profil

Zasady procesowe

drukuj
satysfakcja 74 % 61 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zasada Prawdy Materialnej – podstawę wszystkich rozstrzygnięc powinny stanowic ustalenia faktyczne zgodne z rzeczywistością

Zasada Obiektywizmu – organ procesowy powinien mieć bezstronny stosunek do stron i innych uczestników procesu oraz nie powinien nastawiac się kierunkowo do samej sprawy

Index inhabilis – sędzia wyłączony z mocy ustawy – wadliwośc orzeczenia , bezwzględna przyczyna odwoławcza , kasacyjna i do wznowienia
Index suspectus – sędzia podejrzany o stronniczośc – bezwzględna przyczyna odwoławcza

Zasada Współdziałania z społeczeństwem i instytucjami w ściganiu przestępstw – organy państwowe powinny angażowac w procesie karnym obywateli oraz instytucje państwowe i społeczne

Zasada Domniemania Niewinności – oskarżonego należy traktowac jak niewinnego dopuki nie zostanie mu udowodniona wina w sposób przewidziany przez prawo

In dubio pro reo – wszystkie niedające się usunąc wątpliwości należy rozstrzygac na korzyśc oskarżonego

Zasada swobodnej oceny dowodów – organy procesowe w ocenie dowodów kierują się swoim przekonaniem nieskrępowanym przez ustawowe reguły oceny , ale ukształtowanym pod wpływem wskazań wiedzy , doświadczenia życiowego i zasad logicznego rozumowania

Zasada bezpośredniości – organ procesowy powinien zetknąc się osobiście ze źródłem i środkiem dowodowym a środkiem dowodowy na , którym opiera swoje ustalenia powinien być środek pierwotny (dowód pierwotny)

Zasada skargowości – organ procesowy wszczyna i prowadzi postępowanie tylko skutkiem skargi podmiotu bezpośrednio zainteresowanego rozstrzygnięciem

Zasada kontradyktoryjności – strony mają prawo walczyc o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie

Zasada prawa do obrony – oskarżony ma prawo do obrony swoich interesów w procesie i do korzystania z pomocy obrońcy

Zasada publiczności – społeczeństwo ma dostęp do wiadomości o procesie karnym

Zasada kontroli – wszystkie decyzje i czynności procesowe podlegają kontroli

Zasada Legalizmu – organ procesowy powołany do ścigania przestępstw , jest zobowiązany z chwilą podjęcia uprawdopodobnionej informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego , do wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego

Zasada Oportunizmu – organ procesowy może nie wszczynac postępowania jeżeli wzgląd na interes społeczny czyni w danej sprawie postępowanie karne z oskarżenia publicznego niecelowym
Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki