profil

Pieniądz i bankowość

drukuj
satysfakcja 72 % 73 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PIENIĄDZ-powszechnie stosowany ekwiwalent(odpowiednik, równoważnik) towarów i usług, trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny. W sklepie wymienia się pieniądze na np. chleb, w tramwaju na przejazd, służy do regulacji zobowiązań (np. podatków). Z problematyką pieniądza związana jest kwestia kredytów J.
BARTER-handel wymienny
TEZAURACJA- proces przechowywania pieniądza, wyłączania go z obiegu(odkładanie, przechowywanie jego wartości w czasie-nie przynosi on wtedy korzyści ani posiadaczowi ani gospodarce)
KWITY DEPOZYTOWE-pierwszy substytut(zamiennik) monet, zabezpieczenie przed utratą monet i przed zmniejszaniem się ich wartości(inflacją)
RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ-przeciwdziała inflacji poprzez kontrolę emisji pieniądza, sprawuje nadzór nad NBP, jest instytucją niezależną, składa się z 10 członków mianowanych na 6 lat, którzy nie mogą być odwołani ze stanowiska-po 3 mianuje sejm, senat i prezydent, dziesiątym jest prezes NBP
INFLACJA-wzrost cen wynikający najczęściej z nadmiernego zwiększania się ilości pieniądza w obiegu w stosunku do przyrostu ilości towarów i usług oferowanych do sprzedaży
ZNAKI PIENIĘŻNE-banknoty i bilon, wprowadzane są do obiegu przez banki centralne
SYSTEM SZTBOWO-ZŁOTY- wymienialność banknotów na złoto
SYSTEM DEWIZOWO-ZŁOTY- wymienialność waluty państwa na inne (głównie na dolary)
FUNKCJE PIENIĄDZA
MIERZENIE WARTOŚCI-wszystkie towary i usługi są przeliczane na pieniądze, mogą być porównywane w czasie, przestrzeni i przeliczane na czas pracy
ŚRODEK WYMIANY-pieniądz zastępuje barter jako wartość wymieniana na towar
ŚRODEK TEZAURACJI (przechowywania, gromadzenia)-umożliwia gromadzenie dóbr w formie pieniędzy, wygodniejsze od przechowywania towarów
ŚRODEK PŁATNICZY-wiadomo, za jego pomocą płaci się za towary, usługi, reguluje zobowiązania... J
APREPCJACJA pieniądza-wzrost siły nabywczej pieniądza krajowego, jednoczesny wzrost jego wartości w stosunku do innych walut
DEPRACJACJA pieniądza-spadek siły nabywczej pieniądza danego kraju( z reguły ze spadkiem jego wartości w stosunku do innych walut)
DENOMINACJA pieniądza-zmiana nominalnej wartości pieniądza nastająca w wyniku reformy walutowej, działanie to ma wzmocnić i ustabilizować pieniądz (np.

w 1995 roku w Polsce 1000zł zastąpiono silną 1zł)
DEWALUACJA-oficjalne zmniejszenie wartości pieniądza krajowego w stosunku do obcych walut przez władze danego państwa (powoduje to wzrost opłacalności eksportu a spadek importu)
INWESTYCJA-pieniądze przeznaczone na zakup papierów wartościowych, udzielanie kredytu lub na złożenie w depozycie
STOPA INFLACJI-wskaźnik pokazujący w % o ile spada wartość pieniądza np. w ciągu roku
BANK CENTRALNY
EMITUJE PIENIĄDZE-realizuje w ten sposób politykę monetarną i utrzymuje stabilną pozycję złotego w stosunku do innych walut, dba o niski poziom inflacji, reguluje obieg pieniądza gotówkowego i kredytowego
MINIMALNE REZERWY BANKÓW KOMERCYJNYCH-pieniądze, które banki komercyjne są zobowiązane trzymać na rachunku w banku centralnym
BANKI KOMERCYJNE
KONCENTRACJA KAPITAŁU-przyjmowanie pieniędzy na określony czas od różnych źródeł (ludności, instytucji, przedsiębiorstw)
TRANSFORMACJA PIENIĄDZA-zmiana ilości pieniądza w banku na skutek przyjmowania lokat i kredytów
REALIZACJA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH-dokonywanie przelewów między przedsiębiorstwami, instytucjami, obsługa rachunków bankowych i rozliczeń ludności (za co banki pobierają opłaty)
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA-po podpisaniu odpowiedniej umowy można za pośrednictwem komputera i telefonu, podając hasło, poznać stan swojego konta i zostać poinformowanym o przeprowadzonych na nim operacjach, w niektórych bankach można w ten sposób zaciągnąć pożyczkę i dokonać przelewu

Rola NBP-NBP to bank centralny, świadczy usługi bankowe, pełni funkcje banku państwa, nadzoruje banki komercyjne, kontroluje podaż pieniądza i kredytu w gospodarce. NBP świadczy bankom i innym instytucjom finansowym takie same usługi jakie banki komercyjne oferują swoim klientom tj.: dostarczanie gotówki, rozliczenia międzybankowe, prowadzenie rachunków depozytowych, oraz udzielanie pożyczek;
Nadzorowanie i regulacja-NBP reguluje zasady postępowania całego systemu bankowego w szczególności do instytucji wschodzących w jego skład. Celem tych zasad jest zapewnienie bezpieczeństwa i solidności usług świadczonych przez wszystkie banki komercyjne. Kontrolą przestrzegania prawa bankowego oraz uregulowań ustalonych przez prezesa NBP zajmują się w szczególności: Komisja Nadzoru Bankowego, Departament Licencji, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP
Kontrola podaży pieniądza i kredytu w gospodarce: wielkość podaży pieniądza wpływa bezpośrednio na poziom cen oraz na przebieg wieku innych procesów zachodzących w gosp. krajowej, dlatego też jednym z podstawowych zadań banku centralnego jest kontrola i regulowanie podróży pieniądza, tak by jej poziom odpowiadał potrzebom gosp. narodowej. Aby wykonać to zadanie NBP stosuje szereg instrumentów ekonomicznych i prawnych: emituje pieniądze gotówkowe, określa obowiązkowy poziom rezerw bankowych, kształtuje poziom stóp procentowych, dokonuje tzw. Operacji otwartego rynku, działania te są częścią za którą odpowiedzialny jest NBP.


UWAGA!!
Powyższy tekst jest taki sam jak tekst w załączniku w pliku *doc,
polecam ściagnięcie pliku, ponieważ inforamcje tam zawarte są bardziej przejrzyste!!


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
16.3.2011 (18:51)

Super praca, bardzo mi się przydała, a przede wszystkim zaoszczędziłam czas! Dziękuję! ;)