profil

/

Zadania Prace

Polska w okresie wczesnopiastowskim.

drukuj
satysfakcja 50 % 30 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Plemiona Polskie:
• Polanie [Wielkopolska, jez. Lednica, Gniezno]
• Pomorzanie [dolna Odra, dolna Wisła]
• Wiślanie [górna Wisła]
• Mazowszanie [środkowa Wisła]
• Lędzianie [dorzecze Bugu i Wieprza
• Plemiona Śląskie – Śląsk

Najważniejsze źródła o państwie polskim:
• Geograf Bawarski [ o plemionach]
• Żywot św. Metodego [o Wiślanach]
• Relacja Ibrahima Ibn Jakuba [o państwie Mieszka I]
• Kronika Thietmara [o Chrobrym]
• 4 kroniki Polskie: I – Galla Anonima za panowania Bolesława Krzywoustego, II – Wincentego Kadłubka na przełomie XII i XIII wieku, III – Janka z Czarnkowa podkanclerza Kazimierza Wielkiego druga połowa XIV w., IV – Jana Długosza za Kazimierza Jagiellończyka.

POLITYKA:
Twórcami – książęta z Piastów, legendarni SIEMOMYSŁ, LESZEK i SIEMOWIT.
Pierwszy władca to Mieszko I, objął władzę ok. 960.
Teren Polski najeżdżany przez Niemców i Czechów. Mieszko przyjął chrzest 966, w 965 poślubia Dobrawę i za pośrednictwem Czech dochodzi do przyjęcia chrztu.
Przyczyny:
• Mieszko chciał się zabezpieczyć przez najazdami Czech i Niemiec
• Duchowni czytający i piśmienni mogli pomóc mu zorganizować i zarządzać państwem
• Chrzest umacniał pozycję Mieszka
• Polska wchodziła w sferę kultury łacińskiej [ pojawiła się na mapie Europy Łacińskiej]
• Chrześcijańska Polska mogła najeżdżać inne pogańskie państwa
• Można było zjednoczyć plemiona

368 – powstaje pierwsze biskupstwo w Poznaniu [ biskupem-Jordan]
Margrabia niemiecki HODON w 972 atakuje Pomorze i jest bitwa pod CEDYNIĄ – Polacy wygrywają.
Otton I zdał sobie sprawę że powstało silne państwo więc wzywa Mieszka i Hodona do Merseburga i na mocy układu Mieszko uzyskuje zwierzchność nad Pomorzem Zachodnim w zamian za co uznaje się lennikiem Ottona I.
Hodon miał pomóc Mieszkowi w bitwie z Wioletami[pokonali ich]. Zostawił Bolesława Chrobrego u boku Ottona [został on zakładnikiem bo Otton bał się Polski]
Po bitwie Polacy biją się z Czechami zajmując Śląsk i Ziemię Wiślan, ale w trakcie tych walk tracimy Grody Czerwieńskie. Na rzecz Rusi.
Przed śmiercią Mieszko wydaje DAGOME IUDEX[prawa Dagoma czyli Mieszka, to jego pogańskie imię]. Pierwszy opis granic państwa polskiego: Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze , Lubelszczyzna. Nie wymieniono Małopolski ani imienia Bolesława [mimo że Mieszko zdobył Małopolskię]
Państwo, Odę i innych synów wymienił w dokumencie. Oddaje ich pod opiekę papieża. Aby zabezpieczyć przed wojną domową łamie zasadę primogenitury i Bolesławowi oddaje Małopolskę.
992 – Mieszko I umiera
Chrobry wypędza Odę i braci przyrodnich, pozyskuje poparcie możnych, nie narzeka się na gniew papieża wysyłając mu bogate dary, a władzę obejmuje małoletni Otton III w Niemczech. To sprzyjało Chrobremu. Możni nie chcieli regentki – Niemki i jej niemieckich doradców, więc poparli Bolesława.

W Polsce chronią się dwaj biskupi z rodu Sławnikowiców z Czech.
997 – biskup praski Wojciech zostaje wysłany z micją chrystianizacji do Prus. Zostaje zabity i uznany za męczennika [Polska ma pierwszego świętego]. Zwłoki zostały umieszczone w Gnieźnie i tam odbywały się pielgrzymki z tego powodu.

1000 – pod pretekstem pielgrzymki przybywa cesarz Otton III, ma miejsce Zjazd Gnieźnieński, na którym za poparcie koncepcji cesarza, zgodził się na koronację Bolesława, przekazując między sobą symbol władzy – włócznię św. Maurycego.
Utworzono arcybiskupstwo gnieźnieńskie i trzy nowe biskupstwa – krakowskie, wrocławskie i w Kołobrzegu. Kościół Polski stał się niezależny. Pierwszym arcybiskupem był brat św. Wojciecha – RADZIM GAUDENTY.
1002 – Otton III umiera, w Niemczech następuje walka o tron, z tego korzysta Chrobry i zajmuje Czechy, Słowację i Morawy. Wykorzystując śmierć krewnego, margrabiego Milśni – Ekeharda zajmuje Milsko i Łużyce.
Nowy władca niemiecki – HENRYK II zażądał aby Chrobry założył hołd z Czech. Bolesław odmawia i to jest przyczyną wieloletnich wojen polsko-niemieckich, aż do 1018 roku.
3 etapy tej wojny:
I – 1002-1005 – kończy się układem w Poznaniu. Polska traci Czechy, Milsko i Łużyce.
II – 1007-1013 – kończy się układem w Merseburgu. Polska dostaje Milsko i Łużyce, ale musi płacić trybut z tych ziem.
III – 1015-1018 – koniec wojen, pokój w Budziszynie. Polska dostaje Milsko i Łużyce bez zobowiązań. W Milśni miał zasiadać margrabia przychylny Polsce.

Rozpoczyna się bunt przeciw Chrobremu.
W 1018 – konflikt dynastyczny na Rusi Kijowskiej. Pod pretekstem poparcia zięcia Świętopełka, Chrobry rusza na Kijów. Łupi miasto i przyłącza do Polski Grody Czerwieńskie.
Z tą wyprawą związane jest pojęcie – SZCZERBIEC – miecz koronacyjny władców Polski.

1025 – Chrobry koronuje się w Gnieźnie na pierwszego króla Polski [ale po śmierci Henryka II]
Na tron powołuje młodszego syna Mieszka II, pomijając Bezpryma [ którego wysłał do zakonu].
Mieszko II koronowany w tym samym roku w Gnieźnie. Jest bardzo silnym władcą, miesza się w różne sprawy [niemieckie], jest niebezpieczny dla sąsiadów.
1031 – wspólny najazd Konrada II [niemiecki] i Jarosława Mądrego na Polskę.
Tracimy Milsko i Łużyce oraz Grody Czerwieńskie.
Możni występują przeciw osłabionemu władcy i Mieszko musi uciec z kraju. Tron przejmuje Bezprym i uznaje się lennikiem niemieckim. Zostaje szybko zabity i do kraju wraca Mieszko II. Usuwa rywali do tronu.
1034 – Mieszko II umiera. Ta śmierć zapoczątkowuje kryzys monarchii wczesnopiastowskiej. Możni wypędzają syna Mieszka – Kazimierza i matkę – księżną Rychezę. Chronią się oni w Niemczech. Od Polski odrywa się Mazowsze gdzie władzę obejmuje Masław. W Wielkopolsce wybucha rebelia ludowa przeciw możnym i duchownym.
Ze słabości Polski korzysta książę czeski BRZETYSŁAW i w 1039 najeżdża Polskę, łupi Wielkopolskę i zagarnia Śląsk, kradnie również relikwię św. Wojciecha.
Brzetysław narusza równowagę i Kazimierz dostaje pomoc.
Po najeździe czeskim Kazimierz Odnowiciel ma poparcie Henryka III, wraca do Polski i rozpoczyna odbudowę. Udaje mu się zająć Małopolskę, Wielkopolskę, Ziemię Sieradzką i Łęczyńską.
1047 – dzięki pomocy Jarosława Mądrego pokonuje Masława i przyłącza Mazowsze.
1050 – rozpoczyna wojnę z Czechami o Śląsk. Spór zostaje rozstrzygnięty przez cesarza w 1054 układem w KWEDLINBURGU. Polska otrzymuje Śląsk, ale musi płacić Czechom z niego trybut.

Kazimierz przenosi stolicę do Krakowa bo Gniezno zostało wcześniej spustoszone.
1058 – umiera i tron obejmuje BOLESŁAW ŚMIAŁY[SZCZODRY]. Odbudowuje organizację kościelną i funduje nowe biskupstwo w Płocku[dlatego szczodry]
1076 – w zamian za poparcie Papieża Grzegorza VII uzyskuje zgodę na koronację [ w Gnieźnie]
1079 – spór króla z biskupem Krakowskiem Stanisławem. Śmierć biskupa powoduje wypędzenie króla przez możnych. Stanisław zostaje świętym , opiekunem kościoła polskiego.

Władzę przejmuje brat Kazimierza – Władysław Herman, który uznał się lennikiem niemieckim, ale władzę sprawował wojewoda Sieciech.
1097 – możni zbuntowali przeciw Sieciechowi synów Hermana – Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego i Sieciech zostaje wypędzony, ale Herman zostaje zmuszony do podzielenia Polski. Król zachowuje zwierzchnictwo i przejmuje Mazowsze. Zbigniew – Wielkopolskę i Kujawy, a Bolesław – Małopolskę i Śląsk.
Taki stan utrzymuje się do 1102 kiedy Herman umiera i Zbigniew po ojcu dostaje Mazowsze, a Bolesław – Wielkopolskę.
Okres współrządów braci utrzymywał się do 1107 roku kiedy Zbigniew zostaje wypędzony z kraju. Chroni się w Niemczech i zyskuje pomoc Henryka V.
1109 – najazd Henryka V wspomaganego przez Czechy [słynna obrona Głogowa]
Henryk V wycofuje się, ponosi klęskę.
Krzywousty zgadza się na powrót Zbigniewa [ ale go oślepia i doprowadza do jego szybkiej śmierci]

Celem życia Krzywoustego był podbój Pomorza:
I etap: trwa do 1109, Krzywousty zdobywa Grody Nadnoteckie z Nakłem na czele
II etap: trwa do 1116. Bolesław zdobywa Pomorze Nadwiślańskie [Gdańskie] oraz Ziemie Nadnoteckie.
III etap: Wyprawa 1121-1122, w wyniku której następuje zhołdowanie Pomorza Zachodniego i jego lennikiem staje się książę Warcisław.

Krzywousty dechrystianizuje Pomorze. Przeprowadza to biskup Otto z Bambergii.
Ufundował 3 nowe biskupstwa: w Lubuszy, Włocławku i Kamieniu Pomorskim.
Popełnił parę błędów i w 1133 papież wydał Bullę, na mocy której Kościół Polski zostaje podporządkowany arcybiskupstwu w Magdeburgu.
1135 – aby ratować jedność państwa, Krzywousty składa 2 hołdy lenne cesarzowi Lotarowi: 1 z Pomorza, a 2 z całego państwa.
Pozwala mu to utrzymać jedność państwa i owocuje wydaniem Bulli Gnieźnieńskiej w 1136, na mocy której arcybiskupstwo Gnieźnieńskie odzyskuje niezależność.
1138 – Krzywousty umiera = koniec epoki wczesnopiastowskiej.


Podobne tematy:
Polska w okresie wczesnopiastowskim Plemiona polskie Polanie jakie tereny zajmowali Polanie Pomorzanie jakie tereny zajmowali Pomorzanie Wiślanie jakie tereny zajmowali Wiślanie Mazowszanie WSZYSTKIE
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
18.5.2008 (13:30)

bardzo fajne przydało mi sie dzięki na prawde supperZadania z Historii
eru2011 rozwiązane zadanie
Historia 10 pkt wczoraj o 13:13

Wypisz prawa seniora oraz wymień poszczegulne dzielnice kture otrzymali sunowie Bolesława Krzywoustego

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

md2260 rozwiązanych zadań
Historia 30 pkt wczoraj o 13:11

Rozstrzygnij, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe, wpisując w tabeli ,, prawda" lub ,,Fałsz": a) Niemieckimi oddziałami Afnka...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

md2260 rozwiązanych zadań
Historia 30 pkt wczoraj o 13:10

1.uzupełnij tekst: W..........roku rozpoczęło się niemieckie natarcie na Francję. Siły niemieckie ominęły ........... i zaatakowały przez...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

md2260 rozwiązanych zadań
Historia 20 pkt wczoraj o 11:00

Na dzis pilne 1.uzupełnij tekst: W..........roku rozpoczęło się niemieckie natarcie na Francję. Siły niemieckie ominęły ........... i zaatakowały...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15
Rozwiązuj

md2260 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt wczoraj o 10:58

Na dziś potrzebne 1.zaznacz poprawną odpowiedź : Po ataku niemieckim na państwa skandynawskie a) Finlandia przyczyniła się do wojny po stronie...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.