profil

Zasady ogólne postępowania administracyjnego

drukuj
satysfakcja 71 % 47 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.ZASADA PRAWORZĘDNOSCI DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Organy admini.muszą działać na podstawie prawa i w granicach prawa. Akty o charakterze wewnętrznym nie mogą być kierowane do podmiotów, które są niezależne od organów administracji.Do aktów wewn.możemy zaliczyć polecenia służbowe i wytyczne
.2.ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ.Sprawa powinna być rozstrzygnięta obiektywnie, strony powinny być traktowane na zasadzie równości, powinny mieć prawo przedstawiania dowodów o ile dowody te nie są sprzeczne z prawem.
3.ZASADA uwzględniania w postępowaniu interesu społecznego i słusznego interesu strony.Organ musi uwzględniać równocześnie oba interesy i zmierzać do tego aby interes jednostki nie był sprzeczny z interesem publicznym.
4.ZASADA CZYNNEGO udziału stron w postępowaniu.Organ musi zapewnić stronie udział w poszczególnych czynnościach postępowania, przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy powinien wyznaczyć stronie termin na zapoznanie się z aktami sprawy, a także umożliwić jej wypowiedzenie się, czy dokonane ustalenia są kompetentne i prawidłowe
.5.Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa.Wydawane decyzje powinny mieć właściwie uzasadniane, co spowoduje że strona wykona decyzje dobrowolnie i niewzniesie odwołania. W przypadku spraw prawie identycznych pod względem faktycznym i prawnym powinny zapaść zbliżone rozstrzygnięcia.
6.Zasada dwuinstancyjności postępowania.Od każdej decyzji niestatecznej przysługuje stronie odwołanie do organu wyższego rzędu.(z wyjątkami).
7.Zasada trwałości decyzji administ. Zasada ta dotyczy decyzji ostatecznych którymi są decyzje wydawane przez organ 1sze instancji, co do których nie wzniesiono odwołania, albo odwrotnie wniesiono po terminie.*decyzje wydane przez organ odwoławczy*decyzje wydane w postępowaniu jednoinstancyjnym Zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego, co oznacza że decyzje ostateczne mogą zostać uchylone lub zmienione ale tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach i w odpowiedniej procedurze.
8.Zasdada sądowej kontroli decyzji administracyjnej.Działalność organów administracji podlega kontroli, którą wykonują wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny.
9.Zasada wpływu wychowawczego na obywateli.


10.Zasada przekonywania.Właściwe uzasadniane decyzji tak jak przy zasadzie5. Jeżeli występują strony o spornych interesach to organ powinien je nakłaniać do zawarcia ugody.
11.Zasada udzielania informacji faktycznej i prawnej stronom postępowania.W postępowaniu administracyjnym zasada mówiąca, że nieznajomość prawa szkodzi nie ma pełnego zastosowania-oznacza to, że organ ma obowiązek m.in. informować strony o skutkach podejmowanych przez nie czynności, o skutkach niepodejmowania pewnych czynności oraz o innych prawach i obowiązkach.
12.Zasada ugodowego załatwiania spraw.
13.Zasada szybkości i prostoty postępowania.
14.Zasada pisemności.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy