profil

Projekt socjalny - bezdomność

drukuj
satysfakcja 66 % 26 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PROJEKT SOCJALNY


Zbiórka pieniędzy na pomoc dla osób bezdomnych poprzez zorganizowanie spotkania uświadamiającego o problemie.


1.Bezdomność jest jednym z poważniejszych zjawisk patologii społecznej. Moje dotychczasowe obserwacje problemu bezdomności jednoznacznie wskazują, że jest to problem interdyscyplinarny i ma ścisły związek z socjologią, psychologią społeczną, psychiatrią, pedagogiką resocjalizacyjną i prawem. Dlatego właśnie bezdomność jest tematem mojej pracy.


2. Spis treści:

WSTĘP
1. Uzasadnienie wyboru tematu
2. Spis treści
3. Definicja bezdomności wg Przymeńskiego

ROZDZIAŁ I
1. Dane statystyczne
2. Przyczyny bezdomności

ROZDZIAŁ II
1. Cel główny :pomoc
2. Cel szczegółowy: zmiana wizerunku bezdomnych

ROZDZIAŁ III
1. Realizacja spotkania
2. Kosztorys

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI
3. Bezdomność jest to sytuacja osób, które w danym czasie nie posiadają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie takiego schronienia, które mogliby uważać za swoje i które spełniałoby minimalne warunki, pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne.

ROZDZIAŁ I

1.Z uwagi na rosnącą liczbę bezdomnych, wśród których znajdują się również matki z małymi dziećmi i kobiety samotne, niezbędnym staje się więc niesienie im pomocy.
Przy wyborze tematu do mojego projektu socjalnego kierowałam się również przerażającymi statystykami, które obrazują krytyczny stan osób bezdomnych i znikomą pomoc z organizacji rządowych:

Szacując liczbę osób bezdomnych w Polsce na około 100 tys. osób wynosi to do 0,26% całej ludności Polski (38,5 mln osób).
W 2000r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej R.P. opracowało Program “Bezdomność”. W programie tym przewidziano:
1. na leki i środki pomocnicze około 1 zł na bezdomnego na rok,
2. na środki żywności około 4 zł na bezdomnego na rok,
3. na ubezpieczenie zdrowotne około 10 zł na bezdomnego na rok,
4. sumarycznie około 50 zł na bezdomnego na rok,

/> Szacunkowe dane dotyczące liczby bezdomnych, środków finansowych na pomoc dla bezdomnych oraz środków finansowych na pomoc dla bezdomnego na rok w poszczególnych województwach przedstawia Tabela nr 1.

2.Przyczyny bezdomności wg badań z inicjatywy Stowarzyszenia Lekarze Świata w Warszawie
• Rozpad rodziny
• Wyrzucenie bądź zmuszenie do opuszczenia domu przez rodzinę
• Utrata pracy i miejsca w hotelu robotniczym
• Alkoholizm i przestępstwo
• Śmierć bliskiej osoby
• Inne (opuszczenie domu dziecka, losowe np. pożar czy zawalenie budynku)

ROZDZIAŁ II

1. Główny cel to materialna pomoc osobom bezdomnym i porawa obecnego stanu rzeczy poprzez zorganizowanie spotkania na które zaproszeni zostaną potencjalni sponsorzy. Po zaznajomieniu gości z obecną sytuacją i ze statystykami, będę próbować nakłonić ich do pomocy i do współpracy.

2. Działania zmieniające wizerunek bezdomnych:

Przeniesienie uwagi na bezdomne kobiety i dzieci

Przekonanie gości ze uzależnienia, przeszłość kryminalna i choroby psychiczne dotyczą mniejszości bezdomnych

Przekonywanie że każdy może stać się bezdomnym jeśli straci stałą pracę

Wskazywanie że różnice między różnymi problemami zacierają się (domy dla maltretowanych kobiet są również przytułkami dla bezdomnych)

Nowy obraz:
Bezdomni jako ofiary nierówności w podziale zasiłków mieszkaniowych, cięć budżetowych na tanie budownictwo, braku pracy, pecha, bezradności kobiet z dziećmi. Ten nowy obraz wpłynął na kształt polityki – koncentracja na dostępnych mieszkaniach, przytułkach, tanich kuchniach.


ROZDZIAŁ III

1. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, ulica Reymonta 3. Korzystając z gościnności kierownika obiektu nie trzeba będzie pokrywać kosztów wypożyczenia sali. Fundusze natomiast potrzebne są na ulotki informacyjne i przekąski dla gości. Na spotkanie zostaną zaproszeni przedstawiciele duzych firm, przedsiębiorstw i sektora publicznego drogą pocztową.

2. Ulotki – 1000 sztuk cena 100 zł
Przekąski - 500 zł
Znaczki pocztowe – 100 szt –110 zł
Koperty – 100 szt – 10 zł


ZAKOŃCZENIE

Obecnie liczba bezdomnych uległa zwielokrotnieniu i z braku dokładnych danych - szacuje się ją w Polsce na 10-30 tys. Zmiany zaszły także w strukturze wiekowej. Z danych wrocławskiego Schroniska im. św. Brata Alberta za rok 1995 wynika, że aż 71 % mieszkańców tego Schroniska było w wieku do 55 lat, w tym 8 % - w wieku do lat 30. Zwiększył się więc udział młodych osób bezdomnych i w wieku produkcyjnym. Instytucje pomocowe nie są w stanie pomóc w dostatecznym stopniu wszystkim bezdomnym, dlatego stworzenie takiego projektu było konieczne, po to, aby zwiększyć środki finansowe przeznaczone na pomoc osobom bezdomnym, otworzyć ludziom oczy na dany problem i wzbudzić w nich współczucie, nie pogarde..BIBLIOGRAFIA
1. Bartosz B., Błażej E. - O doświadczaniu bezdomności, Warszawa 1995
2. Duracz-Walczak A. - Bezdomni, Warszawa 1996
3. Internet, encykolpedia multimedialna

ZAŁĄCZNIKI

Tabela nr 1


Województwo Liczba ludności Szacunkowa liczba bezdomnych Środki finansowe na pomoc na rok Środki finansowe na bezdomnego na rok
[mln osób] [tys. osób] [tys. zł] [zł]
dolnośląskie 3,0 7,8 385,5 49,4
kujawsko-pomorskie 2,1 5,5 271,0 49,3
lubuskie 1,0 2,6 131,6 50,6
łódzkie 2,7 7,0 343,1 49,0
lubelskie 2,2 5,7 289,0 50,7
mazowieckie 5,1 13,2 657,6 49,8
małopolskie 3,2 8,3 417,4 50,3
opolskie 1,1 2,9 140,0 48,3
podlaskie 1,2 3,1 157,5 50,8
podkarpackie 2,1 5,5 274,9 50,0
pomorskie 2,0 5,2 283,5 54,5
śląskie 4,9 12,7 631,0 49,7
świętokrzyskie 1,3 3,4 170,5 50,1
warmińsko-mazurskie 1,5 3,9 189,0 48,5
wielkopolskie 3,3 8,6 434,7 50,5
zachodniopomorskie 1,7 4,4 223,8 50,9Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy