profil

Klasyfikacja kosztów i przychodów

drukuj
satysfakcja 46 % 37 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pozostałe koszty operacyjne:
- Wartość netto zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- Koszty likwidacji środków trwałych
- Odpisane środki trwałe w budowie bez efektu gospodarczego
- przekazane darowizny
- zapłacone lub przypadające do zapłaty kary,grzywny,odszkodowania(z wyjątkiem odsetek za zwłokę w zapłacie)
- odpisane należności przedawnione
- niezawinione niedobory
- koszty postępowania sądowego
- utworzone rezerwy
- odpisy aktualizujące wartość składników majątku obrotowego
Pozostałe przychody operacyjne
- przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- przychody i odzyski z likwidacji
- otrzymane dotacje i subwencje
- otrzymane darowizny( z wyjątkiem środków trwałych)
- ujawnione nadwyżki
- odpisane przedawnione i umorzone zobowiązania
- otrzymane odszkodowania i kary umorzone
- zwrot zasądzonych kosztów sądowych
- rozwiązanie rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych
Koszty finansowe:
- odsetki od wyemitowanych obligacji
- odsetki os otrzymanych pożyczek
- prowizje i odsetki od kredytów
- odsetki od nieterminowej regulacji zobowiązań
- potrącone dyskonto weksli
- ujemne różnice kursowe
- wartość ewidencyjna sprzedanych inwestycji
- odpisy aktualizujące wartość inwestycji
Przychody finansowe:
- otrzymane dywidendy
- odsetki od lokat i rachunków bankowych
- odsetki od udzielonych pożyczek
- odsetki od nieterminowej regulacji należności
- otrzymane dyskonto
- dodatnie różnice kursowe
- przychody ze sprzedanych inwestycji
Straty nadzwyczajne:
- pieniężne skutki zdarzeń losowych po uwzględnieniu kosztów usuwania szkód oraz przyznanych odszkodowań, np. pożar, powódź, gradobicie i inne klęski żywiołowe, a także kradzież z włamaniem, czy inne rodzaje kradzieży, których skutkiem jest powstanie określonych strat
- koszty zaniechanej lub nie podjętej produkcji, remontów, inwestycji, robót itp.
Zyski nadzwyczajne:
- zyski z tytułu zdarzeń losowych (odzyskane materiały, odpadki itp.)


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:18)

to ma być praca to zostało wycięte z innej pracy wywalcie to bo nie nadaje się do niczego