profil

Wypełniamy PIT-37

drukuj
satysfakcja 17 % 130 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wypełniamy PIT-37
Jest on znacznie prostszy od formularza PIT-36, liczy też mniej stron (trzy). A jest przeznaczony dla osób, które w 2002 r.:
1) wyłącznie uzyskały przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy pobrali zaliczki na podatek z tytułu:
· wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
· emerytur lub rent krajowych,
· dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
· zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
· stypendiów,
· przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
· przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
· świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
· należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym
2) oraz nie są zobowiązane doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci, jeśli powinny to zrobić, muszą sięgnąć po PIT-36.
Aby ten formularz mogli wypełnić małżonkowie, którzy chcą się rozliczyć wspólnie, muszą oboje spełnić powyższe warunki. Wystarczy, że jeden z nich np. miał dochody z działalności gospodarczej (choćby była prowadzona nawet tylko miesiąc), wówczas oboje mają obowiązek - sporządzenia zeznania na druku PIT-36. Zasadą jest bowiem, że formularza PIT-37 nie wypełniają podatnicy, którzy:
1) prowadzili:
- pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach,
- działy specjalne produkcji rolnej,
2) uzyskali przychody:
- z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo z umów o podobnym charakterze,
- od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z tytułu: sprzedaży udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych oraz działalności wykonywanej osobiście),
- ze źródeł przychodów położonych za granicą (np.

z emerytury lub renty, ze stosunku pracy),
- z innych źródeł, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek, w tym przychody wykazane w informacji PIT-8C,
3) korzystają z odliczeń z tytułu kontynuacji ulg inwestycyjnych,
4) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną).
Podatnicy, którzy spełniają którykolwiek z powyższych warunków, sporządzą zeznanie na druku PIT-36.
Formularz PIT-37, jak i PIT-36 jest skonstruowany tak, że mogą go wypełnić zarówno podatnicy rozliczający się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób preferencyjny, przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. O tym, jak podatnicy będą się rozliczać, poinformują urząd skarbowy w rubrykach znajdujących się tuż pod nagłówkiem zeznania – w poz. o numerze 6, gdzie należy zakreślić odpowiedni kwadrat.
Zaczynamy
Zeznanie należy zacząć wypełniać od lewego górnego rogu, w którym podaje się numer identyfikacji podatkowej (NIP). Osoby, które takiego numeru jeszcze nie posiadają, powinny razem z zeznaniem złożyć wniosek o nadanie numeru – na formularzu NIP-3.
Pierwsze części zeznania PIT-37 są przeznaczone na wpisanie danych formalnych. Do takich należy nazwa urzędu skarbowego, w którym składane jest zeznanie. Tę informację należy zawrzeć w części A. Zeznanie składa się w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Takim urzędem jest:
1) dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy (czyli podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu):
· rozliczających się indywidualnie lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci urząd skarbowy ustalony według miejsca:
- zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2002 r.,
- pobytu podatnika w dniu 31 grudnia 2002 r., jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania, a gdy pobyt podatnika w Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według miejsca pobytu w ostatnim dniu,
· wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów z dochodami małżonka urząd skarbowy ustalony według miejsca zamieszkania małżonków, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania, urząd skarbowy ustalony według miejsca zamieszkania jednego z małżonków,
2) dla podatników, o których mowa w art. 4 ustawy (podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) - urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
W tej samej części podatnicy muszą także poinformować – zakreślając odpowiednie kwadraty – jaki jest cel złożenia formularza: czy złożenie zeznania, czy złożenie jego korekty. Przypomnijmy, że najkorzystniej dla podatnika jest sporządzić korektę zanim podatnika wezwie urząd skarbowy. Lepiej jednak uniknąć poprawiania zeznania i uważnie go wypełnić, sprawdzając przy tym, czy w archiwum domowym znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty do sporządzenia zeznania – np. dowody na poniesienie wydatków, które uprawniają do ulg.
Wspólnie z małżonkiem albo z dzieckiem
Część B formularza jest przeznaczona na złożenie wniosku:
- małżonków o łączne opodatkowanie dochodów, albo
- osoby samotnie wychowującej dzieci o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla tych osób.
Złożenie tego wniosku polega na tym, że podatnicy w tej części składają podpisy pod deklarowanym przez nich sposobem rozliczeń. O tym, kto ma do tego prawo, napisaliśmy we wstępie do dodatku.
Dane personalne
Wpisuje się je w kolejnej części zeznania, w części C. Podaje się tam nazwisko, imię, datę urodzenia, adres zamieszkania. Tu należy wpisać miejsce stałego lub czasowego zamieszkania - nie krótszego niż dwa miesiące. Podatnicy, którzy w dniu 31 grudnia 2002 r. mieli miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisują swój adres zamieszkania w ostatnim dniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 roku.
Ta część jest podzielona na podczęści, z których jedna dotyczy podatnika, druga jego małżonka. Należy pamiętać, że od tego, w jakiej kolejności małżonkowie wpiszą tu swoje dane, w takiej samej kolejności muszą wpisywać wszelkie kwoty w dalszej części zeznania. Osoba, która poda swoje dane identyfikacyjne pod hasłem „podatnik”, ma obowiązek wypełniać potem pozycje oznaczone takim samym hasłem. Zasada ta dotyczy konsekwentnie osoby, która dane identyfikacyjne wpisze w części przypisanej małżonkowi. Tej drugiej części C.2 nie wypełniają podatnicy, którzy rozliczają się indywidualnie lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Jakie załączniki
W zeznaniu trzeba wskazać nie tylko jakiego rodzaju załączniki zostaną do niego dołączone, ale także w ilu egzemplarzach. Do zeznania PIT-37 przewidziano następujące załączniki:
PIT/O - składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne) lub od podatku (np. z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej, zakup pomocy naukowych), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Rozliczający się wspólnie małżonkowie składają jeden załącznik PIT/O. Jest w nim bowiem miejsce na odpisy dokonywane przez każdego z osobna. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, wypełniają dwa załączniki PIT/O i dołączają je do swoich zeznań. Wypełniają w nim tylko rubryki dotyczące ulg, z których korzysta każdy z nich. O odpisach drugiego małżonka tam nie informują, a w składanych przez siebie formularzach kwoty odliczeń wpisują do pól pod hasłem „podatnik”, jako że również w tej „roli” występują w swoim. O dołączeniu druku PIT/O do zeznania informuje się w poz. 36.
PIT/D - składają osoby, które dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym odsetek od kredytów mieszkaniowych). Małżonkowie, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację - zarówno wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów, jak i małżonkowie rozliczający się indywidualnie - składają jeden załącznik PIT/D. Podatnicy, którzy w zeznaniu za 2002 rok dokonują odliczeń od dochodu z tytułu nowej ulgi pozwalającej odpisać spłacane odsetki od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji służącej zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, muszą wraz z załącznikiem PIT/D złożyć oświadczenie PIT-2K. O tym, że podatnik składa załącznik i oświadczenie, należy poinformować w poz. 37 oraz 38.
Małżonkowie rozliczający się indywidualnie i korzystający z ulg mieszkaniowych, załącznik PIT/D dołączają do zeznania jednego z małżonków, podając w zeznaniu drugiego z małżonków: NIP, nazwisko i imię małżonka oraz urząd skarbowy, do którego został złożony załącznik PIT/D. W tym celu należy zaznaczyć w poz. 40 odpowiedni kwadrat, a w poz. 41 podać, do jakiego zeznania został on dołączony – do PIT-28, PIT-36 czy może do innego PIT-37.
Oto, jak się wypełnia te pola. Jeżeli podatnik dołącza załącznik PIT/D:
- do składanego zeznania PIT-37, to w poz. 37 wpisuje 1,
- do zeznania PIT-28, to nie wypełnia poz. 37, a zakreśla kwadrat nr 1 w poz. 40 oraz w poz. 41.
Jeśli zaś ten załącznik dodaje do swojego zeznania małżonek, to podatnik nie wypełnia poz. 37, natomiast w poz. 40 zakreśla kwadrat nr 2 oraz właściwy kwadrat w poz. 41, tj. odpowiadający symbolowi zeznania, z którym małżonek złożył PIT/D. Ponadto podatnik musi wypełnić poz. 42, podając dane identyfikacyjne małżonka oraz nazwę urzędu skarbowego.
W części D podatnicy informują urząd skarbowy o złożonym wraz z zeznaniem formularzem NIP-3. Jest to zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne. Formularz NIP-3 może bowiem pełnić każdą z tych ról. Osoby, które nie mają jeszcze numeru NIP, wypełniają ten druk jako zgłoszenie identyfikacyjne, czyli inaczej mówiąc wniosek o nadanie numeru. Inni muszą złożyć go jako aktualizację danych, które od chwili przyznania im numeru NIP zmieniły się, np. adres zamieszkania. Wymaga tego ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 142, poz. 702 z późn. zm.).
Forma płacenia podatku
Temu poświęcona jest następna część E. Należy w niej poinformować, czy podatnik uzyskiwał w 2002 r. przychody z działalności gospodarczej objętej kartą podatkową lub (i) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, albo z opłat związanych z pełnieniem funkcji duszpasterskich. Jeśli ta część dotyczy podatnika, musi on zaznaczyć odpowiadające tym przychodom kwadraty.
Przychody, koszty, dochody, zaliczki
Rozliczenie podatku za 2002 rok rozpoczyna się właśnie w tym miejscu w częściach: F.1 i F.2, w których należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników. Część F.2 wypełnią małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów. Może się okazać, że pozostawią ją pustą – jeśli jeden z małżonków nie miał w ub.r. żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu, albo jeśli je miał, ale w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. do 2727,16 zł).
Tę część podzielono na rodzaje źródeł przychodów (dochodów), z których podatnik musi się rozliczyć. Każdemu z nich przypisano określone wiersze, a w każdym z nich przychody wpisuje się w kol. b, koszty uzyskania przychodów w kol. c, dochód w kol. d, stratę w kol. e, a zaliczki na podatek w kol. f.
W zeznaniu nie uwzględnia się przychodów (dochodów):
1) z działalności rolniczej, w tym przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
2) z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
3) podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn,
4) wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
5) zwolnionych z opodatkowania m.in. na podstawie:
· art. 21 i 52 ustawy,
· rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz.U. nr 4, poz. 34.),
· rozporządzenia ministra finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz.U. nr 19, poz. 191),
· rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz.U. nr 46, poz. 435),
· rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz.U. nr 157, poz.1312),
6) zwolnionych z podatku dochodowego na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (Dz.U. nr 80, poz. 491 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 907),
7) zwolnionych z podatku dochodowego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów (Dz.U. nr 93, poz. 1028),
8) opodatkowanych w formie ryczałtu, między innymi:
· z odsetek od pożyczek,
· z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
· z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
· z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
· z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową,
· z tytułu niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności, w tym na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, jeżeli kwota należności, określona w umowie zawartej z osobą nie będącą pracownikiem płatnika, nie przekracza 143 zł,
· z wypłaconych emerytom lub rencistom świadczeń pieniężnych z tytułu łączącego ich uprzednio stosunku pracy (stosunków pokrewnych) z zakładem pracy,
· z tytułu jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłaconych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej, na których wniosek został skrócony okres wypowiedzenia,
· z wynagrodzeń za udzielenie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, organom Inspekcji Celnej (funkcjonariuszom celnym), Straży Granicznej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej lub Urzędowi Ochrony Państwa (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu), wypłaconych z funduszu operacyjnego,
· ze sprzedaży lub zamiany: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
9) z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
10) z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, opodatkowanych w formie ryczałtu.
Więcej informacji na ten temat zawarliśmy w części dodatku poświęconej wypełnianiu zeznania na formularzu PIT-36.
Pierwszy wiersz tej części to “Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacone przez zakład pracy” podatnicy wypełniają na podstawie imiennych informacji PIT-11 sporządzonych przez płatników (w tym przypadku przez pracodawców). Sumę kwot z poz. 34 i 38 informacji PIT-11 wpisuje się zatem w kol. b. Trzeba przy tym przypomnieć, że przychodami ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
W kol. c wykazuje się natomiast sumę kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy (stosunków pokrewnych) przysługujące za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody z tego źródła. Tu należy się kierować kwotą wykazaną w poz. 35 i 39 informacji PIT-11. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie wpisać do zeznania kosztów wyższych od określonych na 2002 r. Podatnik nie może podać w zeznaniu kosztów przekraczających:· w przypadku uzyskiwania przychodów z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) - 1155 zł 12 gr (96 zł 26 gr miesięcznie),· w przypadku uzyskiwania przychodów z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) - 1732 zł 72 gr,· w przypadku uzyskiwania przychodów z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - 1443 zł 90 gr (120 zł 33 gr miesięcznie),· w przypadku uzyskiwania przychodów z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - 2165 zł 90 gr.
W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość podania kosztów przekraczających powyższe kwoty. Podatnik ma do tego prawo, jeśli zryczałtowane koszty dla wynagrodzeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej są niższe od wydatków, które podatnik poniósł w ub.r. na dojazdy do zakładu pracy (lub zakładów pracy) autobusami, koleją, promem. W takiej sytuacji urząd skarbowy uhonoruje wyższe koszty. Muszą one być jednak udokumentowane imiennymi (wyłącznie) biletami okresowymi.
Jak wiadomo, istnieją też inne koszty uzyskania przychodów, określone procentowo. Podatnikowi osiągającemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika, ze środków podatnika, w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że te koszty uzyskania przychodów można zastosować wyłącznie do tej części uzyskanego przychodu, który korzysta z praw autorskich lub z praw pokrewnych. Nie można ich przyjąć dla wszystkich przychodów uzyskanych w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę. Tym niemniej w kol. c przeznaczonej na podanie kosztów uzyskania przychodów w wierszu dotyczącym wynagrodzeń ze stosunku pracy podatnik wpisze sumę zarówno kosztów zryczałtowanych, jak i kosztów z praw autorskich. W informacji PIT-11 są one podawane przez płatnika w dwóch różnych polach wiersza przeznaczonego na wykazanie przychodów z pracy.
Podatnik oblicza dochód
W kolejnych polach podatnik wpisuje kwotę dochodu ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych), który wynika z odejmowania kosztów od przychodów. Warto, by podatnik sam to obliczył, a nie przepisywał automatycznie danych z informacji PIT-11. Szczególnie powinni zwrócić na to uwagę podatnicy, którzy jednocześnie pracowali na kilka etatów i z tego tytułu w każdej firmie, w której byli zatrudnieni, uwzględniano pełne miesięczne koszty uzyskania przychodu. Może się w ich sytuacji okazać, że suma tych kosztów przekroczy roczny limit. Tymczasem w zeznaniu mogą podać kwotę odpowiadającą tylko temu limitowi. Takich niejasności nie będzie natomiast przy wypełnianiu następnej kolumny (f), w której trzeba wpisać zaliczki na podatek pobrane w ciągu roku przez płatników, a wykazane w poz. 37 informacji PIT-11.
Kolejny wiersz to “Emerytury - renty krajowe, renty strukturalne, świadczenia pieniężne dla cywilnych ofiar wojny”. Ten wiersz należy wypełnić na podstawie imiennych informacji PIT-40A/11A (o nazwie” Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) sporządzonych przez organy rentowe. W tym wierszu należy wpisać łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami (z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych) a także świadczenie pieniężne dla cywilnych ofiar wojny. W tym przypadku kwota przychodu będzie równa kwocie dochodu, ponieważ w stosunku do tych świadczeń nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów. Tym samym podatnicy w kol. b i d wykazują takie same kwoty. Nie wypełniają ponadto kol. e przeznaczonej na stratę. Skoro nie ma kosztów, nie ma też strat. Również zaliczki na podatek wpisywane w kol. f należy przenieść do zeznania z informacji PIT-40A/11A.
Umowa zlecenia, o dzieło
O zarobkach z tego rodzaju umów należy poinformować w kolejnym wierszu - “Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia)”. I ten wiersz trzeba wypełnić na podstawie imiennych informacji od płatników, którymi są: PIT-8B (informacja od płatnika, u którego podatnik nie był zatrudniony), PIT-11 (czyli informacja z macierzystego zakładu pracy) oraz PIT-R (informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich). Na sumę przychodów z tego źródła składać się będą zatem dane z poz. 32, 36, 39, 43, 46, 50 informacji PIT-8B, poz. 58 informacji PIT-11 oraz kwota obliczona na podstawie informacji PIT-R. Przy okazji warto przypomnieć rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Są to np.:
- przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychody z uprawiania sportu oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
- przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
- przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
- przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
- przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub przedsiębiorcy - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów i tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności,
- przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze,
- przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.
Podatnicy, którzy pełnili obowiązki społeczne i obywatelskie i z tej racji otrzymali informację PIT-R od więcej niż jednego płatnika, kwotę podlegającą opodatkowaniu obliczają samodzielnie. W 2002 r. wolne były od podatku diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów wypłacone osobom wykonującym czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich do wysokości (łącznie od wszystkich płatników) 2280 zł miesięcznie. To oznacza, że od diet oraz zwróconych kosztów stanowiących nadwyżki ponad tę kwotę miesięcznie trzeba zapłacić podatek. Kwoty, które nie podlegały w ciągu roku opodatkowaniu powinny być wpisane przez płatnika w kolumnie d informacji PIT-R przekazanej podatnikowi. Wobec tego każdy, kto otrzyma więcej niż jeden PIT-R musi dodać wykazane w tych informacjach kwoty korzystające ze zwolnienia podatkowego w danym miesiącu. Jeżeli łączna kwota dla danego miesiąca okaże się wyższa niż 2280 zł, to nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik musi uwzględnić w wierszu przeznaczonym na przychody z działalności wykonywanej osobiście. Koszty uzyskania przychodów ze źródeł przychodów, których ten wiersz dotyczy, także się sumuje. Odpowiednie kwoty podatnicy znajdą w poz. 33, 40, 47 informacji PIT-8B oraz w poz. 59 informacji PIT-11. Przypomnijmy, że chodzi o koszty uzyskania przychodów: - z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również z uprawiania sportu oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, - z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, - - osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,- umów zlecenia i o dzieło.Koszty te wynoszą 20 proc. przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Podatnik może skorzystać z możliwości zastosowania wyższych od tego ryczałtu kosztów – o ile udowodni, że w celu uzyskania tych przychodów poniósł wydatki większe niż 20 proc. przychodu. Wtedy ma pełne prawo wpisać do zeznania (w kol. c) faktycznie poniesione wydatki. Do odliczania kosztów uzyskania przychodów nie mają natomiast w ogóle prawa osoby:- wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,- należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,- wykonujące działalność na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Od tego, jakie koszty uzyskania przychodów podatnik wpisze w tym wierszu, zależeć będzie wysokość dochodu (lub straty). Ten bowiem ustala się, odejmując od przychodów koszty. Ujemny wynik oznacza poniesienie straty, którą należy wpisać w kol. e. W kol. f podatnik poda sumę zaliczek pobranych przez płatników, a wykazanych przez nich w poz. 35, 38, 42, 45, 49 i 52 informacji PIT-8B oraz poz. 61 informacji PIT-11.
Prawa autorskie
Przychody objęte prawami autorskimi należy wykazać w kolejnym wierszu (nr 4) części F. Wpisuje się tam sumę przychodów uzyskanych z tych praw i innych praw majątkowych podanych przez płatników w poz. 53 informacji PIT-8B oraz poz. 62 informacji PIT-11. Chodzi w szczególności o przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, do których stosuje się z reguły wyższe niż do umów zlecenia koszty uzyskania przychodów. Koszty te podatnicy znajdą w poz. 54 informacji PIT-8B i poz. 63 informacji PIT-11. W przypadku praw majątkowych koszty uzyskania przychodów wynoszą 50 proc. przychodu uzyskanego z tytułu:
- zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela,
- opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
- korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami; koszty te są obliczane od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika, ze środków podatnika, w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
I w tym przypadku podatnik ma prawo podać w zeznaniu koszty jeszcze wyższe – o ile posiada dowód na to, że faktycznie poniósł wydatki od nich większe. Wówczas może te wydatki uznać jako koszty i ich kwotę wpisać w kol. c wiersza nr 4. Dalsze wypełnianie jego kolumn – tj. ustalanie dochodu lub straty - odbywa się według takiej samej zasady, jak w przypadku wcześniej wspomnianych źródeł przychodów. Jeśli chodzi o zaliczki, to ich kwoty płatnicy podają w poz. 56 PIT-8B oraz poz. 65 informacji PIT-11).
Inne źródła
Tym poświęcony jest ostatni wiersz. Muszą go wypełnić osoby, które osiągnęły przychody, (od których płatnik pobrał zaliczki) m.in. z tytułu:
· dniówek obrachunkowych i udziałów w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
· zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez organ rentowy,
· należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
· świadczeń wypłaconych przez organ zatrudnienia z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
· stypendiów.
Przychody z tych źródeł płatnicy podają w poz. 57 informacji PIT-8B, poz. 40, 49, 52, 55, 66 informacji PIT-11 oraz informacji PIT-11A. Niektórzy podatnicy wypełnią ten wiersz na podstawie kwoty podanej w informacji PIT-8S, tj. informacji o wysokości wypłaconego stypendium. Ci, którzy otrzymają PIT-8S od więcej niż jednego płatnika, muszą samodzielnie obliczyć kwotę podlegającą opodatkowaniu.
Przypomnijmy, że w 2002 r. od podatku zwolnione były stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez fundacje lub stowarzyszenia na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie (łącznie od wszystkich płatników) kwoty 380 zł. Tym samym stypendia przekraczające miesięcznie kwotę zwolnioną podlegają podatkowi dochodowemu. Stypendysta, który otrzyma więcej niż jeden PIT-8S sumuje kwoty zwolnione w danym miesiącu i sprawdza, czy zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 380 zł. Nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy trzeba wykazać w zeznaniu. Wypełniając kol. c wiersza dotyczącego przychodów z innych źródeł podatnik powinien wiedzieć, że w przypadku niektórych przychodów takich kosztów się nie uwzględnia. Dotyczy to: - dniówek obrachunkowych i udziałów w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez organ rentowy,
- należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
- świadczeń wypłaconych przez organ zatrudnienia z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- stypendiów.
Kwoty dochodu lub straty podatnik oblicza sam. Natomiast ostatnią kolumnę (f), dotyczącą wpłaconych zaliczek na podatek, wypełnia na podstawie informacji PIT-8B (poz. 59), PIT-11 (poz. 42, 51, 54, 57, 68) oraz PIT-11A.
Wiersz ten muszą wypełnić też osoby, których obowiązkiem jest dodać do ubiegłorocznych dochodów odliczone w poprzednich latach od dochodu wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe lub budownictwo wielorodzinne na wynajem, czyli odliczenia, do których utracili prawo. Dotyczy to:
- wycofania ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 roku,
- całkowitej zmiany przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
- otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych wydatków (z wyjątkiem, gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
- wycofania z kasy mieszkaniowej zgromadzonych oszczędności, z wyjątkiem gdy wycofana kwota, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy, okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę,
- przeniesienia uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,
- zaistnienia zdarzeń dotyczących utraty prawa do ulgi z tytułu budownictwa wielorodzinnego na wynajem, o których mowa w art. 26 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2001 r., w tym także zbycia działki pod budowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem.
Doliczenia te należy wpisać w kol. b i odpowiednio w kol. d, a kwoty te powinny wynikać z zeznań podatkowych złożonych za lata ubiegłe.
Ostatni wiersz (“Razem”) jest sumą wszystkich wcześniejszych, a wykazany w nim dochód ze wszystkich uwzględnionych w tej części źródeł przychodów podatnika staje się podstawą do dalszych obliczeń dokonywanych w zeznaniu i wpływających na jego ostateczny wynik.
Odliczamy od dochodu
Pierwsze odpisy od dochodu zaczynają się w częśći G. W poz. 99 (podatnik) i 100 (małżonek) podaje się zapłacone w ub.r. składki na ubezpieczenia społeczne. To pierwsze kwoty, które obniżają dochód przed opodatkowaniem. Należy przy tym zwrócić uwagę, że już w następnych pozycjach (101 i 102) trzeba wpisać jego wysokość po odjęciu tych składek.
Zgodnie z przepisami odliczeniu podlegają składki:
· potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu (płatnik wykazuje potrącone składki w informacjach: PIT-8B w poz. 66 oraz PIT-11 w poz. 73),
· zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, oraz ubezpieczenie chorobowe.
Nie można natomiast odliczyć składek:
· odliczonych od przychodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.),
· których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 i 52 ustawy.
Zasadą jest ponadto, że kwota odliczanych składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w części F. Wyższej zatem nie można wpisać.
Kolejne wiersze części G wiążą się z ulgami podatkowymi. Poz. 103 i 104 wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od dochodu wykazanych w załączniku PIT/O. Również te odpisy nie mogą być wyższe od kwoty dochodu, z tym że w tym przypadku od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Kolejne wiersze to miejsce na odliczenia mieszkaniowe, w tym odsetki od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, wykazane w części B.1 załącznika PIT/D. Najpierw wpisuje się właśnie te odsetki (w poz. 105), a kwota tego odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w poz. 101 po odliczeniu kwoty z poz. 103 (czyli odpisów z załącznika PIT/O). W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów, odliczenie odsetek od kredytu nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 101 i 102 pomniejszonej o kwoty z poz. 103 i 104 – czyli sumy ich dochodów pomniejszonej o powyższe odpisy.
Dopiero w następnej kolejności wykazuje się inne wydatki mieszkaniowe obniżające dochód, a i one nie mogą być wyższe od dochodu, pomniejszonego o wykazane we wcześniejszych rubrykach odpisy. Ulgi mieszkaniowe mają jednak to do siebie, że kwoty przysługujących odpisów przekraczające dochód, mogą być odliczone w latach następnych. W tym przypadku te kwoty do odliczenia w przyszłości należy podać w poz. 108.
Dochód, który wynika ze wszystkich powyższych obniżek podaje się w poz. 109 części G. Jeśli ktoś nie korzysta z odliczeń wykazywanych w tej części, pola przeznaczone na te odpisy pozostawia puste (nie musi wpisywać zera), podając jedynie - tam gdzie tego wymagają adnotacje zawarte w tej części zeznania – kwotę dochodu. Podaje się ją w poz. 101 i 102 oraz w poz. 109. Dochód z poz. 109 będzie podstawą obliczenia podatku.
Obliczamy podatek
Podstawą obliczenia podatku dla podatników rozliczających się:
· indywidualnie - jest kwota z poz. 109 (którą trzeba zaokrąglić do pełnego złotego),
· wspólnie z małżonkiem - jest połowa kwoty z poz. 109 (także po zaokrągleniu do pełnego złotego),
· w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - jest połowa kwoty z poz. 109 (po zaokrągleniu do pełnego złotego).
Podstawę obliczenia podatku należy wpisać w poz. 110. Dochód do opodatkowania zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty mniejsze niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Podatek natomiast oblicza się według trzystopniowej skali, którą przedstawiamy w części poświęconej zeznaniom PIT-36.
Podatek obliczony według skali wpisuje się w poz. 111, z tym że podatnicy rozliczający się:
· wspólnie z małżonkiem - mnożą tak obliczony podatek przez dwa i dopiero wpisują w poz. 111,
· w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - także mnożą przez dwa i potem wpisują w poz. 111 zeznania.
Nie w każdym przypadku wykazana w poz. 111 kwota kończy obliczenie podatku. Niektóre osoby muszą go zwiększyć, dokonując do niego doliczeń. Taki obowiązek nakłada na nie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 134, poz. 1509 z późń. zm.) oraz art. 45 ust. 3a ustawy. Ten, kogo to dotyczy, wypełni wobec tego poz. 112. Chodzi o podatników, którzy:
1) skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym:
· wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany,
· w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
· otrzymali zwrot odliczonych wydatków po roku, w którym dokonali odliczeń, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
· wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem, gdy wycofaną kwotę po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wydatkowali zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
· przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,
· zbyli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu
2) w roku podatkowym otrzymali zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Dopiero po dokonaniu doliczeń z powyższych tytułów zobowiązani do nich podatnicy mogą – tak, jak i pozostali – wypełnić poz. 113, gdzie wpisuje się ostateczna kwotę podatku. W przypadku osób, które doliczeń nie muszą dokonywać, będzie to taka sama kwota, jak podana wcześniej w poz. 111.
Zmniejszamy podatek
Obniżenie podatku zaczynamy od poz. 114 i 115. Tu wpisuje się składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Odliczeniu od podatku podlega składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne:
· pobrana w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i wykazana przez płatnika w imiennych informacjach: PIT-8B (poz. 67), PIT-11 (poz. 74) oraz PIT-40A/11A (poz. 33),
· opłacona w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Odliczeniu nie podlegają składki:
· odliczone od zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
· których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 i 52 ustawy.
Kwotę składki do odliczenia od podatku podatnik określi na podstawie dokumentów stwierdzających jej opłacenie.
Odpisy składek (wykazane w poz. 114) nie mogą przekroczyć kwoty z poz. 113, czyli kwoty podatku. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, kwoty podatku nie może przekroczyć suma odliczeń ich składek wpisanych w poz. 114 i 115.
Kolejne ulgi
Następne odliczenia to odpisy z tytułu ulg, z których podatnik korzysta i które wykazuje w załączniku PIT/O. I w tym przypadku odpisy (które należy wpisać w poz. 116, a przy wspólnym rozliczeniu małżonków także w poz.. 117) nie mogą przekroczyć kwoty podatku, z tym że pomniejszonej o kwotę składek na kasy chorych.
Podobnie, jak w przypadku odliczeń od dochodu, również w tej części zeznania odliczenia mieszkaniowe są ostatnimi. I oczywiście odpisy te nie mogą przekroczyć kwoty z poz. 118, czyli kwoty podatku pomniejszonego o składki ubezpieczeniowe i ulgi wykazane w załączniku PIT/O. W przypadku jednak ulg mieszkaniowych, nadwyżka odpisu ponad kwotę podatku (czyli odliczenie, które nie znalazło pokrycia w podatku) może być odliczona w latach następnych. Odpowiednią kwotę należy wpisać w zeznaniu w poz. 121.
Niedopłata lub nadpłata
To wyniknie z wypełnienia części J. Najpierw trzeba w niej podać podatek po wszelkich doliczeniach i odliczeniach. Podatek wpisuje się po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy -
kwoty wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy. W następnej rubryce wpisuje się sumę zaliczek pobranych przez płatników, a w kolejnych oblicza różnicę między podatkiem i zaliczkami. W poz. 124 wpisuje się kwotę do zapłaty, a w poz. 125 nadpłatę. Tam, gdzie wynik odejmowania jest ujemny, należy wpisać zero.
Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy, podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie do 30 kwietnia 2003 r., wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą zaliczek pobranych przez płatników.
Podpisy
Zeznanie należy podpisać. Inaczej nie będzie ważne. Podpisy składa się w części L, wcześniej natomiast podaje się adres dla celów korespondencji. Część tę wypełniają również cudzoziemcy, którzy po dniu złożenia zeznania zamierzają opuścić Polskę. W tym przypadku należy podać adres nowego miejsca zamieszkania lub pobytu po dniu złożenia zeznania. W części tej można też podać swój numer telefonu, faxu, e-mail. Nie jest to jednak obowiązkowe.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:19)

gupie niema figur foremnych