profil

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje

drukuj
satysfakcja 50 % 60 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje.

Ta część prowadzonego w przedsiębiorstwie procesu gospodarczego, która dominuje w jego działalności i jest skierowana na stworzenie rynkowej oferty przedsiębiorstwa stanowi podstawowy rodzaj działalności i określa jej przedmiot.

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest systematyczna wymiana produktów dokonywana przez wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje, czyli inaczej handel. Z jednej strony przedsiębiorstwo pozyskuje z otoczenia określone dobra, z drugiej występuje z ofertą dostarczenia określonego zestawu dóbr. W gospodarce rynkowej owe procesy wymiany zachodzące między przedsiębiorstwem i otoczeniem przyjmują postać transakcji kupna-sprzedaży. Zwykle między tymi transakcjami (fazami) usytuowana jest, bardziej lub mniej rozwinięta, faza przetwarzania dóbr zakupionych w dobra oferowane do sprzedaży. Wzajemne proporcje i relacje, jakie kształtują się między wymienionymi fazami, mogą być bardzo różnorodne, zależnie od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, ponieważ może ono prowadzić swoją działalność w sferze produkcji (nie chodzi tu tylko o produkcję dóbr i usług materialnych, ale także usług niematerialnych), handlu (wymiany) lub połączyć te elementy – przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe.


Tak więc przedsiębiorstwa ze względu na przedmiot działalności, można podzielić na produkcyjne, handlowe i produkcyjno-handlowe. Sfera produkcji może być podzielona na:

- produkcję materialną
- usługi materialne
- usługi niematerialne

Można także podzielić według działów, branż itp. Np.:

- produkcję: przemysłową, budowlaną, rolniczą itp.
- usługi: materialne, naukę, ochronę zdrowia, itp.

Podobnie można podzielić strefę handlu wyróżniając Np.: Zbyt, zaopatrzenie, handel hurtowy, detaliczny lub import – eksport.

Uwzględniając te podziały można tworzyć różne kombinacje określeń charakteryzujących przedmiot działania przedsiębiorstw, które często występują pod innymi nazwami. W nazwie przedsiębiorstwa do opisu przedmiotu jego działania mogą być użyte różne określenia Np.: produkcyjne, handlowe, produkcyjno-handlowe, usługowo-handlowe, usługowo-produkcyjne, transportowe, naukowo-produkcyjne, rolniczo-przemysłowe itd.W warunkach gospodarki centralnie zarządzanej, przeważała tendencja do utrzymania przedsiębiorstw w miarę jednorodnych pod względem przedmiotu działalności. Obowiązywała wówczas zasada tzw. czystości branżowej, ułatwiająca ich grupowanie w układach branżowych i centralne nimi sterowanie. Gospodarka rynkowa, oparta na różnorodnych formach własności oraz daleko idącej autonomii gospodarczej przedsiębiorstw, nie stwarza takich ograniczeń. Jednocześnie zaostrzające się warunki konkurencji rynkowej - a także inne czynniki (Np różnego rodzaju zasoby przedsiębiorstw, więzi techniczno-produkcyjne itd.) - wyzwalają tendencje do rozszerzania i różnicowania przedmiotu działalności przedsiębiorstw, co jest już widoczne w polskiej gospodarce: liczne powstające spółki prywatne szeroko zarysowują przedmiotowy zakres swej działalności.

Dalsza konkretyzację przedmiotu działania przedsiębiorstwa stanowi określenie - w ramach rodzajów podstawowej działalności i wytwarzania wyrobów bądź ich grup - zakresu świadczonych usług lub rodzaju i zakresu działalności handlowej. Zazwyczaj taką specyfikacje zamieszcza się w dokumentacji założycielskiej (statucie, umowie założycielskiej) przedsiębiorstwa i odzwierciedla w rejestrze sadowym.
Realizacja wszystkich elementów procesu gospodarczego w przedsiębiorstwie, zarówno tej ich części, która - zgodnie z podanym tu rozumieniem - określa przedmiot działalności przedsiębiorstwa, jak i pozostałej, wymaga wykonania licznych i różnorodnych, zazwyczaj powtarzalnych czynności, nazywanych funkcjami

W zależności od przyjętej zasady podziału można wyróżnić funkcje rozmaitego rodzaju. Ze względu na hierarchię zadań, których realizacji służą poszczególne grupy czynności (funkcji), wyróżnia się Np funkcje podstawowe i pomocnicze. Funkcje podstawowe przedsiębiorstwa jako całości dotyczą realizacji głównych jego zadań. W przedsiębiorstwie produkcyjnym będzie to, Np wytwarzanie i sprzedaż wyrobów, w przedsiębiorstwie usługowym świadczenie usług, w przedsiębiorstwie handlowym sprzedaż towarów itd.
Realizacji funkcji podstawowych z reguły towarzyszy konieczność pełnienia licznych funkcji pomocniczych zapewniających obsługę procesu realizacji funkcji podstawowych. W przedsiębiorstwie produkcyjnym można tu wymienić m.in. zaopatrzenie, transport, ewidencję i sprawozdawczość, remonty, gospodarkę narzędziową i energetyczną itd. W innych przedsiębiorstwach mogą one stanowić funkcje podstawowe, Np transport w przedsiębiorstwie transportowym. Tak samo dla wewnętrznych komórek przedsiębiorstwa: funkcje pomocnicze z punktu widzenia przedsiębiorstwa (Np remonty) stają się funkcjami podstawowymi tych komórek (Np działu głównego mechanika).
Innym przykładem ogólnego podziału funkcji w przedsiębiorstwie, tym razem opartego na strukturze cyklu działania zorganizowanego, jest podział na funkcje regulacyjne (kierownicze) i wykonawcze. Pierwsze z nich mają charakter koncepcyjny i wiążą się z przygotowaniem, podejmowaniem i przekazywaniem decyzji oraz kontrolą ich realizacji, drugie sprowadzają się do wykonywania poleceń. Wyróżnienie całej grupy funkcji kierowniczych i ich dalszy (głębszy) podział ma istotne znaczenie praktyczne, jako że stanowi jedną z podstaw kształtowania struktury organizacyjnej i systemu zarządzania w przedsiębiorstwie.

Powszechnie stosowany jest także - zarówno w teorii, jak i w praktyce - podział funkcji w przedsiębiorstwie według faz i rodzajów działań składających się na proces gospodarczy. W przedsiębiorstwie przemysłowym można dla przykładu wyróżnić następujące funkcje:
- techniczne przygotowanie produkcji (tpp), a w jego ramach Np przygotowanie konstrukcyjne i technologiczno-techniczne,
- zatrudnienie i gospodarka czynnikiem ludzkim,
- inwestycje i gospodarka środkami trwałymi,
- produkcja podstawowa,
- działalność pomocnicza (transport wewnętrzny, gospodarka narzędziowa, gospodarka energetyczna i wodno-ściekowa itp.),
- sprzedaż,
- gospodarka środkami pieniężnymi (funkcja finansowa),
- ewidencja i sprawozdawczość.

Należy tu zwrócić uwagę na:
- pewną umowność, a zatem możliwość odmiennego wyodrębniania i grupowania funkcji w omawianym przekroju (Np z różnym stopniem szczegółowości),
- odmienność struktury funkcji i stopnia ich rozbudowy w przedsiębiorstwie, zależnie od ich przedmiotu działania, gałęziowo-branżowego profilu działalności itp.
- zmienność struktury i stopnia rozbudowy funkcji w czasie.

Ostatnia z omawianych cech wskazuje na charakterystyczne zjawisko ewolucji funkcji przedsiębiorstwa, uzależnionej m.in. od takich czynników, jak:

- poziom rozwoju gospodarczego,
- postęp naukowo-techniczny,
- mechanizm funkcjonowania gospodarki,
- wielkość przedsiębiorstwa.

Za pomocą tych cech możemy tu wskazać pewne ogólne tendencje w przedsiębiorstwach Np. sfery produkcji materialnej tendencje te polegają na przechodzeniu do dominacji funkcji produkcyjnych i technicznych w kierunku wzrostu roli i stopnia rozwoju funkcji: gospodarki czynnikiem ludzkim, finansowej, sprzedaży (rynkowej) czy funkcji związanych z ochroną środowiska naturalnego. Oznacza to jednocześnie wzrost złożoności przedsiębiorstwa i jego relacji z szeroko pojmowanym otoczeniem.
Podjęcie nowego rodzaju działalności a zmiana umowy spółki

W sytuacji, kiedy decydujemy się na rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa opartego na zasadzie spółki, to musimy liczyć się z koniecznością zmiany umowy, którą sporządzono na wstępie przy zawiązywaniu spółki.

Zmiany przy zawiązywaniu spółki

Zmiana umowy wynika z faktu, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego jeszcze w czasie obowiązywania kodeksu handlowego, które nadal pozostaje aktualne, przyjęto, że przedmiot z definicji "powinien być skonkretyzowany określeniem przynajmniej rodzaju prowadzonej DG”.

Zdarza się, że przedmiot działalności spółki jest określany w umowach spółek w różnym stopniu konkretyzacji.

Niestety, ale stosowane dawniej określenie działalności w postaci „działalność usługowa” nie jest dzisiaj uważane za wystarczające skonkretyzowanie przedmiotu działalności.

Jeżeli zatem spółka prowadzi działalność gospodarczą, co jest rozumiane jako cel spółki, to w zapisach określających przedmiot działalności spółki musi dokładnie określić swą działalność. Oznacza to, że w przypadku braku wpisu rodzaju usług, które się dodało do działalności, jak na przykład usługi wynajmu budynków i lokali, właściwym prawnie będzie dodania nowego przedmiotu działalności do dotychczasowego. Wyjątkiem może być umieszczone wcześniej szersze pojęcie, w którego skład wchodzi dany przedmiot.

W przypadku konieczności dodania przedmiotu, czyli uzupełnienia umowy konieczna będzie również jej zmiana.

Zagrożenie

Nie poczynienie właściwych kroków prawnych, a mimo to podjęcie nowej działalności naraża firmę na dodatkowe koszta.

Bowiem w praktyce obrotu gospodarczego zdarza się również dość często, że urzędy skarbowe przyglądają się przedmiotowi działalności ze szczególną uwagą.


W sytuacji, gdy zostanie uznane, że podmiot faktycznie prowadzi działalność nie ujętą w przedmiocie działalności spółki, to wówczas odpowiedni urząd skarbowy może nie uznawać kosztów związanych z prowadzeniem tej działalności za koszty uzyskania przychodu. W przypadku każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na ulgach podatkowych oraz odpowiednim rozliczeniu powinno to posłużyć jako dodatkowy argument przemawiający za dokonaniem zmiany umowy.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy