profil

Prateritum - odmiana czasowników.

drukuj
satysfakcja 20 % 65 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

INFINITIV PRATERITUM ZNACZENIE
abfahren fuhr ab odjechać
anfangen fingt an zacząć
Ankommen Kam an Przyjeżdżać
Ankreuzen Kreuzte an Zaznaczyć
Aufschreiben Schreib auf Zapisać
Aufstehen Stand auf Wstać
Ausfllen Funte aus Wypełniać
Ausgehen Ging aus Wyjść
Aussprechen Sprach aus Wymawiać
Backen Buk Piec
Bedeuten Bedeutete Znaczyć
Beginnen Begann Zaczynać
Beobachten Beobachtete Obserwować
Beschreiben Beschrieb Opisywać
Besichtigen Besichtigte Zwiedzać
Bestellen Bestellte Zamawiać
Besuchen Besuchte Odwiedzać
Betonen Betonte Zaakcentować
Betragen Betrug Wynosić
Bezahlen Bezahlte Zapłacić
Bleiben Blieb Pozostawać
Braten Briet Smażyć
Bringen Brachte Przynosić
Buchstabieren Buchstabierte Sylabizować
Demonstrieren Demonstierte Demonstrować
Einkaufen Kaufte ein Zakupić
Einladen Lud ein Zapraszać
Empfangen Empfing Przyjmować
Ergnzen Ergnzte Uzupełniać
Erklren Erklrte Wyjaśniać, oświadczać
Erzahlen Erzahlte Opowiadać
E en E Jeść
Fahren Fuhr Jechać
Fernsehen Sah fern Oglądać
Finden Fand Znajdować
Fliegen Flog Latać
Fotografieren Fotografiert Fotografować
Fotokopieren Fotokopierte Kopiować
Geben Gab Dawać
Gehen Ging Iść
Haben Hatte Mieć
Heien Hei Nazywać się
Helfen Halt Znać
Kennen Kannte Znać
Kombinieren Kombinierte Kombinować
Kommen Kam Przychodzić
Komponieren Komponierte Komponować
Knnen Konnte Umieć, móc, potrafić
Lesen Las Czytać
Liegen Lag Leżeć
Markieren Markierte Oznakować
Mitbringen Brachte mit Przynieść ze sobą
Mitkommen Kann mit Pójść z kimś
Mitmachen Machte mit Brać udział
Mitsingen Sang mit Śpiewać z kimś
Mitspielen Spielte mit Bawić się
Mssen Musste Musieć
Nachsprechen Sprach nach Powtórzyć za kimś
Nehmen Nahm Brać
Nummerieren Nummerierte Numerować
Organisieren Organisierte Organizować
Passieren Passierte Zdarzyć, wydarzyć
Riechen Roch Wąchać
Salzen Solzte Solić
Schneiden Schien Wydawać się
Schlafen Schlieft Krajać,

ciąć
Schreiben Schrieb Pisać
Schwimmen Schwamm Pływać
Sehen Sah Widzieć
Sein War Być
Singen Song Śpiewać
Sitzen Sa Siedzieć
Sortieren Sortierte Sortować
Spazieren gehen Ging spazieren Iść na spacer
Sprechen Sprach Rozmawiać
Stattfinden Find statt Odbywać się
Stehen Stand Stać
Steigen Stieg Wspinać się
Sterben Starb Umierać
Studieren Studierte Studiować
Treffen Traf Spotykać się
Trinken Trank Pić
Tun Tat Czynić
Umziehen Zag um Przeprowadzać się
Verbinden Verband Łączyć się
Vergessen Verga Zapminać
Verkaufen Verkaufte Sprzedawać
Verlieren Verlor Zgubić, przegrać
Verstehen Verstand Rozumieć
Vorbereiten Bereitete vor Przygotować
Vorlesen Las vor Przeczytać na głos
Waschen Wusch Myć, prać
Werden Wurde Stawać się
Wiederholen Wiederholte Powtarzać
Wissen Wusste Widzieć
Zuordnen Ordnete zu Przyporządkować
Zuruckgeben Gab zurck Oddać z powrotem
Zuruckkommen Kam zurck Wracać
Zuruckliegen Lag zurck Być dawno temu
Zusammenpassen Passte zusammen Pasować do siebie


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
28.1.2009 (21:12)

ciekawe po co to komu? jakbym slownika nie mial xd

27.7.2006 (14:21)

A może bys tak napisał czym charakteryzuje się ten czas i jak używac war hatte es gab