profil

Podstawy Zarządzania

drukuj
satysfakcja 58 % 35 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

RODZAJE PLANÓW

Organizacje przyjmują plany różnego typu. Na szczeblu ogólnym obejmują one plany strategiczne, taktyczne i operacyjne.
Plany strategiczne
Plany strategiczne to plany opracowane dla realizacji celów strategicznych. Ściślej mówiąc, plan strategiczny to ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych. Plany te są ustalane przez zarząd i najwyższe kierownictwo, na ogół mają dłuższy horyzont czasowy i odnoszą się do kwestii zasięgu, dystrybucji zasobów, przewagi konkurencyjnej i synergii. 1
Plany taktyczne
Plan taktyczny, nastawiony na osiągnięcie celów taktycznych, jest opracowany dla realizacji określonych części planu strategicznego. Plany taktyczne na ogół angażują wyższy i średni szczebel zarządzania, mają horyzont czasowy nieco krótszy niż plany strategiczne i koncentrują się na konkretnych sprawach. Plany taktyczne zajmują się więc bardziej realizacją zadań niż ich stawianiem. 1
Plany operacyjne
Plan operacyjny koncentruje się na realizacji planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. Opracowuje go kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego. Plany operacyjne koncentrują się na krótkim okresie i mają stosunkowo wąski zasięg. Każdy taki plan obejmuje dość wąski zestaw działań. 1

Cechy PLAN
strategiczny taktyczny operacyjny
Zakres Jeden główny aspekt rozwoju Duża liczba pól Pojedyńcze działanie lub zadania
Złożoność Bardzo dużo zmiennych Wiele zmiennych Mała liczba zmiennych
Cel planowania Misja organizacji Doprowadzenie do pożądanych rezultatów w krótkim okresie Wykonanie zadania
Charakter czynności planistycznych Twórczy Bilansujący i alokacyjny Odtwórczy, postępowanie według wytycznych
Agregacja informacji Wysoka Niska Niska

RODZAJ PLANÓW WG. RAM CZASOWYCH PLANOWANIA

Plany długookresowe
Plan długookresowy obejmuje okres wieloletni, być może nawet okres kilku dziesięcioletni. Najbardziej rozpowszechnione plany długookresowe obejmują okres pięcioletni lub dłuższy. Planowanie długookresowe utrudnia złożoność otoczenia. 1
Plany średniookresowe
Plan średniookresowy jest nieco mniej hipotetyczny i mniej narażony na zmiany niż plan długookresowy.

Plany średniookresowe zwykle obejmują okres od roku do pięciu lat i mają szczególne znaczenie dla menedżerów średniego szczebla i pierwszej linii. Na ogół więc formułowane są one równolegle do planów taktycznych. Dla wielu organizacji planowanie średniookresowe stało się centralnym elementem działalności planistycznej. 1
Plany krótkookresowe
Plan krótkookresowy to plan, jaki opracowuje menadżer. Plan ten jest nastawiony na okres jednego roku lub krótszy. Takie plany w znacznym stopniu wpływają na codzienne działania menadżera. Występują w 2-óch podstawowych formach: 1.Plan działania-służy do uruchomienia jakiegoś innego planu.2.Plan reakcji-plan opracowany w celu zareagowania na nieprzewidziane okoliczności.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy