profil

Stan i ochrona środowiska w powiecie ciechanowskim

drukuj
satysfakcja 71 % 17 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

1. INFORMACJE OGÓLNE

Powiat ciechanowski utworzony w ramach reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999 roku. Obejmuje obszar 106,3 tys. ha w północnej części woj. mazowieckiego (3% powierzchni województwa).
Administracyjnie powiat tworzą dwa miasta: Glinojeck i Ciechanów, oraz osiem gmin:Ciechanów, Glinojeck, Gołymin, Grudusk, Ujrzeń, Opinogóra, Regimin, Sońsk.
Obszar powiatu położony jest na Wysoczyźnie Ciechanowskiej i na Wzniesieniach Mławskich. Według podziału Polski na dzielnice klimatyczne teren powiatu należy do Wielkich Dolin – o dość korzystnych warunkach. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 7,10 C na północy województwa, do 7,40 C w południowej części. Średnie roczne sumy opadów wahają się od 520 mm w części północnej, do 490 mm w części południowo- wschodniej.
Wody powierzchniowe płynące i stojące na terenie powiatu zajmują 1970 ha. Prawie w całości teren leży w zlewni rzeki Wkry. Dopływami Wkry są Łydynia i Sona. Długość podstawowych cieków wraz z dopływami wynosi około 229km.
Lasy stanowią około 15% powierzchni powiatu. Wskaźnik lesistości w gminach jest zróżnicowany od 3,4% w gminach Opinogóra do 34,4% w gminie Glinojeck. Największe kompleksy leśne występują w zachodniej części powiatu. Teren powiatu znajduje się w części Zielonych Płuc Polski.
Powiat zamieszkuje około 94 tys. osób (1,9% województwa mazowieckiego).

2. STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA

- Oceny stanu czystości powietrza
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w Ciechanowie pochodzi z dwóch stacji pomiarowych, funkcjonujących w krajowej sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Na obydwu stacjach w Ciechanowie systematycznie mierzone są codobowe stężenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, oraz metali ciężkich w pyle (kadm i ołów).
Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń wykazały niewielkie przekroczenia dopuszczalnych warunków w zakresie pyłu zawieszonego, natomiast pozostałe substancje były poniżej normy.

- Źródła zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu.
Zanieczyszczenia emitowane do powietrza w powiecie ciechanowskim pochodzą przede wszystkim z energetycznego spalania paliw w zakładach komunalnych, przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych oraz palenisk domowych. Innym źródłem emisji stale zwiększającym się jest transport samochodowy.
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń są : Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie i Cukrownia Glinojeck S.A., co stanowi około 80%-90% ogółu wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń. Jest to tzw. emisja „wysoka”, gdyż kominy emitujące zanieczyszczenia mają wysokość ponad 50m. Resztę stanowi emisja „niska”, czyli kominy o wysokości poniżej 50m, z istniejących zakładów, a przede wszystkim z palenisk domowych. Recesja gospodarcza spowodowała znaczny wzrost zanieczyszczeń, wprowadzanych przez paleniska domowe, w związku z ich przejściem na opalanie węglowe.

3. STAN CZYSTOŚCI WÓD

- Krótka charakterystyka rzek
Wkra jest prawobrzeżnym dopływem Narwi, ma długość 249,1km i powierzchnię zlewni 5322,1km2. Początek bierze w obszarze zmeliorowanych bagien na wschód od jeziora Komnatki.
Łydynia jest lewobrzeżnym dopływem Wkry, ma długość 72km i powierzchnię zlewni 697,9km2. Początek bierze w pow mławskim w pobliżu m. Budy Garwolińskiew obszarze Zieluńsko - Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Sona jest lewobrzeżnym dopływem Wkry, ma długość 67,3km i powierzchnię zlewni 536,5km2. Źródła znajdują się na wschodnich stokach Krawędzi Opinogórskiej w okolicach m. Wierzbowo w Krośnicko - Kosmowskim Obszaru Chronionego Krajobrazu.

- Źródła zanieczyszczeń rzek
Większość ścieków komunalnych, przemysłowych, bytowo – gospodarczych obszarze opadowych obszarze miast byłego woj. ciechanowskiego zrzucana jest do Wkry poprzez dopływy: Pytę, Swojęciankę, Mławkę, Łydynię, Raciążnicę, Płonkę i Nasielną. Bezpośrednio na terenie powiatu ciechanowskiego rzeka zanieczyszczana jest przez Glinojeck.
W obszarze zlewni rzeki Łydyni zlokalizowanych jest 5 większych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Do Łydyni kierowane są ścieki komunalne, przemysłowe i bytowo – gospodarcze i odpadowe z miasta Ciechanowa. Poprzez dopływy odprowadzane są ścieki komunalne z Gruduska, bytowo – gospodarcze z Klic i Krubina, oraz przemysłowe z Gorzelni i Ubojni w Dunaju. Rzeka posiada ograniczone zdolności do samooczyszczania. Jej zlewnia jest prawie bezleśna z przewagą gruntów ornych. Zmeliorowane użytki rolne stanowią około 12% powierzchni zlewni.
W obszarze zlewni rzeki Sony zlokalizowanych jest 5 większych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Bezpośrednio odprowadzane były tylko mechanicznie oczyszczone ścieki bytowo – gospodarcze z osadników Imhoffa w m. Sońsk, pośrednio, poprzez dopływy z osiedła mieszkaniowego w Opinogórze, Zespołu Szkół Rolniczych i Specjalny Ośrodek Szoklno- -wychowawczy w Gołotczyźnie oraz nieczyszczone ścieki przemysłowe ze Spółdzielni Mleczarskiej w Gąsocinie. Psiada niski wskaźnik lesistości, znaczny udział gruntów ornych oraz wysoki stopień zmeliorowania.
Poza punktowym dopływem ścieków Łydynia i Sona narażone są w znacznym stopniu na obszarowy spływ zanieczyszczeń z terenów użytkowanych rolniczo. Obszarową anrtopopresję nasilają: przewaga gleb piaszczystych, niewielki udział lasów oraz spływy z terenów zabudowy mieszkalno – gospodarczej miejscowo.sci zlokalizowanych w sąsiedztwie pobrzeży rzek lub ich dopływów.

- Jakość badanych wód
Jakość wód Łydyni i Sony badanych w ostatnich latach na terenie powiatu ciechanowskiego była niezadowalająca . O dyskwalifikacji decydowały przede wszystkim związki biogenne : Azot azotynowy, fosforany, fosfor. Niedostateczny był też stan ogólny oraz stan sanitarny Łydyni poniżej Ciechanowa. Wyniki klasyfikacji Rosicy, Stawnicy, Stanicy i Kolnicy wykazały, że jakość ich wód nie miała ujemnego wpływu na stan i skład wód rzek głównych. O dyskwalifikacji wód Sony Zachodniej powyżej m. Ciemniewko decydowało stężenie azotu ogólnego, co sprawiało o pozaklasowym charakterze rzeki Sony silnie zanieczyszczonej powyżej Ciemniewka. Ponadnormatywne zanieczyszczenie Sony powodowane jest zrzutem nadmiernych ładunków zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych wskutek nieuporządkowanej gospodarki ściekowej zakładów i miejscowości zlokalizowanych w zlewni rzeki.

- Zastosowane sposoby zmniejszenia zanieczyszczeń wód

Uruchomiono w 1997 r. w Ciechanowie komunalną wysokosprawną 3-stopniową mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz wiejską mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię w Grudusku. Po uruchomieniu w/w oczyszczalni zaobserwowano korzystne zmiany w składzie wód Łydyni. Ponad 2-krotnie zmalało stężenie związków biogennych poniżej Ciechanowa. Znacznej poprawie uległ także stan sanitarny wód (od 2,5-krotnej w Grabówcu do 20-krotnej w Gutarzewie).

4. Zanieczyszczenia gleb
W ocenie stopnia zanieczyszczenia gleb bada się zawartość pierwiastków śladowych, siarki siarczanowej, wielocykilicznych węglowodorów aromatycznych oraz stopień zanieczyszczenia metalami ciężkimi(kadm, ołów, nikiel, miedź, cynk). Zbadano próbki w trzech miejscowościach :Luberac gm. Szrenisk, Siedlin gm. Płońsk, Skrobocin, gm.Sonisk. Nie stwierdzono podwyższonego stęrzenia metali ciężkich (skala 0 – Zawartość naturalna). Również zawartość wielocykilicznych węglowodorów aromatycznych w skali 0 świadczy o naturalnej zawartości tych substancji w badanej glebie niska jest też zawartość siarki siarczanowej (skala I – Zawartość naturalna niska). Odczyn badanych gleb wahał się w granicach 4,1 – 4.2 pH.

5. Gospodarka odpadami
W 2001 roku w powiecie ciechanowskim funkcjonowały 4 składowiska odpadów komunalnych, w tym: Rejonowe – w Woli Pawłowskiej, obsługujące oprócz dwóch gmin (miejskiej i wiejskiej) Ciechanów, pięć innych gmin powiatu Ciechanowskiego: Glinojeck, Gołymin, Opinogórę, Regimin, Sońsk oraz Sochocin;
Gminne – 1 spełniające wymagania ochrony środowiska w m.Humięcino Kostki w gminie Grudusk;
2 nie spełniające wymagań ochrony środowiska i stwarzające niebezpieczne źródło wód podziemnych :w Ślubowie gm. Sońsk oraz w Rembówku w gm. Opinogóra
Nagromadzenie odpadów na składowisku w Woli Pawłoskiej od rozpoczęcia eksploatacji (1994 r.)na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosiło 137 348 Mg. Pochodzą one głównie z gminy miejskiej i wiejskiej Ciechanów.

Antropopresja - wpływ działalności człowieka (zwłaszcza przemysłowej, a także rolniczej, turystyki itp.) na środowisko (np. zanieczyszczenie wód, zakwaszenie gleb) i ekosystemy, powodujący zaburzenia ich funkcjonowania (np. zamieranie lasu) oraz zmiany składu gatunkowego.
Krzysztof Mazur Paweł Wojewnik


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału


kasia280319840 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 53 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

dawiddawido12340 rozwiązanych zadań
Biologia 100 pkt wczoraj o 19:41

Podaj jaka żywność jest pakowana w opakowania metalowe 

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 75 rozwiązań 2 z 2
Rozwiązuj

dawiddawido12340 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

dianax406x0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 15 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.