profil

Zielnik

drukuj
satysfakcja 67 % 134 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

RUMIANEK BEZPROMIENIOWY
(Matricaria matricarioides)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Rumianek

Gatunek: Rumianek bezpromieniowy

Data i miejsce zbiorów: 08.09.02r. – Polana

Siedlisko: Miejsca ruderalne, nieużytki, wygony

Wygląd: Roślina jednoroczna, sztywna i gałęzista, sil-nie pachnąca, 5-40 cm. wysokości. Nagie liście 2- lub 3-krotnie pierzaste o równowąskich, zaostrzonych odcin-kach. Koszyczki kwiatowe zielonkawożółte w formie stożka, z 4-ząbkowymi kwiatkami rurkowatymi. Nagie, podługowate ale tępe listki okrywy koszyczka z błon-kowatymi szerokimi brzegami.
BYLICA POSPOLITA
(Artemisia vulgaris)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Bylica

Gatunek: Bylica pospolita

Data i miejsce zbiorów: 08.09.02r. – Polana

Siedlisko: Przydroża, nieużytki, zarośla

Wygląd: Roślina wieloletnia, wys. 60-120 cm, rzadko do 150 cm. Liście odziomkowe długoogonkowe, 5-8 cm dł., liście łodygowe do połowy obejmujące łodygę, 1-, 2- krotnie pierzastodzielne o odcinkach lancetowatych, głęboko piłkowanych, wszystkie z wierzchu ciemnozie-lone, od spodu biało kutnerowate. Brązowe jajowate ko-szyczki ok. 4 mm średnicy, okrywy zewnętrzne filcowa-te.BABKA ZWYCZAJNA
(Plantago major)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Babkowate

Rodzaj: Babka

Gatunek: Babka lancetowata

Data i miejsce zbiorów: 07.08.02r. – Pastwisko

Siedlisko: Nasypy, drogi, przydroża, pastwiska

Wygląd: Roślina wieloletnia, 10-30cm wysokości. Li-ście nagie w przyziemnej rozterce, z 3-9 równoległymi nerwami, 10-15 cm długie, zwężające się w ogonek tak długi jak blaszka liściowa. Ze względu na szeroko jajo-wate liście zwana także babką szerokolistną. Wydłużo-ny walcowaty kłos tak długi jak łodyga, na której znaj-duje się kwiatostan, może więc dochodzić do 15 cm. Kwiaty niepozorne, zielonkawożółte, pylniki na długich nitkach.


/>


BABKA LANCETOWATA
(Plantago lanceolata)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Babkowate

Rodzaj: Babka

Gatunek: Babka lancetowata

Data i miejsce zbiorów: 06.09.02r. – Polana

Siedlisko: Łąki, pastwiska, miedze, wysypiska

Wygląd: Roślina wieloletnia, 10-40 cm wys. Wąsko lancetowate, nagie lub najwyżej skąpo owłosione liście całobrzegie, u dołu równomiernie zwężające się w ogo-nek z wyraźnymi 5-7 równoległymi nerwami, w przy-ziemnej rozterce. 5-kanciasta, wzniesiona łodyga z ja-jowatym lub walcowatym kłosem. Kwiaty z brązową koroną; pręciki o bardzo długich nitkach i żółtych pyl-nikach, które później mogą zbrązowieć.STOKROTKA POSPOLITA
(Bellis perennis)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Stokrotka

Gatunek: Stokrotka pospolita

Data i miejsce zbiorów: 28.08.02r. – Łąka

Siedlisko: Łąki, murawy, przydroża, pastwiska

Wygląd: Bardzo niska bylina, prawie nie przekraczają-ca 10 cm wys. Liście odziomkowe łopatkowate lub od-wrotnie jajowate, w rozterce. Na przylegająco - owło-sionej łodydze kwiat 1-3 cm średnicy. Kwiatki brzeżne (języczkowate) białe, niekiedy czerwonawe. Kwiatki środkowe rurkowate, obupłciowe w przeciwieństwie do zewnętrznych tylko żeńskich kwiatów języczkowatych. Kwiaty otwierają się od wczesnego rana, a zamykają wieczorem lub w czasie deszczu albo pochmurnej po-gody. Mogą się odwracać w stronę słońca.

KONICZYNA BIAŁA
(Trifolium repens)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Motylkowate

Rodzaj: Koniczyna

Gatunek: Koniczyna biała

Data i miejsce zbiorów: 06.09.02r. – Polana

Siedlisko: Pastwiska, łąki, przydroża

Wygląd: Roślina wieloletnia, naga o daleko pełzają-cych łodygach, ukorzeniających się w węzłach, podno-szących się lub leżących, dochodzących do 50 cm dłu-gości. Białe, pachnące kwiaty w jajowatych główkach, po przekwitnięciu jasnobrązowe i zwisające. Listki od-wrotnie jajowate, drobno ząbkowane.

KONICZYNA ŁĄKOWA
(Trifolium pratense)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Motylkowate

Rodzaj: Koniczyna

Gatunek: Koniczyna łąkowa

Data i miejsce zbiorów: 06.09.02r. – Polana

Siedlisko: Przydroża, pola, jasne lasy

Wygląd: Roślina zmienna w różnych formach, wielo-letnia, z łodygami podnoszącymi się lub wzniesionymi, liście o całobrzegich jajowatych listkach, przeważnie plamiastych. Kwiaty jasnopurpurowe, pachnące, w główkach kulistych lub jajowatych, znajdujących się przeważnie po 2 na jednej łodydze.

TASZNIK POSPOLITY
(Capsella bursa – pastoris)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Krzyżowe

Rodzaj: Tasznik

Gatunek: Tasznik pospolity

Data i miejsce zbiorów: 20.07.02r. – Ogródek

Siedlisko: Wysypiska, pola, ogrody, nieużytki

Wygląd: Niepozorna roślina, bardzo zmienna, jedno-roczna lub dwuletnia, 20-40 cm wysoka. Rozetkowate liście odziomkowe zatokowato wcinane lub pierzasto pocięte albo, rzadziej, niepodzielone; najwyższe liście łodygowe całobrzegie o strzałkowatej nasadzie, obejmu-jące łodygę, lancetowate. Białe mierzące do 5 mm kwia-ty o płatkach korony dwa razy dłuższych od działek kie-licha, zebrane w wierzchołkowe grono.ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA
(Galinsoga ciliata)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Żółtlica

Gatunek: Żółtlica drobnokwiatowa

Data i miejsce zbiorów: 06.09.02r. – Polana

Siedlisko: Pola, ogrody, brzegi cieków wodnych

Wygląd: Roślina jednoroczna, 10-70 cm wysokości, rozgałęziona, z łodygą u góry, która jest krótko owło-siona. Jajowate zaostrzone, liście luźno grubo ząbkowa-ne, górne węższe. Małe koszyczki kwiatowe, 5 mm średnicy z krótkimi żółtymi kwiatkami rurkowatymi i 4 lub 5 białymi, płaskimi trójząbkowymi brzeżnymi kwia-tami języczkowatymi na czerwono gruczałowatych szy-pułkach.KRWAWNIK POSPOLITY
(Achillea millefolium)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Krwawnik

Gatunek: Krwawnik pospolity

Data i miejsce zbiorów: 06.09.2002r. – Polana

Siedlisko: Zarośla, murawy, nasypy, nieużytki, łąki

Wygląd: Roślina wieloletnia, pachnąca aromatycznie, do 80cm wysokości, przeważnie o prostej kanciastej ło-dydze. Podługowate lub lancetowate liście regularnie pierzaste aż do nerwu środkowego. Białe lub różowe kwiaty o średnicy do 6 mm z 3-5 brzeżnymi kwiatkami języczkowatymi zebrane baldachokształtnych kwiato-stanach.
GWIAZDNICA TRAWIASTA
(Stellaria graminea)

Klasa: dwuliścienne

Rodzina: Goździkowate

Rodzaj: Gwiazdnica

Gatunek: Gwiazdnica trawiasta

Data i miejsce zbiorów: 20.07.02r. – Łąka

Siedlisko: Łąki, zarośla, brzegi lasów

Wygląd: drobna wieloletnia roślina, 10-5 cm wysokości o gładkich, wiotkich, podnoszących się łodygach. Ku górze silniej rozgałęziona niż podobna do niej Gwiazd-nica błotna. Liście równowąsko lancetowate, siedzące. Płatki korony białe, prawie do nasady rozcięte, nieomal tak długie jak trójnerwowe działki kielicha. Błoniaste przysadki kwiatowe na brzegach orzęsione.
MARCHEW ZWYCZAJNA
(Daucus carota)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Baldaszkowate

Rodzaj: Marchew

Gatunek: Marchew zwyczajna

Data i miejsce zbiorów: 06.09.02r. – Polana

Siedlisko: Wygony, kamieniste zbocza, pola, łąki

Wygląd: Roślina dwuletnia, 50-100 cm wysokości o szczeciniasto owłosionych łodygach i grubych, biała-wych korzeniach. Liście dwu- lub trzykrotnie, rzadziej nawet czterokrotnie pierzaste z wąskimi łatkami. W kwiatostanie słabo wypukłym w okresie kwitnienia, w środku gęsto ustawionych białych kwiatów znajduje się przeważnie ciemnopurpurowy lub prawie czarny kwiat. W okresie dojrzewania promienie baldacha tak zbliżają się do siebie, że w środku powstaje gniazdowate zagłę-bienie. (Jest to dzika forma marchwi ogrodowej).

RUMIANEK POSPOLITY
(Matricaria chamomilla)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Rumianek

Gatunek: Rumianek pospolity

Data i miejsce zbiorów: 20.07.02r. – Polana

Siedlisko: Pola zbóż, przydroża, wysypiska, nieużytki

Wygląd: Roślina jednoroczna, wzniesiona, pachnąca, 15-30 cm wysokości. Liście 2- lub 3-krotnie pierzaste o równowąskich, zaostrzonych odcinkach. Koszyczki kwiatowe ze złotożółtymi kwiatkami rurkowatymi i bia-łymi kwiatkami języczkowatymi. Ważną cechę rozpo-znawczą stanowi stożkowate puste dno koszyczka.

WROTYCZ POSPOLITY
(Tanacetum vulgare)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Wrotycz

Gatunek: Wrotycz pospolity

Data i miejsce zbiorów: 06.09.02r. – Polana

Siedlisko: Łęgi, przydroża, miejsca ruderalne

Wygląd: Roślina wieloletnia 60-120 cm wysokości, a nawet wyższa. Obok wielkości bardzo zwracają uwagę liczne, złotożółte koszyczki kwiatowe w gęstym balda-chokształtnym kwiatostanie. Kwiatów języczkowatych zupełnie brak. Łodyga wzniesiona, prosta, u góry rozga-łęziona. Liście podwójne pierzastodzielne.

OSTROŻEŃ LANCETOWATY
(Cirsium vulgare)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Ostrożeń

Gatunek: Ostrożeń lancetowaty

Data i miejsce zbiorów: 28.08.02r. – Ogród

Siedlisko: Przydroża, nieużytki, wysypiska

Wygląd: Roślina dwuletnia, okazała, 60 do ponad 130 cm wysokości. Liście z wierzchu szorstko owłosione, od spodu szaro kutnerowate, podługowato-lancetowate z wyraźnie kolczasto ząbkowanymi odcinkami, kończą-cymi się długim, żółtym kolcem. Liście zbiegają na ło-dygę. Purpurowo-czerwone lub fioletowe koszyczki kwiatowe do 4 cm szerokie i 8 cm długie. Okrywa jajo-wata.JASKIER OSTRY
(Ranunculus acris)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Jaskrowate

Rodzaj: Jaskier

Gatunek: Jaskier ostry

Data i miejsce zbiorów: 28.08.02r. – Łąka

Siedlisko: Łąki, zarośla, pastwiska, brzegi dróg

Wygląd: Roślina wieloletnia, 30-100 cm wysokości, naga lub gęsto przylegająco-owłosiona. Liście odziom-kowe dłoniaste 5-7- dzielne z wąskimi odcinkami o trzech wcięciach, długoogonkowe, górne liście siedzące. Złotożółte kwiaty w luźnych gronach. Szypułki kwia-towe obłe.

NAWŁOĆ KANADYJSKA
(Solidago canadensis)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Nawłoć

Gatunek: Nawłoć kanadyjska

Data i miejsce zbiorów: 11.09.02r. – Polana

Siedlisko: Łęgi, brzegi lasów, miejsca ruderalne

Wygląd: Roślina wieloletnia, okazała, bardzo duża, 50-250 cm wysokości. Łodyga gęsto krótko owłosiona, po-dobnie jak spodnia strona liści. Liście 10-15 cm długie, lancetowate, ząbkowane szczególnie bliżej wierzchołka. Złotożółte, cylindryczne główki kwiatowe o niepozor-nych kwiatach języczkowatych i głównie krótkich kwia-tach rurkowatych. Kwiaty siedzą jednostronnie na ga-łązkach tworząc wiechowaty kwiatostan. Gałązki wiechy mniej lub bardziej wzniesione lub zginają się ku dołowi.

KOMORNICA ZWYCZAJNA
(Lotus corniculatus)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Motylkowate

Rodzaj: Komornica

Gatunek: Komornica zwyczajna

Data i miejsce zbiorów: 11.09.02r. – Polana

Siedlisko: Łąki, murawy, kamieniołomy, skały

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo zmienna o łody-gach rozesłanych lub podnoszących się, do 30 cm dłu-gich. Liście pierzaste o 5 listkach, z których 3 górne są odwrotnie jajowate, a w dolnej parze znajdującej się tuż przy łodydze trójkątne lub owalne. Kwiaty zgrupowane po 3-6, rzadko 8 w główkowatym gronie, u nasady z 3 małymi podsadkami. U żółtych, często czerwonawo na-biegłych kwiatów łódeczka aż do wierzchołka zagięta do góry pod kątem prostym, Kwiaty do 1,5 cm długości.


MARUNA BEZWONNA
(Matricaria indora)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Maruna

Gatunek: Maruna bezwonna

Data i miejsce zbiorów: 11.09.02r. – Łąka

Siedlisko: Nieużytki, pola

Wygląd: Roślina jednoroczna, wzniesiona, 25-80 cm wysokości, prawie bez zapachu. Łodyga u góry rozgałę-ziona, z liśćmi 2- lub 3-krotnie pierzastymi o długich, cienkich, od spodu żłobkowanych odcinkach. Półkuliste dno kwiatostanowe wypełnione rdzeniem. Koszyczek z 20-30 białymi kwiatkami języczkowatymi nie odginają-cymi się w dół lecz lekko się wznoszącymi.
GOŹDZIK KROPKOWANY
(Dianthus deltoides)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Goździkowate

Rodzaj: Goździk

Gatunek: Goździk kropkowany

Data i miejsce zbiorów: 11.09.02r. – Łąka

Siedlisko: Suche łąki, wrzosowiska, ubogie murawy

Wygląd: Roślina wieloletnia, luźnomurawowa, o krót-ko owłosionych, rozgałęzionych łodygach, na każdym rozgałęzieniu znajduje się tylko jeden kwiat; 15-30 cm, rzadziej ponad 40 cm wysokości. Tępe liście odziom-kowe równowąskie lub łopatkowate, na brzegach szorstkie. Kwiaty do 18 mm średnicy, pojedynczo na długiej szypułce, rzadziej po dwa lub luźnych kwiato-stanach na krótkich szypułkach. Purpurowo-czerwone, ząbkowane płatki korony z białymi kropkami i ciemną obrączką. Łuski podkielichowe z 2 jajowatych, długo-zaostrzonych listków o ościstym wierzchołku, dwa razy krótsze od kielicha.FIOŁEK POLNY
(Viola arvense)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Fiołkowate

Rodzaj: Fiołek

Gatunek: Fiołek polny

Data i miejsce zbiorów: 21.09.02r. – Polana

Siedlisko: Pola, przydroża, uprawy, ugory

Wygląd: Roślina jednoroczna, 5-20 cm wysoka, bardzo zmienna, o silnie rozgałęzionych, nagich lub słabo roz-gałęzionych pędach. Liście jajowate, łopatkowate, wy-dłużone lub lancetowate; przylistki z jajowato-lancetowatymi lub wydłużonymi płatkami szczytowy-mi. Kwiaty 1 cm najwyżej 1,5 cm szerokie, o koronie prawie równej długiej jak kielich, co odróżnia go od Fiołka trójbarwnego.PRZYMIOTNO GAŁĘZISTE
(Erigeron ramosus)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Złożone

Rodzaj: Przymiotno

Gatunek: Przymiotno gałęziste

Data i miejsce zbiorów: 21.09.02r. – Polana

Siedlisko: Łęgi, zarośla, przydroża, żwirowiska, nasypy

Wygląd: Roślina dwuletnia, 40-100 cm wysokości, wzniesiona, o łodydze owłosionej, u góry rozgałęzionej. Dolne liście owalne lub szeroko lancetowate, grubo pił-kowane, górne liście łodygowe lancetowate, siedzące, tylko słabo piłkowane. Kwiaty w luźnych wiechowa-tych kwiatostanach zebrane w koszyczki kwiatowe do 105 cm średnicy, z żółtymi kwiatkami rurkowatymi i białymi, tylko rzadko niebieskawymi kwiatkami języcz-kowatymi.


DRIAKIEW ŻÓŁTAWA
(Scabiosa ochroleuca)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Szczeciowate

Rodzaj: Driakiew

Gatunek: Driakiew żółtawa

Data i miejsce zbiorów: 21.09.02r. – Polana

Siedlisko: Murawy stepowe, suche łąki, nasypy

Wygląd: Roślina dwuletnia lub wieloletnia, wzniesiona, słabo rozgałęziona, 20-60 cm wysokości. Owłosione li-ście u nasady łodygi pierzastosieczne lub głęboko kar-bowane, ku górze pojedynczo- lub podwójniepierzaste o równowąsko lancetowatych, niekiedy jeszcze raz po-dzielonych odcinkach. Żółte kwiaty z żółtawoczerwo-nymi szczecinkami kielicha, kwiaty zewnętrzne większe od środkowych, w główkach o średnicy 2 cm. Lanceto-wate, zaostrzone liście okrywy krótsze od kwiatów, po-dobnie jak u Driakwi gołębiej.

DRIAKIEW GOŁĘBIA
(Scabiosa columbaria)

Klasa: Dwuliścienne

Rodzina: Szczeciowate

Rodzaj: Driakiew

Gatunek: Driakiew gołębia

Data i miejsce zbiorów: 21.09.02r. – Polana

Siedlisko: Łąki, suche murawy, ubogie murawy

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo zmienna, 20-60 cm wysokości, o cienkich, wzniesionych łodygach. Li-ście łodygowe naprzeciwległe jedno- lub dwusieczne o równowąskich odcinkach, liście odziomkowe ogonkowe pierzastosieczne lub proste i odwrotnie jajowate. Półku-liste główki kwiatostanu 2-3 cm średnicy na łodygach przylegająco owłosionych, w przeciwieństwie do po-dobnej Świerzbnicy polnej, której łodygi są odstająco owłosione. Poza tym rozpoznawana po ciemnych szcze-cinkach między licznymi kwiatami.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (6) Brak komentarzy
23.10.2007 (18:10)

Ej wiecie moze gdzie jest bardziej rozszezony cykl wiadomosci na temat roslin jak cos to piszcie na gg 10843601

24.9.2007 (09:04)

Date zbioru, kto zebrał i kto opisał powinno się dawać, tak są robione zielniki na uniwersytecie śląśkim

27.7.2006 (14:15)

jesy to bardzo dobre