profil

Znaczenie społeczne i gospodarcze kolonizacji na prawie niemickim.

drukuj
satysfakcja 56 % 34 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kolonizacja na prawie niemieckim odbywała się najczęściej w formie przenoszenia już obecnej wsi polskiej na prawo niemieckie albo lokacji nowych wsi na podstawie przywileju wydawanego przez pana.
Znacznie społeczne i gospodarcze lokacji było ogromne,wiązało się z racjonalizacją ciężarów(ścisłym określeniem),a tym samym wyeliminowaniem często nieokreślonych,różnorodnych świadczeń, danin i służebności chłopa wobec pana na rzecz czynszu.Osadnictwo to oznaczało istotne polepszenie stanowiska chłopskiego i gospod.ludności chłopskiej idące w parze z ujednoliceniem jej statusu.Reforma odpowiadała potrzebom rozwojowym wsi poskiej.Lokacja nowych wsi powiększyła areał uprawy ziem polskich,a co za tym idzie dochody pana.

Nasilenie kolonizacji na prawie niemieckim odbyło się w I połowie XIV w
Osadnik osiedlowy na podstawie umowy czynszowej nie uiszczał powinności, uzyskiwał prawo opuszczania wsi.Wieś otrzymywała samorząd z sołtysem na czele,immunitet gospodarczy i sądowy,zezwolenie lokacyjne,przywilej lokacyjny (akt zwalniający od ciężarów prawa książęcego i od sądownictwa panującego feudała).

Pan feudalny porozumiewał się z osadzcą i otrzymywał akt lokacyjny w którym wieś otrzymywała nadanie prawa niemieckiego i zezwolenie od ciężarów prawa książęckiego.Wieś dzielono na tyle pasów ile było gospodarstw.Każdy gospodarz stawiał budynek na swoim gruncie.Uprawa trójpolowa,układ niwowy i łanowy(1 łan=16-22 ha)Sołtys(urząd dziedziczny)otrzymywał kilku łanowe gospodarstwo(około 1/10 obszaru wsi)miał prawo utrzymywać karczmę, młyn i inne warsztaty rzemieślnicze,a obowiązkiem było kierownie samorządem wsi,przwodniczenie w sądzie wiejskim,kona służba wojskowa,pobieranie podatków na rzecz pana.Kolonizacja przsuwała się z zach.na wsch.kolonizacja miast-nowym etapem rozwoju miast była kolonizacja na prawie niemieckim,która miała miejsce w XII-XIV w.W takich miastach jak Szczecin,Wrocław czy Toruń Niemcy tworzyli warstwę górną,najbardziej wpływową i najbogatszą .Ludność poch.niem.stanowiła ok. 80 miasta.Właściciel gruntu zawierał umowę z przedsiębiorcą.Przedsiębiorca stawał się po założeniu miasta zwykle wójtem.Urząd ten był dziedziczny i korzystał z przywilejów (pobierał część podatków płaconych przez właścicieli placów i nieruchomości,otrzymywał 1/3 kar sądowych,mógł utrzymywać przedsiębiorstwo miejskie tj.

jatki rzeżnicze,był przewodniczącym ław sądowych w mieście,a czasami otrzymywał ławy soleckie na wsiach podmiejskich)W pózniejszym okresie rządy te przeszły na ręce Rady Miejskiej na czele z burmistrzem.Oznaczało to likwidację uprawinień wójta.Została wprowadzona instytucja wójta wybieranego,którego kompetencje ograniczały się do wykonywania sądownictwa wspólnie z ławą.Uprzywilejowane gospodarstwa wójtowskie weszły w skład majątku miejskiego-były oddane przez miasto w dzierżawę.Rada Miejska składała się z patrycjatu i była w rzeczywistości organem klasowym-reprezentowała interesy bogatego mieszczaństwa.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy