profil

Nauka o języku - pytania do ustnej matury.

drukuj
satysfakcja 24 % 98 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Nauka o języku

1-Komunikacja językowa-jedna osoba jest odbiorcą , druga nadawcą informacji .Przekładanie wiadomości na słowa nazywamy kodowaniem . Do komunikacji niezbędne są : komunikat , nadawca ,odbiorca. Komunikacji towarzyszy język ciała , czyli np. gestykulacja . W komunikacji mówionej kontakt wzrokowo – słuchowy.

2-Funkcje tekstów językowych . Ekspresywna : wyrażanie uczuć , Impresywna : nadawca chce kształtować zachowanie odbiorcy .

3-Pochodzenie oboczności samogłoskowych np. ó:o . W tekstach staropolskich zamiast ó pisano o. Litera o powoli przekształcała się w literę ó. Dawniej nie odróżniano sylab wymawianych długo i krótko . Pozostałością tego jest właśnie ó.

4-Treść i zakres znaczeniowy wyrazu , jest to zespół cech na podstawie których potrafimy określić co ten wyraz znaczy. Zakres wyrazu – ogół przedmiotów nazywany tym samym wyrazem np. „ubranie” obejmuje swoim zakresem spodnie , sweter itd.

5-Analiza słowotwórcza wyrazów ??????????????????????

6-Synonimy- wyrazy bliskoznaczne , które mają to samo znaczenie podstawowe ale różnią się od siebie barwą np. wiatr, wichura, tajfun
Homonimy- wyrazy o tym samym brzmieniu lub pisowni, a odmiennym znaczeniu np. bałwan/bałwan , lud/lód
Wyrazy wieloznaczne- wyrazy które mają tę samą formę (postać), ale różne znaczenie np. zamek/zamek
Eufemizmy- ???????????

7-Wartość emocjonalna wyrazów - ?????????????

8-Rodzaje związków frazeologicznych - ???????????

9-Stylizacja językowa i jej rodzaje – Stylizacja to zabieg artystyczny nadający językowi cechy , które upodabniają go do jakiegoś określonego stylu np. gwarowy . Rodzaje stylizacji :
- archaizacja , Sienkiewicz w „Potopie”
- gwarowa , Reymont w „Chłopach”
- poetyzacja
10-Słowniki języka polskiego i ich rodzaje ???????

11-Klasyfikacja wypowiedzeń złożonych współrzędnie :
- przeciwstawne (ale, lecz, a) …
- rozłączne (albo, lub) --<…>--
- wynikowe (więc, dlatego) …>--
- łączne (i, oraz, też) --…--

12-Klasyfikacji wypowiedzeń złożonych podrzędnie :
- podmiotowe
- przydawkowe
- dopełnieniowe
- orzecznikowe

/> - miejsca (gdzie?)
- czasu (kiedy?)
- przyczyny (dlaczego ?)
- skutku (z jakim skutkiem?)
- sposobu (w jaki sposób?)
- celu (po co?)

13-Analiza wypowiedzeń wielokrotnie złożonych – składają się z więcej niż dwóch zdań składowych. Przecinek dajemy przed : a, ale, lecz, więc, aby, żeby, że, ponieważ, który, kto, jaki, gdzie, kiedy. Nie poprzedzamy przecinkiem : i, oraz, lub, albo, czy.

14-Pochodzenie języka polskiego. Niegdyś ludy zamieszkujące Europę oraz część Azji mówiły wspólnym językiem praindoeuropejskim , później wyłoniły się duże wspólnoty np. słowiańska , która nadal się dzieliła i powstały języki narodowe . Między grupami tych języków są wciąż podobieństwa.

15-Grupy języków słowiańskich :
- zachodniosłowiański (polski, czeski, słowacki)
- wschodniosłowiański (rosyjski, ukraiński, białoruski)
- południowosłowiański (serbski, chorwacki, słowieński)

16-Najstarsze zabytki języka polskiego ????????????

17-Zapożyczenia w polszczyźnie. Zapożyczenia –wyrazy obce zapożyczone z innych języków
Najwięcej zapożyczeń z łacińskiego okresie staropolskim. Zapożyczenia z :
- czeskiego (kościół, msza)
- niemieckiego (kosa, rynek)
- włoskiego (kalafior, tort ) po ślubie Zygmunta Starego z królową Boną
- francuskiego (fryzjer, dama) po ślubie Władysława IV z Francuzką
- angielskiego (komputer, dżinsy, hamburger)
18-Części mowy i części zdania ???????????????????

19-Osobliwości w odmianie wyrazów. Muzeum : l.poj.- nieodmienna, muzea : l.mn.odmienna
Oko : l.poj. – odmienna , oczy : l.mn. – odmienna

20-Co to są zrosty, zestawienia, złożenia ??????????

21-Akcent wyrazowy w języku polskim. Język polski ma styl, akcent wyrazowy nadający na przedostatnią sylabę.W języku polskim istnieją oboczności głosek oraz samogłoski nosowe ą ę

22-Podstawowe pojęcia kultury języka ?????????????

23-Kryteria poprawności językowej oznacza się według norm :
- ortograficzna (przestrzeganie reguł i interpunkcji)
- stylistyczna
- komunikacyjna (skuteczność wypowiedzi)
- składniowa
- leksykalno – frazeologiczna
- fleksyjna

24-Sposoby bogacenia słownictwa.
- tworzenie nowych wyrazów (neologizmów) czy też skrótowców
- zapożyczenia z języków obcych
- zmiany znaczenia słowa
- zaprzestanie używania niektórych wyrazów odnoszących się do rzeczy już nieistniejących

25-Podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne???

26-Stylistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny ?

27-Językowa wyrazistość stylu artystycznego ??????????

28-Moda językowa – ocena zjawiska ?????????????

29-Analiza cech językowych reklam ???????????

30-Omuwienie cech gatunkowych np. satyra, powieść poetycka, ballada, epopeja???????????


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (13) Brak komentarzy
17.12.2007 (19:14)

NO do bani poprostu nabijasz się człowieku

3.2.2007 (16:36)

praca do bani!!!!!!

15.1.2007 (13:10)

a co to ma byc

Materiały do matury