profil

System polityczny USA

drukuj
satysfakcja 73 % 145 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

System polityczny to jedno z podstawowych pojęć oznaczających strukturę, w ramach której przebiega życie polityczne i społeczne w danym kraju. W politologii nie ma jednej obowiązującej definicji systemu politycznego. Zazwyczaj uznaje się, że system polityczny to ogół działających w państwie instytucji (np. parlament, rząd, sądownictwo), organizacji politycznych (np. partie polityczne, ruchy społeczno-polityczne), grup interesu (np. związki zawodowe, samorządy zawodowe) oraz relacji między nimi, a także zespół norm i reguł, na których podstawie one funkcjonują (konstytucja, ordynacje wyborcze). Do klasyfikacji systemów politycznych współczesnego świata stosuje się kryteria dotyczące samych reżimów politycznych i tych przyjmowanych w celu opisania państwa. Ze względu na charakter reżimu politycznego dzieli się państwa na: demokratyczne (demokracja), totalitarne (totalitaryzm) i autorytarne (autorytaryzm). Wychodząc od zasad organizacji aparatu państwa wyróżnia się monarchie, republiki oraz system parlamentarno-gabinetowy, prezydencki i semiprezydencki. Z uwagi na struktury terytorialno-administracyjne państwa wyodrębniamy państwa unitarne i złożone (federacja, konfederacja). System polityczny jest istotną częścią systemu społecznego.

I. Konstytucja

„My, Naród Stanów Zjednoczonych,
w celu umocnienia Unii, ugruntowania sprawiedliwości,
zapewnienia ładu wewnętrznego i środków na wspólną obronę,
stworzenia warunków sprzyjających powszechnemu dobrobytowi,
zabezpieczenia dla nas i dla potomnych błogosławieństw wolności,
ustanawiamy i przyjmujemy tę oto
Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.”Konstytucja w Państwach, które ją posiadają odgrywa rolę najwyższego aktu prawa na podstawie którego wydawane są wszystkie akty wewnętrzne, ustanowione są władze: wykonawcza, sądownicza i prawodawcza. System polityczny w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zaczął się ugruntowywać po 1776 roku, kiedy to uchwalono jednolitą deklarację niepodległości. Już w 1787 roku po raz pierwszy wydano Konstytucję USA, która przetrwała do dzisiejszych czasów z 23 poprawkami. Wraz z wejściem konstytucji przewagą tylko jednego głosu język angielski zostaje uznany za język urzędowy USA.II. Struktura państwowa

USA są państwem federacyjnym składającym się z 50 stanów i Dystryktu Kolumbii (okręg stołeczny). Jest to republika o prezydenckim systemie władzy. Podstawowymi zasadami ustrojowymi USA są: zasada federalizmu, z której wynika, że stany są suwerennymi jednostkami politycznymi oraz zasada podziału władz oparta na systemie checks and balances (hamulców i równowagi), co oznacza, że władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza wzajemnie się ograniczają i zarazem uzupełniają.


1. Władza wykonawcza.

System polityczny w USA jest systemem prezydenckim ponieważ prezydent ma bardzo duże uprawnienia w porównaniu do innych państw posiadających konstytucje. System taki zakłada daleko posuniętą niezależność władzy prezydenta, powoływanego w wyborach powszechnych. Prezydent pełni funkcje głowy państwa i kieruje rządem. Władza wykonawcza nie jest politycznie odpowiedzialna przed parlamentem. Jedyne mechanizmy zależności obu władz to veto prezydenta wobec ustaw uchwalanych przez parlament oraz odpowiedzialność prezydenta, a także jego ministrów za naruszenie konstytucji i prawa przed parlamentem (tzw. odpowiedzialność prawna). Prezydent kieruje pod adresem Kongresu orędzia, w których zazwyczaj sugeruje podjęcie określonych decyzji ustawodawczych. Może w drodze weta zawiesić przedstawiony przez Kongres projekt ustawy, którego nie akceptuje. Weto prezydenckie może być jednak odrzucone, gdy ponownie projekt ten zostanie przyjęty większością 2/3 głosów w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Zawiera za radą i zgodą Senatu traktaty lub bez zgody Senatu umowy międzynarodowe, zatwierdza zarządzenia i uchwały wymagające zgodnego stanowiska obu izb parlamentu. Prezydent stoi na czele aparatu państwowego, mianuje ambasadorów, sędziów Sądu Najwyższego oraz innych wyższych urzędników, jest głównodowodzącym armii i floty USA. Dysponuje też prawem łaski. Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem. Może być jednak postawiony w stan oskarżenia i usunięty ze stanowiska, jeżeli w drodze procedury impeachment zostanie uznany winnym zdrady, korupcji lub innego ciężkiego przestępstwa. Kadencja prezydencka trwa 4 lata (nie może być wybrany więcej niż 2 razy). Kandydat na ten urząd musi mieć obywatelstwo amerykańskie, ukończone 35 lat, mieszkać w kraju nie mniej niż 14 lat. Wybory są pośrednie: wyborcy głosują na elektorów (5380 osób), a ci na kandydatów na prezydenta. Wiceprezydent wybierany jest równocześnie z prezydentem Jego uprawnienia są bardzo małe. W razie usunięcia prezydenta ze stanowiska, jego śmierci lub rezygnacji, wiceprezydent przejmuje jego funkcje.
2. Władza ustawodawcza

Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy Kongres: Izba Reprezentantów i Senat. Senat – wyższa izba parlamentu, składa się ze 100 reprezentantów (po 2 z każdego stanu). Senatorzy wybierani są na 6 lat, a co 2 lata odnawiana jest 1/3 ich składu. Wybrana może zostać osoba, która ukończyła 30 lat, jest co najmniej 9 lat obywatelem USA i zamieszkuje w dniu wyborów w tym stanie, w którym jest wybierana. Do kompetencji Senatu należy: ratyfikacja zawartych przez prezydenta umów międzynarodowych, zatwierdzanie wyznaczonych przez prezydenta wyższych urzędników państwowych, orzekanie o zasadności impeachmentu, wybieranie wiceprezydenta, gdy kandydaci nie zdobyli większości głosów elektorskich. Izba Reprezentantów, niższa izba Kongresu Stanów Zjednoczonych. W jej skład wchodzi 435 deputowanych wybieranych na 2 lata. Prawo kandydowania do Izby przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat i są obywatelami USA co najmniej 7 lat. Izba Reprezentantów oprócz kompetencji legislacyjnych (prawodawczych) ma też własny zakres zadań, może w określonych okolicznościach wybierać prez. (np. gdy wybrany prezydent nie spełnia wymogów konstytucyjnych), a także postawić w stan oskarżenia urzędników państwowych (impeachment).3. Władza sądownicza
Ważną rolę w systemie politycznym USA pełni Sąd Najwyższy, który jest najważniejszym sądem w systemie sądownictwa. Jego przewodniczący i członkowie powoływani są przez prezydenta i za radą i zgodą Senatu. Sąd Najwyższy stoi na straży konstytucyjności działań władzy wykonawczej i ustawodawczej bądź w zgodności ustaw z konstytucją, dokonuje wykładni konstytucji. Jest ostatnią instancją apelacyjną.4. Władza administracyjna
Stanowy aparat państwowy ma całkowitą autonomię. Stany mają własne konstytucje. Władzę wykonawczą sprawuje wybierany (na okres 2–4 lat) gubernator. Organy ustawodawcze są we wszystkich stanach 2-izbowe (poza Nebraską). Obie izby wybierane są w głosowaniu powszechnym – niższej na 2 lata, wyższej na 4. Podstawową jednostką regionalną jest hrabstwo, w którym ważną rolę odgrywa szeryf, wybierany na 2–4 lata. Jest on naczelnikiem policji. W USA jest system dwupartyjny (system partyjny). Dominują dwie wielkie partie: Partia Demokratyczna i Partia Republikanów.
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przedstawiają sobą państwo o bardzo dojrzałej demokracji. Jest to jedna z najstarszych demokracji na świecie. Fenomenem jest to, że w USA wielu urzędników jest wybieranych przez obywateli, do przykładu należy na przykład urząd szeryfa, co jest fenomenem w skali światowej.Rafał KOMOROWSKI


BIBLIOGRAFIA


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
25.6.2011 (18:52)

super tekst, konkretnie i na temat

1.6.2011 (12:20)

Dość skromna praca nie zawiera procesu wyboru prezydenta nie opisuje istoty impeachentu

26.2.2011 (16:06)

Bardzo przydatna praca. Pomogła mi się przygotować do sprawdzianu z WOSu. Nareszcie to wszystko pojęłam;) dziękuję;*

Typ pracy