjny rynek produk-tów przemysłowych,
« 56% ocenia zakupy robione z uwzględnieniem ekologicznych znaków towa-rowych jako formę ochrony środowiska w życiu codziennym.

6. "Margerytka" Unii Europejskiej
Stylizowana "Margerytka" z dwunastoma gwiazdkami ma być alternatywą dla państwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, gwaran-tującą określoną jakość także poza politycznymi granicami państw członkow-skich. "Margerytka" jest przyznawana na podstawie skróconej analizy cyklu ży-cia produktu.
Badania atestacyjne skupiają się na stopniu obciążenia środowiska na eta-pie:
·pozyskiwania surowców pierwotnych,
·produkcji,
·pakowania i transportu,
·użytkowania produktu,
·utylizacji.
Na każdym z tych etapów oceniane są aspekty:
·produkcja odpadów,
·zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza,
·hałas,
·zużycie zasobów naturalnych i energii,
·wpływ na ekosystemy.

Kryteria atestacyjne są odpowiednio ustalane dla każdej z grup badanych pro-duktów. Dotychczas ustalono kryteria przyznawania "Margerytki" dla 19 grup produktów, m.in. pralek, zmywarek do naczyń, papieru toaletowego, papieru kuchennego oraz środków użyźniających glebę. Do oznaczenia tym znakiem zgłoszono do tej pory około 300 produktów z całego kontynentu.
Uwagi:
Słychać wiele krytycznych głosów twierdzących, że to za mało jak na znak tej rangi. Powolny proces implementacji ogólnoeuropejskiego systemu ekoznako-wania wynika przede wszystkim z rozbieżności priorytetów państwowych oraz preferowanych kryteriów atestacyjnych poszczególnych krajów członkowskich. Jest to przyczyną małej popularności tego znaku, nadal mało widocznego w sklepach. Cały czas trwają prace nad metodyką certyfikacji oraz ustaleniem wspólnych kryteriów dla innych grup produktów, w formie satysfakcjonującej wszystkie państwa Unii Europejskiej. Tym niemniej, na tym etapie europejska "Margerytka" jest krytykowana przez organizacje ekologiczne za zbyt łagodne i niepełne kryteria.

7. Dbaj o czystość
Znak informuje o tym, aby dany produkt wrzucić do kosza, nie zaśmiecać śro-dowiska i dbać o czystość swojego otoczenia.

8. Wyrób zgodny z normami Unii Europejskiej
Symbol CE znajduje się głównie na wyrobach z importu, w tym na zabawkach. Oznacza on, że jest to wyrób zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Podstawowym kryterium jest tu bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika.
Oznakowanie CE jest formą deklaracji producenta, że jego wyrób spełnia wy-magania wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw Nowego Podej-ścia. O ile dyrektywy nie przewidują inaczej, oznakowanie CE jest obowiązko-we i musi być umieszczone na wyrobie, zanim zostanie on wprowadzony na ry-nek lub oddany do użytku.

9. Ekoland
Produkty gospodarstw ekologicznych mogą być sprzedawane z takim oznacze-niem. Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologiczny-mi przyznaje atesty gospodarstwom rolnym, które przy produkcji stosują meto-dy ekologiczne.
Znak jest najbardziej znanym i rozpoznawalnym na rynku krajowym znakiem, kojarzonym z żywnością ekologiczną. Prawo do używania tego znaku na swych wyrobach mają producenci, przetwórcy i handlowcy spełniający wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym, posiadający certyfikat nadany przez upraw-nioną jednostkę i jednocześnie będący członkami "Ekolandu".
Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny warunków prowadzenia pro-dukcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi oraz obrotu tymi produktami wg zasad określonych w Ustawie o Rolnictwie Ekolo-gicznym z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 452). Sposób znakowania produktów określa Art. 25:
"Oznakowanie produktu rolnictwa ekologicznego polega na zamieszczeniu na etykiecie lub opakowaniu tego produktu napisu: produkt rolnictwa ekologicz-nego oraz nazwy producenta, numeru certyfikatu zgodności, nazwy upoważ-nionej jednostki certyfikującej i jej numeru identyfikacyjnego. W przypadku produktów rolnictwa ekologicznego sprowadzanych z zagranicy, oprócz nazwy producenta, podaje się nazwę podmiotu wprowadzającego produkty do obrotu, z tym, że na produktach rolnictwa ekologicznego pochodzących z krajów Unii Europejskiej zamieszcza się dodatkowo napis: objęte systemem kontroli Unii Europejskiej".
Wiarygodność producentów i produktów rolnictwa ekologicznego zapewnia kontrola prowadzona przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Pełna kontrola w gospodarstwach i przetwórniach odbywa się corocznie, oprócz tego mają miejsce inspekcje dodatkowe. Kontroli podlegają nie tylko wszystkie obiekty gospodarstwa: uprawy, wybiegi, budynki inwentarskie i magazynowe, maszyny i urządzenia, przechowalnie, ale także dokumenty: księgi rachunkowe, dowody zakupu środków do produkcji oraz surowców, księga gospodarstwa (lub zapisy), księgi hodowlane, etykiety i materiały reklamowe, wreszcie - bilans zbiorów i zakupionych surowców oraz sprzedaży produktów. Na podstawie protokołu z kontroli, jednostka certyfikująca ocenia czy gospodarstwo lub przetwórnia speł-nia kryteria, a następnie wystawia certyfikat zgodności, upoważniający do obro-tu produktami rolnictwa ekologicznego. Przyjmuje się, że sposób produkcji de-cyduje o jakości żywności i same produkty bada się tylko wtedy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie ich skażenia. Rolnik zgłaszający chęć przestawienia swego gospodarstwa na ekologiczną metodę produkcji musi przedstawić ko-nieczne dokumenty, a jego gospodarstwo musi spełnić opisane w ustawie wy-magania. Okres przestawiania, zanim może zostać przyznany certyfikat, trwa minimum 2 lata. W tym czasie gospodarstwo musi być pod kontrolą akredyto-wanej jednostki kontrolnej, która co najmniej raz w roku przeprowadza inspek-cję i na podstawie jej wyników stwierdza zgodność działań prowadzonych w gospodarstwie z zasadami zawartymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym. Do-piero po tym okresie gospodarstwo może otrzymać certyfikat i dopiero wtedy możemy mówić o gospodarstwie ekologicznym. Z ustawy wynika jednoznacz-nie co to jest gospodarstwo ekologiczne i co to są produkty rolnictwa ekologicz-nego.

10. Produkcja ekologiczna (UE)
Początkowo produkty ekologiczne w krajach UE oznaczane były przy pomocy symboli organizacji producenckich i jednostek certyfikujących. Do dziś najbar-dziej znane z nich są używane i akceptowane na rynku. Podjęto też próby wprowadzenia znaków krajowych. Jednolite dla całej UE logo produkcji ekolo-gicznej zostało wprowadzone w marcu 2000 r. na mocy rozporządzenia Komisji nr 331/2000. Celem było podniesienie wiarygodności żywności produkowanej metodami ekologicznymi oraz identyfikacja na rynku. Etykiety, materiały re-klamowe oraz dokumenty komercyjne związane z produkcją ekologiczną mogą być opatrywane tym logo i mogą zawierać informację, że produkt został wytwo-rzony w zgodzie z metodami opisanymi w Rozporządzeniu 2092/91.

Logo nie jest obowiązkowe, ale producenci mogą go użyć, jeżeli ich produk-ty odpowiadają następującym kryteriom:
1. co najmniej 95% składników zostało wyprodukowanych metodami ekolo-gicznymi;
2. produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania tak, jak to zapisano w rozporządzeniu;
3. produkty są sprzedawane bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach;
4. na produktach widoczne jest nazwisko lub nazwa handlowa producenta, przetwórcy i sprzedawcy, a dodatkowo nazwa i kod jednostki certyfikującej.

11. Łabędź (Svanen) - kraje skandynawskie
Od 1989 roku funkcjonuje najbardziej znany, wspólny dla krajów skandynaw-skich ekologiczny znak towarowy "Svanen" (Łabędź).
Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzują się mniejszym negatywnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko naturalne niż inne towary z tej samej gru-py o takim samym przeznaczeniu. Znakowi graficznemu towarzyszy napis "ekooznakowany" oraz krótki opis wyjaśniający proekologiczny charakter pro-duktu.
Przyznanie znaku "Svanen" jest poprzedzone dokładną analizą wybranych cech produktu i procesu produkcyjnego, przeprowadzoną przez akredytowany nieza-leżny instytut badawczy. Wymagania ekologiczne są stopniowo podnoszone, w miarę postępu technicznego i naukowego. Przestrzeganie wymogów certyfika-cyjnych jest systematycznie kontrolowane w ciągu trwania okresu licencyjnego.
System "Svanen" jest oceniany jako jeden z najlepszych, najbardziej komplek-sowych i obiektywnych sposobów ekoetykietowania na świecie. Spełnia on w dużym stopniu wszystkie modelowe funkcje ekoznaków: ekologiczną, informa-cyjną, edukacyjną, marketingową oraz stymulacyjną, przyczyniając się do roz-woju czystych technologii, ochrony konsumenta i środowiska naturalnego. Wszechstronne badania oraz uwzględnianie globalnych i lokalnych uwarunko-wań otoczenia powoduje, że system "Svanen" może być bardzo dobrym przy-kładem do naśladowania przez inne kraje.

12. Uczciwy Handel (Fair Trade)
Oprócz znaków bazujących na kryteriach środowiskowych, pojawiły się syste-my certyfikacji wykraczające poza aspekty ekologiczne, oceniające podłoże społeczne i etyczne produkcji. Dotyczy to przede wszystkim produktów impor-towanych z krajów ubogich, gdzie oprócz środowiska trzeba chronić ludzi - ro-botników pracujących dla międzynarodowych koncernów. Niestety, praktyki stosowane przez azjatyckie czy latynoamerykańskie filie międzynarodowych firm, znacznie odbiegają od standardu pracy w cywilizowanych, bogatych kra-jach.
Nagminne łamanie praw człowieka w krajach Trzeciego Świata nie uszło uwagi konsumentów w krajach europejskich i już w 1988 roku w Holandii pojawił się znak "uczciwego handlu" - "Max Havelaar", którym oznaczano kawę pochodzą-cą z plantacji, gdzie gwarantowano robotnikom godziwe wynagrodzenie i wa-runki pracy. Następnym był niemiecki "Transfair" (1993) i brytyjski znak "Fair-trade" (1994), obejmujący oprócz kawy herbatę, sok pomarańczowy, kakao, miód, banany i czekoladę.
Kryteria oceny produktów na znaki "uczciwego handlu" obejmują:
1.korzyści bezpośrednich producentów (np. plantatorów),
2.gwarantowane minimalne ceny, płatności z góry,
3.stabilność i ciągłość kontraktów handlowych,
4.poziom płac,
5.równe płace dla kobiet,
6.ekologiczne standardy produkcji,
7.ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy,
8.podstawowe standardy zakwaterowania (gdy robotnicy pracują w polu).

13. Sokół (Falkon) - Szwecja
Od 1992 roku istnieje znak "Dobry Ekologiczny Wybór" (Good Environmental Choice) - "Falkon", reprezentujący kryteria pozarządowej organizacji ekolo-gicznej - Szwedzkiego Towarzystwa Ochrony Przyrody. Przy atestacji brane są pod uwagę wyłącznie ekologiczne cechy towaru.
Obecnie funkcjonuje na rynku około 200 produktów oznaczonych znakiem "Falkon", są to m.in. mydła, szampony, środki czyszczące, baterie, papier toale-towy, pieluszki i inne.

14. Krav – Szwecja
Ekologiczny znak "Krav", istniejący od 1985 roku, przyznawany jest przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych. Oznaczone nim artykuły żywno-ściowe zostały wytworzone bez stosowania nawozów sztucznych oraz chemicz-nych środków ochrony roślin. Znak "Krav-import" gwarantuje, że importowana żywność pochodzi z gospodarstw ekologicznych


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (50) Brak komentarzy
29.10.2009 (14:40)

Hej! Na technikę muszę zrobić plakietę ze znakami, które są na ubraniach . No po prostu oznakowania na metkach?

28.4.2009 (09:03)

Wszystkie znaki ekologiczne z opisami można znaleźć na www.ekologia.pl . Są też obrazki i inne przydatne informacje.

13.3.2009 (17:58)

hej! właśnie czegoś takiego szukam....a mogę poprosic o obrazki :) [email protected]

Typ pracy