profil

Zanieczyszczenie środowiska na Wyżynie Śląskiej.

drukuj
satysfakcja 48 % 400 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wyżyny w Polsce zajmują powierzchnię około 100 tyś. km2. W obrębie pasa wyżyn wydzielono następujące krainy naturalne: Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Nieckę Nidziańską, Wyżynę Kielecko-Sandomierską i Wyżynę Lubelską z Roztoczem. Na ich terenach znajduje się wiele przedsiębiorstw, fabryk i kopalni węgla. Zdecydowana większość z nich stanowi zagrożenie dla naszego środowiska.

Wyżyna Śląska jest najsilniej uprzemysłowioną krainą w Polsce. Znajduje się tam też największe skupisko ludności. Średnia liczba zaludnienia wynosi tam 2 000 osób na 1km2. Prawie każdy dorosły człowiek porusza się po swoim mieście samochodem, a wiemy przecież, że podczas jazdy wydobywa się szkodliwy dla człowieka i środowiska naturalnego ołów.
Na Śląsku znajdują się największe w Polsce i jedne z największych w Europie zasoby węgla kamiennego. Z tego też powodu jest tam wiele kopalń trudniących się ich wydobyciem. Węgiel ze Śląska jest eksportowany zagranicę, ale jego wydobycie z głębi Ziemi przynosi ogromne straty dla naszego środowiska. Zdecydowana większość kopalń nie ma środków finansowych na przystosowanie się do wymogów stawianych przez Unię Europejską dotyczących ochrony środowiska.
Wyjątkowo ważną funkcję pełni transport, szczególnie towarowy. Przewozy pasażerskie są tu także największe w kraju. Wyżyna Śląska jest regionem o największej gęstości sieci kolejowej i drogowej w Polsce, a także pełni ważną rolę w komunikacji międzynarodowej. Główną przyczyną tak dużego ruchu komunikacyjnego jest przewożenie i transportowanie surowców wydobywczych.
Według przepisów polskich, dopuszczalny poziom hałasu na terenie chronionym waha się dla pory dziennej w granicach 40-60 dB, a dla pory nocnej 30-50 dB. Na Śląsku granice te są często łamane ze względu na duży ruch samochodowy i kolejowy, a także maszyny pracujące w wielkich przedsiębiorstwach przemysłowych.
Powietrze na Wyżynie Śląskiej jest bardzo zanieczyszczone i konieczna jest jego poprawa. Jednak ochrona środowiska jest rzeczą bardzo drogą i pozwolić na nią mogą sobie tylko bogate kraje, do których Polska jeszcze nie należy.
Pod względem gospodarki Wyżyna Śląska jest najlepiej rozwiniętą krainą geograficzną w Polsce, natomiast patrząc na zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza należy do obszarów gdzie środowisko jest najbardziej zatruwane i niszczone.Górnośląski Okręg Przemysłowy, GOP, jest największą i najważniejszą aglomeracją przemysłowa w Polsce.
Powierzchnia GOP-u wynosi ok. 2,7 tys. km2. W skład GOP wchodzi 14 większych miast i kilkanaście mniejszych miast i wsi np. Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice, Tychy, Zabrze. Główne miasta GOP połączone są ze sobą gęstą siecią arterii komunikacyjnych, kolejowych i drogowych.
GOP jest regionem o ogromnej koncentracji przemysłu wydobywczego i hutniczego. Na jego obszarze czynnych jest ok. 50 kopalń, 17 hut, 8 hut metali kolorowych. Poza węglem kamiennym wydobywa się tutaj rudy cynku i ołowiu (Bytom, Tarnowskie Góry). Na obrzeżach aglomeracji skupiły się ogromne elektrownie spalające węgiel eksploatowany w zagłębiu. Do największych zaliczają się elektrownie w Łaziskach Górnych, Będzinie, Jaworznie, Sierszy i Skawinie. Węgiel eksploatowany w zachodniej części GOP, jako lepszy jakościowo, przerabiany jest na koks i gaz w Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu i Rudzie Śląskiej.
Poza przemysłem wydobywczym, energetyką, hutnictwem, w aglomeracji GOP rozwinęło się wiele innych branż przemysłowych. Na terenie GOP produkuje się urządzenia dla hutnictwa, maszyny górnicze, konstrukcje stalowe, urządzenia transportowe, silniki elektryczne, wyroby elektroniczne. Wymienione już branże uzupełniają zakłady przemysłu ceramicznego, drzewno-papierniczego, dziewiarskiego, materiałów budowlanych, odzieżowego, poligraficznego, przetwórstwa spożywczego, szklarskie go, włókienniczego.
GOP jest w naszym kraju najbardziej charakterystycznym przykładem obszaru wysoce przekształconego przez człowieka. Wynika to z ogromnej koncentracji na tym obszarze przemysłu ciężkiego ( węglowego , chemicznego , metalurgicznego , metalowego , maszynowego ,i energetyki) oraz toksycznych gałęzi przemysłu mineralnego. W 1995 r w województwie katowickim wytworzono prawie 16% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu , przy czym dla wymienionych wyżej gałęzi odpowiednie udziały były zdecydowanie wyższe. W rezultacie łączna emisja pyłów i gazów do atmosfery z najbardziej uciążliwych zakładów ( bez CO2 ) osiągnęła 118 t/km kwadratowych, tj. 11 – krotnie więcej niż przeciętne w kraju. Równocześnie ilość ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych ( liczona na 1 kilometr kwadratowy powierzchni ) była ponad 9-krotnie większa niż średnio w kraju, przy czym były to substancje wysoce toksyczne ( kwas siarkowy i solny, chlorki wapnia ). W konsekwencji prawie 70% wód w tym regionie nie nadaje się do wykorzystania gospodarczego , co zaostrza problemy związane z trwałym deficytem wodnym. Na obszarze GOP-u obserwuje się poważne zmiany ukształtowania powierzchni. Wynikają one nie tylko ze szkód górniczych ( powstawania na powierzchni zapadlisk, rowów i szczelin ), ale też z nagromadzenia się na hałdach ogromnych ilości odpadów węglowych i żużli wielkopiecowych. Zajmują one duże obszary, stając się źródłem dodatkowych zanieczyszczeń w postaci substancji toksycznych wypłukiwanych przez wody opadowe. Opady pyłów, kwaśne deszcze i zatruwanie wód wpływają na degradację gleb na skalę nie spotykaną w innych regionach kraju. Już dzisiaj zmusza to do wyłączenia z produkcji rolniczej kilkudziesięciu tysięcy hektarów użytków rolnych.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
16.3.2011 (17:15)

trochę długie ;)

23.2.2009 (15:49)

konurbacja to typ aglomeracji ^^

12.2.2009 (10:38)

GOP to konurbacja a nie aglomeracja...

Rozkład materiału