profil

Obowiązki dowódcy konwoju

drukuj
satysfakcja 74 % 38 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konwojowanie to czynnosc należąca do podstawowych zadań realizowanych przez wewnętrzne służby ochrony, jest to formą pełnienia służby przez jednego lub kilku konwojentów. Jego celem jest ochrona i zabezpieczenie konwojowanego mienia przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i zaginięciem od chwili przejęcia opieki nad mieniem do momentu przekazania go w miejsce przeznaczenia. Istotą konwoju jest to, że mienie - niejednokrotnie wielkiej wartości - jest czasowo pozbawione ochrony stalowo-betonowych ścian skarbca i elektroniki zabezpieczeniowej - i zdane jedynie na ochronę fizyczną.

Wszystkie osoby wchodzące w skład konwoju wykonują zadania przysługujące im z racji pełnienia określonej funkcji, dzięki czemu mogą zapewnić ochronę i bezpieczeństwo konwojowanemu mieniu, a każda z osób uczestniczących w konwojowaniu ma za zadanie wypełniać rozkazy i polecenia dowódcy konwoju.

W skład konwoju wchodzą dowódca konwoju, konwojent lub kilku konwojentów, kierowca i inne wyznaczone osoby takie jak kasjer czy pracownik transportu. W mojej pracy postaram się omówić obowiązki jakie spoczywają na jednej z wyżej wymienionych osób, a mianowicie dowódcy konwoju.

Dowódca konwoju, już przed wykonaniem konwoju ma do wykonania wiele odpowiedzialnych zadań. Na samym początku powinien zapoznać z trasą kierowców oraz przekazać im swoje uwagi. Do jego obowiązków należy również zorganizowanie służby konwojowej zgodnie z otrzymanymi od organizatora konwoju zadaniami i wytycznymi, oraz określenie zadań dotyczących zabezpieczenia mienia dla osób wchodzących w skład konwoju (kasjer, kierowca) oraz zadań dla poszczególnych konwojentów.
Ważną rzeczą jaką dowódca konwoju wykonuje przed planowanym wyjazdem, jest także ustalanie sposobu łączności, sygnałów i znaków porozumiewawczych oraz zasad współdziałania w różnych sytuacjach.

Po wyruszeniu konwoju, obowiązki jego dowódcy wcale się nie zmniejszają, wręcz przeciwnie, można powiedzieć że ulegają zwielokrotnieniu. W czasie jazdy dowódca reguluje prędkość kolumny i decyduje o ustawieniu pojazdów, mając na uwadze główne problemy bezpiecznego przejazdu (tj. jazdę na wprost, zakręty, zmianę pasa ruchu, włączanie się do ruchu czy występujące przeszkody). W razie konieczności zatrzymania lub postoju pojazdów konwoju (np.

przejazd kolejowy, awaria, wypadek) organizuje ochronę samochodów z wartościami pieniężnymi wystawiając posterunki, co łaczy się w jeden główny obowiązek - czuwanie nad prawidłowym przebiegiem czynności konwojowych oraz podejmowanie decyzji dotyczących ochrony przewożonego mienia.

W trakcie konwojowania, w zależności od zaistniałych wydarzeń dowódca konwoju podejmuje również decyzje dzięki którym konwojowane mienie może zostać przekazane adresatowi w stanie nienaruszonym zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Do jego zadań należy również przestrzeprzestrzeganie postanowień instrukcji alarmowej oraz informowanie przełożonych o przebiegu czynności konwojowych i wykonaniu powierzonego zadania.

Innym rodzajem konwojów są konwoje jednoosobowe piesze - mogą być wykonywane jedynie w przypadku ochraniania transportu wartości pieniężnych nie przekraczających 1 jednostki obliczeniowej, jeżeli użycie pojazdu mechanicznego nie jest uzasadnione ze względu na odległość dzielącą jednostkę, w której wartości pieniężne są pobierane, od jednostki, do której są transportowane, a do przenoszenia wartości używa się odpowiedniego zabezpieczenia technicznego. W trakcie tych konwojów dowódcą konwoju jest konwojent ochraniający to mienie.

Dowódca konwoju w czasie wykonywania swoich zadań jest osobą najważniejszą. Wydaje on rozkazy oraz rozpożądza wszystkimi uczestnikami konwoju. Wszystko to ma na celu uniknięcie niebezpieczeństw mogących zagrozić konwojentom oraz chronionemu mieniu. Są to zadania niezwykle odpowiedzialne a błąd w ich realizacji zagrozić może przesylce a nawet życiu konwojentów.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:19)

dla mnie ta praca jest za krótka

27.7.2006 (14:18)

Według mnie ciekawa, interesująca praca, dobrze przedstawione obowiązki dowódcy konwoju.

27.7.2006 (14:10)

według mnie praca dobra ale na odpowiedź ustną

Nauki