profil

Podstawowe cele ochrony pracy

drukuj
satysfakcja 77 % 68 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ochrona pracy, ma na celu ochronę praw pracownika a przede wszystkim jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy. Ma na celu stworzenie pracownikowi optymalnych warunków pracy z punktu widzenia ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Wszystkie te czynniki mają zapewni osobie pracującej bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy.
W całym systemie ochrony prac na pierwszy plan wysuwa się człowiek i jego zdrowie, dlatego na pojecie ochron pracy składają się gwarancje prawne. Obejmują one wszystkie normy prawne ustanowione w interesie pracujących. Znajduje się tutaj również częśc norm prawa prac, które bezpośrednio służą celom ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami, jakie mogą powstać w procesie pracy. W polskim prawie cele te regulują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, w których skład wchodzą między innymi:

1. Obowiązki pracodawcy - ponosi on główną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest również zobowiązany do zapewnienia takich warunków, a w szczególności:
- organizowania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny,
- zapewnienia sprawnych środków ochrony indywidualnej,
- dbania o pomieszczenia i w miejscu pracy i odpowiedniego ich wyposażenia,
- zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp,
- zapewni wykonywanie nakazów, decyzji wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
- zapewni wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy oraz lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę w zakładzie pracy
Pracodawca uprawniony jest ponadto do nagradzania i wyróżniania pracowników jak również karania ich poprzez nagany lub kary pieniężnej.

Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy:
· art. 11 – pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika
· art. 15 – pracodawca jest obowiązany zapewni pracownikom bezpieczne higieniczne warunki pracy,
· art. 16 – pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeb pracowników,
· art. 17 – pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji
· art. 94 – pracodawca jest obowiązany w szczególności do:
1.

zaznajomienia pracownika (sposobem pracy, zakresem, miejscem i uprawnieniami)
2. organizować pracę w sposób pełny (wykorzystanie kwalifikacji, umiejętności, czasu itp.)
3. terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenie
4. stosowa obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny i wyników pracy
5. wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego w zakładzie
6. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, oraz akta osobowe
7. wydawać w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy niezwłocznie świadectwa pracy


2. Obowiązki pracownika – podstawowym obowiązkiem każdego pracownika w miejscu pracy jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a ponadto współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w celu realizacji założeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownik ma prawo powstrzymac się lub oddali z miejsca wykonywania pracy, w porozumieniu z przełożonym, gdy warunki pracy nie spełniają norm bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia jemu lub innym osobom znajdujących się w otoczeniu (art. 210 & 1).

Przepisy prawa pracy stanowią wiec podstawowy zbiór norm ochrony pracy (dział X Kodeksu Pracy). Ich zakres jest bardzo szeroki i dotyczy między innymi zagrożeń związanych z obiektami i pomieszczeniami pracy, używaniem maszyn, urządzeń i narzędzi, procesami szczególnie niebezpiecznymi i szkodliwymi, organizacji pracy, oraz zagrożeń tkwiących w samych pracownikach (stanie zdrowia, kwalifikacjach).

System ochrony pracy w Polsce uwzględnia również społeczny nadzór nad warunkami bezpieczeństwa i hieny pracy. Kodeks pracy reguluje również odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy przez pracodawcę i pracownika.
Państwowy nadzór nad warunkami prac sprawują:

1.Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – w jej skład wchodzą Główny Inspektor Pracy, 16 okręgowych inspektoratów pracy oraz inspektorzy pracy działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy. PIP powołana jest do kontroli i nadzoru przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, wynagrodzeń za pracę czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych.
2.Państwowa Inspekcja Sanitarna – nadzoruje warunki higieny środowiska w zakładach pracy, placówkach żywienia zbiorowego. Egzekwuje przestrzeganie ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych.

3.Urząd Dozoru Technicznego – ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarza zagrożenie zdrowia lub życia jak również mienia i środowiska.

4.Społeczna Inspekcja Pracy – reprezentuje interesy wszystkich pracowników w tym przestrzegania prawa pracy oraz chroni uprawnienia pracownicze, które są określone przez przepisy prawa pracy.
W skład społecznej inspekcji pracy wchodzą w firmie: Zakładowy społeczny inspektor pracy (dla całego zakładu pracy), wydziałowi społeczni inspektorzy pracy i grupowi społeczni inspektorzy pracy.

5.Związki Zawodowe – sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy do ich zadań należy:
- zajmowanie stanowisk w indywidualnych sprawach pracowniczych
- zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników
- kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z PIP


Wszystkie te prawa spisane w kodeks i instytucje stworzone przez człowieka maja na celu przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego, powstającym w procesie pracy. Stosowanie się pracowników do tych przepisów i cierpliwe wysłuchiwanie uwag przez pracodawców pozwolą nam na poprawę warunków pracy, a co za tym idzie lepszą ochronę zdrowia i życia.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy