profil

Współpraca z instytucjami wsparcia pacjenta i jego rodziny

drukuj
satysfakcja 77 % 42 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wsparcie jest to niesienie pomocy po przez czynności, gesty bądź słowa wspomagające ofiarowane przez inne osoby mające na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
Wsparcie jest też celem pomocy społecznej czyli sfery działalności polityki społecznej wspomagającej osoby niezdolne do pracy z powodu wieku, inwalidztwa i innych przyczyn, a nie mających własnych środków utrzymania, ani możliwości korzystania z pomocy rodziny, nie posiadających właściwie zorganizowanej opieki oraz osoby ,które znalazły się w przejściowo trudnej sytuacji.
Do zadań pomocy społecznej należy; diagnoza zagrożeń społecznych i sytuacji rodzin, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych, przyznawanie świadczeń rzeczowych, organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i placówkach opiekuńczych oraz prowadzenie pracy socjalnej, a to wszystko jest wsparciem organizowanym przez odpowiednie instytucje. Takie wsparcie pomocy społecznej jest działaniem zabezpieczenia społecznego , gdzie prawo do świadczeń nie ma charakteru roszczeniowego, a decyzje instytucji pomocy społecznej mają charakter administracyjny i są każdorazowo uzależnione od potrzeb osób ubiegających się o pomoc.
Najważniejsze sytuacje, w których udzielana jest pomoc społeczna to ; ubóstwo, sieroctwo (społ. i naturalne), bezdomność, macierzyństwo, bezrobocie, upośledzenie fizyczne lub psychiczne., choroba, alkoholizm, narkomania, niezaradność życiowa, trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowe i ekologiczne ; na rzecz pomocy społecznej działają zawodowe i nieprofesjonalne służby społeczne, instytucje państwowe (ośrodki pomocy społecznej w miastach i gminach), religijne i społeczne, w Polsce np. Polski Komitet. Pomocy Społecznej., Polski Czerwony Krzyż, Liga Kobiet Polskich. i inne.

Do szpitali trafiają ludzie z różnymi dolegliwościami i problemami. Niekiedy zdarza się ,że jednostka potrzebuje pomocy nie tylko medycznej ,ale i wsparcia społecznego, psychicznego, finansowego lub prawnego, ponieważ nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim co się wokół niego dzieje. Bywa też tak ,że dana osoba nie ma gdzie podziać się, jest niechciana przez rodzinę i przyjaciół przez chorobę bądź jakąś trudną sytuacje ,nie może powrócić do swojego dotychczasowego życia.

Na takie problemy trzeba zwrócić uwagę. Terapia osoby w potrzebie nie powinna kończyć się tylko pobytem w szpitalu, gdyż to tylko część pomocy jaką potrzebuje. I tutaj jest ważna współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Dla podniesienia efektywności pomocy służba medyczna powinny korzystać z pomocy innych profesjonalistów. Pomaganie ofiarom przemocy, alkoholizmu, sieroctwa, biedy, szczególnie dzieciom jest zadaniem niezwykle trudnym i obciążającym psychicznie, dlatego też tworzenie zespołów w środowisku lokalnym jest również źródłem wsparcia dla osób pomagających. Czynnikiem podnoszącym skuteczność pomocy to również znajomość miejsc, osób, możliwości udzielenia pomocy w środowisku.
Wybór placówki pomocy społecznej zależy zarówno od: pacjentów, ich rodzin ( jeśli ją posiadają ), rodzaju choroby, siły natężenia symptomów chorobowych, stanu świadomości chorego, środków finansowych i inny zasobów materialnych tak placówki jak i jego rodziny. Brak koncepcji na dalsze życie zniechęca do podejmowania rehabilitacji. Przy minimalnych nakładach finansowych podejmowane są jednak pewne działania rehabilitacyjne jak np. :
- Nauka samoobsługi ( umiejętności higienicznych i praktycznych, kulinarnych itp.).
- Umożliwiające aktywny udział pacjenta w farmakoterapii i psychoedukacja.
- Uczące prowadzenia rozmowy, rozwiązywania problemów, przygotowujące do podjęcia pracy.
Instytucje wsparcia można podzielić w różne sposoby : za względu na działalność, ze względu na osoby które wspiera, okres pomocy oraz charakter placówki. pozwolę sobie podzielić je na instytucje w zależności na charakter placówki i osoby które wspiera:
1. Domy Pomocy Społecznej
Domy Dziennego Pobytu
Ośrodki Pomocy Społecznej
2. Pogotowie Opiekuńcze
Domy Małych Dzieci
Domy Dziecka
Rodzinne Domy Dziecka
3. Polski Czerwony Krzyż
4. Caritas
5. Instytucje wsparcia ofiar przemocy
6. Instytucje odwykowe
7. Instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych

D.P.S

Jedną z podstawowych instytucji wsparcia społecznego są Domy Pomocy Społecznej .
Zapewniają opiekę medyczną i socjalną, zabezpieczenie materialne, brak obowiązków typu: sprzątanie, gotowanie, praca zawodowa, obowiązki rodzinne, małżeńskie itp. Na pewno wskazany jest dla osób starszych, zniedołężniałych, niepełnosprawnych, samotnych i takich, którymi rodzina nie byłaby w stanie zapewnić wystarczającej opieki. Niestety, zbyt często na psychikę mieszkańców oddziałuje podobnie jak oddział szpitalny.
Dom pomocy społecznej (zarówno o zasięgu lokalnym- prowadzony przez gminę, jak i o zasięgu ponad lokalnym prowadzony przez powiat lub na zlecenie tych podmiotów) jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która obejmuje opieką osoby niesprawne, wymagające opieki z powodu wieku lub choroby.
Dom pomocy społecznej zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne. Osoby przebywające w domu pomocy społecznej korzystają ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Łódź posiada wiele Dps-ów rozsianych po mieście tak ,aby każdemu kto tego potrzebuje pomóc, a oto ich adresy:

• Dom Pomocy Społecznej Ul. Paradna 36 tel. ( 042 ) 645-70-55
Placówka sąsiaduje z kolosem, czyli Centrum Zdrowia Matki Polki, a co za tym idzie położona jest na obrzeżach Łodzi. Zapewnia opiekę medyczną oraz całodobowe świadczenia opiekuńczo - terapeutyczne. Mieszkańcy rozwijają swoje zainteresowania plastyczne, muzyczne i techniczne z pomocą instruktorów terapii. Oprócz tego prowadzone są ćwiczenia rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Świetlica służy do organizacji okolicznościowych imprez z udziałem mieszkańców i zaprzyjaźnionych innych dps-ów. Dom zapewnia też organizację wyjazdów turystyczno - wypoczynkowych. Ostatnio stworzono też mini-kawiarnię, w której mieszkańcy mają możliwość organizowania w kameralnym gronie małych bankietów okolicznościowych (imieniny, urodziny itp.)
• Dom Pomocy Społecznej im. Prof. dr hab. med. Jadwigi Szutrowej ul. Podgórna 2/14, 93-278 Łódź tel. ( 042 ) 643-53-59 e-mail: [email protected]
Jest to tom dla osób ze schorzeniami układu nerwowego. Pokoje 1,2,3 i 4 osobowe. Placówka posiada: kawiarnię, gabinet fryzjerski, kaplicę, salę gimnastyczną z siłownią, gabinet fizjoterapii oraz bardzo prężnie działającą terapię zajęciową z zespołem wokalno-muzycznym. Dom dysponuje 4 miejscami komercyjnymi pobytów krótkoterminowych (do 2-ch miesięcy) z zapewnioną całodobową, fachową opieką.
• Dom Pomocy Społecznej ul. Narutowicza 114, 90-357 Łódź tel. ( 042 ) 679-17-01
Dom Pomocy Społecznej podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podopiecznymi DPS-u są kombatanci i osoby z chorobami przewlekłymi. Średnia wieku pensjonariuszy, to powyżej 40 lat. Obecnie jest 120 pensjonariuszy. Dom posiada terapię zajęciową, na której tworzone są różnorodne prace wykonywane przez podopiecznych. Organizowane są także różne zabawy i imprezy okolicznościowe dla mieszkańców. Pensjonariusze biorą aktywny udział w wielu festiwalach muzycznych, wystawach plastycznych, konkursach, zdobywając na nich nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
• Dom Pomocy Społecznej ul. Spadkowa 4/6 tel. ( 042 ) 655-78-23
Jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Są to osoby w wieku od 8 do 55 tal, gdyż w rzeczywistości pozostają w Domu dożywotnio. Placówka zapewnia swym podopiecznym realizację potrzeb bytowych, zdrowotnych, poprzez wszechstronną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz edukacyjno – oświatową. Na terenie Domu funkcjonuje Szkoła Życia. Działa również szereg pracowni terapeutycznych m. in. Pracownia plastyczna, pracownia gospodarstwa domowego, muzykoterapia, pracownia teatralna oraz zajęć praktyczno – technicznych. W Domu działa również bogato rozwinięty dział fizjoterapii. W ramach stosowanych zabiegów prowadzona jest terapia usprawniająca oraz zabiegi fizykalne – elektroterapia, ultradźwięki, laser, masaż leczniczy, hydroterapia. Na basenie oprócz zajęć terapeutycznych odbywają się również zajęcia sportowe przygotowujące do zawodów w ramach ruchu Olimpiady Specjalne Polska. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej biorą aktywny udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych na terenie Łodzi.
• Dom Opieki Pielęgniarskiej „Przystań” ul. Gen. Sowińskiego 38, 91-485 Łódź tel. (042) 659-48-92, 0604 080 290 www.przystan.domyopieki.pl e-mail: [email protected]
To pierwszy Prywatny Dom Opieki Pielęgniarskiej dla osób starszych i niedołężnych. Oferuje rodzinną i ciepłą atmosferę, całodobowa opiekę pielęgniarską oraz opiekę lekarską, całodobowe wyżywienie z dietami, posługa duchowa, farmakoterapia. Celem Domu jest zadowolenie chorych i ich rodzin, zapewnienie im tak potrzebnego ciepła w trudnych chwilach życia.
• Dom Pomocy Społecznej nr 4 dla Przewlekle chorych ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź tel. (042 ) 684-90-19

• Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” ul. Krzemieniecka 7/9, tel. ( 042 ) 686-06-49
Dom usytuowany jest na obszarze parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jest to jedyny w Europie, znajdujący się w centrum miasta rezerwat przyrody. DPS „Włókniarz”, jest przeznaczony dla osób starszych i składa się z sześciu pawilonów: 1 socjalnego i 5 mieszkalnych. Placówka oferuje podopiecznym pokoje dwuosobowe i jednoosobowe, w których znajduje się węzeł sanitarny. Do dyspozycji mieszkańców jest stołówka, sala telewizyjna, klub, biblioteka, kaplica i pralnia. Odbywają się różne formy aktywizacji społecznej podopiecznych. Są to: muzykoterapia, fizykoterapia, terapia zajęciowa, biblioterapia. W Domu Pomocy Społecznej pracuje wykwalifikowany personel. Placówka posiada wyjątkowy charakter i atmosferę. Mieszkańcy DPS „Włókniarz” biorą aktywny udział w wielu festiwalach muzycznych, wystawach plastycznych, konkursach, zdobywając na nich nagrody, wyróżnienia i dyplomy
• Dom Pomocy społecznej nr 3 ul. Rojna 15 tel. (042 ) 652-24-25
Placówka zapewnia opiekę osobom starszym, samotnym, emerytom i rencistom. Pracownicy domu zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe, a także potrzeby wyższego rzędu, w tym religijne oraz kulturalno – oświatowe. Pensjonariusze mają możliwość dowolnego wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć: muzykoterapia, fizykoterapia, głośne czytanie książki, prasy. Dyrekcja wraz z personelem stara się stworzyć przyjazną i ciepłą atmosferę w placówce. Podopieczny uczestniczy
w działaniach prowadzonych na jego rzecz, jest akceptowany bez względu na to jakie są jego zalety i wady. Każdy jest traktowany jak osoba niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Podopieczni biorą aktywny udział w wielu festiwalach muzycznych, wystawach plastycznych, konkursach, zdobywając na nich nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
• Dom Pomocy Społecznej ul. Sierakowskiego 65, tel. ( 042 ) 651-44-08
Dom Pomocy Społecznej powstał w 1991 roku i jest placówką stacjonarną stałego lub okresowego pobytu. Zapewnia całodobową opiekę dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, u których jednocześnie współistnieje niepełnosprawność fizyczna. Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie, dodatkowo dzieci integrowane są ze środowiskiem zewnętrznym, np.: pobliskimi szkołami i przedszkolami. Wszyscy podopieczni mają zapewnioną opiekę neurologiczną, psychiatryczną, specjalisty rehabilitacji. Pozwala to prowadzić leczenie na miejscu bez odsyłania dzieci do szpitala, a hospitalizację przeprowadzić tylko w szczególnie tego wymagających przypadkach. Dom jest również otwarty dla ludzi z zewnątrz. Uruchomiony został system ambulatoryjny, dzięki któremu pracownicy mogą rehabilitować osoby, które w domu nie mieszkają. Placówka stworzyła eksperymentalny oddział terapii zajęciowej, dla potrzeb którego zostały opracowane oryginalne programy zajęć, które pozwalają kształtować percepcję i emocje dziecka.
• Dom Pomocy Społecznej nr 6 ul. Złotnicza 10, tel. ( 042 ) 655-57-62
Jest to Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób dorosłych, chorych przewlekle i somatycznie. Dla potrzeb osób chorych został przystosowany w latach 1989-1990. W placówce przebywa 135 podopiecznych, w tym 85 kobiet i 50 mężczyzn. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są następujące formy działań: zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, kolorowanie, wydzieranie, wyklejanie, lepienie z masy solnej, rzeźbienie z masy papierowej; ludoterapia: udział w grupach; kontakt z otoczeniem ;silwoterapia: kontakt z przyroda; muzykoterapia: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek; ergoterapia: wykonywanie kart świątecznych, ozdób choinkowych, pisanek. Uwzględniając stopień aktywności mieszkańców DPS-u , przedstawione formy terapii możemy podzielić na dwie grupy: formy audytoryjne, czyli takie, w których mieszkańcy są biernymi odbiorcami oraz formy aktywizujące, czyli te, w których mieszkańcy aktywnie uczestniczą w zajęciach. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej biorą aktywny udział w wielu festiwalach muzycznych, wystawach plastycznych, konkursach, zdobywając na nich nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
• Dom Stałego Pobytu fundacji im. Brata Alberta ul. Helenówek 7 tel. ( 042 ) 658-91-70
Dom Łódzki powstał w 1989 roku na bazie niewielkiego budynku z poddaszem, który został przekazany na własność Fundacji od władz miasta. Placówka stara się zapewnić mieszkańcom warunki domowe, pozwala na udział w życiu społeczno – kulturalnym oraz daje możliwość samorozwoju. Mieszkańcy Domu uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim, a także pracują w Spółdzielniach Inwalidów na pełnych etatach. Dla tych którzy nie pracują i nie są uczestnikami WTZ organizowane są w placówce zajęcia dostosowane do ich potrzeb. Poza tym organizowane są zajęcia dydaktyczno – terapeutyczne dla wszystkich według możliwości zainteresowań. Dom tworzy sekcję czyli klub w ramach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne – Polska. Pozwala to na to na częste uczestnictwo w zawodach sportowych dla niepełnosprawnych. Mieszkańcy mają liczne sukcesy na arenie Polski i za granicą. Poza tym biorą także udział w wielu festiwalach muzycznych, wystawach plastycznych, konkursach, zdobywają na nich nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Dom jest szczególny ze względu na rodzinną atmosferę oraz małą liczbę mieszkańców (12 osób). Tutaj bliski kontakt ma każdy z pracowników. Taka indywidualna praca w miłej i ciepłej atmosferze sprawia, że mieszkańcy tego Domu czują się bezpieczni i dowartościowani.
• Spółdzielnia Inwalidów Aparatury Elektrotechnicznej „Pokój” Warsztat Terapii Zajęciowej na ul. Wareckiej 1 w Łodzi
WTZ podlegają pod Spółdzielnie Inwalidów Aparatury Elektronicznej Pokój”. Placówka przyjmuje osoby do 40 roku życia. Najczęstsze schorzenia podopiecznych warsztatów to: zespół Downa, epilepsje, niedorozwój umysłowy. Podopieczni biorą aktywny udział w wielu wystawach plastycznych, konkursach, zdobywając na nich nagrody, wyróżnienia
i dyplomy.
• Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Osieroconym Dzieciom Specjalnej Troski ul. Wapienna 29, 91-087 Łódź tel. (042) 640-72-11
DOMY DZIENNEGO POBYTU
Dom Dziennego Pobytu polega na dziennym zaspokajaniem podstawowych potrzeb i potrzeb wyższego rzędu ludzi starszych, chorych, często z ustalonym stopniem niepełnosprawności i osób samotnych, nie mających oparcia w rodzinie. Daje możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu w towarzystwie innych osób. Stwarza możliwość samorealizacji w trakcie odbywania różnego rodzaju zajęć, jak np.: majsterkowania, zajęć plastycznych, wycieczek, zajęć sprawnościowych, gimnastyki, czytania, oglądania TV, wspólnych dyskusji, pogawędek z atrakcyjnymi osobami, prelekcji na tematy interesujące pensjonariuszy, występów zespołów artystycznych, itp. Pobyt w placówce daje możliwość korzystania z urządzeń sanitarno-higienicznych, a pensjonariusze mają bezpośredni kontakt z pomocą medyczną. Czas spędzony w takiej instytucji może wspomóc w zapomnieniu o teraźniejszych problemach osobie chorej lub pomóc rodzinie która np. pracuje i nie może zająć się niepełnosprawnym dzieckiem i nie ma wsparcia u innych. W Łodzi jest wiele takich placówek ,a oto niektóre z nich:
• II Dom Pomocy Społecznej
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 tel. 632-22-03
• Dom Dziennego Pobytu
ul. Borowa 6 tel. 633-11-78
• Dom Dziennego Pobytu nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Narutowicza 37 tel. 631-90-88
• Dom Dziennego Pobytu nr 4
ul. Jaracza 36 tel. 632-27-42
• Dom Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 29 tel. 632-60-59
• Dom Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Obywatelska 69 tel. 648-62-72
• Dom Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Rojna 52 tel. 652-01-86
• Dom Dziennego Pobytu dla dzieci niepełnosprawnych
ul. Ćwiklińskiej 18 tel. 673-00-43
O.P.S
Nieco inną formą pomocy społecznej są Ośrodki Pomocy Społecznej. Są również podstawową jednostką organizacyjną. pomocy społecznej w Polsce, obowiązkowo tworzoną w każdej gminie w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadań zleconych przez administrację rządową; pracownicy OPS są pracownikami samorządowymi, ale nadzór nad nimi sprawuje także administracja rządowa (wojewodowie). W Łodzi wyróżnia się ośrodki miejskie i gminne:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Rynek Nowosolna 1 tel. (042) 648-45-20
• Miejski Ośrodek pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu – ul. Piotrkowska 149 tel. (042 ) 632-40-34
• Miejskie Ośrodki pomocy Społecznej Filia – ul. Będzińska 5 tel. ( 042 ) 684-54-47 - ul. Lipowa 28 tel. ( 042 ) - ul. Piotrkowska 147 tel. ( 042 ) 636-63-51 - ul. Tybury 16 tel. ( 042 ) 651-24-56
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia – Placówka Terenowa - ul. Paderewskiego 47 tel. (042 ) 682-04-72
• Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
- ul. Rzgowska 170 tel. 645-93-70 - ul. Limanowskiego 194/196 tel. 640-71-61 - ul. Gdańska 90 tel. 637-07-20
• Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Punkty pomocy społecznej
- ul. Motylowa 4 tel. 659-25-00 - ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 33 tel. 643-47-13 - ul. Wysoka 20/22 tel. 643-47-13
Nie możemy zapomnieć o dzieciach. Dzieciństwo jest okresem kształtowania własnych umiejętność jak i osobowości ,a to znaczy ,że jest on bardzo ważny. Niestety życie nie raz sprowadza matki do oddania dziecka bądź jest to wymuszone gdyż kobieta nie jest w stanie zająć się maleństwem. Łódź również niesie pomoc dzieciakom ,by nie marzły i głodowały na ulicy, jak i ratuje życie matek i noworodkom. Instytucjami zajmującymi się dziećmi to ; Pogotowie opiekuńcze, Domy Małych Dzieci, Domy Dziecka oraz Rodzinne Domy Dziecka.
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
Pogotowie opiekuńcze to placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której kieruje się na krótki okres ,bo od kilku dni do 3 miesięcy, dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat, których rodzicom odebrano lub zawieszono władzę rodzicielską, które utraciły opiekunów lub które przez ukończeniem 13 roku życia popełniły czyn sprzeczny z prawem. Po przeprowadzeniu niezbędnych obserwacji, dzieci kieruje się do odpowiednich instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Pogotowie Opiekuńcze organizuje się w każdym województwie ,więc i w Łodzi też. Podstawowymi takimi instytucjami są:
• Pogotowie Opiekuńcze nr 1 na ul. Krokusowej 15/17, tel. 679-31-60
• Pogotowie Opiekuńcze nr 2 na ul. Pawilońskiej 2/4, tel. 616-83-78
DOM MAŁEGO DZIECKA
Dom Małego Dziecka prowadzony jest przez wydział zdrowia, placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci do 3 lat, którym rodzice lub opiekunowie nie mogą zapewnić warunków normalnego rozwoju. Do Domu Małego Dziecka może być przyjęta karmiąca matka wraz z dzieckiem, a także kobieta w 7 miesiącu ciąży. Po ukończeniu 3 lat wychowankowie mogą przechodzić do domów dziecka podległych resortowi oświaty. W Łodzi mamy dwa główne ośrodki dla maluszków :
• Dom Dziecka dla Małych Dzieci – ul. Drużynowa 3/5 94-226 Łódź, tel. ( 042 ) 634-71-25
• Dom Dziecka dla Małych Dzieci Filia – ul. Lniana 9 tel. ( 042 ) 652-12-92
Nasze placówki zapewniają opiekę nad 120 dziećmi od 3 tygodni do 6 lat. W domu są 4 miejsca dla niepełnoletnich mam, które aktywnie uczestniczą w wychowaniu swoich dzieci. W budynku przy ulicy Drużynowej mieszczą się 4 oddziały. Dzieci przyjmowane do placówki trafiają pod opiekę pracowników oddziału interwencyjno-adaptacyjnego. Dla najmłodszych czekają dwa oddziały niemowlęce dla starszych ( powyżej roku) jeden oddział na Drużynowej i trzy na Lnianej. Większość z nich to sieroty, pochodzące z rodzin patologicznych. W przypadku gdy biologiczni rodzice nie są pozbawieni praw rodzicielskich dzieci nie maja szans na adopcję. Losy wychowanków są bardzo różne. Jedni wracają do swoich rodzin naturalnych inni do rodzin adopcyjnych bądź zastępczych. Niektórzy odchodzą do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wszyscy jednak tak samo potrzebują ciepła, akceptacji bezwarunkowej miłości. Dziećmi zajmują się wolontariusze. To często wykwalifikowani ludzie młodzi, studenci, bądź młodzież pracująca, to także osoby dojrzałe, mające własne rodziny i pragnące podzielić się swoimi doświadczeniami ,a niekiedy umiejętnościami. Wszystkich ich łączy wielkie serce, wrażliwość, chęć niesienia bezinteresownej pomocy i skromność. W pracę domu wnoszą dużo miłości i ciepła.
DOM DZIECKA
Dom Dziecka to internatowy zakład wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieki 3-18 lat pozbawionych opieki rodziny. Zadaniem Domów Dziecka jest zastąpienie wychowankom domu rodzinnego, pełnienie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, umożliwianie wykonania obowiązku szkolnego i zdobycia zawodu, przygotowanie do samodzielnego życia. Przed przyjęciem do domu dziecka kandydat najpierw jest obserwowany w pogotowiu opiekuńczym. Opuszcza dom dziecka po ukończeniu 18 roku życia lub szkoły średniej. W Łodzi jest kilkanaście takich placówek.
• Dom Dziecka nr 2 w Łodzi ul. Aleksandrowska 137, tel. 655-72-22
• Dom Dziecka nr 3 „Słoneczna Polana” w Łodzi ul. Sowińskiego 3, tel. 616-89-58
• Dom Dziecka nr 4 w Łodzi ul. Marysińska 100, tel. 616-03-63
• Dom Dziecka nr 5 ul. Małachowskiego 74, tel. 678-94-49
• Dom Dziecka nr 6 w Łodzi im. S. Jachowicza ul. Bednarska 15, tel. 684-06-44
• Dom Dziecka nr 7 w Łodzi im. S. Żeromskiego ul. Przyszkolne 38, tel. 648-54-54
• Dom Dziecka nr 8 w Łodzi ul. Zuchów 4, tel. 684-94-40
• Dom Dziecka nr 9 w Łodzi ul. Dąbrowskiego 40, tel. 640-03-44
Opieka jest całodobowa, wychowawcy przebywają z dziećmi dzień i noc niezmiennie przez okres jednego tygodnia. Dzieci od zaraz mają zapewnioną konsultację i diagnozę lekarską, stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną, a poprzez szczególną pracę opiekunów (jeden wychowawca pracuje dzień i noc niezmiennie przez okres jednego tygodnia), dzieci mają stwarzaną namiastkę życia rodzinnego rekompensującą brak prawdziwego domu. Wychowawca mieszka wspólnie z dziećmi, organizuje różne zajęcia dydaktyczne, a poprzez wykonywanie różnych prac życia codziennego (np. pranie, sprzątanie itp.) pociąga dzieci za sobą dając wzór do naśladowania, możliwość odreagowania i poczucie bycia współgospodarzem domu. Wychowawcy to nie tylko "pan" i "pani" tylko "ciocia" i "wujek", co zmniejsza dystans psychiczny i wyzwala cieplejsze uczucia, pozwala na serdeczniejszy kontakt tak bardzo potrzebny wzrastającemu dziecku. W czasie pobytu dzieci w Ośrodku regulowana jest ich sytuacja prawna. Szuka się równocześnie odpowiedzi na pytanie: Co jest najlepszym rozwiązaniem dla ich przyszłości, czy powrót do rodziny biologicznej czy też umieszczenie w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej? W tym celu prowadzona jest systematyczna praca z dziećmi. Przykładowymi jej formami są:
o rozmowy z dziećmi, przedstawienie pozytywnego wzorca rodziny, zachęcanie, uczenie pozytywnych postaw wobec rodziny, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie
o wizyty w domach dzieci już przebywających w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych przez wychowanków oczekujących na rodzinę
o praca na rzecz rodziny biologicznej mająca na celu umożliwienie powrotu dziecka do swojej rodziny
o systematyczny kontakt z dziećmi które powróciły do swoich rodzin (zapraszanie na ferie, wspólne weekendy rodzinne w Ośrodku oraz pomoc materialna tym rodzinom)
o utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami które przysposobiły już dzieci.
RODZINNY DOM DZIECKA
To Dom Dziecka oparty na zasadzie wychowania rodzinnego. Wzorem takiego domu były zakładane przez K. Jeżewskiego tzw. „Gniazda Sieroce” podobnie jak poszczególne domu wioski dziecięcej w Trogen, w Szwajcarii. W Polsce od 1958 r. zaczęto tworzyć takie domy. Ich organizacja polega na wyodrębnieniu w większym domu 8-15 osobowych „rodzin”, zamieszkałych każda w osobnej części domu pod opieką przybranego „ojca” lub „matki”. W małym domu natomiast są prawdziwi, lecz grono ich własnych dzieci powiększa się o dzieci skierowane przez ośrodek zdrowia. Takie domy dobrze pełnia funkcje wychowawcze, cieszą się też dużym uznaniem społecznym. W Łodzi są m.in. trzy najpopularniejsze Rodzinne Domy Dziecka:
• na ul. Ciechocińskiej 10, tel. 684-77-99
• na ul. Czernika 8/179, tel. 673-81-24
• na ul. Giewont 28a, tel. 679-31-00
PCK
Polski Czerwony Krzyż to masowa organizacja społeczna, działająca w szkołach, zakładach pracy i innych środowiskach. Niósł on pomoc w czasie wojen światowych ,a obecnie do jego zadań należy: upowszechnianie idei i zasad humanitarnych, szerzenie oświaty zdrowotnej, propagowanie honorowego krwiodawstwa, szkolenie i organizowanie zespołów sanitarnych dla obrony cywilnej, opieka nad samotnymi chorymi, pomoc niepełnosprawnym, poszukiwanie ofiar wojen, udział w międzynarodowych akcjach pomocy ofiarom wojen i klęsk żywiołowych oraz w rozwijaniu międzynarodowego prawa humanitarnego. W Łodzi jak i w wielu miastach na całym świecie znajduje się oddział PCK. Mieści się on :
Polski Czerwony Krzyż
Łódzki Zarząd Okręgowy
Łódzka Grupa Ratownictwa PCK
ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź
tel/fax 042 636-55-82
Łódzka Grupa PCK od kilku lat zabezpiecza imprezy masowe, zapewnia punkty medyczne i patrole pierwszej pomocy. Prowadzi również wiele akcji związanych z pierwszą pomocą. Zajmuje się nie tylko ratownictwem ,ale również działalnością społeczną w Łodzi. Włączają się w akcje jak np. zbiórka darów w hipermarketach ,a w tym paczki dla najbiedniejszych uczniów łódzkich szkół podstawowych, Kompania na rzecz walki z głodem, Gorączka Złota – zbiórka „złotych” monet ,dzięki którym co roku może wyjechać kilkaset dzieci.
CARITAS
Caritas jest duszpasterską instytucją charytatywną Episkopatu Polski i ogólnokrajowym organem koordynacyjno-reprezentacyjnym. Działalność Caritas przybiera różnorodne i bardzo szerokie formy pomocy. Celem instytucji jest okazywanie potrzebującym „bratniej miłości” czyli „Caritas”. To miłość podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości- pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy wzywa innych.
Caritas diecezji jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa kościelnego i cywilnego. Działa na mocy własnego statutu. Oficjalnie na jej czele stoi właściwy biskup-ordynariusz. W praktyce zasadnicze ciężar zadania na szczeblu diecezjalnym spoczywa na działającym w jego imieniu dyrektorze Caritas diecezji oraz diecezjalnej centrali Caritas. Centrala ma za zadanie zakładanie i prowadzenie placówek, organizowanie pomocy, organizowanie struktur Caritasu w postaci okręgów, kół, a przede wszystkim parafialnych, edukacja pracowników charytatywnych oraz organizowanie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność charytatywną.
Caritas Archidiecezji Łódzkiej udziela pomocy każdemu ,kto tego wymaga. Współpracuje z wieloma instytucjami świadczącymi pomoc realizowaną w ramach polityki socjalnej państwa, z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami świeckimi oraz wszystkimi instytucjami kościelnymi zajmującymi się tego rodzaju działalnością. Działalność CARITAS Archidiecezji Łódzkiej obejmuje:
~ Punkt Pomocy Charytatywnej
udziela pomocy w formie przyznawania posiłków, paczek żywnościowych, odzieży, wykupu leków, poradnictwa w zakresie prawa, psychologii, duszpasterstwa.
~ Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej - tel. bezpośredni: ( 042 ) 636-24-08
lekarze, pielęgniarki, wolontariusze posługują chorym na chorobę nowotworową w domu chorego.
~ Stołówkę
codziennie wydaje posiłki emerytom i rencistom oraz bezdomnym i bezrobotnym.
~ Dziecięcą Świetlicę środowiskową
obejmuje opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i zagrożonych społecznie. Dzieci codziennie mają zapewniony posiłek, opiekę wychowawczą i lekarską.
~ Młodzieżową świetlicę środowiskową
Świetlica Środowiskowa powstała w 1999 r. z inicjatywy młodzieży. Jest palcówką przeznaczoną dla młodzieży starszej (od 15 do 20 lat) pochodzącej z rodzin biednych i zagrożonych społecznie głównie z powodu alkoholizmu i narkomanii.
~ Dom Dziennego Pobytu
40 osób starszych, samotnych i żyjących w trudnych warunkach materialnych i rodzinnych, korzysta codziennie z posiłków i zajęć świetlicowych oraz opieki medycznej.
~ Pomoc dla poszkodowanych
dotyczy osób, które straciły domy i środki utrzymania w wyniku powodzi, trzęsień ziemi, wojen i konfliktów zbrojnych.
~ Zbiórki na leczenie
przeznaczone dla ciężko chorych dzieci i dorosłych.
~ Wyjazdy rehabilitacyjne i wypoczynkowe dla dzieci i osób starszych
~ Kolonie letnie i zimowiska
każdego roku korzysta z tej formy ponad 1000 dzieci z regionu łódzkiego i z rodzin polskich na wschodzie.
• Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź , tel. ( 042 ) 639-95-81 lub 639-95-82
• Stacja Opieki Caritas Zakonu Ojców Bonifratrów ul. Kosynierów Gdyńskich 61a
WSPARCIE OFIAR PRZEMOCY
PRZEMOC ze względu na definicję normy społecznej to wszystkie nieprzypadkowe akty naruszające osobistą wolność jednostki, która przyczyniając się do fizycznej lub psychicznej szkody drugiego człowieka i które wykraczają poza społeczne normy kontaktów międzyludzkich . Socjologowie wyróżniają trzy instrumenty przemocy: fizyczne (a w tym seksualne) ,psychiczne i ekonomiczne związane z finansami. Każdy typ przemocy wyniszcza człowieka. Ofiara traci do siebie zaufanie przestaje się bronić, traci poczucie godności i powoli zaczyna myśleć, że jest wszystkiemu winna i że jest to jej przeznaczone. Sprawca również potrzebuje pomocy, gdyż agresja musi być czymś spowodowana i często łączy się to z alkoholizmem, narkomanią, wyładowaniem psychicznym przez presje wywierana na innych.
W szpitalach powinno się zwracać uwagę na wszelkie skaleczenia i sińce oraz sposoby zachowania się pacjenta, gdyż mogą świadczyć o stosowaniu przemocy wobec niego. Istnieje wiele placówek ,które udzielają wsparcia ofiarom przemocy. Do nich należą : punkty konsultacyjne, schroniska, fundacje i organizacje. Jest też „Niebieska Linia” – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 0801-120-002, z której może korzystać wszyscy ,w każdej chwili.
Instytucje Łódzkie:
• Centrum Informacji i Pomocy Psychologicznej "Azyl" ul. Nawrot 46 94-056 Łódź
• Centrum Praw Kobiet. Oddział w Łodzi ul. Gdańska 54 , 90-612 Łódź
• Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka" ul. pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź
• Liga Kobiet Polskich - Zarząd Łódzki ul. Legionów 2, 90-401 Łódź
• Ośrodek Terapii Rodzin ul. Gdańska 29 , 91-837 Łódź
• Ośrodek Terapii Rodzin - Hostel dla Matek z Dziećmi Chroniącymi się przed Przemocą ul. Franciszkańska 85 , 91-837 Łódź
• Stowarzyszenie "Dom Rozwoju Psychoruchowego Dzieci i Młodzieży" ul. Sterlinga 7/3a, 91-425 Łódź
• Szkoła Podstawowa nr 175 ul. Pomorska 27, 90-200 Łódź
Punkty konsultacyjne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne udzielają doraźnej pomocy w formie informacji i wskazują placówki oraz instytucje mogące udzielić profesjonalnej pomocy bezpłatnie. Schroniska dla ofiar przemocy oraz różnego rodzaju pogotowia rodzinne udzielają również pomocy jako pierwsi. Prowadzone są tam programy terapeutyczne. Zatrudnieni tam są psycholodzy, doradcy rodzinni, a także prawnicy. Działania tego typu obejmują dwa obszary: udzielanie pierwszej pomocy i zapobieganie powtarzającym się przypadkom skrzywdzenia. Pokrzywdzeni mogą uzyskać pomoc materialną jak. Np. ciepłe posiłki, odzież i nocleg.
INSTYTUCJE ODWYKOWE
Uzależnienie jest stanem psychicznym i czasem fizycznym będącym wynikiem interakcji między żywym organizmem ,a środowiskiem organicznym. Stan ten charakteryzuje się reakcjami w zachowaniu wśród którym występuje zawsze przymus brania środka w celu doznania ich psychicznych efektów, a czasem także w celu uniknięcia dolegliwości. Może być formą ucieczki od tego co się dzieje w życiu pacjenta np. przemocy, kalectwa, choroby przewlekłej czy nowotworu, od trudnej sytuacji życiowej. To jednak nie jest rozwiązaniem ,ale człowiek uzależniony od środków podłużających sam nie potrafi uwolnić się od nich i potrzebuje ogrom pomocy ,która da choremu siłę do rzucenia nałogu. Alkoholizm, jak i narkomania to choroby. Postępują wieloobjawowo ,chronicznie. Polegają na niekontrolowanym zażywaniu środka odłużającego doprowadzającym do przedwczesnej śmierci. Sygnałami ostrzegawczymi dającymi znak o głębszym nałogu są : zmiana w osobowości, zmiany w codziennej aktywności i nawykach, zmiany w wyglądzie zewnętrznym, kolizje , sprawy. W takiej sytuacji chodzi o życie pacjenta niezwykle ważna jest szybka interwencja psychologa, służb medycznych i oczywiście instytucji, które pomogą i wesprą chorego w zmianie sposobu życia i uratowanie jego egzystencji. W łodzi głównymi placówkami tarującymi od nałogu to :
• Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź
• Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne ul. Piotrkowska 67, 90-422 Łódź, tel. ( 042 ) 632-75-40
- Program wczesnej profilaktyki uzależnień Pt. „Zdrowym być”
• Ośrodek Terapii Odwykowej ul. Pomorska 54, 91-408 łódź
• Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla dzieci i młodzieży ZOZ „MONAR” ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel. ( 042 ) 645-98-32
- obóz letni dla pacjentów i ich rodzin oraz absolwentów ośrodka „MONAR” w Łodzi dla dzieci i młodzieży.
• Poradnia Odwykowa. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ ul. Lubelska 7, 93-129 łódź
• Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
- Obejmuje program profilaktyczno- edukacyjno-informacyjny dla dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz leczenia osób uzależnionych.
• Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Szpitala klinicznego ul. Czechosłowacka 8/10 ,92-216 Łódź, tel. ( 042 ) 640- 71-31
- Obóz terapeutyczny dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, mieszkającymi w hostelu
• SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. DR J. BABIŃSKIEGO
UL. ALEKSANDROWSKA 159 W ŁODZI
- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi kontynuuje tradycję powstałego dnia 17 września 1902 roku Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Kochanówka”, przemianowanego dnia 8 września 1953 roku na Szpital im. dr Józefa Babińskiego.
SPZOZ jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Celem działania szpitala jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgłaszającym się osobom, prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i uzależnień, zapewnienie pacjentom ochrony prawnej w związku z prowadzonymi badaniami, leczeniem i opieką. W szpitalu znajdują się następujące oddziały: • psychiatryczny • neurologiczny • odwykowy • detoksykacyjny .Podopieczni zgłaszają się z takimi schorzeniami jak: zaburzenia psychotyczne, upośledzenia umysłowe a także np. nerwice, uzależnienia i nadpobudliwość. Obok farmakologii prowadzone są zajęcia w pracowniach rehabilitacji psychicznej (np. arteterapia, relaks). W oddziałach szpitalnych terapeuci zajęciowi aktywizują pacjentów od momentu przyjęcia do oddziału. Pensjonariusze Szpitala biorą aktywny udział w wielu festiwalach muzycznych, wystawach plastycznych, konkursach, zdobywając na nich nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Mimo tego ,że medycyna gna bardzo szybko ku rozwiązaniu problemów zdrowotnych istnieje dużo osób niepełnosprawnych umysłowo i kalekich. Rodziny nie zawsze mogą się zająć nimi lub same nie dają sobie rady bądź nie chcą i odpychają całkiem niewinne za kalectwo osoby. Takie zjawiska chorobowe źle oddziałują na psychikę człowieka, gdyż chory nie może realizować swoich potrzeb, aspiracji oraz przystosować się do zmiany środowiska. Osoba chora jest w trudnej sytuacji ,gdyż nastąpiła zmiana w jej życiu , odczuwa brak wiedzy o swojej chorobie, odczuwa także lęk, strach, niepewność ,przygnębienie, rozdrażnienie ,niepokój, beznadziejność i pustkę mogą wystąpić czasem zaburzenia świadomości. Osoby dowiadujące się o swojej niepełnosprawności przeżywają szok i potrzebują wsparcia też po wyjściu ze szpitala, by pogodzić się z chorobą bądź ludzi którzy dadzą tej osobie energie do przetrwania w trudnej sytuacji oraz wzbudzenie w niej zainteresowania oraz siły do walki z dolegliwością ponieważ odczuwają bierną i bezmyślną rezygnację. Sytuacja ta może człowieka załamać i prowadzić do ucieczki w śmierć samobójczą lub psychologiczną. I dlatego istnieją instytucje wsparcia ,gdyż pomoc medyczna ,pomoc rodziny jeśli taka występuje może być niewystarczająca.
W Łodzi znajduje się bardzo dużo placówek wspomagające osoby przewlekle chore i kalekie oraz ich rodziny :

• Agencja Usługowo-Opiekuńcza "Serce"
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, tel. (0-42) 640-63-82

Agencja Usługowo-Opiekuńcza Serce założona została w 1993 r. Zajmuje się opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Opieka sprawowana jest w domu podopiecznego. Współpracuje ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Łodzi. Pracownicy to wykwalifikowana kadra pielęgniarek i opiekunek domowych mających doświadczenie w opiece nad osobami w podeszłym wieku, przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i wymagającymi opieki.
- Zapewnia fachową opiekę i serdeczność pracowników.
- Opiekę wykonywana jest na Zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej oraz bezpośrednie zgłoszenia w agencji.
- Zapewnia opiekę osobom z chorobą Alzheimera.
- Opiekę codzienną, również świąteczną, utrzymywanie podopiecznego w dobrej kondycji psychologicznej, sprzątanie, pranie, zakupy, posiłki, sprawy urzędowe.
- Pomoc w przygotowywaniu do życia po opuszczeniu szpitala dla osób: z zaburzeniami psychicznymi, po zabiegach operacyjnych, dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych

• Fundacja Pomocy Dzieciom „Gaja”
Ul. Piotrkowska 182 lok. 325, 90-368 Łódź

Program tego ośrodka obejmuje rehabilitację i terapią dzieci z upośledzeniem (dogoterapia).

• Towarzystwo Przyjaciół niepełnosprawnych
Ul. Zawiszy Czarnego, 91-824 Łódź

Zajmuje się rehabilitacją osób chorych psychicznie poprzez treningi umiejętności społecznych np. trening kulinarny, trening lekowy, higieniczny.

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym „PULS”
Ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź

Prowadzi program rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, dystrofią.

• Łódzki Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Pl. Barlickiego 11 lok. 7a, 90-615 Łódź

Zdrowie i kondycja fizyczna jest niezbędnym elementem rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Ul. Karolewska 70/76, 90-023 Łódź

Program tej instytucji rozwija umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zawiera też program terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

• Polski Związek Głuchych - Oddział Łódzki
Ul. Nawrot 94, 90-040 Łódź

W programie tej placówki jest zrozumienie innych przez warsztaty usprawniające posługiwanie się językiem migowym dla młodzieży słabo słyszącej.

• Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
Ul.. Skarbowa 28, 91-473 Łódź

Stowarzyszenie obrał program informacyjno-edykacyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy „W świecie ciszy”

• Polskie Towarzystwo Stwardnienie Rozsiane – Oddział Łódzki
Ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź

Program Towarzystwa rozwija samodzielność funkcjonowania chorych na stwardnienie rozsiane poprzez rehabilitacje.

• Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni – Oddział Regionalny w Łodzi
Ul. Powszechna 15, 93-321 Łódź

Realizuje program z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – to program rozwijający umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

• Polski Związek niewidomych – okręg Łódzki
Ul. Piotrkowska 17 ,90-406 Łódź

Prowadzi ośrodek poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz grup środowiskowego wsparcia dla niewidomych i słabo widzących.

• Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” ul. Zachodnia 34, 91-055

Program terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjny dla młodzieży z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi ma pomóc w pokonaniu lęku i samodzielnej pomocy.

• ŁÓZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Organizuje różnego typu imprezy charytatywne gdzie mogą prezentować się grupy osób niepełnosprawnych np. „Uwolnić Motyla” })i({ . Jest to też rehabilitacja przez integracje z osobami zdrowymi i zabawę. Organizuje tez specjalne imprezy dla niepełnosprawnych np. „Piramida dobrej woli”

Wszystkie te Stowarzyszenia, Towarzystwa wspierają niepełnosprawnych i ich rodziny psychicznie i finansowo, niektóre też spełniają rolę Domu Dziennego Pobytu. Sprawiają ,że na ustach tych osób gości uśmiech prawdziwej i szczerej radości. Chcę pochwalić imprezę integracyjno-kulturalną „Uwolnić Motyla”. Jest ona organizowana przez osoby niepełnosprawne. Jest ona szczególna gdyż osoby słabo słyszące – śpiewają, osoby z upośledzeniem umysłowym – recytują wiersze, inni grają i tańczą na podestach ul. Piotrkowskiej . Jest to coś niezwykłego, gdyż osoby te nie wstydzą się , nie boją pokazać to jacy są…

… Ale to nie wszystko w Łodzi występują też szkoły specjalne umożliwiające rozwój intelektualny jak i manualny osób niepełnosprawnych przykładem są szkoły:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących ul. Wólczańska 121/123 tel. (042) 678-76-75
- współpracujący z Caritas i PCK
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących. ul. Krzywickiego 20, tel. ( 042 ) 678-19-31
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących ul. Dziewanny 24, te. ( 042 ) 657-79-41
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Siedlecka 7/21, tel. (042 ) 684-51-48
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 „Reymontówka” ul. Spadkowa 11 tel. (042 ) 652-83-99
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 ul. Tkacka 34/36, tel. ( 042 ) 678-93-23

Jak widać istnieje wiele placówek wsparcia. Pacjenci mogą w każdej chwili z nich skorzystać , tylko muszą być odpowiednio na nie nakierowani. Osoby które nie mają dokąd iść , nie mają żadnych środków materialnych mogą też schronić się w Noclegowniach lub schroniskach dla bezdomnych mieszczących się :

• Ul. Spokojna 10/12, tel. 645-94-79 Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Alberta w Łodzi
• Ul. Szczytowa 11, tel. 679-31-35 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn św. Brata Alberta w Łodzi
• Ul Starorudzka 15/17 tel 683-38-00 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet św. Brata Alberta
• Ul. Gałczyńskiego 7 tel. 647-03-33 Schronisko i noclegownia dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi
• Ul. Wólczańska 27 Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych w Łodzi

W tych punktach uzyskają też wsparcie w postaci schronienia , ciepłego posiłku. Standard może zdarzyć się na niższym poziome ,ale będą zapewnione wszystkie potrzeby egzystencji łącznie z opieka medyczną.

Wszelkie instytucje wsparcia mają jeden najważniejszy cel jakim jest niesienie pomocy. Nieistotna jest forma, nie ważny jest sposób ,ale istotą jest dotarcie do osób będących w potrzebie. Ważna jest każda istota ludzka, jeżeli potrzebuje jakiejkolwiek pomocy powinniśmy dołożyć wszelkich starań ,aby pomoc ta dotarła do potrzebujących. By znaleźli odpowiednie dla swych potrzeb wsparcie i pomoc należy kierunkować do odpowiednich organów ,by w instytucjach stworzonych do tego celu mogli poprawić swój komfort życiowy rozwój za równo psychiczny jak i fizyczny. Spotkają tam ludzi wyczulonych na niesienie dobra i służących radą duchową i praktyczną.Źródła :
- W. Okoń „Nowy Słownik Pedagogiczny”
- Wirtualna Encyklopedia PWN
- Panorama Firm woj. Łódzkie 2004
- J. Bodusz „Encyklopedia dla Pielęgniarek”
- wykaz podmiotów realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej Osób
Niepełnosprawnych www.bip.lodzkie.pl/download/bip_komunikaty
- Wykaz placówek z Komisariatu Policji na ul. Siedleckiej
- Definicje według WHO
- J. Mazur „Przemoc w Rodzinie”
- Strony internetowe instytucji pomocy społecznej m.in. :
www.caritas.lodz.pl
www.pck.lodz.pl/index.php3
www.dwiedlonie.pl
[email protected]
[email protected]
www.blind.edu.pl
[email protected]
www.przystan.domyopieki.pl
- Własne doświadczenia


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy