profil

Jakie warunki należy spełnić by załorzyć własną firmę

drukuj
satysfakcja 78 % 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dla wielu ludzi, którzy nie boja się ryzyka i pokonywania trudności – założenie własnego przedsiębiorstwa jest szansa nie tylko na znalezienie satysfakcjonującego zajęcia, ale przede wszystkim jest źródłem dochodów pozwalających na zaspokojenie swych potrzeb. Przy podejmowaniu decyzji o założeniu własnej firmy nie należy ulegać potocznym opinia ze przy jej prowadzeniu wystarczy tylko mieć szczęście. Na pewno sprzyja ono odnoszeniu sukcesów, ale ważniejsze jest posiadanie odpowiednich wiadomości i umiejętności z dziedziny marketingu gdyż tymi problemami początkujący przedsiębiorca będzie musiał się zetknąć już od momentu podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy.

Podjecie prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest po spełnieniu kilku warunków związanych albo z podejmowaniem przez przedsiębiorce pewnych decyzji albo tez z załatwieniem pewnych formalności. Następuje to w kilku umownie wyodrębnionych etapach:

1. znalezienie pomysłu na przedsiębiorstwo
2. zdobycie kapitału początkowego
3. wybór formy prawnej podmiotu gospodarczego
4. zamówienie pieczęci firmowej
5. uzyskanie numeru statystycznego REGON
6. wyszukanie banku i założenie rachunku bankowego
7. wypełnienie obowiązków związanych z podatkami
8. spełnienie obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym
9. obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników

Ad.1.
Punktem wyjścia do podejmowania działalności gospodarczej jest pomysł na przedsiębiorstwo, a wiec w przypadku tworzenia przedsiębiorstwa handlowego jego właściciel lub w przypadku spółki właściciele musza określić, jaki będzie zakres działalności przedsiębiorstwa i kto będzie odbiorca oferowanych przez niego towarów. Po pierwsze osoba podejmująca działalność gospodarczą w wybranym kierunku musi nie tylko określić klientów swojej przyszłej firmy, ale także zidentyfikować ich potrzeby i preferencje. Druga kwestią z zakresu marketingu jest analiza konkurencji, gdzie maja swoja siedzibę oraz jakie są ich słabe strony.

Ad.2.
Ilość środków finansowych, jaka musimy dysponować na starcie zależy od rodzaju działalności (hurt, detal), która zamierzamy uruchomić i od zakresu asortymentowego.
Kapitał niezbędny do pokrycia wydatków może być pozyskiwany z rożnych źródeł.Ad.3.
Kolejnym krokiem przy podejmowaniu działalności gospodarczej jest wybór formy prawnej przedsiębiorstwa (jednoosobowe przedsiębiorstwo, spółka cywilna czy inna forma spółki) a następnie załatwienie formalności związanych z obowiązkami, jakie powstają przy tworzeniu nowego podmiotu gospodarczego. Wybór owej form jest niezmiernie ważnym problemem gdyż decyduje on o tym:
- jakie koszty należy ponieść w związku z tworzeniem własnej firmy
- jakim kapitałem należy dysponować w momencie powstania firmy
- jakie podatki należy płacić po rozpoczęciu działalności
- jaka będzie skala ryzyka związana z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego


Ad.4.
Po dokonaniu wyboru formy prawnej i załatwieniu wszystkich formalności związanych z wpisem do ewidencji lub rejestru należy zamówić wykonanie pieczątki firmowej, która będzie potrzebna przy załatwieniu innych spraw. Do kontaktów urzędowych oraz kontaktów związanych z obrotem gospodarczym niezbędna jest pieczęć firmowa z numerem REGON.

Ad.5.
Numer statystyczne REGON musi posiadać każdy podmiot gospodarczy. Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu ułatwienie kontaktów z organami administracji państwowej. Numer statystyczny REGO jest nadawany przez właściwie dla siedziby firmy urzędy statystyczne na podstawie złożonego wniosku „RG-1”. Do wniosku należy dołączyć: kserokopie dokumentu będącego podstawą działania podmiotu gospodarczego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpis z rejestru sądowego. Uzyskanie numeru REGON wiąże się z koniecznością uiszczenie opłaty skarbowej. Złożenie wniosku powinno odbywać się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zarejestrowania przedsiębiorstwa.

Ad.6.
Obowiązek posiadanie rachunku bankowego dotyczy tylko tych podmiotów gospodarczych które:
- Zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Dokonują takich transakcji z innymi podmiotami gospodarczymi, który wartość przekracza równowartość 3000 EURO albo równowartość, 1000 EURO, gdy suma wartości transakcji w miesiącu poprzednim przekracza równowartość 10 000 EURO

Niezależnie od tego obowiązku rachunek bankowy jest zaczym ułatwieniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Rachunek bankowy możemy założyć w każdym banku, który prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych. Podstawą założenia rachunku jest umowa o otwarcie i prowadzenie rachunku. Przy zakładaniu rachunku bankowego należy posiadać:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego
- wydruk komputerowy z numerem REGON
- kartę wzorów podpisów osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowy
- pieczątkę firmową

Ad.7.
W urzędzie skarbowym należy:

- złożyć wiosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej IP
- dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług i podatku akcezyjnego
- złożyć wniosek o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług lub rezygnacji z tego zwolnienia
- złożyć zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym

W przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą a mniejszą skale wysokość podatku dochodowego ustala się na podstawie zapisków dokonywanych w:
- podatkowej księdze przychodów i rozchodów
- ewidencji przychodów
- decyzji urzędu skarbowego o wysokości podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej

Ad.8.
Podejmujący się działalności gospodarczej a własny rachunek jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (płaci składki za siebie i innych pracowników o ile ich zatrudnia). Dokonuje on obowiązkowo zgłoszenia płatnika składek oraz zgłoszenia osób do ubezpieczenia. Zgłoszenia płatnika składek należy dokonać w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miejscu prowadzenia działalności. Odrębnie we właściwym oddziale ZUS należy zgłosić każdą osobę podlegającą ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Ad.9.
W przypadku zatrudnienia pracowników a pracodawcy ciąży szereg różnych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Te obowiązki w sytuacji przyjmowania pracownika dotyczą przede wszystkim:

- pisemnego powiadomienia właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników
- zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS
- pełnienia roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymywanych przez pracownika
- zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników

Do dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników zalicza się:

- kwestionariusz osobowy
- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
- dokumenty potwierdzające posiadane przez pracownika kwalifikacje zawodowe
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskażą do pracy a danym stanowisku
- umowę o pracę oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z:
a) regulaminem pracy
b) przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
c) zakresem informacji objętych tajemnicą


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:20)

krótko rzeczowo ale na temat:)

27.7.2006 (14:18)

Z jakich źródeł korzystałeś pisząc tą pracę?Bo musze napisać coś podobnego,tylko znacznie dokładniejszą.Przedstawić wszystko krok po kroku.

27.7.2006 (14:12)

praca potraktowana skrótowo - bardzo dobrze, czytelnie dla kogoś kto chce uzyskac najwazniejsze informacje, szkoda tylko, ze autor popełnia błędy ortograficzne - to nie do przyjęcia, komputer dokonuje korekty, trzeba tylko sprawdzic pisownię (założyć, a nie załorzyć) - szkoda traci wiarygodność