profil

Daty z historii od 476r. do 1997r.

drukuj
satysfakcja 78 % 1012 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

476r. upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego
800r. koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843r. traktat w Verdun, na którym doszło do podziału monarchii pomiędzy Karola Łysego, Ludwika Niemieckiego, Lotara
882r. początek państwa staroruskiego, zwanego Rusią Kijowską
955r. bitwa na Lechowym Polu Węgrzy vs. Wojska Ottona I (wygrał)
962r. przyjęcie przez Ottona I korony cesarskiej z rąk papieża Jana XII
966r. chrzest Polski, rozpoczęcie chrystianizacji w Polsce
972r. bitwa pod Cedynią Mieszko (wygrał) vs. Margrabia Hodon
990r. ostateczne scalenie pod władzą Piastów ziem, Małopolskę, Wielkopolskę, Śląsk, Mazowsze i Pomorze
1000r. zjazd gnieźnieński Bolesława chrobrego i Ottona III
1002-1005 wojna polsko-niemiecka pokój w Poznaniu; Chrobry utracił Łużyce i Milsko
1007-1013 -//- -//- -//- -//- w Merseburgu; Łużyce i Misko zostają przy Polsce
1015-1018 -//- -//- -//- -//- w Budziszynie; Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce
1025r. koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Koronacja syna Chrobrego Mieszka II na króla Polski
1054r. rozłam między Rzymem a Konstanynopolem
1075r. papież Grzegorz VII zabrania udzielania inwestytury duchowieństwu
1109r. władca Niemiec Henryk V pod pozorem pomocy Zbigniewowi ruszył latem na Polskę
1116r. Krzywousty opanowuje Pomorze Wschodnie z Gdańskiem
1121-1122 Krzywousty opanowuje Pomorze Zachodnie ze Szczecinem
1122r. rozstrzygniecie konfliktu o inwestyturę; konkordat w Wormacji
1138r. Krzywousty wprowadza ustawę sukcesyjną zwaną statutem o podziale Polski
1173r. władzę w Polsce przejmuje Mieszko Stary
1180r. zjazd w Łęczycy, na którym za zgodą możnych i duchowieństwa Kazimierz Sprawiedliwy uzyskał władze senioralną
1215r. Wielka Karta Swobód w Anglii
1226r. Konrad Mazowiecki wzywa na pomoc Zakon Krzyżacki
1241r. bitwa pod Legnicą Mongołowie (wygrał) vs. Henryk II Pobożny (umiera)
1295r. arcybiskup Jakub Świnka koronuje w Gnieźnie Przemysła II na króla Polski. Pierwszy zwołany parlament w Anglii
1300r. po koronę Polski sięga król czeski Wacław II
1302r. król Anglii zwołuje stany Generalne
1308r.

zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1320r. koronacja Władysława Łokietka na króla Polski
1331r. zwycięska dla Polaków bitwa z Krzyżakami pod Płowcami
1333r. syn Łokietka Kazimierz koronuje się na króla Polski
1335r. i 1339r. zjazdy w Wyszehradzie
1343r. król Kazimierz podpisał kompromisowy pokój w Kaliszu z Krzyżakami
1348r. pokój w Namysłowie, na którym Kazimierz zgodził się na akt inkorporacji Śląska do Czech
1364r. kongres monarchów w Krakowie. Otworzenie Akademii Krakowskiej
1370r. śmierć króla Kazimierza – ostatniego Piasta na tronie polskim
1374r. przywilej koszycki nadany szlachcie prze Ludwika Andegaweńskiego
1384r. koronacja Jadwigi na królową Polski
1385r. układ w Krewie tworzący fundament unii polsko-litewskiej, pomiędzy możnymi polskimi a Władysławem Jagiełło
15.07.1410r. bitwa pod Grunwaldem Polska (wygrała) vs. Zakon Krzyżacki
1411r. pokój w Toruniu, który przyznawał dożywotnio Żmudź Jagielle i Witoldowi
1413r. zacieśnienie unii polsko-litewskiej w Horodle.
1423r. statut warcki dla szlachty
1430-1433 przywilej jedlneńsko-krakowski nadany szlachcie przez króla Jagiełłe
1434r. bitwa pod Lipanami kalikstyni i chrześcijanie pokonali taborytów
1440r. zawiązanie konfederacji rycerstwa i miast nazwanej Związkiem Pruskim w Kwidzyniu
1444r. bitwa pod Warna klęska wojsk chrześcijańskich i śmierć Władysława Warneńczyka, zwycięstwo Turków
1453r.upadek Konstantynopola, przejecie go przez Turków
1454r. przywilej inkorporacyjny, wcielał on Prusy do Polski. Przywilej cerekwicko-nieszawski. Powstanie antykrzyzackie
1466r. pokój w Toruniu. Odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Państwo zakonne lennem Polski. Koniec wojny trzynastoletniej
1492r. odkrycie ameryki przez Kolumba
1493r. sejm polski składał się z dwóch izb Senatu i izby poselskiej
1517r. Marcin Luter niemiecki zakonnik w Wittenberdze ogłasza 95 tez krytykujących hierarchie kościelną
1542r. inkwizycja najwyższym trybunałem w sprawach o odstępstwo od wiary
1519-1522 Ferdynand Magellan odbył pierwszą podróż dookoła świata
1525r. hołd lenny złożony przez Albrechta Hohenzollerna Zygmuntowi Staremu na rynku krakowskim
1545-1563 sobór w Trydencie
1563-1570 pierwsza wojna północna, wzięły w niej udział: Dania, Szwecja, Moskwa i Polska.
1569 unia lubelska (realna), zacieśnienie stosunków polsko-litewskich. Utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
1570r. zgoda sandomierska miedzy luteranami, braćmi czeskimi i kalwinami
1573r. akt konfederacji warszawskiej, w obronie wolności religijnej. Sejm Konwokacyjny, zjazd generalny szlachty. Wybór Henryka Walezego na króla.
1582r. rozejm w jamie Zapolskim kończący wojnę o Inflanty
1596r. unia brzeska. Powstanie kościoła unickiego
1598r. edykt nantejski wydany przez Henryka IV gwarantujący wolność wyznaniową protestantom
1600-1611 wojna o Inflanty
1605r. bitwa pod Kircholmem, hetman Chodkiewicz pokonuje Szwedów
1610r. bitwa pod Kłuszynem, hetman Żółkiewski pokonuje o wiele silniejszych Szwedów
1619r. rozejm w Dywilinie
1620r. bitwa pod Cecorą, klęska oddziałów polskich dowodzonych przez hetmana Żółkiewskiego
1617-1622 c.d. wojny o Inflanty
1622r. rozejm w Mitawie
28.11.1627 bitwa pod Oliwą, hetman Koniecpolski pokonuje Szwedów
1626-1629 walka o Prusy Królewskie
1629r. zwycięstwo hetmana Koniecpolskiego pod Trzcianą. Rozejm w Starym Targu, a następnie w Sztumskiej Wsi
1648r. wybuch powstanie kozackiego na Ukrainie, przywódcą był Bohdan Chmielnicki
1649r. ugoda zborowska między Kozakami a Polakami
1651r. bitwa pod Beresteczkiem, przegrana Kozaków
1658r. ugoda w Hadziaczu z Rzeczpospolitą a Kozakami. Wygnanie arian z Polski.
1655-1660 wojska szwedzkie atakują Rzeczpospolitą, początek potopu szwedzkiego
1673r. bitwa pod Chocimiem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
1683r. bitwa pod Wiedniem, zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami
1685r. Ludwik XIV odwołuje edykt nantejski
1700-1721 wielka wojna północna, szwedzko-rosyjska
1709r. bitwa pod Połtawą, w której car Piotr I rozgromił wojska szwedzkie
1717r. sejm zwany „niemym”, gdyż nie dopuszczono do głosu posłów
1720r. układ rosyjsko-pruski w Poczdamie, w którym car zobowiązał utrzymać w Rzeczpospolitej dotychczasowy ustrój
1732r. traktat „trzech orłów”
1773r. grupa mieszkańców Bostonu zatopiła przebrana za Indian dostawę herbaty
4.07.1776r. Deklaracja Niepodległości opracowana przez Jeffersona
1777r. bitwa po Saratogą, zwycięstwo oddziałów amerykańskich
5.05.1789r. otwarcie Stanów Generalnych w Wersalu
14.07.1789 zdobycie Bastylii, początek rewolucji we Francji
1764r. sejm konwokacyjny, Stanisław August Poniatowski królem Polski
1765r. otworzenie Szkoły Rycerskiej
1768-1772 konfederacja barska
1772r. I rozbiór Polski
1788-1792 obrady Sejmu Wielkiego
03.05.1791r. uchwalenie konstytucji
1793r. II rozbiór Polski
24.03.1794r. przysięga Kościuszki na Rynku krakowskim, początek powstania kościuszkowskiego
04.04.1794r. bitwa pod Racławicami, zwycięstwo Kościuszki
10.10.1794r. bitwa pod Maciejowicami, klęska Kościuszki
1795r. III rozbiór Polski
1797r. utworzenie Legionów polskich we Włoszech
1799r. zamach stanu, Napoleon Bonaparte uzyskuje władze
1804r. Francja cesarstwem, koronacja Bonapartego na cesarza
1806r. bitwy pod Jeną i pod Auerstedt, zwycięski dla armii Napoleońskiej
22.07.1807r. utworzenie i konstytucja Księstwa Polskiego,
07.07.1807r. pokój w Tylży, pomiędzy Napoleonem a carem Aleksandrem I
1812r. wojna Francji z Rosją
16-19.10.1813r. bitwa pod Lipskiem, klęska Napoleona
1814 – 1815 obrady Kongresu Wiedeńskiego
18.06.1815r. bitwa pod Waterloo, klęska Napoleona
26.12.1825r. powstanie dekabrystów w Rosji
18.11.1830r. niepodległość Belgii
27.11.1815r. konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez cara
29/30.11.1830r. wybuch powstania Listopadowego
14.02.1831r. bitwa pod Stoczkiem, zwycięstwo polskie
24-25.02.1831r. bitwa pod Olszynką Grochowską, zwycięstwo Rosji
26.05.1831r. bitwa pod Ostrołęką, wielka klęska Polaków
22.02.1846r. wybuch powstania w Krakowie i rabacja chłopska w Galicji
02.1848r. Francja II Republiką
12.1852r. Francja II Cesarstwem
1861-1865 wojna secesyjna w stanach Zjednoczonych Ameryki
22.01.1863r. wybuch powstania styczniowego
1864r. powstanie I Międzynarodówki
1867r. początki autonomii galicyjskiej
1870-1871 wojna francusko-pruska
1871r. utworzenie Cesarstwa Niemieckiego
1879r. utworzenie Trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry, od 1882r. Włochy)
1882r. I Proletariat
1871-1875 Kulturkampf
1885r. rugi pruskie
1892r. powstanie PPS
1893r. powstanie SDKP i Ligi Narodowej
1895r. powstanie Stronnictwa Ludowego
1897r. powstanie Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego
1900r. powstanie SDKPiL
1905-1907 rewolucja w Rosji
1907r. Trójporozumienie. Rozłam w PPS na PPS-Frakcje Rewolucyjną
16.08.1914r. powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego
1914r. wybuch I wojny światowej
12.1915r. okupacja Królestwa przez wojska państw centralnych
05.11.1916r. akt 5 listopada
15.08.1917r. powstanie Komitetu Narodowego Polski
06.04.1917r. przystąpienie USA do wojny
1917r. wybuch rewolucji w Rosji i obalenie caratu
6/7.11.1917r. wybuch rewolucji październikowej
08.01.1918r. orędzie prezydenta Wilsona
28.10.1918r. utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej
07.11.1918r. powstanie Tymczasowego Ludowego Rządu Republiki Polskiej w Lublinie
28.06.1919r. traktat wersalski
20.02.1919r. Mała Konstytucja
08.1919r. pierwsze powstanie śląskie
1919-1921 wojna polsko-radziecka
1919r. narodziny faszyzmu we Włoszech
10.07.1919r. reforma rolna
11.07.1920r. plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach, zakończony przegrana dla Polski
10.07.1920r. uchwała reformy rolnej
19.20.08.1920r. drugie powstanie śląskie
11.07.1920r. plebiscyt na Warmii i Mazurach
19.02.1921r. układ polsko - francuski
18.03.1921r. pokój w Rydze
20.03.1921r. plebiscyt na Górnym Śląsku
17.03.1921r. konstytucja marcowa
2/3.05.1921r. trzecie powstanie śląskie
30.12.1922r. Rosja ZSRR
1922r. układ w Rapallo i konferencja w Genui
28.12.1925r. przyjęcie ustawy o parcelacji
1925r. układ w Locarno
12-14.05.1926r. przewrót majowy
02.08.1926r. nowelizacja konstytucji marcowej
12.1927r. utworzenie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
1928 powstanie Centrolewu
1928r. pakt Brianda-Kelloga
11.1930 wybory brzeskie
1930r. kongres Centrolewu w Krakowie
1929-1933r. światowy kryzys ekonomiczny
1932r. pakt o nieagresji z ZSRR
30.01.1933r. Hitler kanclerzem III Rzeszy
1934r. polsko niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy
07.03.1936r. remilitaryzacja Nadrenii
1936-1937 powstanie „osi Berlin-Rzym -Tokio”
1936-1939 wojna domowa w Hiszpanii
29-30.09.1938r. konferencja monachijska
09.11.1938r. „kryształowa noc” pogrom Żydów
15-16.03.1939r. zajęcie Czechosłowacji przez wojska niemieckie
22.03.1939r. zajęcie Kłajpedy przez wojska niemieckie
23.08.1939r. pakt Ribbentrop-Mołotow
25.08.1939r. polsko-brytyjski układ sojuszniczy
01.09.1939r. wybuch pierwszej wojny światowej
09-18.09.1939r. bitwa pod Bzurą
17.09.1939r. Agresja ZSRR na Polskę
28.09.1939r. kapitulacja Warszawy
30.09.1939r. utworzenie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej we Francji
2-5.10.1939r. bitwa pod Kockiem
13.11.1939r. utworzenie Związku Walki Zbrojnej, komendantem głównym został gen. Sosnkowski
30.11.1939r. atak ZSRR na Finlandie
09.04.1940r. agresja niemiecka na Danię i Norwegie
10.05.1940r. zajęcie Luksemburga, Belgii i Holandii
27.05.1940r. bitwa flandryjska
06.1940r. atak na Litwę, Łotwę i Estonię
22.06.1940r. zajęcie Francji
08.08.1940r. „Luftwaffe” rozpoczęła nalot na Anglie
27.09.1940r. pakt trzech (Włochy, III Rzesza i Włochy)
28.10.1940r. atak na Grecję
1940-1941 deportacje w głąb Rosji
17.04.1941r. zajęcie Jugosławii
20.05.1941r. inwazja na Kretę
22.06.1941r. atak Niemiec na ZSRR
30.07.1941r. układ Sikorski-Majski
12.08.1941r. podpisanie Kart Atlantyckiej prze Churchilla i Roosevelta
07.12.1941r. atak wojsk japońskich na Pearl Harbor
05.01.1942r. utworzenie PPR
01.1942r. załamanie się planu „wojny błyskawicznej” Niemców pod Moskwą
14.02.1942r. ZWZ zmieniony na AK, dowódcą został gen. Grot-Rowecki
3-6.06.1942r. bitwa o Midway
01.1943r. konferencja w Casablance
02.1943r. klęska Armii Paulusa pod Stalingradem
19.04.1943r. powstanie w getcie warszawskim
04.07.1943r. śmierć gen. Sikorskiego w Gibraltarze
10.07.1943r. lądowanie aliantów na Sycylii
03.09.1943r. rozejm rządu włoskiego z aliantami
12-13.10.1943r. bitwa pod Lenino
28.11-01.12.1943r. konferencja w Teheranie
1943r. walka na łuku Kurskim
5/6.06.1944r. inwazja w Normandii
1.01.1944r. w noc sylwestrową powstała Krajowa Rada Narodowa
09.01.1944r. utworzenie Rady Jedności Narodowej
21.07.1944r. powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, przewodniczący Edward Osóbka-Morawski
01.08.1944r. wybuch powstania warszawskiego
17-26.09.1944r. bitwa o Arnhem
02.10.1944r. kapitulacja dowództwa powstania warszawskiego
23-26.10.1944r. największa bitwa morska pod Leyte
12.1944r. kontrofensywa niemiecka w Ardenach
4-11.02.1945r.- konferencja na Jałcie
19.02.1945r. oficjalny rozkaz gen. Okulickiego o rozwiązaniu AK
16.04.1945r. operacja berlińska
08.05.1945r. kapitulacja III Rzeszy
21.06.1945r. porozumienie moskiewskie w sprawie utworzenia TRJN
26.06.1945r. Karta Narodów Zjednoczonych
28.06.1945r. powstanie Tymczasowego Rządy Jedności Narodowej
01.07.1945r. rozwiązanie Rady Jedności Narodowej
17.07-02.08.1945r. konferencja w Poczdamie
15.08.1945r. cesarz Hirohito ogłasza kapitulacje Japonii
22.08.1945r. reaktywacja działalności PSL
02.09.1945r. gen. MacArthur przyjmuje kapitulacje Japonii, koniec II wojny światowej
06-13.12.1945 I zjazd PPR
03.01.1946r. ustawa o nacjonalizacji
19-21.01.1946r. kongres PSL
09.02.1946r. przemówienie Stalina na wiecu w Moskwie
27.04.1946r. KRN wydał ustawę o głosowaniu ludowym
05.1946r. początek zimnej wojny
30.06.1946r. referendum 3xTAK
19.01.1947r. wybory do Sejmu Ustawodawczego
19.02.1947r. Mała Konstytucja
1947r. powstanie Republiki Indii i Muzułmańskiej republiki Pakistanu
31.08-03.09.1948r. na plenum KC PPR odwołano Gomułke ze stanowiska
15-21.12.1948r. kongres zjednoczeniowy, utworzenie PZPR, przewodniczącym został Bolesław Bierut
1948r. powstanie państwa Izrael
01.1949r. powołano w Moskwie RWPG
04.1949r. powstanie Trizonii
01.10.1949r. proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej
1949r. powstanie RFN i NRD, Rady Europy, NATO
1950-1953 wojna koreańska
1952r. konstytucja PRL
05.03.1953r. śmierć Stalina
09.1953r. funkcję sekretarza generalnego KC KPZR obejmuje Chruszczow
1953r. prezydentem USA zostaje Eisenhower
14.05.1955r. Układ Warszawski
28.06.1956r. „czarny czwartek” w Poznaniu
19-21.10.1956r. obrady VIII Plenum KC PZPR, pierwszym sekretarzem został Gomułka
10-11.1956 powstanie węgierskie
1956r. XX Zjazd KPZR. Nacjonalizacja Kanału Sueskiego przez rząd Egiptu
1957r. Traktaty Rzymskie, powstanie EWG. Pierwszy sztuczny satelita Ziemi sputnik „Wostok”
1959r. rewolucja socjalistyczna na Kubie
1960r. lot Gagarina w kosmos
1962-1965 Sobór Watykański II
1964r. funkcję sekretarza generalnego KC KPZR obejmuje Breżniew
20/21.08.1968r. „praska wiosna
1967r. pierwszy udany przeszczep serca ludzkiego
08.03.1968r. protesty studentów UW
1969r. pierwszy człowiek na księżycu
12.1970r. tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu
20.12.1970 odsunięcie od władzy Gomułki a na jego miejsce wstępuje Gierek
01.01.1973r. reforma administracji
1973r. pucz wojskowy Pinocheta w Chile
24.06.1976r. wydarzenia czerwcowe w Płocku, Ursusie i Radomiu
23.09.1976r. powstał Komitet Obrony Robotników
16.10.1978r. głową Kościoła rzymskokatolickiego zostaje Polak Jan Paweł II
01.09.1979r. działalność rozpoczyna Konfederacja Polski Niepodległej
2-9.06.1979r. pierwsza pielgrzymka papieża do Polski
1979r. rewolucja islamska w Iranie
08.1980r. strajki w zakładach, 21 postulatów „Solidarności”
17.09.1980r. utworzenie NSZZ „Solidarność”
1980-1988 wojna iracko-irańska
13.12.1981r. wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
16.12.1981r. zajścia w kopalni „Wujek”
31.12.1982r. zawieszenie stanu wojennego
1986r. Polska została przyjęta do Międzynarodowego Funduszu Walutowego
01.1989r. rozmowy w Magdalence
04.06.1989r. wybory czerwcowe
19.07.1989r. Jaruzelski prezydentem
1989r. zburzenie Muru Berlińskiego
01.01.1990 reforma Leszka Balcerowicza
21.11.1990r. podpisanie Karty Paryskiej Nowej Europy
1990r. Wałęsa prezydentem
1990-1991r. wojna w Zatoce Perskiej
1993r. utworzenie Unii Europejskiej
1994r. koniec apartheidu w RPA, Mandela prezydentem
21.09.1997r. wybory parlamentarne


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (18) Brak komentarzy
26.10.2011 (21:38)

coś tu nie gra
1582r. rozejm w jamie Zapolskim kończący wojnę o Inflanty
1600-1611r-Wojna o Inflanty

Pokój był wcześniej niż wojna?....

5.9.2011 (18:10)

Jak coś nie pasuje sami sobie piszcie Dzięki :))

5.5.2011 (20:28)

stokrotne dziękii !!! :)